Брич Лариса Павлівна

Опубліковано: 04 березня 2016

1444037734 brichКафедра кримінального права та процесу

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Брич, Лариса Павлівна. Теоретичні засади розмежування складів злочинів : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Брич Лариса Павлівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2014. - 414 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Брич, Л. Суміжні склади злочинів: поняття та ознаки / Л. Брич // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №6. – С. 102-109.
 

Борисяк Олена Володимирівна

Опубліковано: 25 січня 2019

1538749415 fotografja-borisjak-o vНауково-дослідна частина

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

ПУБЛІКАЦІЇ:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Борисяк, Олена Володимирівна Оптимізаційні технології формування персоналу підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Борисяк Олена Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2018. - 188 с.
 2. Борисяк, Олена Володимирівна Оптимізаційні технології формування персоналу підприємств [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Борисяк Олена Володимирівна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2018. - 20 с.

СТАТТІ:

 1. Брич, В. Я. Вплив депресивних ринків праці на управління персоналом підприємств [Текст] / В. Я. Брич, О. В. Борисяк // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – 2016. – № 21 (10) – С. 60-65.
 2. Брич, В. Я. Інноваційні технології формування персоналу підприємств в умовах оптимізаційного розвитку [Текст] / В. Я. Брич, О. В. Борисяк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”. – 2017. – Вип. 2 (50). – С. 172-179.
 3. Борисяк, О. В. Оптимізаційний інструментарій відбору технологій формування персоналу підприємств [Текст] / О. В. Борисяк // Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. Серія : “Економіка”. – 2017. – № 4 (77). – С. 169-177.
 4. Борисяк, О. В. Оптимізаційні виклики у системі управління персоналом підприємств [Текст] / О. В. Борисяк // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2018. – Вип. 1 (13). – С. 78-82.
 5. Борисяк, О. В. Оцінка оптимізаційного ефекту технологій формування персоналу підприємств [Текст] / О. В. Борисяк // Економіка та суспільство. – 2017. – Вип. 12. – С. 193-197.
 6. Борисяк, О. В. Функціонування підрозділів сприяння працевлаштуванню у вищих навчальних закладах [Текст] / Олена Володимирівна Борисяк // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. - 2015. - № 23. - С. 5-13.
 7. Borysiak, O. (2017). Innovative trends and optimization of the role of personnel in the strategic development at agricultural enterprises. International Journal of Economics and Society. (Memphis, USA). 2017. Vol. 2. Issue 9. P. 33-38.
 8. Borysiak, O. V. (2017). Optimization approach to technologies of personnel formation of enterprises. Modern economic research : cooperation, banking, public administration in a decentralized environment. Proceedings of International Scientific Conference, September 26th, 2017, Kielce, Poland, p. 24-26.
 9. Борисяк, О. В. Діджиталізація у системі управління персоналом підприємств [Текст] / О. В. Борисяк // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. П’ятнадцятої Ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 29-30 берез. 2018 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, О. В. Борисяк, М. М. Брик [та ін.] ; відп. за вип. В. О. Онищук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - С. 76-78.
 10. Борисяк, Олена Оптимізаційні процеси сільськогосподарських підприємств України : міжнародний аспект [Текст] / Олена Борисяк // Міжнародний бізнес та замковий туризм в Україні : сучасний стан і перспективи розвитку : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль-Збараж, 28-29 квіт. 2017 р.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 25-26.
 11. Борисяк, Олена Підрозділи сприяння працевлаштуванню вищих навчальних закладів у системі управління персоналом підприємств [Текст] / Олена Борисяк // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики в глобалізації : зб. тез доп. XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 26-27 берез. 2015 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко, С. М. Галещук [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - С. 87-88.
 12. Борисяк О. Теоретичні аспекти використання інноваційних технологій у системі управління персоналом підприємств [Текст] / О. Борисяк // Сфера гостинності як компонента міжнародного туризму : сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [м. Тернопіль-Збараж, 10-11 травня 2018 р.]. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - С. 152-154.
 13. Борисяк, О. В. Формування персоналу в умовах оптимізації процесів підприємств [Текст] / О. В. Борисяк // Економіка, фінанси та управління : оцінка та перспективи розвитку : зб. тез доп. Міжнародної науково-практичної конференції [м. Полтава, 8 вересня 2017 р.]. Полтава : ЦФЕНД, 2017. - С. 27-29.
 

Буяк Андрій Євгенович

Опубліковано: 21 листопада 2011

БУЯК

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

Статті:

 1. Буяк, А. Сучасний стан і перспективи розвитку енергетичної галузі України / А. Буяк, Т. Кравченко // Економіст. – 2008. – № 6.– С. 32-37.
 2. Буяк, А. Багатофакторні лінійні та прогнозні моделі інвестиційного розвитку енергетики регіону / Андрій Буяк // Економіст. – 2009. – № 10. – С. 31-34.
 3. Буяк, А. Ресурсно-виробнича модель регулювання інвестицій в економіку / А. Буяк // Економіст. – 2008. – № 8. – С. 66-72.
 4. Крисько, Ж. Л. Базові стратегічні альтернативи реструктуризації підприємств / Ж. Л. Крисько, А. Є. Буяк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10. – С. 79-82.
 5. Буяк, А. Інноваційні методи ефективного управління витратами на якість продукції / Андрій Буяк //Управлінські інновації: зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту / В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 167-172.
 6. Буяк, А. Є. Інноваційні підходи до формування ринку доступного житла в Україні / А. Є. Буяк // Економіка, фінанси, право : всеукр. щомісяч. аналіт. журн. – Київ : Аналітик, 2013. – Вип. 7. – С. 77-82.
 7. Буяк, А. Є. Вдосконалення логістичних підходів до управління будівельним підприємством / А. Є. Буяк // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2013. – № 2. – С. 45-53.
 8. Буяк, А. Є. Моделювання витрат на якість при виробництві промислової продукції / А. Є. Буяк // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем : зб. наук. праць. – Київ : Міжнародний науково-навчальний центр  інформаційних технологій та систем НАН  і МОН України, 2015. – Вип. 20.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.
 2. Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, М. М. Шкільняк, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 300 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Управління проектами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, Т. Л. Желюк [та ін.] ; під ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 320 с.
 

Богуцька Лілія Тарасівна

Опубліковано: 12 грудня 2011

bohutska ltКафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Богуцька, Лілія Тарасівна Облік і аналіз інвестиційної нерухомості у будівельних організаціях [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Лілія Тарасівна Богуцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 211 с.
 2. Богуцька, Лілія Тарасівна Облік і аналіз інвестиційної нерухомості у будівельних організаціях [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Лілія Тарасівна Богуцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Богуцька, Л. Деякі аспекти обліку інвестиційної нерухомості / Л. Богуцька // Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 183-191.
 2. Богуцька, Л. Т. Проблеми нормативно – правового регулювання обліку інвестиційної нерухомості в Україні [Електронний ресурс] / Л. Т. Богуцька // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Сер. Економічні науки. – 2009. – Вип. 4(17). – С. 274–282.
 3. Богуцька, Л. Т. Порядок формування і відображення облікової інформації про нерухоме майно [Електронний ресурс] / Л. Т. Богуцька // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 4. – С. 125–133.
 4. Богуцька, Л. Т. Облік інвестиційної нерухомості відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / Л. Т. Богуцька // Управління розвитком. – 2011. – № 5. – С. 145–147.
 5. Богуцька, Л. Т. Ідентифікація та оцінка об’єктів, утримуваних з метою передачі в оренду: вітчизняний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Л. Т. Богуцька // Вісник Сумського НАУ. Сер. Економіка і менеджмент. – 2011. – Вип. 6/1(48). – С. 18–22.
 6. Богуцька, Л. Т. Економічна сутність та класифікація об’єктів інвестиційної нерухомості / Л. Т. Богуцька // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип. 35. – C. 45–49.
 7. Богуцька, Л. Т. Аналітична оцінка ефективності утримання та використання об’єктів інвестиційної нерухомості суб’єктами господарювання [Електронний ресурс] / Л. Т. Богуцька // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2012. – Вип. 9(33). – С. 79–86.
 8. Богуцька, Л. Т. Інвестиційна нерухомість як об’єкт облікової політики підприємства [Електронний ресурс] / Л. Т. Богуцька // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2015. – Вип. 1(45), т. 2. – С. 64-67.
 9. Богуцька, Л. Т. Інвестиційна нерухомість як об’єкт обліку: сутність та класифікація [Електронний ресурс] / Л. Т. Богуцька.
 10. Богуцька, Л. Т. Особливості відображення у обліковій системі надходження об’єктів інвестиційної нерухомості [Електронний ресурс] / Л. Т. Богуцька.
 11. Богуцька, Л. Реалізація принципів транспарентності суб'єктами господарювання / Лілія Богуцька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 149-158.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Задорожний, З.-М. В. Актуальні питання облікової політики підприємств щодо необоротних активів [Текст] : монографія / З.-М. В. Задорожний, Л. Г. Семеген, Л. Т. Богуцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 237 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.
 3. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 4. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 5. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. А. Дерій, В. М. Панасюк, І. Я. Назарова [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 47 с.
 

Будник Людмила Андріївна

Опубліковано: 12 грудня 2011

budnyk

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Блажей, Людмила Андріївна Оперативний економічний аналіз використання виробничих ресурсів в умовах функціонування АРМ (на прикладі підприємств взуттєвої промисловості) [Текст] : дис...канд. екон. наук: 08.06.04 / Блажей Людмила Андріївна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1995. - 224 л.
 2. Блажей, Людмила Андріївна Оперативний економічний аналіз використання виробничих ресурсів в умовах функціонування АРМ (на прикладі підприємств взуттєвої пром-ті) [Текст] : автореф. дис...канд. екон. наук: 08.06.04 / Блажей Людмила Андріївна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1995. - 24 с.

Публікації

Статті:

 1. Голяш, І. Аналіз інтелектуального капіталу підприємства / Ірина Голяш, Людмила Будник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. ─ Тернопіль, 2010. ─ Вип. 7. ─ С. 254-256.
 2. Савченко, С. І. Передумови застосування онтологічних підходів до управління знання в обліку [Електронний ресурс] / С. Савченко, Л. Будник // Вісник ЖДТУ. Сер. Економічні науки. ─ 2011. ─ № 2. ─ С. 203-205.
 3. Будник, Л. А. Аудит операцій з іноземною валютою / Л. А. Будник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 1001-101.
 4. Будник, Л. А. Роль самостійної роботи в пізнавальній діяльності студентів / Л. А. Будник, О. А. Хаблюк // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 40-43.
 5. Хаблюк, О. А. Аудит ефективності як вид державного аудиту, його суть та складові [Електронний ресурс] / О. А. Хаблюк, Л. А. Будник.
 6. Будник, Л. А. Система оперативного управління ресурсним потенціалом підприємства / Л. А. Будник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 78-80.
 7. Будник, Л. А. Внутрішньогосподарський контроль в системі управління трудовими ресурсами підприємства / Л. А. Будник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 58-59.
 8. Будник, Л. А. Проблеми організації контрольно-ревізійної роботи на сучасному етапі / Л. А. Будник // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 120.
 9. Будник, Л. Внутрішній контроль як засіб підвищення економічної безпеки бізнесу [Електронний ресурс] / Л. Будник, С. Саченко // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 4 (33). – С. 191-194.
 10. Голяш, І. Д. Дослідження стану та тенденцій розвитку попиту на основі апроксимаційних моделей ЖЦТ / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1.– С. 128-131.
 11. Будник, Л. А. Принципи класифікації аудиторського контролю [Електронний ресурс] / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – Вип. 8 (29), ч. 2. – 2011. – С. 78.
 12. Будник, Л. А. Облік операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності / Л. А. Будник, І. О. Блажей // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ : зб. тез доп. за матер. наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Секц. № 4 : Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні. – С. 10-13.
 13. Будник, Л. А. Аудиторські послуги з оптимізації оподаткування / Л. А. Будник, Р. Мойш-Шіман // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ : зб. тез доп. за матер. наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Секц. № 4 : Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні. – С. 34-38.
 14. Голяш, І. Адаптація обліково-аналітичної системи до потреб стратегічного управління / Ірина Голяш, Людмила Будник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012 .– Вип. 11, ч. 2. – С. 126-129.
 15. Будник, Л. А. Аудит маркетингової діяльності підприємства / Л. А. Будник, Г. В. Жубіль // Система контролю : проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] / відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 15-19.
 16. Будник, Л. А. Оцінка системи внутрішнього контролю при дослідженні стратегічних ініціатив підприємства [Електронний ресурс] / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Інноваційна економіка. – 2013. – Вип. 6 (44). – С. 68-71.
 17. Голяш, І. Д. Проблеми організації екологічного аудиту в Україні [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, Л. А. Будник, С. Р. Романів // Економіка та держава. – 2014. – № 6. – С. 65-67.
 18. Голяш, І. Д. Організаційні аспекти державного фінансового аудиту [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Глобальні та національні проблеми економіки. – М. : Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – № 3. – С. 827-830.
 19. Голяш, І. Д. Тенденції розвитку аудиту: ретроспективний погляд та проекція на майбутнє [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, Л. А. Будник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 17(1). - С. 130-133.
 20. Будник, Л. А. Питання вдосконалення оперативного економічного аналізу витрат матеріалів на підприємствах взуттєвої промисловості / Л. А. Будник // Наукові записки. – Тернопіль, 1993. – С. 46.
 21. Будник, Л. А. Місце оперативного аналізу в системі оперативного управління матеріальними ресурсами / Л. А. Будник // Державне регулювання економіки при переході до ринку: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. праць. – 1993.
 22. Будник, Л. А. Питання вдосконалення оперативного обліку і аналізу використання обладнання / Л. А. Будник // Наукові записки. – Тернопіль, 1994. – С. 55.
 23. Будник, Л. А. Вдосконалення оперативного економічного аналізу в умовах функціонування АРМ / Л. А. Будник // Проблеми економіки  України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1995. – С. 71.
 24. Будник, Л. А. Організація оперативного обліку використання матеріальних ресурсів в умовах  автоматизації управління / Л. А. Будник // Наукові записки : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1998. – С. 70.
 25. Будник, Л. А. Організація оперативного економічного аналізу  матеріальних ресурсів в умовах функціонування АРМ / Л. А. Будник // Науковий вісник кафедри аудиту. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 1. – С. 8.
 26. Будник, Л. А. Проблеми обліку в умовах реформування аграрного сектора економіки / Л. А. Будник // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Реформування земельних відносин як процес відродження українського села : щоріч. наук. праць. – Львів, 2000. – Вип. ХУІІІ. – С. 426.
 27. Будник, Л. А. Актуальні аспекти обліку  нематеріальних активів / Л. А. Будник // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавництво “Карт-Бланш”, 2001. – Вип. 8. – С. 176.
 28. Будник, Л. Проблеми вибору методу амортизації основних засобів / Л. Будник, А. Ногас // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щоріч. – Тернопіль : Збруч, 2002. – С. 201.
 29. Будник, Л. А. Планування основних напрямків маркетингової стратегії вітчизняних підприємств в ринковій системі господарювання / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2004. – № 3. – С. 44.
 30. Будник, Л. А. Шляхи впровадження контролінгу в практику вітчизняних підприємств / Л. А. Будник // Проблеми економіки України. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Вип. 196, т. 4. – С. 945.
 31. Будник, Л. А. Особливості розвитку теорії контролінгу в Україні / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавництво “Карт-Бланш”, 2005. – С. 19.
 32. Будник, Л. А. Проблеми обліку зовнішньоекономічної діяльності / Л. А. Будник // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2005. – № 1. – С. 79.
 33. Будник, Л. А. Особливості сучасного стану системи контролю та необхідність її реорганізації / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 13. – С. 11.
 34. Будник, Л. А. Проблеми і перспективи впровадження контролінгу в практику вітчизняних підприємств / Л. А. Будник // Поступ в науку : зб. наук. пр. Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2006. – № 2. – С. 105.
 35. Будник, Л. А. Теоретико-методологічні основи розвитку стратегічного аудиту / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2007. – № 1 (12). – С. 139.
 36. Будник, Л. А. Проблеми обліку бартерних операцій в зовнішньоекономічній діяльності / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Поступ в науку : зб. наук. пр. Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2007. – № 3.
 37. Будник, Л. А. Організація кадрового аудиту в системі управління трудовими ресурсами підприємства / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2009. – № 1 (11). – С. 104.
 38. Будник, Л. А. Удосконалення аудиту на основі впровадження комп’ютерних інформаційних технологій / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Поступ в науку : зб. наук. праць БІМА. –  Бучач, 2010. – № 6. – С. 153.
 39. Будник, Л. А. Кадровий аудит: проблеми впровадження та перспективи застосування / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 264, т. 5. – С. 1385.
 40. Будник, Л. А. Суть аудиту ефективності та зарубіжний досвід його становлення / Л. А. Будник, О. А. Хаблюк // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 4 (43). – С. 151-158.
 41. Будник, Л. А. Класифікація державного аудиту / Л. А. Будник, І. Д. Голяш // Економіка та суспільство. – 2016. – Вип. 2. – С.661-665.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Карт-бланш, 2012. – 220 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.