30 Вересня - Всеукраїнський день бібліотек

 Всеукраїнський день бібліотек, відзначається 30 вересня починаючи з 1998 року.Бібліотека завжди була збирачем, хранителем і дослідником творів друку – вічних пам’яток писемності, а її служителі – вірними зберігачами і популяризаторами духовної спадщини поколінь.

 Це свято свідчить про глибоку повагу народу до своєї духовної спадщини, освіти, науки і культури, а також про визнання історичної ролі бібліотеки в житті суспільства.

 Для більшості людей бібліотеки – це частина їхнього життя. Це свято всіх причетних до закладів культури і освіти, для всіх, хто любить книгу і хто присвятив своє життя подвижницькій праці на ниві просвіти.

 Дані видання будуть корисними для тих, хто цікавиться бібліотечною справою.

 

Запрошуємо до перегляду!

 

Овчінніков, В. Історіякниги: Еволюціякнижковоїструктури[Текст] : навч. посіб. / В. Овчінніков. Львів: Світ, 2005. 420 с.

   Навчальний посібник присвячений історії книжкового мистецтва, яке є невід'ємною складовою загальної культури книги. Простежується вдосконалення структури книги та її художнього оформлення: пошуки матеріалів для письма, розвиток шрифтової графіки, системи ілюстрування книги, а також технології виготовлення книжкових блоків і оздоблення оправ.

 

 

 Слободяник, М. С. Бібліотека. Документ. Комунікації : вибрані праці [Текст] / М. С. Слободяник ; уклад. О. Кириленко. - К. : Ліра-К, 2010. – 308 с. – (До 60-річчя від дня народження і 35-річчя наукової діяльності.). – ISBN 978-966-2174-02-1.

   У цьому виданні відображено основні напрями науково-дослідної, науково-організаційної та педагогічної діяльності відомого українського бібліотекознавця і документознавця Михайла Семеновича Слободяника.

 

 

Суслова, И. М. Менеджмент в современной библиотеке [Текст] : науч.-метод. пособ. / И. М. Суслова, В. В. Кармовский. М. : Либерея, 2004. 176 с. ISBN5-85129-175-3.

   Цель издания - помочь в определении управленческих позиций и подходов к решению современных проблем с использованием достижений менеджмента.

 

 

 

Бібліотеки області : віхи історії та тенденції розвитку [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. [Тернопіль, 2 груд. 2009 р.] / упоряд. В. І. Вітенко. - Тернопіль : Терноп. обл. універс. наук. б-ка, 2010. - 144 с.

   У збірнику опубліковано доповіді провідних спеціалістів бібліотечної справи Тернопільщини. Автори матеріалів висвітлюють сучасний стан розвитку, різнопланову діяльність книгозбірень та проблеми їх функціонування.

 

 

Тимошик, М. Книга для автора, редактора, видавця. Практичний посібник [Текст] : практичний посібник / М. Тимошик. - Серія "Бібліотека видавця, редактора, автора". К. : Наша культура і наука, 2005. 560 с.

   Це перше в Україні видання, де в популярній формі комплексно висвітлюються найголовніші питання, що охоплюють усі процеси творення, редакційно- видавничої підготовки, поліграфічного виконання та реалізації різних видів видань.

 

 

 

     

Ярошенко, Т. О. Електронні журнали в системі інформаційних ресурсів бібліотеки [Текст] : монографія / Т. О. Ярошенко. К. : Знання, 2010. 215 с.

   У монографії представлено комплексне дослідження становлення і розвитку електронного журналу як засобу наукової комунікації та складової інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки. Простежено цілісну картину революції наукового журналу, проаналізовано передумови винекнення та етапи розвитку електронного журналу в контексті світових тенденцій.

 

 

 Кушнаренко, Н. М. Бібліотечне краєзнавство [Текст] : підручник / Н. М. Кушнаренко. К. : Знання, 2007. 502 с. (Вища освіта ХХІ століття).

 Це єдиний в Україні підручник, у якому весь комплекс історичних, теоретико-методологічних, методичних та організаційно-практичних проблем бібліотечного краєзнавства розглянуто як єдине ціле. Викладено особливості змісту і структури краєзнавчої діяльності бібліотек.

 

 

 

Отле, П. Библиотека, библиография, документация [Текст] : Избранные труды пионера информатики / П. Отле ; пер. с англ. и предисловие Р.С.Гиляревского и др. - М. : ФАИР-Пресс, 2004. - 350 с. - ISBN5-8183-0624-0.

   В книге содержатся опубликованные в 20-е годы ХХ века на русском языке труды родоначальника и пионера информатики, бельгийского социолога Поля Отле по библиотечному делу и библиографии.

 

 

 

 Качанова, Е. Ю. Инновации в библиотеках [Текст] / Е. Ю. Качанова. С.Пб. : Профессия, 2003. 318 с. (Библиотека).

   Практическое пособие посвящено инновационной деятельности библиотек, рассматриваемой в качестве инструмента библиотечного развития.

 

 

 

 Бібліотека - науці [Текст]. - К. : Наукова думка, 1990. - 182 с.

У матеріалах збірника узагальнюється досвід роботи Наукової бібліотеки ім.. В. Стефаника в галузі формування і використання книжкових фондів, обслуговування читачів, розкривається зміст окремих збірок і колекцій, публікуються нові документи, викладаються результати досліджень деяких питань книгознавства.

   Для науковців, викладачів, студентів вузів, бібліотечних працівників.