Банах Сергій Володимирович

1444037278 banahКафедра кримінального права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: декан юридичного факультету

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Банах, Сергій Володимирович Функції омбудсманів у сучасному світі: порівняльно-правове дослідження : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Банах Сергій Володимирович ; Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь, 2014. - 236 с.

СТАТТІ:

 1. Банах, C. В. Деякі особливості функцій омбудсманів у справах неповнолітніх [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 3. – С. 48-50.
 2. Банах, C. В. Генеза функцій інституту омбудсмана у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. вид. – 2014. – № 4. – С. 50-53.
 3. Банах, C. В. Контрольно-наглядові функції омбудсмана в країнах сталої демократії [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2014. – Вип. 3, т. 1. – C. 102-106.
 4. Банах, C. В. Теоретичні проблеми визначення поняття функцій омбудсмана [Електронний ресурс] / C. В. Банах// Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 4 (37). – С. 35-41.
 5. Банах, C. В. Співвідношення функцій омбудсманів та функцій інших правозахисних інститутів [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – Вип. 65. – С. 65-73.
 6. Банах, C. В. Законотворчі функції омбудсмана у зарубіжних країнах: теорія та практика [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 2. – С. 90-93.
 7. Банах, C. В. Принципи реалізації функцій омбудсмана у зарубіжних країнах: порівняльний аспект [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. Право. – 2014. – Вип. 7. – С. 61-67.
 8. Банах, C. Особливості повноважень слідчого судді щодо захисту прав людини [Електронний ресурс] / C. Банах, С. Штогун // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 4 (32). – С. 61-66.
 9. Банах, C. В. Функції омбудсмана у системі функцій національних правозахисних установ [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Сер. Юридические науки. – 2014. – Т. 27 (66), № 3. – С. 26-31.
 10. Банах, C. В. Зміцнення інституту представництва в органах прокуратури як гаранта формування правової держави [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – Вип. 5. – С. 40-43.
 11. Банах, C. В. Місце оперативно-розшукової діяльності після вступу в силу нового Кримінального-процесуального кодексу України [Електронний ресурс] / С. В. Банах, А. М. Сарахман // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 158-161.
 12. Банах, C. В. Проблемні питання, що виникають під час визначення підсудності земельних спорів [Електронний ресурс] / С. Банах, С. Клюха // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 89-93.
 13. Банах, C. В. Шахрайство, вчинене способом фінансової піраміди (українські реалії) [Електронний ресурс] / С. Банах, А. Немоскальов // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 74-77.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банах, С. В. Функції омбудсманів у сучасному світі [Електронний ресурс] : монографія / С. В. Банах. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 197 с.
 2. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.
 3. Теоретичні та практичні аспекти реформування інституту адвокатури [Текст] : монографія / Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.] ; за заг. ред. Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 182 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кримінально-виконавче право України (у схемах та таблицях) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Олефір, О. Г. Колб, Н. З. Рогатинська [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 264 с.
 2. Кримінально-виконавче право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Г. Колб, В. І. Олефір, В. Є. Ткачук [та ін.] ; за заг. ред. О. Г. Колба та В. І. Олефіра. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 260 с.
 3. Банах, С. В. Кримінальний процес [Текст] : підручник / С. В. Банах, Н. З. Рогатинська, А. М. Сарахман. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 264 с.
 

Береза Надія Вікторівна

bereza

Кафедра кримінального права та процесу

Посада: старший викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Береза, Н. В. Правові цінності та принципи як основоположні засади розвитку кримінального права України [Електронний ресурс] / Н. В. Береза // Філософські та методичні проблеми права : збірник КНУВС. – Київ, 2011. – № 1. – С. 106-114.
 2. Береза, Н. В. Ціннісно-гуманістичний зміст Конституції України: проблема реалізації [Електронний ресурс] / Н. В. Береза // Право і суспільство.– 2010. – № 6. – С. 81-85.
 3. Береза, Н. В. Основы осуществления и направления современной правовой политики Украины [Электронный ресурс] / Надежда Викторовна Береза  // Теория и практика общественного развития :научн. журнал. – Краснодар, 2013 – № 9. – С. 367-369. 
 4. Береза, Н. В. Правові основи діяльності інституту адвокатури України [Електронний ресурс] / Н. В. Береза // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 5. – С. 14-17.
 5. Береза, Н. В. Аксіологічна характеристика прав людини[Електронний ресурс] / Н. В. Береза // Соціологія права. – Київ, 2015. – № 1-2 (12-13). – С. 14-17.
 6. Береза, Н. Бюджетно-правова політика України [Електронний ресурс] / Надія Береза // Вісник прокуратури. – Київ, – 2013. – № 12. – С. 163-168.
 7. Береза, Н. В. Право як соціальна цінність [Електронний ресурс] / Н. В. Береза // Соціологія права. – Київ, 2015. – № 3-4 (14-15). – С. 15-19.
 8. Береза, Н. В. За здоровий спосіб життя: нікотин / Н. В. Береза // Академія. – Тернопіль, 2001. – № 6-7 (171-172). – С. 8.
 9. Береза, Н. В. Проблема ціннісно-гуманістичного виміру публічного права України / Н. В. Береза // Праводержавність : зб. наук. праць, щоріч. – Київ, 2010. – Вип. 1. – С. 23-28.
 10. Береза, Н. В. Кримінальна юстиція України: проблеми і перспективи / Н. В. Береза // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2011 – Вип. 1. – С. 464-473.
 11. Береза, Н. В. Принципи права: їх роль і проблема реалізації в сучасній Україні / Н. В. Береза // Науковий вісник КНУВС. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 71-80.
 12. Береза, Н. В. Реалізація принципу верховенства права у кримінальному праві України / Н. В. Береза // Науковий вісник КНУВС. – Київ, 2009. – №6 (67). – С. 87-94.
 13. Береза, Н. В. Європейські стандарти прав людини як засада розвитку правової системи України / Н. В. Береза // ІІІ Наукові читання присвячені пам’яті В. М. Корецького : зб. матер. всеукр. наук. читань. – Київ, 2010. – С. 98-105.
 14. Береза, Н. В. Концепція кримінально-правової політики: ціннісно-гуманістичний вимір / Н. В. Береза // Науковий вісник КНУВС. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 35-44.
 15. Береза, Н. Правові основи призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи в Україні [Електронний ресурс] / Н. Береза // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 127-131.
 16. Береза, Н. Виконавче провадження по-новому: новели, переваги та недоліки [Електронний ресурс] / Н. Береза // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 41-45.
 17. Береза, Н. В. Суть і значення судово-бухгалтерської експертизи в юридичній практиці [Електронний ресурс] / Н. В. Береза // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юридичного фак. ТНЕУ. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 258-264.
 18. Береза, Н. В. Судова психологія як складова системи юридичної психології [Електронний ресурс] / Н. В. Береза // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юридичного фак. ТНЕУ. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 162-165.

МОНОГРАФІЇ6

 1. Теоретичні та практичні аспекти реформування інституту адвокатури [Текст] : монографія / Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.] ; за заг. ред. Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 182 с.
 

Баранецька Ольга Вікторівна

1450451469 1443601351 baranecka-olga-vktorvnaКафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Баранецька, Ольга Вікторівна Фіскальна безпека держави: концептуальні засади та шляхи забезпечення : дис ... канд. екон. наук / О. В. Баранецька . – Київ, 2014 . – 232 с.
 2. Баранецька, Ольга Вікторівна Фіскальна безпека держави: концептуальні засади та шляхи забезпечення : автореф. дис ... канд. екон. наук / О. В. Баранецька . – Київ, 2014 . – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ ПЕРОІОДИКИ:

 1. Мартинюк, В. Модель моніторингу економічної безпеки держави / В. Мартинюк, О. Баранецька // Наука молода. Економічні науки. – 2007. – №7. – С. 119-124.
 2. Баранецька, О. Національні інтереси України в сфері фіскальної безпеки / Ольга Баранецька, Володимир Мартинюк // Наука молода : зб. наук. праць ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. Економічні науки. – 2008. – Вип. 9. – С. 83-87.
 3. Баранецька, О. Оцінка стану фіскальної безпеки України [Текст] / О. Баранецька // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 3. – С. 56-63.
 4. Баранецька, О. В. Аналіз бюджетотворення в Україні / О. В. Баранецька, Я. Г. Бучковська // Економіка та держава. – 2016. – № 8. – С. 79-84.
 5. Баранецька, О. В. Актуальні проблеми забезпечення фіскальної безпеки України та можливі шляхи її зміцнення / О. В. Баранецька // Економіка та держава. – 2016. – № 10. – С. 52-54.
 6. Баранецька, О. Характеристика фінансово-економічних чинників та індикаторів фіскальної безпеки держави [Електронний ресурс] / Ольга Баранецька // Університетські наукові записки : часоп. Хмельницьк. ун-ту управління та права. – 2008. – № 4. – С. 436-442.
 7. Баранецька, О. Забезпечення фіскальної безпеки України в умовах фінансової кризи / Ольга Баранецька // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : зб. наук. праць. – Чернівці : Технодрук, 2009. – Вип. 3 (16) : Економічні науки. – С. 28-36.
 8. Баранецька О. Модель взаємозалежності між фіскальним потенціалом та фіскальною безпекою держави [Електронний ресурс] / Ольга Баранецька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 5, т. 3. – С. 161-165.
 9. Баранецька, О. Аналіз показників фіскальної сфери [Електронний ресурс] / Ольга Баранецька // Наукові записки. Сер. Економіка. – Острог, 2011. – № 17. – С. 4-16.
 10. Баранецька, О. Фіскальна безпека держави: індикатори, загрози та основи моніторингу / Ольга Баранецька, Володимир Мартинюк // Наукові записки Острозької академії. Сер. Економіка. – 2007. – Вип. 9, ч. 1. – С. 186-195.
 11. Мартинюк, В. П. Оцінка фіскальної безпеки України [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька // Світ фінансів. – 2013. – № 1. – С. 114-122.
 12. Мартынюк, В. П. Оценка отдельных показателей фискальной безопасности государства [Електронний ресурс] / В. П. Мартынюк, О. В. Баранецкая // Бизнес Информ. – 2013. – № 8. – С. 15-21.
 13. Мартинюк, В. П. Окремі заходи щодо забезпечення фіскальної безпеки держави: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса, 2013. – № 26 (205). – С. 23-31.
 14. Martynyuk, V. Bewertung ausgewählter Indikatoren der Fiskalsicherheit des Staates / V. Martynyuk, О. Baranetska, V. Klimchuk // Osteuropa: Schwierigkeiten bei der Neuorientierung. – Berlin, 2013. – Juli-September. – S. 48-53.
 15. Баранецька, О. В. Деструктивний вплив тероризму на безпекове середовище України / О. В. Баранецька, О. Д. Ладюк, К. С. Гарач // Економіка та держава. – 2019. – № 2. – С. 94-99.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Мартинюк, В. П. Фіскальна безпека держави : концептуальні засади та шляхи забезпечення [Текст] : монографія / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька. – Тернопіль : Крок, 2015. – 206 с.
 2. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Баранецька, О. В. Фінансова безпека [Текст] : навч.-метод. матеріали / О. В. Баранецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 48 с.
 

Брич Василь Ярославович

bruch

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Брич, Василь Ярославович Трансформація ринку праці та її вплив на рівень життя населення [Текст] : дис... д-ра екон. наук: 08.09.01 / Брич Василь Ярославович ; Тернопільська академія народного господарства. - [Т.], [2005]. - 471 с.
 2. Брич, Василь Ярославович Трансформація ринку праці та її вплив на життєвий рівень населення (теорія, методологія, тенденції розвитку) [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.09.01 / Брич Василь Ярославович ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2004. - 36 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Брич, В. "Науково-технічний прогрес - зайнятість": ріст чи падіння рівня життя населення? / В. Брич //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2002.– №. 6.– С. 143-145.
 2. Брич, В. Деформація трудової поведінки в трансформаційній економіці / В. Брич // Наукові записки.– 2002.– № 12.– С.17-20. 
 3. Брич, В. Зубожіння населення в період трансформаційної економіки / В. Брич // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.Сер. Економіка. – Тернопіль, 2002.– №13.– С. 1-6.
 4. Брич, В. Методологічні засади розвитку коучингу в Україні / В. Брич, М. Нагара // Україна: аспекти праці.– 2009.– № 6.– С. 18-23.
 5. Брич, В. Неперервна освіта як запорука успішного входження України в європейський простір / В. Брич // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2003.– Вип. 5/2.– С.37-40.
 6. Брич, В. Особливості трансформації ринку праці в умовах переходу до ринкових відносин / В. Брич, І. Шевченко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім.. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2001.– № 7.– С. 17-20.
 7. Брич, В. Продуктивна зайнятість населення в трансформаційній економіці / В. Брич, О. Аляб'єв //Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту .– 2007.– № 12.– С. 68-72.
 8. Брич, В. Реформування відносин власності як пріоритетний фактор розвитку ринку праці / В. Брич // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2004.– №. 9.– С. 53-56.
 9. Брич, В. Умови трансформації ринку праці / В. Брич // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. гос-ва.– 2003.– №. 8.– С.142-149.
 10. Брич, В. Економічне зростання і проблеми зайнятості через призму життєвого рівня населення / Василь Брич // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 1. – С. 30-33.
 11. Брич, В. Зовнішні міграції населення України в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. [Електронний ресурс] /В. Брич, П. Шушпанов.
 12. Брич, В. Концептуальні підходи вивчення рівня життя населення /В. Брич //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000.– №. 4.– С. 149-152
 13. Брич, В. Соціально-економічна структура населення Тернопільської області як чинник зовнішньої трудової міграції /В. Брич, П. Шушпанов // Україна: аспекти праці.– 2009.– № 1.– С. 33-37.
 14. Брич, В. Я. Шляхи вдосконалення регулювання зовнішньої трудової міграції населення /В. Я. Брич, П. Г. Шушпанов //Україна: аспекти праці.– 2010.– № 4.– С. 28-30.
 15. Брич, В. Якість робочої сили та її роль в підвищенні життєвого рівня населення /В. Брич //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002.– №. 7.– С. 169-172.
 16. Гуцал, І. «Базель ІІ» та сучасні тенденції до регулювання банківських ризиків / Ігор Гуцал, Василь Брич, О. Вовк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-2. – С. 11-15.
 17. Федорович, Р. Пріоритетна роль інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України у контексті посилення міжнародної мобільності капіталу / Роман Федорович, Василь Брич //Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004.– Вип. 5-2.– С. 228-232.
 18. Брич, В. Концептуальні підходи до обґрунтування поняття "соціально-екологічна безпека життєдіяльності населення регіону" / В. Брич, Р. Андрушків // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – №. 10. – С. 162-165.
 19. Брич, В. Підходи до моделювання трансформаційних перетворень у сфері зайнятості та рівня життя населення України / В. Брич // Україна: аспекти праці. – 2003. – № 1. – С. 40-42.
 20. Брич, Василь Напрямки розвитку ринку цінних паперів в Україні за умов фінансової глобалізації / Василь Брич, Марина Нагара // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 324-327.
 21. Брич, В. Я. Аналіз мотиваційного фактору в умовах зміни форми власності та його вплив на рівень життя населення / В. Я. Брич // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 77-82.
 22. Брич, Василь Підвищення життєвого рівня населення через структурні зміни в системі професійного навчання [Електронний ресурс] / В. Брич.
 23. Брич, В. Я. Проблеми стратегічного управління сучасною туристичною фірмою [Електронний ресурс] / В. Я. Брич, І. О. Бригідир // Управління розвитком. – 2010. – № 17. – С. 26-28.
 24. Брич В.Я. Роль міграції робочої сили у формуванні світового ринку праці [Електронний ресурс] / В.Я . Брич, О.А. Оливко // Проблемы развития внешнеэконо-мических связей и привлечения иностранных инвестиций : региональный аспект. – 2010. – С. 737-739.
 25. Брич, В. Я. Теоретичні аспекти розвитку персоналу [Електронний ресурс] / В. Я. Брич, О. Я. Гугул // Вісник Хмельницького національногоуніверситету . – 2009. – № 5 . – т . 2. – С. 13-16.
 26. Брич, В. Я. Управління ризиками у туристичному бізнесі [Електронний ресурс] / Василь Брич, Світлана Крамарчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2010. – № 2. – С. 105-110.
 27. Брич, Василь Формування взаємозв’язку трудового потенціалу і життєвого рівня населення в умовах структурної трансформації [Електронний ресурс] / В. Брич
 28. Брич, Василь Якість життя населення в системі економічних категорій [Електронний ресурс] / В. Брич.
 29. Брич В.Я. Методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційно- інноваційної діяльності [Електронний ресурс] /В. Я. Брич, Х. А. Снігур.
 30. Брич, Василь Управлінська етика як складова ефективної ділової взаємодії / Василь Брич, Марія Корман // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 47-50.
 31. Брич, В. Випускники академії - відомі особистості / В. Брич // Академія. – 2004. – 22 трав. (№ 18-20). – С. 1.
 32. Брич, В. Випускники Університету - відомі державні діячі і спеціалісти / В. Брич // Університетська думка. – 2006. – № 6. – С. 1-2.
 33. Брич, В. Я. Особливості регулювання попиту на робочу силу в системі регіонального ринку праці / В. Я. Брич // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 27-34.
 34. Брич, В. Управління конкурентоспроможносністю підприємства на засадах компесаційної стратегії /Василь Брич, Надія Папуша, Костянтин Улянов //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 314-315.
 35. Брич, В. Реформування ринку електроенергії України в контексті її інтеграційних намірів / Василь Брич, Михайло Федірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 7-18.
 36. Брич, В. Регулювання діяльності підприємств природних монополій в умовах співпраці України з Європейським енергетичним співтовариством / Василь Брич, Михайло Федірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 3. – С. 26-35.
 37. Брич, В. Я. Теоретичні та практичні аспекти соціального захисту / Василь Ярославович Брич, Світлана Миколаївна Миколюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 34-38.
 38. Брич, В. Я. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління витратами на підприємствах комунальної теплоенергетики України / В. Я. Брич, М. М. Федірко, І. І. Янік // Проблеми науки. – 2015. – № 1. – С. 28-33.
 39. Цвігун, І. А. Дослідження демографічної безпеки : інституціональний підхід / І. А. Цвігун, В. Я. Брич // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6. – С. 20-24.
 40. Брич, В. Організаційно-економічні передумови реінжинірингу бізнес-процесів на ринку комунальної теплоенергетики України / Василь Брич, Михайло Федірко, Іван Янік // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2. – С. 7-19.
 41. Смачило, І. І. Соціальна відповідальність вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / І. І. Смачило, В. Я. Брич // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харків : Технологічний центр, 2014. ‒ № 5/2 (19). – С. 36-39. 
 42. Брич, В. Підвищення достовірності оцінки потенційної спроможності підприємства розраховуватися за інвестиційними зобов’язаннями / Василь Брич, Ярослав Шпак // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 37-41.
 43. Брич, В. Я. Місце робітничих кадрів у структурі людських ресурсів [Електронний ресурс] / В. Я. Брич, Л. Й. Білоус // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-виробн. журнал. – 2015. – № 3 (28). – С. 11-17.
 44. Брич, В. Я. Модель процесів управління конкурентоспроможністю на засадах підвищення якості життя [Електронний ресурс] / В. Я. Брич, З. І. Домбровський, М. З. Домбровський // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2013. – Т. 18, вип. 4/1. – С. 53-57.
 45. Брич, В. Розбудова ринку енергосервісних послуг: світовий досвід та українські реалії / Василь Брич, Михайло Федірко, Леся Франчук, Віталій Микитюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3. – С. 7-20.
 46. Брич, В. Я. Основні фактори впливу на функціонування готельно-ресторанних комплексів та туризму в Україні / В. Я. Брич, В. І. Охота // Економіка та держава. – 2018. – № 8. – С. 9-12.
 47. Брич, В. Я. Методологічні підходи до оцінки якості туристичних та готельно-ресторанних послуг [Текст] / В. Я. Брич, В. І. Охота // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 18. – С. 22-25.
 48. Брич, В. Підходи до впровадження технологій управління персоналом на підприємствах теплоенергетики / Василь Брич, Михайло Федірко, Олена Борисяк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 4. – С. 99-110.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Брич, В. Я. Трансформація ринку праці та проблеми підвищення життєвого рівня населення. Методологія, практика, шляхи вирішення [Текст] : монографія / В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 375 с.
 2. Брич, В. Я. Економічий механізм управління інноваційним розвитком підприємств [Текст] : монографія / В. Я. Брич, Л. В. Дерманська, Я. О. Шпак. - Тернопіль, 2018. - 180 с.
 3. Брич, В. Я. Компетентність менеджерів в системі охорони здоров'я [Текст] : монографія / В. Я. Брич, Л. В. Ліштаба, П. П. Микитюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 192 с.
 4. Організаційно-економчний механізм енергозбереження [Електронний ресурс] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, В. Я. Брич, В. В. Джеджула [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 154 с. 
 5. На варті закону, Конституції прав ... [Текст] : монографія / П. В. Пашник, Г. А. Рудакевич, О. І. Свириденко [та ін.] ; за ред. Б. М. Андрушківа. - Тернопіль : Підручники&посібники, 2001. - 352 с.
 6. Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 399 с.
 7. Брич, В. Я. Методичні підходи до управління витратами [Текст] / В. Я. Брич // Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко, С. А. Надвиничний ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 208-220.
 8. Брич, В. Я. Формування системи управління витратами за центрами відповідальності на підприємствах комунальної теплоенергетики [Текст] / В. Я. Брич // Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко, С. А. Надвиничний ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 280-290.
 9. Брич, В. Я. Проблеми та напрямки трансформації підприємств енергетики [Текст] : монографія / В. Я. Брич, Т. О. Артемчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 168 с.
 10. Брич, В. Я. Коучинг в системі управління людськими ресурсами [Текст] : монографія / В. Я. Брич, М. Б. Нагара. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 188 с
 11. Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, М. М. Шкільняк, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 300 с.
 12. Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Електронний ресурс] : кол. моногр. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за ред. В. Я. Брич, А. М. Тибіня. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 164 с.
 13. Брич, В. Я. Гармонизированная система стратегического инновационного менеджмента в условиях глобализации [Електронний ресурс] : монография / В. Я. Брич, Н. Б. Давлетбаева. - Тернополь : ТНЭУ, 2014. - 212 с.
 14. Методи управління ризиками енергопостачальної компанії [Текст] : монографія / В. Я. Брич, О. Л. Шпак, З. І. Домбровський [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 305 с.
 15. Управління інноваційним розвитком підприємства [Електронний ресурс] : монографія / В. Я. Брич, Х. А. Снігур, М. М. Тисько, Я. О. Шпак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 216 с.
 16. Брич, В. Я. Міжнародна конкурентоспроможність країн в умовах глобалізації [Електронний ресурс] : монографія / В. Я. Брич, В. І. Охота. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 212 с.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посібн. / В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 373 с.
 2. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 3. Брич, В. Я. Креативний менеджмент [Текст] : підручник / В. Я. Брич, М. М. Корман.- Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 220 с.
 4. Організація туризму [Текст] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 448 с.
 5. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.
 6. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 448 с.
 7. Брич, В. Я. Договірні відносини в туризмі [Текст] / В. Я. Брич, В. А. Даниленко-Кульчицька // Організація туризму : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк, О. Є. Гарбера ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 221-236.
 8. Брич, В. Я. Трудовий потенціал АПК [Текст] / В. Я. Брич, М. Г. Саєнко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – 288 с.
 9. Менеджмент персоналу [Текст]: навч. посіб. /Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.]; за заг. ред. В. Я. Брича.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 520 с.
 10. Брич, В. Я. Психологія управління [Текст] : навч. посіб. / В. Я. Брич, М. М. Корман. – К. : Кондор, 2013. – 379 с.
 11. Брич, В. Я. Підприємство туристичної індустрії як об'єкт управління [Текст] / В. Я. Брич, С. І. Гунько, В. І. Охота // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 13-28.
 12. Брич, В. Я. Управління персоналом на підприємстві туроператора [Текст] / В. Я. Брич, І. О. Продан // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 245-268.
 13. Управління проектами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, Т. Л. Желюк [та ін.] ; під ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 320 с.
 14. Інноваційний менеджмент [Текст] : підручник / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Шкільняк, Ю. І. Микитюк ; за ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2019. - 518 с.
 

Бенько Ірина Дмитрівна

benko

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бенько, Ірина Дмитрівна Підвищення стимулюючих функцій заробітної плати в умовах перехідної економіки України [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Бенько Ірина Дмитрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Т., 1996. - 163 с.
 2. Бенько, Ірина Дмитрівна Підвищення стимулюючих функцій заробітної плати в умовах перехідної економіки України [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Бенько Ірина Дмитрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 1996. - 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Хорунжак, Н. Удосконалення методики викладання облікових дисциплін у вищих навчальних закладах / Н. Хорунжак, І. Бенько // Наукові записки. – 2001. – № 1. – С. 129-130.
 2. Бенько, І. Д. Аналіз податкових надходжень до бюджету [Електронний ресурс] / І. Д. Бенько, В. С. Бенько // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2011. - Вип. 17. - С. 25-33.
 3. Бенько, І. Напрями удосконалення системи праці в сучасних умовах / І. Бенько // Галицький економічний вісник. – 2004. – № 1. – С. 54-60.
 4. Бенько, І. Деякі аспекти реструктуризації підприємств в Україні / І. Бенько, Н. Хорунжак // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 187-189.
 5. Бенько, І. Проблеми сучасного стану системи споживчої кооперації в Україні / Ірина Бенько // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – № 22. – С. 155-157.
 6. Бенько, І. Принципи економічної політики держави на ринку праці / І. Бенько // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. –№ 6. – С. 111-113.
 7. Бенько, І. Загальні закономірності і особливості прихованого безробіття в економіці України / І. Бенько, Н. Хорунжак // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. –№ 7. – С. 147-148.
 8. Бенько, І. Аналіз дебіторської заборгованості за послуги зв’язку / І. Бенько, В. Бенько. // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 162-166.
 9. Бенько, І. Аналіз оборотних активів Тернопільської філії ВАТ ’’Укртелеком’’ [Електронний ресурс] / І. Бенько, С. Сисюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – С. 11-15.
 10. Бенько, І. Аналіз стану телекомунікацій в Україні та перспективи розвитку / І. Бенько, В. Бенько. // Економічний аналіз. Сер. Проблеми економічного аналізу цільових ринків суб’єктів господарювання. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 28-31.
 11. Бенько, І. До питання створення фонду універсальних послуг [Електронний ресурс] / І. Бенько, Л. Гуцай люк // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 84-89.
 12. Бенько, І. Зарубіжний досвід бухгалтерського регулювання та можливості його використання в українській обліковій практиці / І. Бенько, Н. Хорунжак // Наукові записки. – Чортків, 2001. – С. 8-10.
 13. Бенько, І. Основи пенсійного забезпечення громадян України : проблеми та перспективи розвитку / І. Бенько // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 24-26.
 14. Бенько, І. Аналіз динаміки тарифних доходів Тернопільської філії ВАТ ’’Укртелеком’’ / І. Бенько, В. Бенько // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1 – С. 184-186.
 15. Бенько, І. Методика аналізу розрахунків у медичних установах / І. Бенько, В. Бенько. // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 53-55.
 16. Сисюк, С. В. Оцінка переваг застосування акретивної форми розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності [Електронний ресурс] / І. Бенько, С. Сисюк // Вісник ЖДТУ. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 2. – С. 206-208.
 17. Бенько, І. Проблеми ринку праці в сучасних умовах / І. Бенько // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім.. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 20-23.
 18. Бенько, Ірина Аналіз ефективності використання основних засобів у медичних установах [Текст] / Ірина Бенько, Світлана Сисюк // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 254-257.
 19. Бенько, І. Д. Проблеми пенсійного забезпечення громадян України / І. Д. Бенько // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 96-98.
 20. Бенько, І. Д. Економічна політика держави на ринку праці / І. Д. Бенько // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.11, ч. 1. – С. 34-35.
 21. Бенько, І. Д. Аналіз ринку праці в перехідній економіці / І. Д. Бенько // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 82-84.
 22. Бенько, І. Можливості зростання еластичності заробітної плати та їх законодавче регулювання / І. Бенько // Наукові записки : – зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 216-217.
 23. Бенько, І. До питання приватизації ВАТ "Укртелеком / Ірина Бенько, Надія Хорунжак // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 285-287.
 24. Бенько, І. Д. Організація обліку та контролю фінансових ресурсів бюджетних установ / І. Д. Бенько, В. С. Бенько // Інноваційна економіка. – 2012. – № 9. – С. 272-276.
 25. Бенько, І. Д. Оцінка ефективності системи управління запасами медичних установ: українська та світова практика / І. Д. Бенько, В. С. Бенько // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 200-203.
 26. Хорунжак, Н. Проблеми оподаткування в Україні / Надія Хорунжак, Лідія Гуцайлюк, Ірина Бенько // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 100-104.
 27. Хорунжак, Н. Амортизація нематеріальних активів / Надія Хорунжак, Ірина Бенько // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 1. – С. 93-96.
 28. Бенько, І. Ринок праці: проблеми стану рівноваги / Ірина Бенько // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 2. – С. 22-26.
 29. Бенько, І. Д. Аналіз запасів медичних установ / І. Д. Бенько, С. В. Сисюк // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 1. - С. 267-270.
 30. Сисюк, С. Бухгалтерська служба органів місцевого самоврядування: вимоги, особливості створення та функціонування / С. Сисюк, І. Бенько // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. - 2014. - Вип. 36(2.2). - С. 91-97.
 31. Бенько, І. Д. Особливості організації обліку суб’єктами малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування / І. Д. Бенько, С. В. Сисюк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. - 2012. - Вип. 30(1). - С. 221-225.
 32. Сисюк, С. В. Курсові різниці та балансова вартість іноземної валюти: особливості обліку та визначення / С. В. Сисюк, І. Д. Бенько // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. - 2010. - Вип. 25(1). - С. 66-70.
 33. Яцишин, С. Р. Форми реорганізації підприємств у процесі укрупнення / С. Р. Яцишин, І. Д. Бенько // Сталий розвиток економіки. - 2015. - № 2. - С. 98-108.
 34. Бенько І. Д. Проблеми й перспективи застосування МСФЗ (IFRS) для малих та середніх підприємств / І. Д. Бенько // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 7(1). - С. 168-172.
 35. Бенько, І. Д. Аналіз матеріаломісткості промислової продукції / І. Д. Бенько, І. Д. Фаріон  // Сучасний стан та розвиток економічної науки в Україні : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1993. – Ч. 1. – С. 71.
 36. Бенько, І. Д. До питання вдосконалення розрахунків за виконані роботи (послуги) / І. Д. Бенько, М. В. Стельмах, О. В. Латишева // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Меркурій, 1995. – Вип. 4. – С. 16-18.
 37. Бенько, І. Д. Вплив заробітної плати на процес інфляції  / І. Д. Бенько //  Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Меркурій, 1995. – Вип. 4. – С. 10-11.
 38. Бенько, І. Д. Аналіз гнучкості праці / І. Д. Бенько //  Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Меркурій, 1995. – Вип. 4. –  С. 47-49.
 39. Бенько, І. Д. Соціально-економічні проблеми оплати праці в умовах перехідної економіки України / І. Д. Бенько // НАН України. Інститут регіональних досліджень. – Тернопіль : Астон, 1996. – С. 45.
 40. Бенько, І. Д. Формування стратегії розвитку підприємницьких об’єктів промисловості / І. Д. Бенько, М. А. Козоріз, В. В. Мікловда // Львів : Друк. ПТУ № 58, 1996. – С. 1- 48.
 41. Бенько, І. Д. Ринок праці / І. Д. Бенько // Ровесник. – Тернопіль, 1996. – 27 верес. – С. 3.
 42. Бенько, І. Д. Державно-договірне регулювання оплати праці і ринок праці / І. Д. Бенько // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 101-103.
 43. Бенько, І. Д. Перспективні напрямки розвитку малих форм господарювання в Україні на етапі переходу до ринкової економіки / І. Д. Бенько // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 90-92.
 44. Бенько, І. Д. Мотиваційні механізми підвищення ефективності праці / І. Д. Бенько // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Меркурій, 1997. – Вип. 6. – С. 11-13.
 45. Бенько, І. Д. Аналіз зарубіжного досвіду з питань організації та оплати праці / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак // Наукові записки : зб. наук. праць виклад. та аспірантів каф. екон. аналізу ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 63-66.
 46. Бенько, І. Д. Роль сучасних мотиваційних теорій в організації оплати праці / І. Д. Бенько, Г. В. Бойко // Формування економічних відносин в умовах ринку. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 1. – С. 60-62.
 47. Бенько, І. Д. Нетрадиційні підходи до проблем матеріального стимулювання праці в умовах перехідної економіки / І. Д. Бенько // Формування економічних відносин в умовах ринку. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 353-355.
 48. Бенько, І. Д. Формування трудових стосунків в умовах ринкових відносин / І. Д. Бенько // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 1. – С. 107-108.
 49. Бенько, І. Д. Організація обліку, аналізу та контролю розрахунків бюджетних установ / І. Д. Бенько, І. І. Шеремета // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль : наук. журнал. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – Вип. 24. – С. 24-34.
 50. Бенько, І. Д. Організація оплати праці за умов становлення ринкової економіки / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. IV. – С. 43-44.
 51. Бенько, І. Д. Сучасний бюджетний механізм та шляхи його удосконалення / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак // Соціально-економічні дослідження в перехідний період : щоріч. наук. праць. – Львів, 1998. – Вип. IV. – С. 318-323.
 52. Бенько, І. Д. Заробітна плата в умовах ринкової економіки / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні аспекти розвитку підприємництва. – Львів, 1998. – Вип. VII. – С. 365-367.
 53. Бенько, І. Д. Реформування сільського господарства шлях до відродження власника та вирішення проблем зайнятості / І. Д. Бенько // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Перспективи розвитку аграрних реформ. – Львів : ІРД НАН України, 2001. – Вип. 25. – С. 185-199. 
 54. Бенько, І. Д. Проблеми оплати праці та шляхи їх вирішення / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак, Л. О. Гуцайлюк // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький : Економічні науки, 2002. – Ч. 2, т. 2. – С. 16-20.
 55. Бенько, І. Д. Роль і місце аудиту в бюджетних установах / І. Д. Бенько, Л. О. Гуцайлюк, Н. З. Мачуга // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 3. – С. 13-14.
 56. Бенько, І. Д. Аналіз фінансових аспектів реструктуризації зв’язку / І. Д. Бенько // Наукові записки : зб. наук. праць каф. економ. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12. – С. 86-88.
 57. Бенько, І. Д. До питання місця управлінського обліку в системі економічних наук / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 11. – С. 267-273.
 58. Бенько, І. Д. Проблеми удосконалення звітності бюджетних установ / І. Д. Бенько, Н. М. Зорій // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 1. – С. 129 -135.
 59. Бенько, І. Д. Розвиток споживчої кооперації в ринкових умовах / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць ХДАУ. – Херсон : Айлант, 2007. – Вип. 51. – С. 154-159.
 60. Бенько, І. Д.  Аналіз ринку телекомунікаційних послуг і перспективи розвитку ВАТ ,,Укртелеком” / І. Д. Бенько, В. В. Солтис // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економ. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. –– Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 26-29.
 61. Бенько, І. Д. Роль і місце бюджетного обліку в організації фінансування бюджетних установ та шляхи його модернізації / І. Д. Бенько, Л. О. Гуцайлюк // Галицький економічний вісник : наук. журнал. – 2009. – № 3. – С. 167-170.
 62. Бенько, І. Д. Особливості організації обліку та контролю фінансово-господарської діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків [Електронний ресурс] / І. Д. Бенько // Науковий вісник  Херсонського державного  університету. Сер. Економічні науки. – Херсон : ХДУ, 2015. – Вип. 9-1, ч. 3. – С. 195-198.
 63. Бенько, І. Д. Організація обліку фінансово забезпечення закладів освіти [Електронний ресурс] / І. Д. Бенько, С. В. Сисюк // Науковий вісник  Херсонського державного  університету. Сер. Економічні науки. – Херсон : ХДУ, 2015. – Вип. 11, ч. 4. – С. 147-150.
 64. Бенько, І. Д. Форми організації підприємств у процесі укрупнення [Електронний ресурс] / І. Д. Бенько, С. Р. Яцишин // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2015. – № 2 (27). – С. 98-108.
 65. Бенько, І. Д. Організація внутрішнього контролю на підприємствах зв’язку [Електронний ресурс] / І. Д. Бенько, С. Р. Яцишин // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 710-711. – С. 153-158.
 66. Яцишин, С. Р. Форми реорганізації підприємств у процесі укрупнення [Електронний ресурс] / С. Р. Яцишин, І. Д. Бенько // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-вироб. журнал. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (27). – С. 98-108.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Лучко, М. Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах [Текст]: навч. посіб. /М. Р. Лучко, І. Д. Бенько.- Тернопіль: Економічна думка, 2004.– 206 с.
 2. Лучко, М. Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 370 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько, С. Р. Яцишин, Н. Г. Мельник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 389 с.
 4. Лучко, М. Р. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 163 с.
 5. Лучко, М. Р. Облік і аналіз у зовнішньоекономічній діяльності [Текст] : курс лекцій / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 195 с.
 6. Лучко, М. Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – К. : Знання, 2006. – 311 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 7. Бенько, І. Д. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : консп. лекц. / І. Д. Бенько. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 32 с.
 8. Лучко, М. Р. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 360 с. До 50-річчя ТНЕУ.