Цісецький Орест Євгенович

zisezkuj

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Цісецький, Орест Євгенович Трансформація структури зайнятості населення регіону в умовах економічних перетворень (на прикладі Хмельницької області) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.09.01 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Орест Євгенович Цісецький. – Тернопіль. : Тернопільська академія народного господарства, 2003. – 185 с.
 2. Цісецький, Орест Євгенович Трансформація структури зайнятості населення регіону в умовах економічних перетворень (на прикладі Хмельницької області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.09.01 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Орест Євгенович Цісецький. – К. : РВПС НАН України, 2003. – 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Цісецький, О. Вплив інвестицій на зайнятість населення / О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2005.– Вип. 10.– С. 121-124.
 2. Цісецький, О. Інноваційні конфлікти на підприємстві: суть, причини і наслідки / О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2011.– Вип. 16.– С. 78-82.
 3. Цісецький, О. Кадрова політика як інструмент профілактики конфліктів на підприємстві / О. Цісецький, Г. Нагорняк // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2007.– Вип. 12.– С. 94-96.
 4. Цісецький, О. Формування ефективного механізму діагностики і управління конфліктами на підприємстві / О. Цісецький, О. Шило // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2004.– Вип. 9.– С. 93-96.
 5. Цісецький, О. Формування ефективного механізму регулювання структури зайнятості населення / О. Цісецький, І. Жук // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2006.– Вип.11.– С. 54-58.
 6. Цісецький, О. Шкала емоційних тонів як інструмент профілактики конфліктів на підприємстві / О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2008.– Вип. 13.– С. 104-109.
 7. Цісецький, О. Методична схема прогнозування структури зайнятості населення регіону [Електронний ресурс] / О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2003.– Вип. 8.– С. 159-160.
 8. Головко, Л. Напрямки подолання бідності в контексті завдань мінімізації наслідків світової фінансової кризи в Україні [Електронний ресурс] / Л. Головко, В. Жаховська, О. Цісецький // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 58-65.
 9. Качан, Є. Нові підходи у дослідженні людського потенціалу / Є. Качан, О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2002.– Вип. 7.– С. 159-161.
 10. Цісецький, О. Оцінка сучасної структури зайнятості населення Хмельницької області в контексті економічних перетворень / О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2002.– Вип. 6.– С. 107-110.
 11. Цісецький, О. Регіональні проблеми зайнятості молоді / О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – Вип. 4. – С. 202-204.
 12. Головко, Л. Напрями та шляхи модернізації соціально-трудових відносин в Україні / Лілія Головко, Валентина Жаховська, Орест Цісецький // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 91-94.
 13. Цісецький, О. Формування конфлітологічних компетенцій у студентів вищих навчальних закладів / О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 56-59.
 14. Цісецький, О. Конфліктологічна компетентність керівника [Електронний ресурс] / О. Цісецький, Х. Зборовська. – Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 134-141.
 15. Цісецький, О. Є. Сучасні міграційні процеси у Хмельницькій області / О. Є. Цісецький // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 58-61.
 16. Головко, Л. Проблеми розвитку соціальної інфраструктури сільських населених пунктів / Лілія Головко, Валентина Жаговська, Орест Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 16-24.
 17. Цісецький, О. Є. Системний підхід до формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі [Електронний ресурс] / О. Є. Цісецький // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць у 3 т. Спец. вип. : Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2010. – Т. 2. – С.471-477.
 18. Качан, Є. П. Прогнозування галузевої структури занятості населення — передумова раціонального використання людських ресурсів [Електронний ресурс] / Є. П. Качан, О. Є. Цісецький // Проблеми формування ринкової економіки: міжвід. наук. зб. Спец. вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики.. – 2001. – С.242-247.
 19. Цiсецький, О. Інноваційні засади сталого розвитку Тернопільської області / Орест Цiсецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 155-159.
 20. Цісецький, О. Шляхи досягнення продуктивної зайнятості на підприємстві / Орест Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 97-101.
 21. Цісецький, О. Формування системи управління конфліктами в організації / Орест Цісецький, Віктор Островерхов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 77-81.
 22. Цісецький, О. Є. До проблеми зайнятості маргінальних верств населення / О. Є. Цісецький // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Географія. – 1999. – № 1. – С. 62-67.
 23. Цісецький, О. Є. Суспільно-географічні підходи до вивчення і вирішення проблеми зайнятості населення / О. Є. Цісецький // Географія і сучасність : зб. наук. пр. Національного педагогічного ун-ту ім. М. Драгоманова – К. : НПУ, 1999. – Вип. 1. – С. 47-54.
 24. Шушпанов, Д. Г. Мотивація праці в умовах інновацій / Д. Г. Шушпанов, О. Є. Цісецький // Збірник наукових праць УМДТУ. – Миколаїв : УМДТУ, 2003. – № 1 (394). – С. 93-99.
 25. Цісецький, О. Є. Сучасні особливості демографічної ситуації у Хмельницькій області / О. Є. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2 – С. 210-215.
 26. Цісецький, О. Є. Соціально-економічні передумови формування зайнятості населення Хмельницької області / О. Є. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 3. – С. 113-117.
 27. Цісецький, О. Є. Досвід зарубіжних країн у забезпеченні зайнятості населення / О. Є. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 177-181.
 28. Цісецький, О. Є. Головні чинники структурних зрушень у зайнятості населення в умовах переходу до ринкових відносин. / О. Є. Цісецький // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 1999. – № 2. – С. 103-105.
 29. Шушпанов, Д. Г. Мотивація персоналу в контексті рівня життя населення України / Д. Г. Шушпанов, О. Є. Цісецький // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Экономика и социология труда, менеджмент персонала : сб. науч. трудов. – Донецк : ДНУ, Т. 4, ч. 1. – С. 206-211.
 30. Цісецький, О. Є. Професійний підхід до формування і розвитку персоналу – основа ефективного функціонування підприємства / О. Є. Цісецький // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – Спец. вип. : Управління людськими ресурсами: проблеми теорії і практики, т. 1, ч. ІІ. – С. 930-935.
 31. Головко, Л. Напрями подолання бідності в контексті завдань мінімізації наслідків світової фінансової кризи в Україні / Л. Головко, В. Жаховська, О. Цісецький // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щоріч. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 14-15. – С. 58-66.
 32. Цісецький, О. Є. Формування конфліктологічних компетенцій у студентів вищих навчальних закладів / О. Є. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – Вип. 17. – С. 56-60.
 33. Жук, І. Оцінка передумов інноваційного розвитку реґіональних ринків праці України за результатами моніторингу у 2014 р. / І. Жук, О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 95-103.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Цісецький, О. Є. Інноваційні та інвестиційні детермінанти сталого розвитку економіки Тернопільської області [Текст] / О. Є. Цісецький // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 408-416.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 664 с.
 2. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 239 с.
 3. Регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 670 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – До 50-річчя ТНЕУ.
 4. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.