Язлюк Борис Олегович

ЯЗЛЮК

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: декан факультету аграрної економіки і менеджменту

Публікації:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Язлюк, Борис Олегович Управління портфелем інвестиційно-інноваційних проектів підприємств світлотехнічної галузі [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Борис Олегович Язлюк.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 223 с.
 2. Язлюк, Борис Олегович Управління портфелем інвестиційно-інноваційних проектів підприємств світлотехнічної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Борис Олегович Язлюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Язлюк, Б. Cтратегічне управління інвестиційно-інноваційним бізнес-портфелем підприємства у сфері малого підприємництва [Електронний ресурс] / Борис Язлюк // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2(31). – C. 56-63.
 2. Язлюк, Б. Аналіз та комплексна оцінка діючого механізму формування професійної компетентності персоналу [Електронний ресурс] / Б. Язлюк, Г. Язлюк // Сталий розвиток економіки. – 2012. – Вип. 2 – С. 202-209.
 3. Язлюк, Б. Використання інноваційних технологій безперервного підвищення професійної компетентності персоналу в процесі реалізації завдань державного органу / Борис Язлюк, Андрій Бутов // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 166-170.
 4. Язлюк, Б. Диверсифікація як запорука інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств / Борис Язлюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 417-420.
 5. Язлюк, Б. Застосування диверсифікації при реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії підприємства / Язлюк Борис // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. - Тернопіль, 2010. - № 14. - С. 198-202.
 6. Язлюк, Б. Інноваційна стратегія вектору просторової модернізації економіки як гарантування безпеки та конкурентоспроможності регіону в період кризових явищ / Б. Язлюк // Зб. наук. праць Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – Вип. 33. – Частина I. – С. 72-75.
 7. Язлюк, Б. Методичні підходи до оцінки фінансово-економічної ефективності інноваційного розвитку підприємства та її безпеки / Б. Язлюк // Формування ринкової економіки в Україні – 2012. – Вип. 27. – С. 286-294.
 8. Язлюк, Б. О. Діагностика рівня професійної компетентності персоналу у процесі реалізації місії державного органу / Б. О. Язлюк, Г. Я. Язлюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4. – С. 281-288.
 9. Язлюк, Б. Основні управлінські технології при формуванні та реалізації інвестиційно-інноваційного бізнес-портфеля в умовах невизначеності майбутньої економічної ситуації [Електронний ресурс] / Б. Язлюк // Фінансова система України. – 2012. – Вип. 19. – С 459-465.
 10. Язлюк, Б. Оцінка ефективності інвестиційно-інноваційних проектів підприємств світлотехнічної галузі / Борис Язлюк, Роман Сивак // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010.– Вип. 5.– С. 385-389.
 11. Язлюк, Б. Стратегії модернізації як напрям інноваційного підвищення соціально-економічної безпеки та подолання асиметрії регіонів / Б. Язлюк // Інноваційна економіка. – 2013. – Вип. 3. – С. 149-153.
 12. Язлюк, Б. Стратегія інноваційної безпеки як подолання асиметрії конкурентоспроможності підприємств у міжрегіональному розвитку / Б. Язлюк // Наука молода. – Тернопіль: Економічна думка, – 2012. – Вип. 18. – С. 178-184.
 13. Язлюк, Б. Теоретичні основи сутності та змісту інновацій та інноваційної діяльності / Б. Язлюк, А. Бутов, В. Костецький // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 6 (39) – С. 52-65.
 14. Язлюк, Б. О. Теорія і практика оцінки економічної ефективності інвестиційно-інноваційного бізнес-портфеля [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк, В. С. Здреник // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 1 (55). – С. 199-202.
 15. Язлюк, Б. Управління диверсифікацією в контексті реалізації інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку підприємств [Електронний ресурс] / Борис Язлюк // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 4. – C. 86-91.
 16. Язлюк, Б. Формування оптимального інвестиційно-інноваційного портфеля / Борис Язлюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 204-207.
 17. Язлюк, Б. Формування та реалізація інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства / Б. Язлюк // Наукові записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 149-152.
 18. Язлюк, Б. Формування фінансового забезпечення інвестиційних проектів у світлотехнічній галузі / Б. Язлюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 227-230.
 19. Язлюк, Б. Шляхи підвищення рівня інноваційного розвитку виробництва з врахуванням регіональної стратегії [Електронний ресурс] / Б. Язлюк, С. Питель, А. Шумський // Сталий розвиток економіки. – 2013. – Вип. 1. – С. 224-230.
 20. Язлюк, Б. Методика аналізу інвестиційних і інноваційних проектів та вплив на фінансову ефективність підприємства [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк, В. С. Здреник.
 21. Язлюк, Б. Теоретичні основи сутності та змісту соціально-економічної безпеки / Борис Язлюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 149-154.
 22. Язлюк, Б. О. Шляхи удосконалення пріоритетних механізмів модернізації в просторовій проекції економіки України [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 4 (66). – С. 228-234.
 23. Язлюк, Б. О. Інноваційно-інвестиційні та прикладні соціально-економічні стратегії розвитку регіонів з інтенсивним використанням природних ресурсів / Б. О. Язлюк // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – № 22. – С. 50-57.
 24. Язлюк, Б. О. Фундаментальні та прикладні економічні механізми підприємств при реалізації соціальних інвестицій як основа інноваційного розвитку держави / Богдан Олегович Язлюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 280-285.
 25. Язлюк, Б. О. Соціально-економічні чинники нарощення процесів тіньової економіки України / Б. О. Язлюк, О. Б. Наумов // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 1. – С. 180-187.
 26. Язлюк, Б. О. Теоретичні та прикладні аспекти економічної безпеки України [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко, Ю. В. Дзядикевич // Інноваційна економіка : наук.-виробн. журн. – 2015. – № 4 (59). – С. 301-210.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дудар, В. Т. Ефективність інноваційного розвитку агропромислового виробництва [Електронний ресурс] : монографія / В. Т. Дудар, А. В. Шумський, Б. О. Язлюк. - Тернопіль : Астон, 2013. - 260 с.
 2. Язлюк Б. Інноваційно-комплексні шляхи розвитку малого підприємства: Монографія [Андрушків Б.М., Кирич Н.Б., Язлюк Б.О. та інші.] // За ред. Кирич Н.Б. / ім. І. Пулюя, Тернопіль: ТНТУ 2011. - 340 с.
 3. Язлюк Б. Інноваційно-інвестиційна практика: теорія та методика: Монографія / Б.Язлюк // Деп. в ДНТБ України, Академія соціального управління. - Тернопіль, 2010. - 223 с.
 4. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Язлюк, Б. О. Інноваційний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Б. О. Язлюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 194 с.
 

Якименко Ігор Зіновійович

якименко

Кафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь : кандидат технічних наук

Посада: доцент

Публікації:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Якименко, Ігор Зіновійович Методи та алгоритми опрацювання інформаційних потоків в комп'ютерних мережах за умови застосування еліптичних кривих [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Ігор Зіновійович Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 206 с.
 2. Якименко, Ігор Зіновійович Методи та алгоритми опрацювання інформаційних потоків в комп'ютерних мережах за умови застосування еліптичних кривих [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Ігор Зіновійович Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

Статті:

 1. Карпінський М. П. Використання технології паралельних обчислень для рахування кількості точок еліптичної кривої / М. П. Карпінський, І. З. Якименко, А. А. Хомінчук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2008. – № 8, ч. 1. – С. 207-210.
 2. Карпінський М. П. Удосконалення паралельного алгоритму пошуку порядку еліптичних кривих / М. П. Карпінський, І. З. Якименко, А. А. Хомінчук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2009. – № 6, ч. 1. – С. 97-100.
 3. Касянчук М. Теорія алгоритмів пошуку найбільшого спільного дільника у базисі Крестенсона / М. Касянчук, І. Якименко, Я. Николайчук // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – № 1. – С. 154-161.
 4. Касянчук М. П. Теорія алгоритмів перетворень китайської теореми про залишки в матрично-розмежованому базисі Радемахера-Крестенсона / М. М. Касянчук, Я. М. Николайчук, І. З. Якименко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні системи та мережі. – 2010. – № 688. – С. 118-124.
 5. Кінах Я. І. Удосконалення мережевих криптоаналітичних алгоритмів на еліптичних кривих / Я. І. Кінах, І. З. Якименко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2009. – № 6, ч. 1. – С. 48-51.
 6. Якименко І. Ефективні методи паралельної реалізації алгоритму Шуфа / І. Якименко, Я. Кінах, Р. Трембач // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – № 1. – С. 180-185.
 7. Николайчук, Я. Теоретичні основи виконання модулярних операцій множення та експоненціювання в теоретикочисловому базисі Крестенсона-Радемахера [Електронний ресурс] / Я.М. Николайчук, М.М. Касянчук, І.З Якименко, Т.М. Долинюк // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2011. - №2. – С. 123-130.
 8. Якименко, І. Фундаментальні основи структуризації та опрацювання інформаційних потоків в комп’ютерних мережах [Електронний ресурс] / І.З. Якименко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. - №3. – С. 265-271.
 9. Николайчук, Я. М. Метод факторизации многоразрядных чисел на основе свойств квадратичности вычетов в системе остаточных классов [Електронний ресурс] / Я. Н. Николайчук, С. В. Ивасьев, И. З. Якименко, М. Н. Касянчук // Вестник Брестского государственного технического университета. – 2015. – № 5(95): Физика, математика, информатика. – С. 42–45.
 10. Николайчук, Я. М. Ефективний метод модулярного множення в теоретико- числовому базисі Радемахера–Крестенсона [Електронний ресурс] / Я. М. Николайчук, М. М. Касянчук, І. З. Якименко, С. В. Івасьєв // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. – 2014. – № 806. – С. 195-199.
 11. Івасьєв, С. В. Вдосконалений алгоритм пошуку символів Якобі [Електронний ресурс] / С. В. Івасьєв, І. З. Якименко, М. М. Касянчук // Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів. – 2015. – Том 29, № 1 (2015). – С. 45-50.
 12. Івасьєв, С. В. Збіжність екстремумів залишкової функції в околі розв’язку задачі факторизації [Електронний ресурс] / С. В. Івасьєв, Я. М. Николайчук, І. З. Якименко, І. Р. Колісник // Вісник Хмельницього національного університету. Технічні науки. – 2015. – №4. – С.157 – 164.
 13. Касянчук, М.М. Аналітичний пошук модулів досконалої форми системи залишкових класів та їх застосування в китайській теоремі про залишки / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, Я. М. Николайчук, I. Р. Паздрiй // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – Хмельницький, 2015. – № 1. – С. 170-176.
 14. Касянчук, М. М. Експериментальне дослідження програмної реалізації сумісного виконання алгоритму Евкліда та множення / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, І. Р. Паздрій, С. В. Івасьєв // Інформатика та математичні методи в моделюванні. - 2017. - Т. 7, № 1-2. - С. 29-36.
 15. Николайчук, Я. М. Теоретические основы аналитического вычисления коэффициентов базисных чисел преобразования Крестенсона / Я. М. Николайчук, М. Н. Касянчук, И. З. Якименко // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – Т. 50, № 5. – С. 3-8.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Касянчук, М. М. Фізика [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 : Електрика і магнетизм / М. М. Касянчук, І. Р. Паздрій, І. З. Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 68 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Якименко, І. З. Дискретна математика [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекц. / І. З. Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 42 с.
 

Якімов Федір Павлович

yakimov-fedir-pavlovich

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Якімов, Ф. П. Методичні вказівки та індивідуальні розрахункові завдання з методичного програмування [Текст] / Ф. П. Якімов, О. Ф. Лесик.– Тернопіль: ТНЕУ, 2006.– 118 с.
 

Яковець Тетяна Аркадіївна

ЯковецьКафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Яковець, Тетяна Аркадіївна Облік і аналіз капіталу підприємств лісового господарства [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Тетяна Аркадіївна Яковець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 205 с.
 2. Яковець, Тетяна Аркадіївна Облік і аналіз капіталу підприємств лісового господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Тетяна Аркадіївна Яковець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Яковець, Т. Розрахунок оптимальної структури капіталу для підприємств лісового господарства / Тетяна Яковець // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 175-179.
 2. Самойлова, Т. А. Окремі аспекти формування та обліку статутного капіталу підприємств різних форм власності / Т. А. Самойлова // Інноваційна економіка. – 2009. – № 4. – С. 132-138.
 3. Самойлова, Т. А. Капітал та його роль в забезпеченні ефективної діяльності підприємства / Т. А. Самойлова // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4. – С. 68-72.
 4. Самойлова, Т. Інвестиції капіталу та інвестиційний клімат в україні [Електронний ресурс] / Тетяна Самойлова // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 95-100.
 5. Кульчицька, Н. Податковий аудит як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства / Надія Кульчицька, Тетяна Яковець // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 1. – С. 21-28.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Зарудна, Н. Я. Облік та нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : Крок, 2016. – 284 с.
 2. Облік і правове забезпечення господарських процесів підприємства [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Ляхович, Н. Я. Зарудна, О. М. Кундеус, Т. А. Яковець. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 344 с.
 

Якубівська Юлія Євгенівна

yakubivska y eКафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Якубівська, Ю. Є. Державне регулювання міжнародного трансферу промислової власності в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Якубівська Юлія Євгенівна ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. - К., 2012. - 214.
 2. Якубівська, Ю. Є. Державне регулювання міжнародного трансферу промислової власності в Україні.- автореферат дис. канд. екон. наук: 08.00.03, Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - К., 2012.- 24 с.

Публікації:

СТАТТІ ПЕРІОДИКИ:

 1. Якубівська, Ю. Є. Вплив економічної кризи на світовий ринок промислової власності [Електронний ресурс] / Ю. Є. Якубівська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 2. – С. 35-43.
 2. Онищенко, В. П. Сучасні методи оцінки маркетингової інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / В. П. Онищенко, Ю. Є. Якубівська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 3. – С. 263-270.
 3. Якубівська, Ю. Є. Теоретико-методологічні основи використання об'єктів інтелектуальної власності: уніфікація національної системи з міжнародною практикою [Електронний ресурс] / Ю. Є. Якубівська // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2009. - N2. - С. 61-66.
 4. Якубівська, Ю. Парадигма формування конкурентоспроможного туристичного бренду в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Юлія Якубівська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2010. – Вип. 2 (28). – С. 174–178.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Якубівська, Ю. Є. Сучасні методи забезпечення надійності персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. Є. Якубівська. – Тернопіль : Тайп, 2014. – 120 с.
 

Якубовський Роман Володимирович

якубовський рв

Кафедра міжнародного права та європейської інтеграції

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Якубовський, Роман Володимирович Правове регулювання фінансового забезпечення навчальних закладів України [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Якубовський Роман Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2011. - 211 с.
 2. Якубовський, Роман Володимирович Правове регулювання фінансового забезпечення навчальних закладів України [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Якубовський Роман Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2011. - 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Якубовський, Р. Фінансово-правові проблеми освіти в умовах Болонського процесу] / Роман Якубовський // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 12. – С. 99- 103.
 2. Якубовський, Р. Особливості бюджетного фінансування освіти / Роман Якубовський // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 177-180.
 3. Якубовський, Р. Статут територіальної громади як основний нормативно-правовий акт муніципальних утворень / Р. Якубовський // Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень : зб. мат. Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – С. 28-31.
 4. Якубовський, Р. В. Кредитування освіти: правові засади та проблеми вдосконалення [Електронний ресурс] / Р. В. Якубовський // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 3. – С. 114-115.
 5. Якубовський, Р. В. Фінансування освіти: правовий зміст, поняття та види [Електронний ресурс] / Р. В. Якубовський // Держава і право. – 2009. – Вип. 46. – С. 410-415.
 6. Якубовський, Р. Правові проблеми фінансування навчальних закладів із альтернативних джерел / Роман Якубовський // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 4. – С. 98-101.
 7. Якубовський, Р. В. Правові засади фінансового забезпечення навчальних закладів: зарубіжний досвід і перспективи його використання в Україні [Електронний ресурс] / Р. В. Якубовський.
 8. Якубовський, Р. В. Особливості форм бюджетного фінансування навчальних закладів України [Електронний ресурс] / Р. В. Якубовський // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 162-165.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Право інтелектуальної власності. Практикум [Текст]: навч. посіб. /І. Р. Калаур, Н. Б. Москалюк, І. В. Зайцева-Калаур, Р. В. Якубовський; за ред. Н. Б. Москалюк.– Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011.– 216 с.
 

Янкова Тетяна Миколаївна

yankova t m

Кафедра іноземних мов для зовнішньоекономічної діяльності

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Янкова, Тетяна Іноземці змагалися на краще знання української мови: [олімпіада з української мови для іноземних громадян відбулася в ТНЕУ] / Тетяна Янкова // Тернопіль вечірній. – 2009. – 20 травня (№16). – С. 2.
 2. Янкова, Тетяна Українська мова стає все популярнішою у світі : [олімпіада з укр. мови серед слухачів підготовчих відділень для іноземних громадян, яка відбулася 12-13 травня 2009 року в ТНЕУ] / Тетяна Янкова // Університетська думка. – 2009. – 31 травня (№6). – С. 5.
 3. Янкова, Т. М. Навчання граматиці української мови як іноземної: які методи використовувати /Т. М. Янкова //Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 7-8 квіт. 2011р.] /редкол. : Н. С. Лиса, Т. В. Юрчишин, Ю. О. Семенчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 392-394.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Business Communication : Debates (Комунікації в бізнесі : дебати) [Текст]: навч. посіб. / Н. С. Лиса, І. О. Стешин, Ю. І. Фатєєва, Т. М. Янкова.– Тернопіль: Економічна думка, 2007.– 198 с.
 2. Business Communscation : Debates (Комунікації в бізнесі : дебати) [Текст]: навч. посіб. / Н. С. Лиса, І. О. Стешин, Ю. І. Фатєєва, Т. М. Янкова.– Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2007.– 198 с.
 

Янчук Артем Олександрович

Кафедра теорії та історії держави і права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання : професор

Посада: доцент

ПУБЛІКАЦІЇ:

 

 

Яремко Зоряна Михайлівна

yaremko z m

Кафедра міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бойко, Зоряна Михайлівна Просторовий розвиток внутрішньогалузевої зовнішньої торгівлі України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Зоряна Михайлівна Бойко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 190 с.
 2. Бойко, Зоряна Михайлівна Просторовий розвиток внутрішньогалузевої зовнішньої торгівлі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Зоряна Михайлівна Бойко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Ляшенко, О. Циклічність динаміки споживання продукції в Україні / О. М. Ляшенко, З. М. Бойко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 6. – С. 264-272.
 2. Ляшенко, О. Підхід до дослідження впливу структури галузевого ринку на інноваційну активність підприємств / О. М. Ляшенко, З. М. Бойко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 17-25.
 3. Бойко, З. Розширення існуючих підходів до дослідження і оцінки внутрішньогалузевої торгівлі / З. Бойко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 5-13.
 4. Кончик, В. Комплементарність і субституція міжнародним рухом капіталу міжнародної торгівлі товарами: уроки для України / В. Кончик, З. Бойко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 5-1. – С. 76-83.
 5. Бойко, З. Проблеми внутрісекторної торгівлі високотехнологічними товарами в контексті участі України у міжнародному русі капіталу / Зоряна Бойко, Світлана Вовк // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-2. – С. 177-186.
 6. Бойко, З. Зовнішня торгівля України з країнами Азії: міжсекторний та внутрішньосекторний аналіз / З. Бойко // Наука молода: зб. наук. праць Ради молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – № 7. – С. 40-46.
 7. Бойко, З. Внутрішньосекторна та міжсекторна торгівля України з країнами ЄС / З. Бойко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2007. – № 21. – С. 10-14.
 8. Бойко, З. Розвиток консалтингу в Україні в контексті становлення "нової економіки" / Оксана Бестанчук, Зоряна Бойко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2. – С.61-66.
 9. Ляшенко, О. Економічна дипломатія як складова гарантування безпеки країни / Оксана Ляшенко, Зоряна Бойко // Стратегічні пріоритети. – 2010. - № 2. – С. 151-157.
 10. Бойко, З. Напрями розширення внутрішньогалузевої торгівлі вітчизняною продукцією переробної промисловості [Електронний ресурс] / З. Бойко // Галицький економічний вісник. – 2009. - № 1. – С. 73-81.
 11. Бойко, З. Структурно-динамічний аналіз внутрішньогалузевої торгівлі товарами України / З. Бойко // Наука молода: зб. наук. праць Ради молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. - № 10. – С. 50-58.
 12. Ляшенко, О. Фінансові домінанти процесу ціноутворення на світовому ринку сировинних товарів / Оксана Ляшенко, Зоряна Бойко // Світ фінансів. – 2010. - № 1. – С. 135-145.
 13. Бойко, З. Роль інтрасекторної торгівлі в інтеграційних процесах між Європейським Союзом і країнами Центрально-Східної Європи / Зоряна Бойко // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 89-95.
 14. Ляшенко, О. Підхід до оцінки фіскальної функції імпортного мита на продукти харчові, напої та тютюнові вироби в Україні / О. Ляшенко, З. Бойко // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 1. – С. 72-80.
 15. Ляшенко, О. М. Щодо дослідження структури змін споживчих цін на продовольчі товари / О. М. Ляшенко, З. М. Бойко // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4. – С. 198-207.
 16. Маркович, В. І. Пріоритети розвитку туристичних послуг в країнах, що розвиваються[Електронний ресурс] / В. І. Маркович, З. М. Бойко // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молодых ученых [3 марта, 2011 г.]. – Симферополь, 2011. – С. 185-187.
 17. Яремко, З. Структурно-динамічний аналіз експорту України продукції харчової промисловості / Зоряна Яремко // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 9. Ч. 2. – С. 434-439.
 18. Яремко, З. Сучасні тенденції функціонування світового ринку пива / Зоряна Яремко // Наука молода. – Тернопіль, 2011. – № 15-16. – С. 145-151.
 19. Яремко, З. Перспективні форми міжнародного науково-технічного співробітництва виробничих підприємств / Зоряна Яремко, Тарас Слободян // Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту / В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 89-96.
 20. Яремко, З. Концептуальна модель імпортних потоків продукції харчової промисловості України / Зоряна Яремко, Христина Ліп'яніна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С. 131-141.
 21. Яремко, З. М. Модель бізнес-аналітики підприємства в контексті стратегічного управління /З. М. Яремко //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 328-333.
 22. Яремко, З. Підходи до оцінки впливу інформаційних і комунікаційних технологій на соціально-економічний розвиток / Зоряна Яремко // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – № 1, т. 15. – С. 216-227.
 

Яремко Оксана Михайлівна

yaremko o m

Кафедра кримінального права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Яремко, Оксана Михайлівна Контамінація раціонального та гуманістичного вимірів у генезі інституту покарання в контексті європейської правововї традиції : дис ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Оксана Михайлівна Яремко, Київ. нац. ун-т внутріш. справ.– К. : Б.в., 2009.– 221 с.
 2. Яремко, Оксана Михайлівна Контамінація раціонального та гуманістичного вимірів у генезі інституту покарання в контексті європейської правововї традиції : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Оксана Михайлівна Яремко, Київ. нац. ун-т внутріш. справ.– К. : Б.в., 2009.– 20 с.

Публікаіції

СТАТТІ:

 1. Яремко, О. Мета покарання в контексті антропологічного підходу до права / О. Яремко // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 5. – С. 129-133.
 2. Яремко, О. Які вони - правові реалії? : [засідання "круглого столу" до 60-річчя Загальної декларації прав людини ООН на юридичному факультеті ТНЕУ] /О. Яремко //Вільне життя.– 2008.– 24 грудня (№103).– С. 1.
 

Ярощук Ірина Дмитрівна

yaroschukКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ярощук, І. Д. Підготовка майбутніх економістів до професійного спілкування у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Ірина Дмитрівна Ярощук ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 22 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ярощук, І. Діловий дискурс фахівця економічного профілю як комунікативне явище [Електронний ресурс] / Ірина Ярощук // Мандрівець. – 2012. – № 3. – С. 75-78.
 2. Ярощук, І. Моделювання професійно-комунікативних ситуацій на заняттях з іноземної мови у ВНЗ економічного профілю [Електронний ресурс] / Ірина Ярощук // Studia methodologica : зб. наук. праць. Сер. Філологія. – Тернопіль : редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 32. – С. 81-85.
 3. Ярощук, І. Організація і зміст дослідно-експериментальної роботи з підготовки майбутнього економіста до професійного спілкування [Електронний ресурс] / Ірина Ярощук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2009. – № 2. – С. 76-82.
 4. Ярощук, І. Про необхідність розвитку навичок мовленнєвої діяльності у випускників економічного вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Ірина Ярощук // Наукові записки. Сер. Педагогіка. – 2008. – № 4. – С. 120-124.
 5. Ярощук, І. Професійне спілкування як копонент гуманітарної підготовки майбутнього фахівця економічного профілю [Електронний ресурс] / І. Ярощук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2008. – Вип. 15. – С. 170-172.
 6. Ярощук, І. Д. Структура та рівні готовності майбутніх економістів до професійного спілкування [Електронний ресурс] / І. Д. Ярощук // Наукові записки. Сер. Педагогіка. – 2010. – № 2. – С. 71-78.
 7. Ярощук, І. Д. Теоретичне обгрунтування професіограми економіста з позицій ділової комунікації [Електронний ресурс] / І. Д. Ярощук // Вісник Черкаського університету : зб. наук. праць. Сер. Педагогічні науки. – Черкаси : видавничий відділ Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2009. – Вип. 148. – С. 130-135.
 8. Ярощук, І. Теоретичні аспекти формування комунікативної компетентності як основи підготовки майбутніх економістів до іншомовного спілкування [Електронний ресурс] / Ірина Ярощук // Studia methodologica : зб. наук. праць. Сер. Філологія. – Тернопіль : редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 31. – С. 49-53.
 9. Ярощук, І. Формування мовної особистості майбутнього економіста : соціолінгвістичний аспект [Електронний ресурс] / Ірина Ярощук // Мандрівець. – 2011. – № 4. – С. 72-75.
 10. Ярощук, І. Д. Явище плеоназму в англійському синтаксисі [Електронний ресурс] / І. Д. Ярощук // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – 2011. – Вип. 56. – С. 209-212.
 11. Ярощук, О. В. Аналітичне обґрунтування рішень в системі корпоративного захисту бізнесу від поглинань / Олексій Вікторович Ярощук, Ірина Дмитрівна Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць.– Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 2. – С. 136-154.
 12. Ярощук, І. Д. Сутність комунікативної культури економіста / І. Д. Ярощук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2015. – № 1. – С. 75-81.
 13. Ярощук, І. Д. Комунікативна компетентність як важливий компонент професійної підготовки майбутнього економіста [Текст] / І. Д. Ярощук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: І. Задорожна, В. Кравець, Л. Морська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – № 1. – С. 39–44.
 14. Ярощук, І. Д. Проблема формування готовності майбутнього економіста до іншомовного професійного спілкування / І. Д. Ярощук, О. В. Блашків // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – Вип. 19. – С. 223-230.
 15. Ярощук, І. Д. Практическая направленность формирования навыков профессионального общения у будущих экономистов / І. Д. Ярощук // Современный научный вестник. Сер. Экономика. – Белгород : Руснаучкнига, 2008. – № 19 (45). – С. 4-9.
 16. Ярощук, І. Д. Моделювання змісту навчання та його реалізації на початковому етапі у ВНЗ / І. Д. Ярощук // Проблеми викладання іноземних мов у вузах економічного профілю на сучасному етапі : наук.-метод. зб. статей виклад. каф. іноз. мов для фін.-банк. спец. / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – С. 59-61.
 17. Ярощук, І. Д. Тестові завдання для контролю рівня сформованості аудитивних умінь студентів-другокурсників немовних спеціальностей / І. Д. Ярощук // Проблеми викладання іноземних мов у вузах економічного профілю на сучасному етапі : наук.-метод. зб. статей виклад. каф. іноз. мов для фін.-банк. спец. / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – С. 47-51.
 18. Ярощук, І. Д. Роль і місце вільного переказу у вивченні іноземних мов / І. Д. Ярощук // Проблеми викладання іноземних мов у вузах економічного профілю на сучасному етапі : наук.-метод. зб. статей виклад. каф. іноз. мов для фін.-банк. спец. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – С. 106-109.
 19. Ярощук, І. Д. Підготовка студентів економічних факультетів до ділового спілкування із зарубіжними партнерами / І. Д. Ярощук // Проблеми викладання іноземних мов у вузах економічного профілю на сучасному етапі : наук.-метод. зб. статей виклад. каф. іноз. мов для фін.-банк. спец. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – С. 36-41.
 20. Ярощук, І. Д. Проблема багатослів’я студентських творів / І. Д. Ярощук // Проблеми викладання іноземних мов у вузах економічного профілю на сучасному етапі : наук.-метод. зб. статей виклад. каф. іноз. мов для фін.-банк. спец. – Тернопіль : Економічна думка. – 2002. – С. 37-41.
 21. Ярощук, І. Д. Принципи навчання англійської мови / І. Д. Ярощук // Проблеми викладання іноземних мов у вузах економічного профілю на сучасному етапі : наук.-метод. зб. статей виклад. каф. іноз. мов для фін.-банк. спец. – Тернопіль : Економічна думка. – 2001. – С. 52-59.
 22. Ярощук, І. Д. Аналіз актуальних екзистенційно-антропологічних проблем у творчості Євгена Сверстюка / І. Д. Ярощук, О. В. Блашків // Волинь філологічна : текст і контекст. – Луцьк : РВВ «Вежа» Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2015. – Вип. 19.
 23. Ярощук, І. Д. Міжпредметні зв’язки як передумова формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців : метод. аспект / І. Д. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 96 (2). – С. 553-557.
 24. Ярощук, І. Д. Підготовка майбутнього економіста до професійного спілкування в процесі вивчення гуманітарних дисциплін: аналіз практики / І. Д. Ярощук, В. М. Чайка // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Сер. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Друкарня Чернівецького університету, 2009. – Вип. 465. – С. 199-211.
 25. Ярощук, І. Д. Особливості підготовки майбутніх економістів до професійного спілкування в освітньо-розвивальному середовищі вищої економічної школи / І. Д. Ярощук // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. Сер. 17: Теорія і практика навчання та виховання. – К. : НПУ, 2009.– Вип. 10. – С. 169-175.
 26. Ярощук, І. Д. Використання інноваційних технологій у підготовці майбутніх економістів до професійного спілкування в процесі вивчення гуманітарних дисциплін / І. Д. Ярощук // Вища освіта України. – 2009. – №3. – Київ : Гнозис, 2009. – С. 500-502.
 27. Ярощук, І. Д. Психолого-педагогічні та лінгвістичні аспекти дослідження проблеми формування мовленнєвої поведінки майбутніх економістів / І. Д. Ярощук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Педагогіка і психологія. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – Вип. 22. – С. 269-274.
 28. Ярощук, І. Д. Професійна підготовка майбутніх економістів: проблема формування основ професійного спілкування / І. Д. Ярощук // Вісник Прикарпатського університету : зб. наук. праць. Сер. Педагогіка. – Івано-Франківськ : видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного університету, 2008. – Вип. XXI, ч. 1. – С. 379-385.
 29. Ярощук, І. Д. Аксіологічний підхід у формуванні мовної поведінки майбутніх економістів / І. Д. Ярощук // Молодь і ринок. – 2007. – № 10 (33). – С. 106-108.
 30. Ярощук, І. Д. Педагогічні умови формування готовності майбутніх економістів до професійного спілкування / І. Д. Ярощук // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 14. - С. 485-490.
 31. Ярощук, І. Д. До питання про визначення понять «спілкування», «комунікація» та їхнє співвідношення / І. Д. Ярощук // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : наук.-практ. журн. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – Вип. 1 (1). – С. 49-53.
 32. Ярощук, І. Д. Оптимізація процесу адаптації молодого фахівця економічного профілю до професійно-комунікативної діяльності / І. Д. Ярощук // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХГПА, 2010. – Вип. 8. – С. 252-256.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 

Ярощук Олексій Вікторович

yarosschuk

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ярощук, Олексій Вікторович Аналіз формування капіталу підприємства [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Олексій Вікторович Ярощук. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 214 с.
 2. Ярощук, Олексій Вікторович Аналіз формування капіталу підприємства [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Олексій Вікторович Ярощук. – Тернопіль : ТАНГ, 2004.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Ярощук О. Аналіз структури капіталу підприємства / Олексій Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 341-349.
 2. Ярощук О. Корпоративний контроль та методи його захисту / О. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 142-154.
 3. Ярощук О. Методичні основи прогнозування фінансового стану акціонерного товариства / Олексій Ярощук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 12. – С. 226-232.
 4. Ярощук О. Особливості застосування стандартних фінансових критеріїв оцінки ефективності інвестиційних проектів / Олексій Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 219-223.
 5. Ярощук О. Прогнозування потреби акціонерних товариств в додаткових фінансових ресурсах / Олексій Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2 (18). – С. 304-320.
 6. Ярощук, О. Моделі оцінки адекватності ризику та прибутковості / Олексій Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – C. 104-106.
 7. Ярощук О. Переваги нового порядку амортизації основних фондів / Олексій Ярощук // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : науковий журнал Терноп. акад. нар. гос-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 1. – C. 199-202
 8. Ярощук, О. Проблема доцільності поліпшення основних засобів / Олексій Ярощук // Формування екон. відносин в умовах ринку : зб. наук. праць каф. економіки, обліку і контролю в невиробничій сфері Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – C. 289-291.
 9. Ярощук, О. Проблеми і перспективи регулювання відтворення основних фондів / Олексій Ярощук / Формування екон. відносин в умовах ринку : зб. наук. праць каф. економіки, обліку і контролю в невиробничій сфері Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – C. 88-90.
 10. Ярощук, О. Формування інвестиційного портфеля: зміст та принципи / Олексій Ярощук // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молод. вчених. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Ч. 2. – C. 429-431.
 11. Ярощук, О. В. Аналіз в прогнозуванні фінансових ринків / О. В. Ярощук // Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу : тези доп. і виступів ІІ Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів і молод. вчених / за ред. к. е. н., доц. Є. Є. Іоніна. – Донецьк : ТОВ Юго-Восток, 2005. – С. 204-205.
 12. Ярощук, О. В. Аналіз показників фінансової платоспроможності підприємства / О. В. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 1 – C. 151-154.
 13. Ярощук, О. В. Аналітичне обґрунтування потреби у фінансових ресурсах / О. В. Ярощук // Проблеми адаптації обліку, статистики, аналізу та аудиту в Україні до міжнародних стандартів : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. студ. конф. – К. : КНЕУ, 2002. – C. 204-206.
 14. Ярощук, О. В. Вплив внутрішніх обмежень фінансової звітності і упередженості керівництва підприємства на інформацію як джерело аналітичних досліджень / О. В. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – C. 6-8.
 15. Ярощук, О. В. До питання про доцільність використання окремих джерел для формування капіталу підприємства / О. В. Ярощук // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : зб. наук. праць І Всеукр. наук.-практ. конф. молод. вчених. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – C. 621-625.
 16. Ярощук, О. В. До питання про оптимізацію структури джерел формування фінансових ресурсів підприємства / О. В. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – C. 82-84.
 17. Ярощук, О. В. Досвід організації муніципального управління у передових країнах світу / О. В. Ярощук // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал Терноп. акад. нар. гос-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 1. – C. 271-287
 18. Ярощук, О. В. Методичні підходи до реструктуризації промислових фірм в умовах транзитної економіки / О. В. Ярощук, О. В. Длугопольський // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 201-203.
 19. Ярощук, О. В. Моделювання потреби підприємства в додаткових фінансових ресурсах / О. В. Ярощук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 13. – C. 69-79.
 20. Ярощук, О. В. Оптимізація структури капіталу за допомогою механізму фінансового левериджу / О. В. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. — Вип. 10, ч. 2. — C. 175-178.
 21. Ярощук, О. В. Особливості визначення фінансових ресурсів підприємств / О. В. Ярощук // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання : праці першої Міжнар. другої Всеукр. наук. конф. студентів та молодих учених. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – Ч. 1. – C. 233-235.
 22. Ярощук, О. В. Проблемы диагностики финансового состояния акционерных обществ / О. В. Ярощук, Б. М. Корецький // Proceedinq Fifth international scientific conference «Investments in the future» : тези конф. – Varna : Graphic Ltd., 2005. – Р. 66-72.
 23. Ярощук, О. В. Про необхідність застосування показників росту обсягу реалізації продукції в перспективному аналізі / О. В. Ярощук // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – 2004. – № 3. – C. 213-219.
 24. Ярощук, О. В. Розрахунок показників платоспроможності підприємства на основі нової форми бухгалтерського балансу згідно з національним стандартом бухгалтерського обліку № 2 «Баланс». / О. В. Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2000. – C. 163-166.
 25. Ярощук, О. Оцінка загрози фінансової кризи на підприємстві / Олексій Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 382-385.
 26. Ярощук, О. Аналіз системи економічної безпеки підприємства / Олексій Ярощук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 378-381.
 27. Ярощук, О. Аналітичні дослідження в процесі побудови системи захисту компанії від недружнього поглинання / О. Ярощук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту . – Тернопіль : Економічна думка, 2006. - № 5. – С. 105-108.
 28. Ярощук, Олексій Дні науки в Університеті : [про студентську наукову конференцію 15 квітня в ТНЕУ на тему "Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації"] / Олексій Ярощук // Університетська думка. – 2008. – № 5-6. – С. 3.
 29. Ярощук, О. В. Аналітичне обґрунтування рішень в системі корпоративного захисту бізнесу від поглинань / Олексій Вікторович Ярощук, Ірина Дмитрівна Ярощук // Економічний аналіз : зб. наук. праць.– Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 2. – С. 136-154.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Ярощук, О. В. Досвід організації муніципального управління в зарубіжних країнах : монографія / О. В. Ярощук. – Тернопіль : Економічна думка. – 1999. – 63 с.
 2. Шкарабан, С. І. Діагностика і прогнозування фінансово-господарського розвитку акціонерного товариства: монографія / С. І. Шкарабан, Б. М. Корецький, О. В. Ярощук. – Тернопіль: Тайп, 2010. – 300 с.
 3. Здреник, В. С. Бухгалтерський облік і контроль операцій з похідними фінансовими інструментами: організація та методика: монографія / В. С. Здреник, О. В. Ярощук . – Тернопіль: Крок, 2011. – 272 с.
 4. Шкарабан, С. Діагностика прогнозування фінансово-господарського розвитку акціонерного товариства : монографія / С. Шкарабан, Б. Корецький, О. Ярощук. – Тернопіль : ТАЙП, 2008. – 337 с.
 5. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 6. Бутов, А. М. Аналіз системи захисту бізнесу від поглинання [Текст] / А. М. Бутов, О. В. Ярощук // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 315-342.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. / С. І. Шкарабан, П. Я. Познахівський, М. Й. Шеремета, І. В. Спільник, О. М. Загородна, З. Б. Литвин, О. В. Ярощук, Я. М. Карпик, Н. М. Хархут. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Ярощук, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний аналіз» для студентів V курсу спеціальності 7.050104 «Фінанси» спеціалізації «Фінансовий аналіз» : навч.-метод. література / О. В. Ярощук. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 90 с.
 2. Ярощук, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів ІV курсу спеціальності «Економіка підприємства» : навч.-метод. література / О. В. Ярощук, С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 90 с.
 3. Ярощук, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів ІV курсу спеціальності «Економіка підприємства» : навч.-метод. література / О. В. Ярощук, С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 92 с.
 4. Ярощук, О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів ІV курсу спеціальності «Фінанси» : навч.-метод. література / О. В. Ярощук, С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 92 с.
 5. Організація і методика економічного аналізу (збірник задач) [Текст] / С. І. Шкарабан, Є. Є. Познахівський, П. Я. Попович [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.
 6. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства [Текст] / Костенко Т. Д., Підгора Є. О., Рижиков В. С., Панков В. А., Герасимов А. А., Ровенська В. В. – К. : ЦНЛ, 2005. – 400 с.
 

Ясишена Валентина Валеріївна

yasishena-valentina-valeryivna

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент 

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ясишена, Валентина Валеріївна Грошові потоки підприємств швейної промисловості : облік, аналіз і аудит [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Валентина Валеріївна Ясишена. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 280 с.
 2. Ясишена, Валентина Валеріївна Грошові потоки підприємств швейної промисловості : облік, аналіз і аудит [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Валентина Валеріївна Ясишена. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 20 с.

Статті:

 1. Ясишена, В. Сутність грошових потоків підприємств та їх класифікація / Валентина Ясишена // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. –Тернопіль :Економічна думка, 2008.–Вип.2 (18).– С.321-324.
 2. Ясишена, В. В. Теоретичні аспекти аналізу грошових потоків підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Ясишена // Економічний простір.– 2008.– № 16.– С.123- 131.
 3. Ясишена, В. В. Методика проведення аналізу грошових потоків підприємств / В. В. Ясишена, І. М. Сисоєва // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 131-139.
 4. Ясишена, В.В. Відображення дебіторської заборгованості в обліковій політиці підприємств [Електронний ресурс] / В.В. Ясишена, І. М. Сисоєва.
 5. Ясишена, В. В. Організаційні засади управлінського обліку грошових потоків за центрами фінансової відповідальності [Електронний ресурс] / В. В. Ясишена // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 279-285.
 6. Ясишена, В. В. Економічний зміст та класифікація нематеріальних активів для цілей бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / В. В. Ясишена // Ефективна економіка.
 7. Головай, Н. М. Дослідження ролі та місця бухгалтерського обліку в сучасній системі управління [Електронний ресурс] / Н. М. Головай, В. В. Ясишена // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 5, ч. 4. – С. 176-178.
 8. Ясишена, В. В. Систематизація основних елементів управління грошовими потоками підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Ясишена, Л. І. Пославська // Економічний простір. - 2016. - № 106. - С. 241-254.
 

Яцишин Світлана Романівна

yatsushyn

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікаці

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Яцишин, Світлана Романівна Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції у швейному виробництві [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Світлана Романівна Яцишин.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 194 с.
 2. Яцишин, Світлана Романівна Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції у швейному виробництві [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Світлана Романівна Яцишин.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 19 с.

Статті:

 1. Каплун, О. Контроль якості проведення аудиту ефективності / О. Каплун, С. Яцишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 282-284.
 2. Яцишин, С. Р. Методи обліку витрат та методи обліку калькулювання собівартості продукції : сутність та співвідношення / С. Р. Яцишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 13, ч. 2. - С. 78-80.
 3. Хаблюк, О. Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм: форми та методи / Оксана Хаблюк, Світлана Яцишин // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 351-353.
 4. Яцишин, С. Р. Витрати на оплату праці: питання удосконалення їх обліку на сучасному етапі господарювання / С. Р. Яцишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 148-151.
 5. Яцишин, С. Р. Методика обліку втрат від браку та її вдосконалення у швейному виробництві / С. Р. Яцишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 175-178.
 6. Яцишин, С. Р. Витрати виробництва в механізмі функціонування ринкової економіки / С. Р. Яцишин // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 86-88.
 7. Яцишин, С. Теоретичні аспекти та нормативні вимоги щодо зміни облікової політики підприємства[Електронний ресурс]/ Світлана Яцишин, Мар’яна Цюпак.
 8. Яцишин, С. Р. Аспекти формування облікової політики підприємства [Електронний ресурс] / С. Р. Яцишин // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2001. – Вип. 8, ч. 4.
 9. Яцишин, С. Групування витрат виробництва за місцями виникнення та центрами відповідальності / Світлана Яцишин // Наука молода : зб. наук. праць молод вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 3. – С. 122-125.
 10. Яцишин, С. Вплив організаційно-технологічних особливостей швейної промисловості на організацію обліку витрат діяльності [Електронний ресурс] / Світлана Яцишин.
 11. Яцишин, С. Організація і методологія обліку витрат на промислових підприємствах у сучасних умовах господарювання / Світлана Яцишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2001. - Вип. 12. - С. 112-116.
 12. Яцишин,С. Р. Облікова політика: формування та контроль за її дотриманням [Електронний ресурс] / С. Р. Яцишин // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип.36. – С.464-467.
 13. Яцишин, С. Р. Запаси установ державного сектору економіки: оцінка та переоцінка / С. Р. Яцишин // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 16. – С. 159-163.
 14. Бенько, І. Д. Форми організації підприємств у процесі укрупнення [Електронний ресурс] / І. Д. Бенько, С. Р. Яцишин // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2015. – № 2 (27). – С. 98-108.
 15. Бенько, І. Д. Організація внутрішнього контролю на підприємствах зв’язку [Електронний ресурс] / І. Д. Бенько, С. Р. Яцишин // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 710-711. – С. 153-158.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Лучко, М. Р. Консолідація фінансової звітності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. Р. Яцишин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 281 с.
 

Яцків Василь Васильович

яцків

Кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: доцент

 1. Яцків, Василь Васильович Методи кодування та цифрової обробки повідомлень в розподілених системах з оптичним каналом зв'язку [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / Яцків Василь Васильович ; Івано-Франківський держ. технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2001. - 170 с.
 2. Яцків, Василь Васильович Методи кодування та цифрової обробки повідомлень в розподілених системах з оптичним каналом зв'язку [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / Яцків Василь Васильович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2001. - 19 с.
 3. Яцків, Василь Васильович Теоретичні основи створення і структурна організація компонентів безпровідних сенсорних мереж підвищеної ефективності [Текст] : дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Яцків Василь Васильович ; Тернопільський нац.екон. ун-т. - Тернопіль, 2016. - 280 с.
 4. Яцків, Василь Васильович Теоретичні основи створення і структурна організація компонентів безпровідних сенсорних мереж підвищеної ефективності [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Яцків Василь Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 40 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Яцків, В. В. Завадозахищений метод передавання даних у безпровідних сенсорних мережах / В. В. Яцків, Н. Г. Яцків, Д. І. Боднар // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Сер. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2009. – Вип. 446. – С. 117-120.
 2. Яцків, В.В. Безпровiднi сенсорнi мережi на основi оптичного каналу зв'язку // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 426: Фізика. Електроніка.: Тематичний випуск. Комп'ютерні системи та компоненти? Частина ІІ. Чернівці: ЧНУ, 2008. С. 153-156.
 3. Нелінійне кодування даних в безпровідних сенсорних мережах : (текст на англ. мові ) / В. Яцків, Су Дзюнь, Н. Яцків, А. Саченко // Комп'ютинг. – 2011. – Вип. 4, т. 10. – С. 383-390.
 

Яцків Наталія Георгіївна

yackiv n g

Кафедра iнформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Яцків, Наталія Георгіївна Методи та засоби стиснення даних в розподілених комп'ютерних системах на основі кодів поля Галуа [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / Яцків Наталія Георгіївна ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2003. - 177 с.
 2. Яцків, Наталія Георгіївна Методи та засоби стиснення даних в розподілених комп'ютерних системах на основі кодів поля Галуа [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 / Яцків Наталія Георгіївна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2003. - 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Нелінійне кодування даних в безпровідних сенсорних мережах : (текст на англ. мові ) / В. Яцків, Су Дзюнь, Н. Яцків, А. Саченко // Комп'ютинг. – 2011. – Вип. 4, т. 10. – С. 383-390.
 2. Яцків, В. В. Завадозахищений метод передавання даних у безпровідних сенсорних мережах / В. В. Яцків, Н. Г. Яцків, Д. І. Боднар // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Сер. Комп’ютерні системи та компоненти. – 2009. – Вип. 446. – С. 117-120.
 3. Яцків, Наталія Метод зменшення надлишковості гармонічних сигналів на основі кодів Поля Гаула / Наталія Яцків // Комп'ютинг. – 2003. – липень (№1). – С. 92-97.
 4. Яцків, Н. Г. Системні характеристики джерел інформації та оцінка їх ентропії [Електронний ресурс] / Н. Г. Яцків, Я. М. Николайчук // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. –т. 1. – С.197-200.
 

Ященко Елеонора Михайлівна

ященко е

Кафедра психологічних та педагогічних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ященко, Е. Параметри психологічного впливу в контексті інноваційного навчання / Елеонора Ященко // Психологія і суспільство. – 2002. – № 3-4. – С. 160-170.
 2. Ященко, Е. Адаптація першокурсника / Е. Ященко // Академія. – 2003. – 17 № 16. – С. 8.
 3. Ященко, Е. Саморозвиток особистості в процесі професійної підготовки [Електронний ресурс] / Е. М. Ященко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут": Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 3, ч. ІІ.
 4. Ященко, Е. Вища економічна освіта : змістове наповнення технологій педагогічного проектування [Електронний ресурс] / Е. М. Ященко // Нова педагогічна думка. – 2011.
 5. Ященко, Е. М. Проектування особистісно орієнтованого педагогічного процесу з формування комунікативної культури студентів [Електронний ресурс] / Е. М. Ященко // Педагогічний альманах: збірник наукових праць. – 2012. –Вип. 16. – С.183-187.
 6. Ященко, Е. М. Вплив педагогічного спілкування на формування комунікативної культури майбутніх економістів: виховний аспект [Електронний ресурс] / Е. М. Ященко // Витоки педагогічної майстерності: збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип.10. – С.345-350.
 7. Ященко, Е. М. Комунікативна культура особистості та структурні компоненти її формування у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / Е. М. Ященко // Педагогічний дисукурс: збірник наукових праць. – 2012. –Вип. 12. – С.369-373.
 8. Ященко, Е. М. Реалізація особистісно орієнтованого підходу в сучасних умовах функціонування ВНЗ [Електронний ресурс] / Е. М. Ященко.
 9. Ященко, Е. Формування готовності педагогічних кадрів до моніторингу якості освітньої діяльності у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Елеонора Ященко.