Міжнародний день демократії

Міжнародний день демократії був проголошений 8 листопада 2007 року Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, яка запропонувала державам-членам, всій системі ООН та іншим регіональним, міжурядовим і неурядовим організаціям скористатися приводом і звернути увагу на стан демократії у світі.

Слово «демократія» походить від двох старогрецьких слів, що позначають «народ» і «влада», і традиційно переводиться як «влада народу». Під цим терміном мається на увазі політичний режим, в основі якого лежить метод колективного прийняття рішень з рівним впливом учасників на результат процесу або на його істотні стадії.

Демократія заснована на вільному волевиявленні народу і тісно пов'язана із забезпеченням правопорядку та здійсненням прав і основних свобод людини. Сучасне суспільство відносить демократію до універсальних цінностей і принципів.

1 Сорос Утвердження демократії 

1. Сорос, Дж. Утвердження демократії / Дж. Сорос ; перекл. з англ. О. Коваленко. К. : Основи, 1994. 224 с.

У своїй книжці американський фінансист і громадський дія Джордж Сорос розглядає причини краху комуністичної системи і викладає оригінальні погляди на розбудову нового демократичного суспільства.

2 Гелей С.Д. Політико-правові системи світу 

2. Гелей, С. Д. Політико-правові системи світу : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. К. : Знання, 2006. 668 с.

У навчальному посібнику розглянуто сутність, структуру, типи та функції політичної системи, розкрито поняття правової системи, детально висвітлено політико-правові системи країн Західної Європи, Південно-Східної Азії, Латинської Америки, Центрально-Східної Європи тощо.

3 Демократия и модернизация 

3. Демократия и модернизация. К дискуссии о вызовах ХХІ века / под ред. В. Л. Иноземцева.  М. : Европа, 2010. 318 с.

Авторы размышляют о судьбах демократии в западных странах и мире в целом, о закономерностях и особенностях экономической модернизации в разных регионах планеты. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей, интересующихся тенденциями современного глобального развития, проблемами демократии и закономерностями экономической модернизации.

4 Цвєтков В. В. Демократія і державне управління 

4. Цвєтков, В. В. Демократія і державне управління : теорія, методологія, практика : моногрія / В. В. Цвєтков. – К. : Юридична думка, 2007. –  336 с.

У монографії висвітлено найактуальніші теоретичні, методологічні та практичні проблеми демократії і державного управління в реально існуючих формах і процесах, що розвиваються в сучасні Україні. Автор доводить, що лише демократичне суспільство може подолати бюрократизм і домогтися високої ефективності роботи апарату управління.

5 Філонов О.В. Основи демократії. Права людини... 

5. Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін : навч. посіб. / О. В. Філонов, В. М. Субботін, В. В. Пашутін, І. Я. Тодоров. – [2-ге вид. випр.]. –  К. : Знання, 2008. – 215 с.

У навчальному посібнику розкриваються найважливіші принципи розбудови демократичного суспільства, показано взаємозв'язок процесів розвитку демократії з забезпеченням прав і свободи людини та громадянина. Висвітлюються ті аспекти демократії, які в сучасних умовах є проблемними у сфері державного будівництва та реформування правової системи. Проаналізовано зарубіжну практику створення та розвитку демократичних інститутів. 

 6 Політологія  навч. посіб...

6. Політологія : навч. посіб. / М. П. Гетьманчук, В. К. Грищук, Я. В. Турчин [та ін.] ; за ред. М. П. Гетьманчука. К. : Знання, 2011. 415 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади політології як науки, теорію та практику демократичного суспільства, особливості функціонування інститутів державного управління в умовах посткомуністичних трансформаційних процесів в Україні та її залучення до світових політичних процесів.

 7 Крауч К. Пост-демократія

7. Крауч, К. Постдемократия / Колин Крауч ; пер. с англ. Н. Эдельмана. М. : ВШЭ, 2010. 192 с. (Политическая теория).

Автор утверждает, что упадок общественных классов, которые сделали возможной  массовую политику, и распространение глобального капитализма привели к возникновению замкнутого политического класса, больше заинтересованного в создании связей с влиятельными бизнес-группами, чем в проведении политических программ, отвечающим интересам простых граждан.

Книга предназначена политологам, историкам, философам и социологам.

 8 Баталов Э. Проблема демократии...

8. Баталов, Э. А. Проблема демократии в американской политической мысли ХХ века / Э. А. Баталов. – М. : Прогресс-Традиция, 2010. – 374 с.

Проблема демократии всегда занимала важное место в политической мысли США. В книге прослеживается эволюция взглядов американских политологов и философов на демократию на протяжении минувшего столетия, рассматриваются идеи и концепции таких крупных демократологов, как Гэбриел Алмонд, Синди Верба, Роберт Даль, Энтони Даунс, Чарл Мерриам, и других.

 9 Мельник А. Публічний сектор....

9. Мельник, А. Ф. Публічний сектор і державна політика в демократичному суспільстві : монографія / А. Ф. Мельник, О. В. Длугопольський. –- Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 240 с.

У монографії досліджуються процеси функціонування публічного сектора економіки в умовах демократичних перетворень, напрямки реалізації державної політики в сфері освіти, охорони здоров'я, захисту довкілля, соціального забезпечення, національної безпеки й оборони. Головне завдання монографії полягає у постановці актуальних проблем розвитку публічного сектора економіки та реалізації державної політики, в пошуку реальних та дійових механізмів їх практичного вирішення в умовах демократії.

 10 Нудненко Л. Теория демократии

10. Нудненко, Л. А. Теория демократии / Л. А. Нудненко. М. : Юристъ, 2001. 95 с.

В книге рассматриваются излагаемые в юридической литературе концепции содержания конституционно-правовой категории «демократия». Анализируются проблемы определения понятия демократии как народовластия посредством исследования понятия «народ», характеристики его соотношения с понятиями нации, населения, общества; определения власти, ее разновидностей, соотношения демократии и легитимности.

 11 Тилли Ч. Демократия

11. Тилли, Ч. Демократия / Ч. Тилли. – М. : Институт общ. проектирования, 2007. – 263 с.

 В книге устанавливаются общие процессы, посредством которых за последние несколько столетий осуществляется демократизация и дедемократизация на национальном уровне повсюду в мире. Автор по-новому представляет современные теории демократии, демократизация и дедемократизация, прибегая в подтверджение своих аргументов к аналитическому изложению истории государств и режимов и сравнению их между собой.

 12 Шлягтун П.П. Політологія історія та теорія

12. Шляхтун, П. П. Політологія : історія та теорія : підручник / П. П. Шляхтун. – К. : ЦУЛ, 2010. – 472 с.

Підручник містить систематизований виклад основних теоретичних положень політичної науки з урахуванням новітніх вітчизняних і зарубіжних досягнень. Визначаються предмет і методи політичної науки, з'ясовуються її зв'язки з іншими галузями наукових знань про політику