Борисова Тетяна Михайлівна

Опубліковано: 19 вересня 2016

 DSC0024Кафедра маркетингу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри маркетингу

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Борисова, Тетяна Михайлівна Економічне оцінювання та організування маркетингового забезпечення антиризикових заходів на машинобудівних підприємствах [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Борисова Тетяна Михайлівна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2007. - 332 с.
 2. Борисова, Тетяна Михайлівна Економічне оцінювання та організування маркетингового забезпечення антиризикових заходів на машинобудівних підприємствах [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Борисова Тетяна Михайлівна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2007. - 22 с.
 3. Борисова, Тетяна Михайлівна Маркетинг некомерційних суб'єктів : теорія, методологія, практика [Текст] : дис. ... д-ра. екон. наук : 08.00.04 / Тетяна Михайлівна Борисова. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 567 с.
 4. Борисова, Тетяна Михайлівна Маркетинг некомерційних суб'єктів : теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Михайлівна Борисова. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 36 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Борисова, Т. М. Аналіз маркетингових комунікаційних заходів із запобігання торгівлі людьми (текст на англ. мові) [Електронний ресурс] / Т. М. Борисова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 5. – С. 299-308.
 2. Борисова, Тетяна Маркетинг некомерційних суб'єктів сфери освіти України : концептуальні особливості та вектори розвитку [Електронний ресурс] / Тетяна Борисова // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 4 : груд. – С. 415-429.
 3. Борисова, Т. Маркетинговий потенціал забезпечення системи антиризикових заходів: суть, структура, методи оцінювання / Т. Борисова // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2005. – №19. – С. 189-191.
 4. Борисова, Тетяна Прогнозування зміни величини соціального ефекту некомерційних суб'єктів залежно від чинників маркетингу / Тетяна Борисова // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 24-25 берез. 2016 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 51-53.
 5. Борисова, Т. М. Теоретичні аспекти управління ризиком на підприємтві / Т. М. Борисова // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №7. – С.116-121.
 6. Борисова, Т. М. Теоретичні імплікації маркетингових практик некомерційних суб'єктів / Т. М. Борисова // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – № 21. – С. 6-12.
 7. Borysova, T. Market Orientation of Ukrainian Non-profit Health Care Organizations [Electronic resource] / Tetiana Borysova // Regional Innovations. – 2014. – № 2. – Р. 40-44.
 8. Borysova, T. Monitoring of Public Service Advertising in Current TV and Radiospace of Ukraine [Electronic resource] / Tetiana Borysova // Regional Innovations. – 2015. – № 1. – Р. 39-43.
 9. Борисова, Т. М. Напрями імплементації маркетингу до вітчизняної практики неприбуткових суб’єктів [Електронний ресурс] / Тетяна Михайлівна Борисова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 4. – С. 59-67.
 10. Борисова, Т. М. Інструменти Інтернет-маркетингу некомерційних організацій України [Електронний ресурс] // Маркетинг і цифрові технології. – 2017. –№ 2, т. 1. С. 53-75.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Борисова, Т. М. Маркетингове забезпечення антикризових заходів промислових підприємств [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : Богдан, 2009. – 188 с.
 3. Борисова, Т. М. Маркетинг некомерційних суб'єктів : теоретично-методологічні аспекти [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 476 с.
 4. Борисова, Т. М. Маркетинг некомерційних організацій у розрізі сфер діяльності : теорія і практика [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : Астон, 2015. – 284 с.
 5. Борисова, Т. М. Протидіючий маркетинг некомерційних суб'єктів [Текст] : монографія / Т. М. Борисова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 214 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Борисова, Т. М. Міжнародна конкуренція [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Борисова, Г. В. Ціх. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. – 164 с.
 2. Стан виконання Україною Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми [Текст] : аналіт. звіт / за ред. М. М. Пасєчник [М. М. Пасєчник, Т. М. Борисова, Г. О. Кравець [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 200 с. 
 

Бречко Олександр Володимирович

Опубліковано: 05 вересня 2011

Бречко

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Бречко, Олександр Володимирович Фінансовий механізм державного регулювання економіки регіону (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Бречко Олександр Володимирович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2004. - 254 с.
 2. Бречко, Олександр Володимирович Фінансовий механізм державного регулювання економіки регіону (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Бречко Олександр Володимирович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2004. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Бречко, О. Аналіз звернень громадян в податкові органи як гарантія забезпечення прав та інтересів платників податків у контексті стратегічного партнерства / Олександр Бречко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац.. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 74-79.
 2. Бречко, О. В. Віртуалізація світових торгових систем в глобальному просторі [Електронний ресурс] / О. В. Бречко // Наука й економіка. – 2010. – № 4. – С. 159-166.
 3. Бречко, О. В. Методичні підходи до формування балансу фінансових ресурсів регіону як основи фінансової бази регіону / О. В. Бречко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – С. 173-180.
 4. Бречко, О. В. Перспективи функціонування ринку боргових зобов’язань у зміцненні фінансової бази регіону / О. В. Бречко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – Вип. 16. – С. 65-70.
 5. Бречко, О. В. Пошук оптимальних параметрів оподаткування економіки через призму макроекономічних моделей / О. В. Бречко // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2003. – № 1. – С. 31-35.
 6. Бречко, О. В. Система прямого оподаткування в Україні та напрями оптимізації її фіскально-регулюючих механізмів / О. В. Бречко // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 249-276.
 7. Бречко, О. В. Удосконалення контролю в системі управління фінансовими ресурсами регіону / О. В. Бречко // Фінанси України. – 2002.– № 9. – С. 150-154.
 8. Бречко, О. В. Фінансовий механізм децентралізації в Україні / О. В. Бречко, Т. Желюк // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Економічні проблеми ринкової трансформації України : зб. наук. - Львів, 2003. – Вип. 1 (ХХХІХ). - С. 49-58.
 9. Бречко, О. Вдосконалення бюджетного забезпечення програм соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних / О. Бречко // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – Вип. 10. – С. 206-211.
 10. Бречко, О. Методичні підходи до вдосконалення аналізу фінансового забезпечення регіонального управління / О. Бречко // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 6. – С. 73-77.
 11. Бречко, О. Податкове регулювання: стабілізаційний та стимулюючий інструментарій економічних процесів / Олександр Бречко // Світ фінансів. – 2005. – № 2. – С. 61-72.
 12. Бречко, О. Справедливість оподаткування як чинник налагодження партнерських стосунків між суб'єктами оподаткування на загальнодержавному та місцевому рівнях / О. Бречко // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2007. – Вип. 12. – С. 149-154.
 13. Бречко, О. Теоретичні аспекти фінансового механізму державного регулювання економіки регіону / Олександр Бречко // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 68-73.
 14. Бречко, О. Теоретичні підвалини партнерства в оподаткуванні: діалектика взаємозалежності видів, рівнів, функцій і завдань / Олександр Бречко // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – № 5. – С. 82-87.
 15. Бречко, О. Трансформація системи міжбюджетних трансфертів в умовах проведення бюджетної реформи в Україні: проблеми та перспективи регіонального розвитку / Олександр Бречко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. економіка. – Тернопіль, 2002. – № 12. – С. 114-118.
 16. Желюк, Т. Механізми стимулювання розвитку та використання інноваційних технологій суб’єктами економічної діяльності [Електронний ресурс] / Тетяна Желюк, Олександр Бречко // Схід. – 2011. –Спец. вип. № 1. – С. 64-67.
 17. Бречко, О. Моніторинг якісних та кількісних параметрів модернізації державної податкової служби / Олександр Бречко // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 116-123.
 18. Бречко, А. В. Особенности альтернативных форм налогообложения в Украине в условиях модернизации налогового законодательства / А. В. Бречко // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 3 : Тема номера: Новые счета-фактуры в схемах и иллюстрациях. – С. 237-244.
 19. Бречко, О. В. Нові реалії побудови стратегії партнерських відносин в оподаткуванні / О. В. Бречко // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 229-234.
 20. Бречко, О. Сучасні технології податкового сервісу / О. Бречко // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 118-125.
 21. Бречко, О. В. Ризикологія подолання конфлікту інтересів в оподаткуванні // Наука й економіка. – 2014. – № 4 (36). – С. 9-15.
 22. Желюк Т. Використання криптовалюти на ринку платежів: нові можливості для національних економік [Електронний ресурс] / Т. Желюк, О. Бречко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2016. - Вип. 3. - С. 50-60.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – 338 с.
 2. Бречко, О. В. Використання технології блокчейну у збалансуванні фінансових потоків [Текст] / О. В. Бречко // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 280-296.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Бречко, О. В. Реалізація стратегії партнерства в оподаткуванні : навч. посіб. / О. В. Бречко. – Тернопіль : Воля, 2006. – 231 с.
 2. Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.
 3. Бречко, О. В. Генезис становлення митної справи на землях сучасної України в різні історичні періоди [Текст] / О. В. Бречко // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 9-62.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Бречко, О. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Історія митної справи» / О. Бречко. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 61 с.
 2. Бречко, О. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Професійна етика та культура ділового спілкування» / О. Бречко, Т. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 60 с.
 3. Бречко, О. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Реалізація стратегії партнерства в оподаткуванні» / О. Бречко. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 50 с.
 4. Податкові розрахунки і звітність [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. О. В. Бречко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 78 с.
 

Батько Юрій Мирославович

Опубліковано: 21 вересня 2011

батькоКафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Батько, Ю. М. Аналіз цитологічних зображень в системах автоматизованої мікроскопії : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Ю. М. Батько; Тернопільський національний економічний університет. - Т., 2013. - 186 c.
 2. Батько, Ю. М. Аналіз цитологічних зображень в системах автоматизованої мікроскопії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 - Системи та засоби штучного інтелекту / Ю. М. Батько; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2013. - 20 c.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Березький, О. М. Алгоритм проходження контуром об'єкта з використанням зворотного ходу [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Ю. М. Батько // Искусственный интеллект. – 2009. – № 3. – С. 516-522.
 2. Березький, О. Комп'ютерна система аналізу біомедичних зображень / О. Березький, Ю. Батько, Г. Мельник [Електронний ресурс] // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – № 650. – С. 11-17.
 3. Батько, Ю. М. Метод і алгоритми сегментації біомедичних зображень на основі попередніх розміток [Електронний ресурс] / Ю. М. Батько // Искусственный интеллект. – 2010. – № 4. – С. 140-149.
 4. Березький, О. М. Методи сегментації біомедичних зображень / О. М. Березький, Г. М. Мельник, Ю. М. Батько [Електронний ресурс] // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – 2010. – № 1. – С. 251-258.
 5. Березький, О. Синтез альтернативних рішень при структурному проектуванні систем автоматизованої мікроскопії [Електронний ресурс] / О. Березький, К. Березька, Ю. Батько, Г. Мельник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – № 638. – С. 64-72.
 6. Березький, О. Алгоритми для пошуку і вибірки біометричних зображень [Електронний ресурс] / О. Березький, Г. Мельник, Ю. Батько.
 7. Березький, О. М. Метод вибору алгоритмів автоматичної сегментації біомедичних зображень / О. М. Березький, Ю. М. Батько // Системи оброб. інформації. - 2013. - Вип. 2. - С. 246-251.
 8. Дацко, Т. В. Морфометричні особливості епітелію шийки матки при цитологічному дослідженні дисплазій / Т. В. Дацко, О. М. Березький, Ю. М. Батько [та ін.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : наук.-практ. журнал. – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2008. – № 2 (9). – C. 112.
 9. Березький, О. М. Аналіз алгоритмів виділення контурів зображень / О. М. Березький, Ю. М. Батько // Вісник національного університету „Львівська політехніка”. Сер. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів,  2006. – № 565. – C. 212-216.
 10. Батько, Ю. М. Аналіз сучасних підходів визначення інформаційних ознак зображень / Ю. М. Батько // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – № 2, т. 1. – C. 128-133.
 11. Березький, О. М. Інформаційно-аналітична система дослідження та діагностування пухлинних клітин на основі аналізу їх зображень / О. М. Березький, Ю. М. Батько, Г. М. Мельник //  Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 4. – C. 33-42.
 12. Батько, Ю. М.  Метод та алгоритми перетворення типу „контур-контур” та „область-область” [Електронний ресурс] / Ю. М. Батько // Вісник національного університету „Львівська політехніка” Сер. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, 2011. – № 710. – C. 262-269.
 13. Berezky, O. Modern Trends in Biomedical Image Analysis System Design Modern Trends in Biomedical Image Analysis System Design / O. Berezsky, G. Melnyk, Y. Batko // Biomedical engineering trends in electronics, communications and software. – Rijeka, Croatia : InTech, 2011. – P. 461-480.
 14. Berezsky, O. Biomedical image search and retrieval algorithms [Електронний ресурс] / О. Berezsky, G. Melnyk, Yu Batko // Computing. – 2008. – Vol. 7, Issues 1. – P. 108-113.
 15. Березький, О. М. Синтез альтернативних рішень при структурному проектуванні систем автоматизованої мікроскопії [Електронний ресурс] / О. М. Березький, К. М. Березька, Ю. М. Батько, Г. М. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.5. – С. 258-268.
 16. Березький, О. М. Інтелектуальна система для діагностування різних форм раку молочної залози на основі аналізу гістологічних і цитологічних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Г. М. Мельник, Ю. М. Батько, Т. В. Дацко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2013. – Вип. 23.13. – С. 357-367.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Програмування [Текст] : навч. посіб. / О. М. Березький, Ю. М. Батько, М. М. Касянчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 256 с.
 

Березький Олег Миколайович

Опубліковано: 21 вересня 2011

березький

Кафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри комп'ютерної інженерії

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Березький, О. М. Аналіз і синтез зображень на основі теорії алгебро-топологічних структур : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук : 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту / Олег Миколайович Березький ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2012. - 38 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Березький, О. Комп'ютерна система аналізу біомедичних зображень [Електронний ресурс] / О. Березький, Ю. Батько, Г. Мельник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – № 650. – С. 11-17.
 2. Березький, О. М. Метод вибору алгоритмів автоматичної сегментації біомедичних зображень / О. М. Березький, Ю. М. Батько // Системи оброб. інформації. - 2013. - Вип. 2. - С. 246-251.
 3. Березький, О. Метод і алгоритми аналізу плоских симетричних зображень у растровій формі [Електронний ресурс] / О. Березький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2010. – № 672. – С. 220-227.
 4. Березький, О. Система автоматизації медичних експериментів [Електронний ресурс] / О. Березький, І. Цмоць // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2011. – № 694. – С. 113-120.
 5. Березький, О. Топологічне перетворення областей: випадок неізоморфних скелетів [Електронний ресурс] / О. Березький // Відбір і обробка інформації : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 33. – С. 67-74.
 6. Березький, О. Синтез альтернативних рішень при структурному проектуванні систем автоматизованої мікроскопії [Електронний ресурс] / О. Березький, К. Березько, Ю. Батько, Г. Мельник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – № 638. – С. 64-72.
 7. Березький, О. Методи та алгоритми перетворення контурів зображень в афінному контурі [Електронний ресурс] / О. Березький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – № 638. – С. 185-189.
 8. Березький, О. М. Методи сегментації біомедичних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Г. М. Мельник, Ю. М. Батько // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – 2010. – № 1. – С. 251-258.
 9. Березький, О. Методи і алгоритми аналізу та синтезу асиметричних зображень [Електронний ресурс] / О. Березький // Искусственный интеллект. – 2010. – № 4. – С. 162-172.
 10. Березький, О. М. Алгоритм проходження контуром об'єкта з використанням зворотного ходу [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Ю. М. Батько // Искусственный интеллект. – 2009. – № 3. – С. 516-522.
 11. Березький, О. Алгоритми для пошуку і вибірки біометричних зображень [Електронний ресурс] / О. Березький, Г. Мельник, Ю. Батько.
 12. Березький, О. Комп'ютерна система аналізу фінансового стану підприємства / О. Березький, І. Закорчемний, К. Березька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 11. – С. 146-153.
 13. Березький, О. Прогнозування курсу акцій за допомогою нейронних мереж / Олег Березький, Андрій Барвінський, Михайло Чирка // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 112-117.
 14. Березький, О. М. Принципи побудови та архітектура комп’ютерних засобів аналізу і синтезу зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький, І. Г. Цмоць // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2. – С. 157-165.
 15. Теслюк, В. М. Програмно-апаратна реалізація макетного взірця для дослідження методів опрацювання нечітких та неструктурованих даних з використанням штучних нейронних мереж [Електронний ресурс] / В. М. Теслюк, О. М. Березький, В. В. Береговський[та ін.] // Моделювання та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 65. – С. 125-132.
 16. Березька, К. М. Оцінювання диспропорцій регіонального розподілу іноземних інвестицій в Україні / К. М. Березька, О. М. Березький, В. В. Маслій // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12. – С. 106-114.
 17. Грицик, В. В. Методи i алгоритми аналiзу та синтезу складних зображень на основi теоретико-групового пiдходу [Електронний ресурс] / В. В. Грицик, О. М. Березький // Доповiдi нацiональної академiї наук України. – 2009. – № 11. – С.39-45.
 18. Березький, О. М. Статистичне оброблення цитологічних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький, К. М. Березька, С. Ю. Попіна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 5. – С. 161-164.
 19. Березький, О. Метод і алгоритми перетворення областей зображень [Електронний ресурс] / Олег Березький.
 20. Березький, О. Використання методів просторової економетрики для аналізу результатів вступу абітурієнтів / О. Березький, К. Березька, В. Неміш // Геометричне моделювання та інформаційні технології. – 2016. – № 1. – С. 5-9.
 21. Березька, К. Аналіз результатів вступу студентів на ОКР «бакалавр» на основі методів просторової економетрики [Електронний ресурс] / Катерина Березька, Олег Березький.
 22. Дацко, Т. В. Морфометричні особливості епітелію шийки матки при цитологічному дослідженні дисплазій / Т. В. Дацко, О. М. Березький, Ю. М. Батько [та ін.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : наук.-практ. журнал. – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2008. – № 2 (9). – C. 112.
 23. Березький, О. М. Аналіз алгоритмів виділення контурів зображень / О. М. Березький, Ю. М. Батько // Вісник національного університету „Львівська політехніка”. Сер. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів,  2006. – № 565. – C. 212-216.
 24. Березький, О. М. Інформаційно-аналітична система дослідження та діагностування пухлинних клітин на основі аналізу їх зображень / О. М. Березький, Ю. М. Батько, Г. М. Мельник //  Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 4. – C. 33-42.
 25. Berezky, O. Modern Trends in Biomedical Image Analysis System Design Modern Trends in Biomedical Image Analysis System Design / O. Berezsky, G. Melnyk, Y. Batko // Biomedical engineering trends in electronics, communications and software. – Rijeka, Croatia : InTech, 2011. – P. 461-480.
 26. Березький, О. М. Нечітка база знань інтелектуальної системи діагностування видів раку молочної залози [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Г. М. Мельник, К. М. Березька // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013. – № 6. – С. 284-292.
 27. Березький, О. М. Інтелектуальна система аналізу зображень ауто- та ксеногенних тканин [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Г. М. Мельник, К. М. Березька, Т. В. Дацко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.11. – С. 323-330.
 28. Березский, О. Н. Количественная оценка качества сегментации изображений на основе метрик [Електронний ресурс] / О. Н. Березский, Е. Н. Березская // Управляющие системы и машины. – 2015. – № 6. – С. 59-65.
 29. Berezska, K. The analysis of students admission results to the educational qualification level “bachelor’s degree” on the basis of methods of spatial econometrics [Електронний ресурс] / Kateryna Berezska, Oleh Berezsky // Quantitative methods in accounting and finance. – Ternopil,  2016. – P. 36-43.
 30. Карпінський, М. П. Генератор симетричних зображень / М. П. Карпінський, К. М. Березька, О. М. Березький // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 1998. – № 1. – С. 152-157.
 31. Березька, К. М. Автоматизоване генерування орнаментних зображень / К. М. Березька, О. М. Березький // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Прикладна математика. – 1998. – № 337. – С. 158-160.
 32. Березький, О. М. Моделювання метрологічних характеристик інтелектуальних засобів вимірювання на стадії системотехнічного проектування / О. М. Березький, К. М. Березька // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 1998. – Т. 3, ч. 3. – С. 135-140.
 33. Грицик, В. В. Моделювання та синтез складних симетричних зображень / В. В. Грицик, К. М. Березька, О. М. Березький // Інформаційні технології і системи. – 1999. – Т. 2, № 1. – С. 84-99.
 34. Березька, К. М. Редактор синтезу та моделювання складних зображень симетричної структури / К. М. Березька, О. М. Березький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2001. – № 433. – С. 134-138.
 35. Березький, О. М. Використання методу опису та генерування зображень для стиснення симетричної графічної інформації / О. М. Березький, К. М. Березька // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2001. – № 3. – С. 126-128.
 36. Грицик, В. В. Метод опису та синтезу зображень-орнаментів / В. В. Грицик, К. М. Березька, О. М. Березький // Доповіді Національної академії наук України. – 2002. – № 7. – С. 64-71.
 37. Березький, О. М. Алгоритми синтезу симетричних зображень / О. М. Березький, К. М. Березька // Вісник технологічного університету Поділля. – 2004. – № 2, т. 2, ч. 1. – С. 13-16.
 38. Березький, О. М. Моделювання та синтез онкологічних зображень / О. М. Березький, К. М. Березька, Р. О. Цімерман // Вісник технологічного університету Поділля. – 2004. – №2, т. 3, ч. 1. – С. 102-104.
 39. Березький, О. М. Аналіз контурів зображень у глобальних координатах / О. М. Березький, К. М. Березька // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2006. – № 2 (12). – С. 83-91.
 40. Hrytsyk, V. V. Modeling and synthethis of complex symmetrical images / V. V.Hrytsyk, K. M. Berezska, О. М. Berezsky // International journal of pattern recognition and artificial intelligence. – 2004. – № 2, v. 18. – Р. 175-195.
 41. Березький, О. М. Моделювання просторових симетричних зображень / О. М. Березький // Відбір і обробка інформації. – 2008. – Вип. 28 (104). – С. 76-81.
 42. Березький, О. М. Контурний аналіз зображень у локальних координатах / О. М. Березький // Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – 2008. – Вип. 2. – С. 21-27.
 43. Кочан, В. В. Засоби вимірювання температури з елементами штучного інтелекту / В. В. Кочан, О. М. Березький // Вимірювальна техніка та метрологія. - 1998. – № 53. – С. 135-142.
 44. Березький, О. М. Інтелектуальний засіб вимірювання температури / О. М. Березький // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 1999. - № 3 - С. 154-160.
 45. Березький, О. М. Моделювання фінансової стійкості підприємств / О. М. Березький, І. М. Закорчемний // Вестник Харьковского государственного университета. Системный анализ, управление и информационные технологии. - 2000. - Вып. 94. - С. 3-6.
 46. Березький, О. М. Алгоритм корекції складових похибки електронного каналу в системі вимірювання температури з елементами штучного інтелекту / О. М. Березький // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічному процесі. – 2000. – № 3. – С. 41-45.
 47. Березький, О. М. Спосіб прогнозування похибки дрейфу термоелектроперетворювачів / О. М. Березький // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2001. - Вип. 58. - С. 72-75
 48. Грицик, В. В. Методи та високопродуктивні паралельні системи для обробки та розпізнавання зображень у реальному часі / В. В. Грицик, О. М. Березький // Комп’ютинг. – 2003. – Т. 2, вип. 1 (№ 3). – С. 25-34.
 49. Березький, О. М. Статистична обробка онкологічних зображень / О. М. Березький, С. В. Зелінський, Я. А. Семчук, Л. М. Тимошенко // Вісник технологічного університету Поділля. – 2004. – № 2, т. 3, ч. 1. – С. 98-101.
 50. Березький, О. М. Реалізація алгоритмів синтезу симетричних зображень у програмованих логічних матрицях / О. М. Березький, І. М. Майків, Я. М. Семчук // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2005. – Ч. 1, т. 2. – С. 30-33.
 51. Березький, О. М. Аналіз і синтез зображень пухлинних клітин / О. М. Березький // Інформаційні технології і системи. – 2005. – Т. 8, № 1. – С. 76-85.
 52. Berezsky, O. Contour analysis of images / O. Berezsky // Information technologies and Systems. – 2006. – V. 9, № 1. – P. 5-12.
 53. Berezsky, O. Models and algorithms of synthesis of symmetric images in a strip and a plane / O. Berezsky // Information technologies and Systems. – 2006. – V. 9, № 1. – P. 95-100.
 54. Березький, О. М. Аналіз та генерування зображень біологічної природи / О. М. Березький, Г. М. Мельник // Моделювання та керування станом еколого-економічних систем регіону. – 2006. – № 3. – С. 69-77.
 55. Березский, О. Н. Алгоритмы анализа и синтеза биомедицинских изображений / О. Н. Березский // Проблемы информатики и управления. – 2007. – № 2. – С. 134-144.
 56. Березький, О. М. Методи та НВІС-структури для множення матриці на матрицю у реальному часі / О. М. Березький, І. Г. Цмоць // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2007. – № 591. – С. 63-75.
 57. Березький, О. М. Методи, алгоритми та НВІС-структури для множення матриці на вектор у реальному часі / О. М. Березький, І. Г. Цмоць // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2007. – Т. 1 (93), № 3. – С. 134-140.
 58. Березский, О. Н. Топологические методы и алгоритмы преобразования контуров и областей плоских изображений / О. Н. Березский // Проблемы информатики и управления. – 2010. – № 5. – С. 123-131.
 59. Березький, О. М. Перетворення типу «область-область»: випадок неізоморфних скелетів / О. М. Березький // Відбір і обробка інформації. – 2010. – Вип. 33 (109). – С. 66-73.
 60. Теслюк, В. М. Розроблення нейроконтролера для управління підсистемою освітлення інтелектуального будинку / В. М. Теслюк, В. В. Береговський, Т. В. Теслюк, О. М. Березький // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. – К. : 2012. – Вип. 64. – С. 137-143.
 61. Цмоць, І. Г. Особливості реалізації реконфігуровних нейросистем реального часу / І. Г. Цмоць, В. Б. Красовський, О. М. Березький // Моделювання та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 65. – С. 119-125.
 62. Цмоць, І. Г. Прогнозування руху мобільної робототехнічної системи / І. Г. Цмоць, В. М. Теслюк, І. Є. Ваврук, О. М. Березький // Моделювання та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 66. – С. 174-178.
 63. Kochan, R. V. Development of the integrating analog-to-digital converter for distributive data acquisition systems with improved noise immunity / R. V. Kochan, A. F. Karachka, O. Berezsky, I. Maruschak // Instrumentation and Measurement. – February 2002. – Vol. 51, N 1. – Р. 96-101.
 64. Berezsky, O. Image contours transformation errors / Оleg Berezsky, Grygoriy Melnyk, Yuriy Batko // Elektronica. – 2013. – № 8. – С. 49-51.
 65. Berezsky, O. N. The Algorithm of Analysis and Synthesis of Biomedical Images / Oleg N. Berezsky // Journal of Automation and Information Sciences. – 2007. – Vol. 39, Issues 4. – P. 69-80.
 66. Berezsky, O. N. Topological Methods and Algorithms of Transform of the Contours and Regions of Flat Images / Oleg N. Berezsky // Journal of Automation and Information Sciences. – 2010. – Vol. 42, Issues 10. – P. 49-59.
 67. Березький, О. М. Похибки перетворення типу «область – область» в автоматизованих системах аналізу цитологічних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький // Штучний інтелект. – 2013. – № 4. – C. 151-157.
 68. Березький, О. М. Статистична оцінка коефіцієнта структурної атипії на основі аналізу гістологічних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький // Моделювання та інформаційні технології. – 2013. – Вип. 67. – С. 113-121.
 69. Березький, О. М. Архівування асиметричних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький // Моделювання та інформаційні технології. – 2013. – Вип. 67. – С. 123-129.
 70. Березький, О. М. Перетворення цитологічних зображень із заданою похибкою [Електронний ресурс] / О. М. Березький // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2013. – Вип. 23.12. – С. 357-362.
 71. Березький, О. М. Моделювання процесу опрацювання гістологічних зображень з використанням мереж Петрі [Електронний ресурс] / О. М. Березький // Моделювання та інформаційні технології. – 2013. – Вип. 68. – С. 145-151.
 72. Березький, О. М. Дослідження похибки перетворення контурів біомедичних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2013. – Вип. 23.17. – С. 352-359.
 73. Березький, О. М. Похибки перетворення типу «контур-контур» в автоматизованих системах опрацювання біомедичних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2013. – № 771. – С. 11-16.
 74. Борейко, О. Ю. Розроблення компонентів системи відеонагляду “Інтелектуального будинку” на базі Raspberry PI [Електронний ресурс] / О. Ю. Борейко, В. М. Теслюк, О. М. Березький // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 71. – С. 66-71.
 75. Березький, О. М. Технічне та методичне забезпечення інженерного навчання для спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» [Електронний ресурс] / О. М. Березький, В. М. Теслюк, О. Ю. Борейко, А. Ю. Михайлюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2015. – Вип. 25.2. – С. 372-378.
 76. Березький, О. М. Теоретико-груповий підхід до синтезу складних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький // Управляющие системы и машины. – 2009. – № 6. – С. 19-24.
 77. Грицик, В. В. Методи і алгоритми аналізу та синтезу складних зображень на основі теоретико-групового підходу [Електронний ресурс] / В. В. Грицик, О. М. Березький // Доповіді Національної академії наук України. – 2009. – № 11. – С. 64-69.
 78. Березский, О. Н. Теоретико-групповой подход к анализу симметричных изображений [Електронний ресурс] / О. Н. Березский // Управляющие системы и машины. – 2010. – № 6. – С. 21-31.
 79. Березький, О. М. Методи та алгоритми перетворення контурів зображень в афінному просторі [Електронний ресурс] / О. М. Березький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2008. – № 569. – С. 123-126.
 80. Дацко, В. А. Створення гібридної інтелектуальної системи морфометричної діагностики для верифікації внутрішньопротокового раку молочної залози за цитологічного дослідження [Електронний ресурс] / В. А. Дацко, О. М. Березький, Г. М. Мельник [та ін.] // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. – Т. 8, № 4. – С. 162-165.
 81. Березский, О. Н. Информационная технология анализа и синтеза гистологических изображений в системах автоматизированной микроскопии [Електронний ресурс] / О. Н. Березский, Г. Н. Мельник // Управляющие системы и машины. – 2013. – № 4. – С. 26-32.
 82. Berezsky, O. Biomedical image search and retrieval algorithms [Електронний ресурс] / О. Berezsky, G. Melnyk, Yu Batko // Computing. – 2008. – Vol. 7, Issues 1. – P. 108-113.
 83. Березький, О. М. Синтез альтернативних рішень при структурному проектуванні систем автоматизованої мікроскопії [Електронний ресурс] / О. М. Березький, К. М. Березька, Ю. М. Батько, Г. М. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.5. – С. 258-268.
 84. Березький, О. М. База даних цитологічних та гістологічних зображень ауто- та ксеногенних тканин [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Г. М. Мельник, Т. В. Дацко, С. О. Вербовий // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.10. – С. 338-345.
 85. Березький, О. М. Інтелектуальна система для діагностування різних форм раку молочної залози на основі аналізу гістологічних і цитологічних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Г. М. Мельник, Ю. М. Батько, Т. В. Дацко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2013. – Вип. 23.13. – С. 357-367.
 86. Цмоц, І. Г. Принципи побудови та базова структура нейроорієнтованих комп’ютерних систем реального часу [Електронний ресурс] / І. Г. Цмоць, О. М. Березький, І. В. Ігнатєв // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 6 (219). – С. 173-179.
 87. Цмоць, І. Г. Структура пристрою обміну на базі багатопортової пам’яті для нейроорієнтованих комп’ютерних систем [Електронний ресурс] / І. Г. Цмоць, О. М. Березький, І. В. Ігнатєв // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 73. – С. 67-72.
 88. Березький, О. Компетентнісний підхід до підготовки бакалаврів за спеціальністю "Комп’ютерна інженерія" [Електронний ресурс] / О. Березький, Л. Дубчак, Н. Васильків // Геометричне моделювання та інформаційні технології. - 2016. - № 2. - С. 11-16.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Грицик, В. В. Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури [Текст] : Монографія / В. В. Грицик, К. М. Березька, О. М. Березький. – Львів : УАД-ДНДШ, 2005. – 140 с.
 2. ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Березький, О. М. Проектування комп'ютерних систем на програмованих логічних інтегральних схемах [Текст] : навч. посіб. / О. М. Березький, Л. О. Дубчак, І. Г. Цмоць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 164 с.
  2. Програмування [Текст] : навч. посіб. / О. М. Березький, Ю. М. Батько, М. М. Касянчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 256 с.
 

Балянт Ганна Романівна

Опубліковано: 24 жовтня 2011

Ганна Романівна Балянт

Кафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Балянт, Ганна Романівна Кредитування інвестиційних проектів в умовах становлення та розвитку ринкових відносин [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.00 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ганна Романівна Балянт. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 23.
 2. Балянт, Ганна Романівна Кредитування інвестиційних проектів в умовах становлення та розвитку ринкових відносин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.00 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ганна Романівна Балянт. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Балянт, Г. Вплив глобалізації на банківську систему України / Ганна Балянт // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 3. – С. 79-87.
 2. Балянт, Г. Р. Проблеми і перспективи активізації лізингової діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт // Экономика Крыма. – 2003. – № 10. – С. 53-56.
 3. Балянт, Г. Регулювання діяльності іноземних банків в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу / Ганна Балянт // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 20-27.
 4. Балянт, Г. Р. Про методи оцінки ефективності інвестиційних проектів / Г. Р. Балянт // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 186-189.
 5. Балянт, Г. Впровадження банківських інновацій та необхідність управління можливими ризиками / Ганна Балянт, Анастасія Ситнікова // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернпіль, 2012. – Вип. 17. – С. 64-69.
 6. Балянт, Г. Вплив фінансової нестабільності на кредитно-інвестиційну діяльність банків у процесі взаємодії з реальним сектором економіки [Електронний ресурс] / Г. Балянт, В. Іолтуховський // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 31-39.
 7. Балянт, Г. Нормативно-правова основа функціонування банківських установ і напрямки її вдосконалення [Електронний ресурс] / Г. Балянт, Л. Прийдун // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 3-21.
 8. Балянт, Г. Сучасні тенденції у сфері банківського регулювання [Електронний ресурс] / Г. Балянт // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 20-27.
 9. Жигадло, І. В. Забезпечення конкурентоспроможності банків на ринку кредитних послуг України [Електронний ресурс] / І. В. Жигадло, Г. Р. Балянт //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2014. – № 1. – С. 79-85.
 10. Балянт, Г. Особливості організації системи банківського нагляду, регулювання та контролю у Сполучених Штатах Америки [Електронний ресурс] / Г. Балянт // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2013. – Вип. 18. – С. 17-24.
 11. Балянт, Г. Р. Грошово-кредитна політика центральних банків провідних країн світу в кризовий період [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт, Н. Р. Гордій // Наукові записки Національного університету" Острозька академія". Сер. Економіка – 2013. – Вип. 22. – С. 4-7.
 12. Балянт, Г. Р. Ефективність злиття і поглинань банків [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт // Вісник  Хмельницького національного   університету. Сер. Економічні   науки. – 2009. – № 2, т. 1. – С. 7-9.
 13. Балянт, Г. Р. До питання про банківське інвестиційне кредитування / Г. Р. Балянт // Економіка: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – Вип. 183, т. 1. – С. 264-269.
 14. Балянт, Г. Р. Регіональні аспекти ефективної реалізації інвестиційних проектів / Г. Р. Балянт // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 8. – С. 78-83.
 15. Балянт, Г. Р. Вплив інвестиційного клімату на обсяги кредитування банками інвестиційних заходів / Г. Р. Балянт // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національний університет “Острозька академія”, 2005. – Ч. 2. – С. 107-114.
 16. Балянт, Г. Р. Управління ризиками кредитного портфеля банку / Г. Р. Балянт // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 5. – С. 85-90.
 17. Балянт, Г. Р. Нормативно-правова база діяльності банківських установ та перспективи її вдосконалення / Г. Р. Балянт, Л. М. Прийдун // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ «Економічна думка», 2010. – Вип. 14-15. – С. 3-21.
 18. Балянт, Г. Р. Удосконалення управління ризиком незбалансованої ліквідності банку [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт, О. В. Ботунова // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці-Луцьк : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011.– Вип. 3 (42), ч. 2, т.2 : Економічні науки. – С. 88-93.
 19. Балянт, Г. Р. Сучасні підходи до організації регулювання та нагляду за фінансовим сектором країн Європейського Союзу у контексті подолання наслідків фінансово-економічної кризи [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – № 5, т. 2. – С. 89-94.
 20. Балянт, Г. Р. Маркетингова інноваційна діяльність як необхідна складова посилення конкурентних позицій вітчизняних комерційних банків [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт, І. В. Жигадло // Наука молода : наук. зб. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. – Вип. 20. – С. 87-94.
 21. Балянт, Г. Р. Зарубіжна практика банківського регулювання в кризових умовах [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – 2015. – Вип. 6, т. 20. – С. 198-201.
 22. Балянт, Г. Р. Перспективи діяльності іноземних банків в Україні [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт, Г. Ю. Леськів.
 23. Балянт, Г. Р. Реорганізація банків за умов впливу фінансової кризи [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – Львів, 2009. - Вип. 2. - С. 297-304. 
 24. Балянт, Г. Р. Впровадження принципів корпоративного управління як умова реалізації ефективної інноваційної політики банків [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт, Т. М. Саянчук // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 787-791.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Балянт, Г. Р. Аналіз сучасних тенденцій у сфері банківського регулювання. – С. 110–125.
 2. Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Відень : Premier Publishing, 2018. - 354 с.
 3. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 4. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, О. Б. Васильчишин, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 384 с.
 5. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.
 6. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Балянт, Г. Р. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Текст] : Навчально-методичний посібник / Г. Р. Балянт, З. К. Сороківська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 94 с.
 2. Сороківська, З. К. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / З. К. Сороківська, Г. Р. Балянт. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 240 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Кредитування і контроль [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для написання курсових робіт / уклад. О. Л. Малахова, Г. Р. Балянт, О. В. Метлушко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 33 с.
 4. Гроші та кредит [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 892 с.
 5. Сороківська, З. К. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. К. Сороківська, Г. Р. Балянт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 208 с.