День юриста

Опубліковано: 08 жовтня 2014

   День юриста в Україні офіційно відзначають 8 жовтня, оскільки вчені припускають, що саме в жовтні 1016 року Ярослав Мудрий видав звід законів «Руська правда», що став згодом правовою основою для розвитку централізованої держави Київська Русь.

   Свято встановлено в Україні «…на підтримку ініціативи Міністерства юстиції України, Спілки юристів України, Спілки адвокатів України…» згідно з Указом Президента України «Про День юриста» від 16 вересня 1997 року № 1022/97.

   Для українського суспільства професія юриста дуже важлива, адже саме зараз, коли відбувається процес розвитку правової держави в Україні, перш за все на правознавче співтовариство покладаються надії і завдання затвердження принципу верховенства права, вдосконалення українського законодавства, посилення правових гарантій захисту різних верств населення і підвищення правосвідомості та правової культури українців.

   З державою все гаразд, вважають юристи, якщо його основний Закон, Конституція, не обмежує права і свободи громадян, а, навпаки, збільшує зону цих свобод. В Україні, державі з вміло написаною конституцією і не дуже вміло виконуваними законами, спеціальність юриста займає лідируючі позиції.

 1

1. Савченко, А. В. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням професійних послуг : наук.-практ. коментар до розділу ХVІІ Особливої частини Кримінального кодексу України / А. В. Савченко, О. В. Кришевич ; за заг. ред. В. І. Шакуна. – К. : Алерта, 2012. – 160 с.

   У науково-практичному коментарі комплексно витлумачено положення розділу ХVІІ Особливої частини Кримінального кодексу України (статті 364 - 370), які враховують найостанніші зміни та доповнення до Кримінального кодексу України в частині кримінально-правової протидії злочинам у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням професійних послуг.

 2

2. Гусарєв, С. Д. Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності  : навч. посіб. / С. Д. Гусарєв, О. Д. Тихомиров. – [4-те вид., стер.]. – К. : Знання, 2010. – 495 с.

   У навчальному посібнику висвітлюються найважливіші аспекти юридичної діяльності: її властивості, зміст, форми та сфери здійснення. Розглядаються проблеми нормативно-правового та морального регулювання професійної юридичної діяльності, міжнародні стандарти цієї діяльності, особливості юридичних наукових досліджень, організації навчального процесу на юридичних факультетах.

 3

3. Діордіца, І. В. Кримінальне право України  : посібник / І. В. Діордіца. – К. : Ліпкан О. С., 2010. – 287 с.

   У посібнику викладено зміст та основні положення інститутів кримінального права як галузі права, що складають Загальну та Особливу частини кримінального права.

   Матеріал викладено на основі чинного законодавства і практики його застосування з урахуванням потреб навчального процесу.

 4 001

4. Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової дійсності : генезис та напрями вдосконалення : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. [Київ, 15 груд. 2011 р.]. – К. : Україна, 2011. – 264 с.

   У збірнику матеріалів увійшли кращі тези наукових доповідей з юридичних питань, які оприлюднені 15 грудня 2011 року на Інтернет-сторінках сайту www. Lega1Activity.com.ua, де також можна ознайомитися з відзивами, коментарями та науковими дискусіями учасників конференції, відвідувачів та гостей сайту.

 5

5. Кульчицький, В. С. Історія держави і права України  : навч. посіб. / В. С. Кульчицький, Б. Й. Тищик. – [2-ге вид., доповн. і переробл.]. – К. : Атіка, 2006. – 352 с.

   Як розвивалася історія держави і права України? Які особливості мало право Галицько-Волинської Русі? На ці та багато інших питань дасть відповідь навчальний посібник.

 Висвітлюється період від VІІ ст. н. е. до сьогодення.

 6

6. Міщенко, В. В. Адвокатура Тернопільщини  : історико-біогр. нарис / В. В. Міщенко ; редкол. : М. А. Миколенко, Б. І. Мельничук, В. В. Міщенко [та ін.]. – Тернопіль : Воля, 2007. –  224 с.

   У науково-популярній книзі вперше системно висвітлено основні віхи історії адвокатури Тернопільщини. Цінності виданню додає те, що тут вміщено біографічні довідки про відомих адвокатів краю, подано інші інформаційні матеріали.

 7

7. Кравченко, В. В. Правознавство : навч. посіб. / В. В. Кравченко, О. П. Савчук. – К. : Атіка, 2005. – 560 с.

   У навчальному посібнику висвітлено основні положення загальної теорії держави та права, а також конституційного права України та інших галузей юридичних навчальних дисциплін.

 8

8. Семерак, О. С. Судові , правоохоронні та правозахисні органи України  : навч. посіб / О. С. Семерак. – [2-ге вид. переробл. і доповн.]. – К. : Знання, 2008. – 392 с.

   Дисципліна тісно пов'язана з теорією держави і права - як теоретичною основою всіх інших правових наук, оскільки вивчає виникнення держави і права. Значення навчального курсу полягає в тому, що він є вступним, передує вивченню студентами галузей права і являє собою одну із професійно-орієнтованих дисциплін.

 

 9

9. Гусарєв, С. Д. Юридична діяльність: методологічні та теоретичні аспекти / С. Д. Гусарєв. - К. : Знання, 2005. – 375 с.

   У монографії висвітлюються найважливіші питання методології пізнання та теоретичного осмислення юридичної діяльності. Значна увага приділена теоретичним аспектам осмислення практичної діяльності юристів, висвітленню її основних видів, принципів, функцій суб'єктів тощо.

 

 999999999

10. Молдован, В. В. Судоустрій України : навч. посіб. / В. В. Молдован, С. М. Мельник. – [3-тє вид., переробл. та доповн.]. –  К. : Алерта, 2011. – 284 с.

   Перша частина посібника містить програму курсу, ігрові заняття, рекомендовану літературу. У другій висвітлюються питання загальної та особливої частини курсу судоустрою.