Овсянюк-Бердадіна Олександра Федорівна

БЕРДАДІНА

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Овсянюк-Бердадіна, Олександра Федорівна Організаційно-економічний механізм державних закупівель послуг [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством /Олександра Федорівна Овсянюк-Бердадіна.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 250 с.
 2. Овсянюк-Бердадіна, Олександра Федорівна Організаційно-економічний механізм державних закупівель послуг [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександра Федорівна Овсянюк-Бердадіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Богач, Ю. А. Інституційні проблеми державних закупівель у системі функціонування державного сектора [Електронний ресурс] / Ю. А. Богач, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 2009. № 7. – С. 100-104.
 2. Овсянюк, О. Аспекти взаємодії державних та недержаних структур з питань підтримки бізнесу в регіоні [Електронний ресурс] / О. Овсянюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – 2002. - № 6. – С. 80-83.
 3. Овсянюк, О. Взаємодія секторів економічної системи в рамках державних закупівель / Олександра Овсянюк // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 2. - С. 55-57.
 4. Овсянюк, О. Компаративний аналіз системи державних закупівель країн Європейського Союзу / О. Овсянюк // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2005. - Вип. 14 - С. 173-176.
 5. Овсянюк-Бердадіна, О. Напрями вдосконалення елементів процедурної підсистеми механізму державних закупівель послуг / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Державні закупівлі України. – 2009. – № 5. – С. 14-16.
 6. Овсянюк-Бердадіна, О. Об'єктивна необхідність та напрямки вдосконалення функціональної підсистеми механізму держаних закупівель послуг / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України.– 2008. – № 3. – С. 25-34.
 7. Овсянюк-Бердадіна, О. Державні закупівлі послуг як інструмент регулювання національної економіки [Електронний ресурс] / Олександра Овсянюк-Бердадіна.
 8. Овсянюк-Бердадіна, О. Державні закупівлі: макроекономічний аспект / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. - Тернопіль, 2006. - Вип. 5. - С. 5-7.
 9. Овсянюк-Бердадіна, О. Напрямки удосконалення інформаційного та аналітичного супроводу здійснення державних закупівель послуг / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 407-409.
 10. Овсянюк-Бердадіна, О. Організаційна структура управління системою державних закупівель послуг: діагностика проблем та напрямки удосконалення / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2008. - № 22. - С. 188-194.
 11. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Оцінка цінового критерію під час держзакупівлі [Електронний ресурс] / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Дердаівні закупівлі. – 2010. - № 4. – С.27-30.
 12. Овсянюк-Бердадіна, О. Проблеми становлення інституційної бази механізму державних закупівель [Електронний ресурс] / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. - № 3. – С. 25-29.
 13. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Концептуальні підходи до моделювання системи державних закупівель послуг / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Економіка та держава. – 2010. - № 6. – С. 96-99.
 14. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Системний аналіз механізму організації і проведення державних закупівель послуг [Електронний ресурс] / Олександра Федорівна Овсянюк-Бердадіна.
 15. Смиричинский, В. В. Інтерфейс (взаємозв'язок) логістичного менеджменту державних закупівель з маркетингом [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна.
 16. Смиричинський, В. Логістика контрактних відносин на ринку державних замовлень (закупівель) / Валентин Смиричинський, Олександра Овсянюк-Бердадіна // Державні закупівлі України. – 2009. – № 8. - С. 20-22.
 17. Смиричинський, В. Логістика контрактних відносин на ринку державних замовлень (закупівель) / В. В. Смиричинський, О, Ф. Овсянюк-Бердадіна // Державні закупівлі України.– 2009. – № 7. – С. 12-19.
 18. Смиричинський, В. В. Державні закупівлі як фактор формування соціальної політики та якості життя в Україні / В. В. Смиричинський, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2005. - Вип. 10. - С. 177-182.
 19. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Управлінські інновації: теорія та практика / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Р. Б. Сивак // Проблеми науки. – 2011. – № 9. – С. 40-43.
 20. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Соціальна відповідальність як складова концепції сталого розвитку / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10. – С. 135-137.
 21. Овсянюк-Бердадіна, О. Соціальна відповідальність як інноваційна компонента діяльності вітчизняних підприємств / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту / В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 139-143.
 22. Овсянюк-Бердадіна, Олександра Напрямки підвищення соціальної спрямованості системи державних закупівель послуг / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Наука молода. Зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. Екон. ун-ту. Економічні науки. – 2011. – Вип. 15-16. – С. 71-75.
 23. Смиричинський, В. Державні закупівлі як чинник формування соціальної політики та якості життя в Україні / Валентин Смиричинський, Олександра Овсянюк-Бардадіна // Державні закупівлі України. – 2009. – № 12. – С. 16-19.
 24. Смиричинський, В. Аспекти наукової доктрини формування логістичної системи державних закупівель / В. Смиричинський, О. Овсянюк-Бердадіна // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2008. – № 2. – С. 32-38.
 25. Овсянюк, О. Аспекти взаємодії органів державного управління та підприємницьких структур [Електронний ресурс] / Олександра Овсянюк.
 26. Овсянюк-Бердадіна, О. Теоретико-методичні підходи до розвитку менеджерського потенціалу в організації / Олександра Овсянюк-Бердадіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – № 3, т. 15.– С. 101-105.
 27. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Особливості процесу управління командними змінами в дистрибюційній компанії [Електронний ресурс] / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Економічний простір. – 2014. - № 88. – С. 229-238.
 28. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Інноваційний розвиток вітчизняних підприємств: реалії та інструменти забезпечення / Олександра Федорівна Овсянюк-Бердадіна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 2. – С. 117-121.
 29. Овсянюк-Бердадіна, О. Ф. Логістична концепція державного посередництва: сприяння підприємництву чи співучасть в корупції? / О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, В. В. Смиричинський // Економічні науки : зб. наук. праць Луцького нац. техн. ун-ту. Сер. Економіка та менеджмент. – 2010. – Вип. 7 (26), ч. 4. – С. 237-251.
 30. Модернізація менеджменту системи охорони здоров'я в умовах проведення медичної реформи : [аналітична записка за матеріалами наук.-практ. конф., Тернопіль-Кам'янець-Подільський, 12-13 груд. 2018 р., яка проходила у ТНЕУ з ініціативи каф. менеджменту та публічного управління] /М. М. Шкільняк, Т. Л. Желюк, А. Ю. Васіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2018.– Вип. 4. – С. 168-180.
 31. Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки / М. М. Шкільняк, А. Ф. Мельник, П. П. Микитюк [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 2. – С. 163-174.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.
 2. Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін : монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. Л. Желюк [та ін.] ; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 528 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, С. М. Скочиляс. – Тернопіль : Принтер Інформ, 2015. – 224 с.
 2. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М. М. Шкільняк, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, Ж. Л. Крисько, І. О. Демків. – Тернопіль : КРОК, 2017. – 252 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Механізм державно-приватного партнерства [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. О. Ф. Овсянюк-Бердадіна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 60 с.
 2. Овсянюк-Берданіна, О. Ф. Менеджмент : практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Ф. Овсянюк-Берданіна. - Тернопіль : Вектор, 2019. - 80 с.
 

Олійничук Роман Петрович

olilnuchyk

Кафедра кримінального права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Олійничук, Роман Петрович Кримінально-правова характеристика групового порушення громадського порядку [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Олійничук Роман Петрович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 251 с.
 2. Олійничук, Роман Петрович Кримінально-правова характеристика групового порушення громадського порядку [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Олійничук Роман Петрович ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 19 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Олійничук, Р. Проблеми формування правової свідомості та правової культури в українському суспільстві [Електронний ресурс] / Р. Олійничук // Юридичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 58-60.
 2. Олійничук, Р. Дискусійні аспекти становлення і розвитку українського громадянського суспільства / Р. Олійничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2006. – № 14. – С. 84-88.
 3. Олійничук, Р. П. Характеристика видів і розмірів покарань за групове порушення громадського порядку [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Вісник Запорізького національного університету. – 2011. – ч.ІІ. – С. 183-187.
 4. Олійничук, Р. П. Злочинність проти довкілля: аналітичні аспекти у вітчизняному просторі [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Електронне наукове фахове видання “Порівняльно-аналітичне право”. – 2016. - №1. – С. 282-284.
 5. Олійничук, Р. П. Оцінка інвестиційного клімату в Україні та шляхи його покращення / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль : Астон, 2012. – Вип. 1 (2). – С. 231-237.
 6. Олійничук, Р. П. Правовий механізм податкового адміністрування в Україні / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль : Вектор, 2013. – Вип. 1 (3). – С. 218-225.
 7. Олійничук, Р. П. Проблеми формування  кредитних відносин: економічний та правовий механізм / Р. П. Олійничук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 104-107.
 8. Олійничук, Р. П. Соціально-нормативне розуміння та характерні ознаки громадського порядку / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Одеса : Фенікс, 2007. – Вип. 32. – С.103-111.
 9. Олійничук, Р. П. Основи попередження групового порушення громадського порядку / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць. – Одеса : Фенікс, 2008. – Вип. 33. – С. 201-207.
 10. Олійничук, Р. П. Специфічні особливості визначення суб’єкта групового злочину проти громадського порядку (ст. 293 КК України) / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Інститут міжнародних відносин, 2008. – Вип.75, ч. 2. – С. 270-278.
 11. Олійничук, Р. П. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки групового порушення громадського порядку / Р. П. Олійничук // Вісник Донецького національного університету. Сер. В “Економіка і право”. – 2009. – № 2. – С. 369-373.
 12. Олійничук, Р. П. Визначення окремих ознак об’єктивної сторони групового порушення громадського порядку / Р. П. Олійничук // Митна справа. – 2010. – № 1 (67), ч. 2. – С. 239-243.
 13. Олійничук, Р. П. Кримінально-правова характеристика групового порушення громадського порядку [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Часопис Академії адвокатури України. – К., – 2009. – № 3. – С. 215-222.
 14. Олійничук, Р. П. Відмежування групового порушення громадського порядку від суміжних злочинів [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Форум права. – Х. : Харківський національний університет внутрішніх справ. – 2009. – № 2. – С. 301-308.
 15. Олійничук, Р. П. Групове порушення громадського порядку за кримінальним законодавством пострадянських країн: компаративний аналіз [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Право і суспільство. – 2011. – № 4. – С. 104-108.
 16. Олійничук, Р. П. Генезис вітчизняного кримінального законодавства про відповідальність за групове порушення громадського порядку в дореволюційному періоді [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (55). – С. 185-193.
 17. Олійничук, Р. П. Ретроспективний аналіз кримінального законодавства про відповідальність за групове порушення громадського порядку пост-революційного періоду [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2012. – Вип. № 2 (59). – С. 48-56.
 18. Олійничук, Р. П. Еволюція та сучасний зміст поняття «громадський порядок» у теорії кримінального права [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Право і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 190-194.
 19. Олійничук, Р. П. Становлення законодавчої норми про кримінальну відповідальність за групове порушення громадського порядку в незалежній Україні [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. Юридичні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – № 4. – С. 164-169.
 20. Олійничук, Р. П. Громадський порядок як родовий об’єкт злочину [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1. – С. 276-282.
 21. Олійничук, Р. П. Екологічна безпека як кримінально-правова категорія: онтологічний аспект [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 1. – С. 178-181.
 22. Олійничук, Р. П. Компаративний аналіз кримінального законодавства про злочини проти довкілля окремих пострадянських країн [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 3. – С. 147-150.
 23. Олійничук, Р. П. Розмежування групового порушення громадського порядку з масовими заворушеннями [Електронний ресурс] / Р. П. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 171-175.
 24. Олійничук, Р. Групове порушення громадського порядку та хуліганство: проблеми розмежування [Електронний ресурс] / Р. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 138-141.
 25. Олійничук, Р. Ідентифікація відмінностей між груповим порушенням громадського порядку та блокуванням транспортних комунікацій, а також захопленням транспортного підприємства [Електронний ресурс] / Р. Олійничук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 83-86.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Теоретичні та практичні аспекти реформування інституту адвокатури [Текст] : монографія / Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.] ; за заг. ред. Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 182 с.
 

Охота Віталій Іванович

ohota

Кафедра міжнародного бізнесу та туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЯ:

 1. Охота, Віталій Іванович. Управління міжнародною конкурентоспроможністю країн в умовах глобалізації [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Охота Віталій Іванович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2011. - 220 c.
 2. Охота, Віталій Іванович. Управління міжнародною конкурентоспроможністю країн в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Охота Віталій Іванович ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2011. - 24 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Михайлишин, Л. И. Организационно-правовые аспекты привлечения иностранного капитала в экономику Украины [Электронный ресурс] / Л. И. Михайлишин, В. И. Охота.
 2. Охота, В. І. Оцінка інноваційного потенціалу України як чинника міжнародної конкурентоспроможності /В. І. Охота //Економічний часопис - ХХI.– 2011.– № 1-2.– С. 44-47.
 3. Охота, В. Теорії міжнародної конкурентоспроможності національних економік та їх вплив на зовнішньоекономічну політику держави [Електронний ресурс] / В. Охота // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 4. — С. 5-11.
 4. Охота В. І. Вплив світової фінансової кризи на рівень конкурентоспроможності держави в контексті глобалізації [Електронний ресурс] / В. І. Охота, В. З. Запухляк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2011. – № 17. – С. 430-438.
 5. Охота, В. І. Міжнародні конкурентні відносини країн в умовах глобального економічного розвитку [Електронний ресурс] / В. І. Охота // Збірник наукових праць «Проблеми підвищення ефективності інфраструктури ». – Київ. – 2011. – С. 150-161.
 6. Охота, В. І. Моделі нарощення міжнародної конкурентоспроможності країн [Електронний ресурс] / В. І. Охота // Наука й економіка. – 2011. – № 1. – С. 156-162.
 7. Охота В. І. Організаційно-інституційні засади регулювання міжнародної конкуренції в умовах глобалізації світогосподарського розвитку [Електронний ресурс] / В. І. Охота .
 8. Охота, В. І. Формування конкурентних переваг ТНК в умовах глобалізації / В. І. Охота // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 82-88.
 9. Охота, В. Проблеми конкурентоспроможності вітчизняних ТНК / Віталій Охота // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 16-19.
 10. Іващук, І. Взаємодія країн та протиріччя національних економічних інтересів в умовах глобалізації /Ірина Іващук, Віталій Охота //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 415-417.
 11. Охота, В. І. Конкурентоспроможність України на світовій економічній арені / Віталій Іванович Охота // Економічний аналіз : зб. наук. праць.– Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 1. – С. 84-90.
 12. Охота, В. І. Інвестиційно-інноваційний потенціал санаторно-курортного туризму на Тернопільщині / В. І. Охота // Інноваційна економіка. – 2016. – № 3-4. – С. 84-88.
 13. Охота, В. І. Вплив інноваційних процесів на конкурентоспроможність ТНК [Електронний ресурс] / В. І. Охота.
 14. Охота, В. Підвищення ефективності управління міжнародними перевезеннями [Електронний ресурс] / Віталій Охота // Галицький економічний вісник. - 2014. - № 1. - С. 35-41.
 15. Охота, В. І. Інновації як основа конкурентоспроможності ТНК [Електронний ресурс] / В. І. Охота // Сталий розвиток економіки. - 2013. - №5(22). - С.216-224.
 16. Охота, В. І. Міжнародна конкурентоспроможність країни – як пріоритетний фактор її економічного розвитку [Електронний ресурс] / В. І. Охота // Економіка. Фінанси. Право. - 2014. - Вип. 9-1. - С. 8-14.
 17. Охота, В. І. Сучасні реалії розвитку туристичного бізнесу в Тернопільській області [Електронний ресурс] / В. І. Охота // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2015. - Т. 20, Вип. 3. - С. 49-53.
 18. Охота, В. І. Формування системи управління якістю на підприємствах туристичної індустрії [Електронний ресурс] / В. І. Охота // Бізнес Інформ. - 2014. - № 9. - С. 195-199.
 19. Охота, В. І. Чинники підвищення конкурентоспроможності підприємства сфери послуг [Електронний ресурс] / Віталій Іванович Охота, Тетяна Ярославівна Сагайдак // Бізнес Інформ. - 2016. - № 2. - С. 193-197.
 20. Охота, В. І. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств готельної індустрії / В. І. Охота // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 5. – С. 46-49.
 21. Охота, В. І. Теоретичні та практичні аспекти формування споживчої лояльності в сфері готельних послуг / В. І. Охота // Економіка та держава. – 2018. – № 3. – C. 80-83.
 22. Брич, В. Я. Основні фактори впливу на функціонування готельно-ресторанних комплексів та туризму в Україні / В. Я. Брич, В. І. Охота // Економіка та держава. – 2018. – № 8. – С. 9-12.
 23. Брич, В. Я. Методологічні підходи до оцінки якості туристичних та готельно-ресторанних послуг [Текст] / В. Я. Брич, В. І. Охота // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 18. – С. 22-25.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Електронний ресурс] : кол. моногр. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за ред. В. Я. Брич, А. М. Тибіня. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 164 с.
 2. Брич, В. Я. Міжнародна конкурентоспроможність країн в умовах глобалізації [Електронний ресурс] : монографія / В. Я. Брич, В. І. Охота. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 212 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сухарський, В. С. Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності : теорія, методологія, практика [Текст]: навч. посіб. (курс лекцій) / В. С. Сухарський, В. В. Сухарський, В. І. Охота. – Тернопіль : Астон, 2005. – 464 с.
 2. Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – 453 с.
 3. Брич, В. Я. Підприємство туристичної індустрії як об'єкт управління [Текст] / В. Я. Брич, С. І. Гунько, В. І. Охота // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 13-28.
 4. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.
 

Олійничук Олександра Іванівна

1450450634 1443602308 olynichuk-oleksandra-vanvnaКафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Олійничук, Олександра Іванівна Витрати, доходи та прибуток у системах обліку й аналізу лісогосподарських підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Олександра Іванівна Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 254 с.
 2. Олійничук, Олександра Іванівна Витрати, доходи та прибуток у системах обліку й аналізу лісогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олександра Іванівна Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Олійничук, О. І. Конценція обліку витрат і доходів у менеджменті лісогосподарських підприємств [Текст] / О. І. Олійничук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №8. – С. 242-249.
 2. Олійничук, В. М. Принципи формування та система властивостей корисності фінансової звітності [Текст] / В. М. Олійничук, О. І. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 9. – С. 185-195.
 3. Олійничук, О. І. Теоретичні аспекти системи менеджменту підприємства в умовах мінливої ринкової економіки [Текст] / О. І. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 77-81.
 4. Задорожна, О. І. Лісове господарство України: проблеми становлення і національної стратегії сталого розвитку / О. І. Задорожна // Наукові студії : наук. журнал. – Тернопіль : ТКІ, 2007. – Вип. 1. – С. 14-21.
 5. Задорожна, О. І. Теоретичні аспекти аналізу фінансових результатів підприємств лісового господарства / О. І. Задорожна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – Вип. 1 (17). – С. 207-211.
 6. Олійничук, О. І. Прибуток як обліково-аналітична категорія ринкової економіки / О. І. Олійничук // Наукові студії : наук. журнал. – Тернопіль : ТКІ, 2009. – Вип. 5. – С. 22-31.
 7. Олійничук, О. І. Дуалістичність у трактуванні сутності категорії «витрати» / О. І. Олійничук // Наукові студії : наук. журнал. – Тернопіль : ТКІ, 2010. – Вип. 9. – С. 42-48.
 8. Олійничук, О. І. Документування господарських операцій в умовах автоматизації обліку / О. І. Олійничук // Наукові студії : наук. журнал. –  Тернопіль : ТКІ, 2013. – Вип. 14. – С. 121-126.
 9. Задорожна, О. І. Організація обліку на підприємствах лісової галузі: сучасний стан і шляхи вдосконалення / О. І. Задорожна // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8 (86). – С. 207-213.
 10. Задорожна, О. І. Облік та економічна оцінка побічної продукції лісового господарства / О. І. Задорожна // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4 (10). – С. 81-85.
 11. Олійничук, О. І. Особливості лісогосподарського виробництва та підвищення його ефективності  / О. І. Олійничук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. збірник. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. – Вип. V, т. 2. – С. 148-154.
 12. Олійничук, О. І. Концептуальна основа аналізу витрат і доходів підприємств лісової галузі / О. І. Олійничук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Вип. 23, ч. 2. – С. 215-219.
 13. Олійничук, О. І. Методика обліку витрат на виготовлення продукції підприємств лісової галузі та її вдосконалення / О. І. Олійничук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2010. − Вип. 20.1. – С. 231-238.
 14. Олійничук, О. І. Формування системи внутрішньої звітності лісогосподарських підприємств / О. І. Олійничук // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 259, т. І. – С. 270-278.
 15. Олійничук, О. І. Організаційно-методичні аспекти обліку фінансового результату операційної діяльності підприємств  / О. І. Олійничук // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2 (16). – С. 114-120.
 16. Олійничук, О. І. Аналітична робота на підприємствах лісового господарства: організаційні аспекти / О. І. Олійничук // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 6 (9). – С. 179-183.
 17. Олійничук, О. І. Обліково-інформаційне забезпечення формування й імплементації стратегії економічної безпеки підприємства / О. І. Олійничук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2015. – № 1 (71). – С. 41-47.
 18. Олійничук, О. І. Система аналізу в управлінні підприємством, спрямованому на досягнення економічної безпеки / О. І. Олійничук // Ефективна економіка. – 2015. – № 6.
 19. Олійничук, О. І. Система економічної безпеки держави та рівні її формування: концептуальні аспекти / О. І. Олійничук // Галицький економічний вісник. – 2015. – № 1(48). – С. 93-100.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Олійничук, О. І. Економічна злочинність та методи боротьби з нею [Текст] : метод. вказівки / О. І. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.
 2. Олійничук, О. І. Сучасні наукові дослідження в галузі економічної безпеки [Текст] : метод. вказівки / О. І. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 16 с.
 

Оливко Оксана Андріївна

olyvko

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЯ:

 1. Оливко, Оксана Андріївна. Розвиток міжнародного ринку праці в умовах глобалізації [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Оливко Оксана Андріївна ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 205 с.
 2. Оливко, Оксана Андріївна. Розвиток міжнародного ринку праці в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Оливко Оксана Андріївна ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 23 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Оливко, О. Управлінський облік як основний елемент контролінгу / О. Оливко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Сер. Економіка.– Тернопіль, 2008.– № 22.– С. 166-169.
 2. Оливко, О. А. Динаміка рівня безробіття в докризовий період у країнах ЄС / О. А. Оливко // Економічний часопис - ХХI.– 2011.– № 1-2.– С. 34-36.
 3. Оливко, О. А. Міграція робочої сили в країнах ЄС у кризовий період [Електронний ресурс] / О. А. Оливко // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2011. – Вип. 19. – С. 132-136.  .
 4. Оливко, О. А. Сучасний досвід регулювання ринків праці розвинутих країн і можливості його використання в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Оливко // Вісник Хмельницького національного університету – 2011. – № 2, т. II. – С. 225-229.
 5. Оливко, О. А. Сучасний стан професійної підготовки та підвищення кваліфікації робітників на ринку праці України [Електронний ресурс] / О. А. Оливко // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2009. – Вип. 7. – С. 210-215.
 6. Брич В.Я. Роль міграції робочої сили у формуванні світового ринку праці [Електронний ресурс] / В. Я . Брич, О. А. Оливко // Проблемы развития внешнеэконо-мических связей и привлечения иностранных инвестиций : региональный аспект. – 2010. – С. 737-739.
 7. Оливко О. Аналіз розвитку світового ринку туристичних послуг [Електронний ресурс] / Оксана Оливко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2010. – № 2.
 8. Обаранчук, О. Актуальні проблеми вітчизняного підприємництва та його вплив на економічний розвиток України / Оксана Обаранчук, Оксана Оливко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 3. – С. 335-337.
 9. Оливко, О. А. Аналіз стану українського ринку праці як складової глобального ринку праці / О. А. Оливко, Н. В. Навольська //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 191-194.
 10. Оливко, О. Концептуальні засади формування глобального ринку праці / Оксана Оливко // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 281-285.
 11. Оливко, О. Інтеграція України у міжнародний ринок праці / Оксана Оливко // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 384-387.
 12. Оливко, О. А. Формування ефективного механізму діагностики і управління конфліктами на підприємстві / О. А. Оливко, О. Є. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. упр. труд. ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 9. – С. 93-96.  
 13. Оливко, О. А. Методологічні аспекти оцінювання рівня конкурентоспроможності піджприємств / О. А. Оливко, Н. В. Навольська // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2008. – № 1 (16). – С. 83-92.
 14. Оливко, О. А. Формування міжнародного ринку робочої сили в умовах глобалізації / О. А. Оливко // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 262, т. 1. – С. 248-255.
 15. Оливко, О. А. Дослідження етапів формування міжнародного ринку праці / О. А. Оливко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 5-1. – С. 476-479.
 16. Оливко, О. А. Концептуальні засади регулювання міжнародних міграційних процесів / О. А. оливко // Управління розвитком : зб. наук. робіт. – Харків : ХНЕУ, 2010. – С. 81-84.
 17. Оливко, О. А. Розвиток міжнародної туристичної діяльності як глобального соціально-економічного явища / О. А. Оливко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Ч. 2. – С. 237-242.
 18. Оливко, О. А. Емпіричне дослідження впливу розвитку туристичної дестинації на якість життя резидентів / О. А. Оливко, О. Є. Гарбера // Наука молода. – Тернопіль, 2012. – № 18. – С. 123-128.
 19. Olyvko, O. A. Improvement of the state migration policy by byilding the structural scheme of the conceptual fo undations of the formation of the global labour market / O. A. Olyvko, O. B. Obaranchuk // Local production systems and regional economic development / ed. by A. S. Novoselov and V. E. Seliverstov. – Novosibirsk, Sofia, Lodz, Ternopil, 2014. – P. 220-223.
 20. Оливко, О. А. Організація управління якістю комплексного туристичного обслуговування / О. А. Оливко // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. – Львів : ЛІЕТ, 2014. – № 9. – С. 134-137.
 21. Оливко, О. А. Оцінка якості комплексного туристичного продукту / О. А. Оливко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – Київ : КНТЕУ, 2015. – № 2 (100). – С. 58-63.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Електронний ресурс] : кол. моногр. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за ред. В. Я. Брич, А. М. Тибіня. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 164 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – 453 с.
 2. Оливко, О. А. Управління якістю комплексного туристичного обслуговування [Текст] / О. А. Оливко // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 219-244.
 3. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.