До дня української мови

Це свято було запроваджено у жовтні 1999 року на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. Це всесвітнє свято було засноване з метою сприяння багатому культурному та мовному різноманіттю. Збереження багатомовності дає можливість зберегти не тільки унікальний погляд на нашу тисячолітню історію і культуру, але й виробити найбільш широкі підходи у сфері взаєморозуміння і людяності, які все ще продовжують зберігати в собі ряд проблем, вирішення яких видається складним завданням.

В Україні Міжнародний день рідної мови відзначається з 2002 року, коли з метою зміцнення державотворчої функції української мови, сприяння вільному розвитку і використанню російської, інших мов національних меншин України Президент України підписав відповідне розпорядження про відзначення Міжнародного дня рідної мови.

Наше спілкування між собою зрозумілою нам мовою в переважній більшості випадків має для нас величезне значення. Мова та її наріччя стають не просто засобом комунікації, але й відкривають для нас дуже широкі можливості. Людина так звикає до рідної мови, що вона стає невід’ємною частиною її власної особистості. Так створена людина, що рідною зазвичай стає найбільш близька до неї та її душі мова.  

 

1Українська мова. Енциклопедія. – [3-те вид.зі змінами і доп.]. – К. : Українська енциклопедія імені М. П. Бажана, 2007. - 856 с. - ISBN 978-966-7492-43-4.

В енциклопедії подано відомості про українську мову та українське мовознавство. Розкрито термінологічні одиниці, номенклатурні одиниці, розкриті різні аспекти опису української мови, вміщено основні поняття загального мовознавства.

 

2Зеленько, А. С.

Загальне мовознавство : навч. посіб. / А. С. Зеленько. - К. : Знання, 2010. - 380 с. - Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літз/загальне мовознавство зеленько  2010.pdf. - ISBN 978-966-346-540-1.

У пропонованому посібнику поєднується аналіз історії мовознавства, методів, прийомів, процедур і методології дослідження мови. Особливу увагу приділено                    лінгвістиці ХХ століття.

 

3Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Синтаксис : підручник / А. К. Мойсієнко, М. Я. Плющ, І. М. Арібжанова [та ін.]. - К. : Знання, 2010. - 374 с. - Режим доступу :  http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/сучасна українська літературна мова  мойсієнко 2010.pdf. - ISBN 978-966-346-825-9.

У підручнику висвітлено найголовніші питання морфології та синтаксису сучасної української літературної мови. Теоретичні положення проілюстровано прикладами і схемами, що виразно унаочнюють матеріал і логіку лінгвістичного аналізу.

 

4Бодик, О. П.

Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с. - Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=247&Itemid=23. - ISBN 978-611-01-0187-5.

У посібнику подано перелік важливих для засвоєння курсу тем, список літератури, а також систему практичних та навчальних завдань, які допоможуть закріпити й удосконалити практичні навички аналізу мовних явищ.

 

5Сучасна українська мова. Морфологія. Практикум : навч. посіб. / Н. М. Глібчук, У. Б. Добосевич. - К. : Знання, 2009. - 486 с. - Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/сучасна українська мова глібчук 2009.pdf. - ISBN 978-966-346-594-4.

Наведено завдання і вправи, систематизовані відповідно до програми курсу морфології сучасної української літературної мови для філологічних факультетів вищих навчальних закладів.

 

6Гриценко, Т. Б.

Українська мова за професійним спрямуванням  [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко. - К. : ЦУЛ, 2010. - 624 с. - Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=247&Itemid=23. - ISBN 978-611-01-0031-1.

У навчальному посібнику, укладеному за програмою "Українська мова за професійним спрямуванням", подано теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів професійного спрямування, мовного й ділового етикету, значення української мови в житті суспільства, особливостей розвитку мовної системи. Розглянуто моделі поведінки й аспекти створення образу ділової людини, подано правила оформлення ділових паперів.

 

7Українська мова фахового спрямування : підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. - К. : Кондор, 2012. - 350 с. - Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/українська мова фахового прямування  погиба грибіниченко 2012.pdf. - ISBN 978-966-351-404-8.

Підручник укладено з метою допомоги викладачам і студентам удосконалити навички у володінні усним і писемним фаховим мовленням, набути знання і вміння у користуванні різними стилями літературної мови. Дібрані завдання допоможуть у проведенні дискусій з обговорення фахових проблем, у набутті навичок публічного виступу.

 

8Мацько, Л. І.

Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. - К. : Академія, 2007. - 360 с. - (Альма-матер). - Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літк/культура фахового мовлення мацько кравець 2007.pdf. - ISBN 978-966-580-230-3.

Навчальний посібник створено відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням і зорієнтовано на формування у студентів мовнокомунікативних концепцій.

 

9Бондарчук, Л. М.

Українська мова в інформаційних системах : навч.-метод. посіб. / Л. М. Бондарчук. - К. : КНЕУ, 2006. - 140 с. - Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/українська мова в інформаційних системах  бондарчук 2006.pdf. - ISBN 966-574-835-1.

У посібнику розглянуто проблеми, пов'язані з використанням української мови в інформаційних системах, у локальних мережах та Інтернеті. Подано аналіз сучасного програмного забезпечення на мовному рівні; подано способи розв'язання проблем локалізації інтерфейсів, баз даних, операційних систем тощо в умовах мовної інтерференції.

 

10

Українська мова як іноземна у системі кредитно-модульного навчання : навч. посіб. / В. В. Чумак. - К. : Знання, 2011. - 631 с. - Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літу/українська мова як іноземна чумак чумак 2011.pdf. - ISBN 978-966-346-793-1.

У пропонованому навчальному посібнику подано вправи та завдання з практичного курсу української мови, в яких враховується специфіка кредитно-модульної системи навчання як моделі організації навчального процесу у вищій школі України.