День Служби безпеки України

11.Державотворчий процес в Україні 1991-2006 / відп. ред. В. А. Смолій. – К. : Наукова думка, 2007. – 910 с.

   У книзі представлені матеріали науковців (істориків, економістів, міжнародників і соціологів), а також політиків і державних службовців, які зробили свій власний вклад у новітній український державотворчий процес, про витоки та історію сучасного державотворення в Україні.

 

 

22. Ліпкан, В. А. Національна безпека України: навч. посіб. / В. А. Ліпкан. – К. : Кондор, 2008. – 552 с.

     У навчальному посібнику розкривається сутність та зміст національної безпеки та її складових. Розроблено науковий  підхід до вивчення складових національної безпеки, що дало змогу підійти з позицій уніфікованої методології до дослідження феномену національної безпеки.

 

 

33. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : навч. посіб. / В. І. Олефір, С. Ф. Константінов, С. Г. Братель [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Коваленка. – [3-тє вид., доопрац.]. – К. : КНТ, 2011. – 512 с.

   Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни "Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ", яка викладається у вищих навчальних закладах системи Міністерства внутрішніх справ України з урахуванням специфіки діяльності органів внутрішніх справ у сучасних умовах.

 

44. Руденко, М. В. Судова влада та правоохоронні органи України : підручник / М. В. Руденко, М. М. Говоруха, Г. С. Рибалко ; за заг. ред. М. В. Руденко. – Х. : Харків юридичний, 2007. – 548 с.

  У підручнику на основі чинного законодавства і теоретичних положень висвітлюється організація і діяльність судової влади та правоохоронних органів України. Дано юридичне визначення правозахисних організацій.

 

 

55. Ляш, А. О. Судові та правоохоронні органи. Збірник нормативних актів [Текст] : навч. посіб. / А. О. Ляш. – К. : Україна, 2007. – 496 с.

  Збірник містить закони (витяги із законів) України та відомчі нормативні акти, які регулюють діяльність судових та правоохоронних органів України, що об'єднані у вісім розділів.

 

 

 

66. Юзікова, Н. С. Судові та правоохоронні органи України : навч. посіб. / Н. С. Юзікова. – [4-те вид., переробл. і доповн.]. – К. : Істина, 2007. – 320 с.

  У навчальному посібнику викладені завдання, функції, повноваження судових та правоохоронних органів, їх система, а також матеріали щодо їх організації та діяльності відповідно до програми навчального курсу "Судові та правоохоронні органи України".

 

 

77. Діяльність судових і правоохоронних органів України. Нормативно-правове регулювання / упоряд. О. М. Роїна. – К. : ЦУЛ, 2011. – 424 с. 

  У збірник включено законодавчі акти, що регулюють діяльність судових і правоохоронних органів України станом на 30 березня 2011 року. Збірник розрахований на всіх, кому цікаві питання правозастосування.

 

 

 

88. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : підручник / В. Т. Білоус, О. С. Захарова, В. С. Ковальський [та ін.] ; відп. ред. В. Т. Маляренко. – [3-тє вид., переробл. і доповн.]. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 352 с.

  Висвітлюється діяльність суду, правоохоронних та правозахисних органів. Розглянуто законодавство, державну політику в цій сфері. Докладно подається організація та гарантії діяльності суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, дізнавачів, службових осіб податкових органів, юстиції, адвокатури, нотаріату.

 

99. Фіолевський, Д. П. Судова влада і правоохоронна система в Україні : навч. посіб. / Д. П. Фіолевський. – К. : Кондор, 2006. – 322 с.

  У навчальному посібнику обгрунтовується необхідність приведення цієї дисципліни за формою і змістом у відповідність із вимогами, судово-правової реформи, яка відбувається в країні. Йдеться про концептуально новий підхід до інтепретації діяльності судів.

 

 

1010. Юрас, І. Виховання майбутнього співробітника служби безпеки України як громадянина і патріота / І. Юрас // Вища школа. – 2012. – № 10. – С. 68-73.

 

 

 

 

1111. Скибінський, О. Реформування Служби безпеки України: досвід співпраці з Верховною Радою України / Олександр Скибінський // Євроатлантикінформ. Науково-аналітичний бюлетень Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – 2008. – № 3. – С. 45-46.

 

 

 

1212. Ярмакі, В. Адміністративно-правовий статус Служби безпеки України / В. Ярмакі // Митна справа. – 2009. – лип.-серп. (№ 4). – С. 61-65.