Цаволик Тарас Григорович

1517912754 cavolyk1Кафедра кібербезпеки

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Цаволик, Тарас Григорович Методи та засоби передачі даних в безпровідних сенсорних мережах на основі модулярних коригуючих кодів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Тарас Григорович Цаволик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 156 с.
 2. Цаволик, Тарас Григорович Методи та засоби передачі даних в безпровідних сенсорних мережах на основі модулярних коригуючих кодів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Тарас Григорович Цаволик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Цаволик, Т. Г. Коректуючі коди системи залишкових класів зі спеціальною системою модулів [Текст] / Т. Г. Цаволик // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали V Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2015 [м. Тернопіль, 22-23 трав. 2015р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 61-62.
 2. Яцків, В. В. Методи обробки зображення в системі залишкових класів [Текст] / В. В. Яцків, Т. Г. Цаволик // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІV Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2014 [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2014 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 108-110.
 3. Цаволик, Т. Г. Метод формування корегувальних кодів у системі залишкових класів [Електронний ресурс] / Т. Г. Цаволик, В. В. Яцків // Науковий вісник НЛТУ України. - 2017. - Вип. 27(3). - С. 191-194.
 4. Яцків, В. В. Двовимірні коректуючі коди на основі модулярної арифметики / В. В. Яцків, Т. Г. Цаволик // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2015. – № 4 (227). – С. 144-148.
 5. Sieck, V. Two-Dimensional Error Control Based on Modular Corrective Codes / Sieck, V. Yatskiv, A. Sachenko, T. Tsavolyk // International Journal of Computing. – 2015. – Vol. 14, 17 – Issue 4. – P. 208-213.
 6. Цаволык, Т. Г. Метод исправления ошибок на основе модулярных корректирующих кодов / Т. Г. Цаволик, В. В. Яцків // Физика, математика, информатика. Вестник Брестского государственного технического университета. Брест, 2015. – № 5 (850). – С. 36-38.
 7. Цаволик, Т. Г. Метод формування корегувальних кодів у системі залишкових класів / Т. Г. Цаволик, В. В. Яцків // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. – Вип. 27. – С. 191–194
 8. Яцків, В. В. Двовимірні коректуючі коди на основі модулярної арифметики / В. В. Яцків, Т. Г. Цаволик // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – 2015. – № 4 (227). – С. 144-148.
 9. Цаволик, Т. Г. Виправлення пакетів помилок на основі модулярного коригуючого коду / Т. Г. Цаволик, В. В. Яцків // Науковий вісник НЛТУ України. – 2018. – Вип. 28(2). – С. 155–158.
 10. Патент України на корисну модель № 117493, МПК (2006) H04J 13/00 H04W 84/18 (2009.01). Спосіб формування корегуючих кодів в системі залишкових класів / В. В. Яцків, Т. Г. Цаволик, Н. Г. Яцків. – № u201700839; заявл. 30.01.2017; опубл. 26.06.2017. – Бюл. № 12/2017.