Возьний Володимир Іванович

Опубліковано: 28 лютого 2013

vozniy-volodimir-vanovich

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Возьний, В. Інтелектуальна власність та її законодавчий захист / В. Возьний // Наукові записки. – 2002. – Вип. 2. "Україна в умовах ринкової трансформації економіки і сучасних форм господарювання". – С.51-54.
 2. Возьний, Володимир Особливості кваліфікації злочинів проти працівників правоохоронних органів / Володимир Возьний // Вісник прокуратури. – 2011. – № 8. – С. 64-72.
 3. Возьний, Володимир Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 ККУ) та відмінність цього злочину від суміжних злочинів / Володимир Возьний // Юридична Україна. – 2011. – № 2. – С. 92-98.
 4. Возьний, В. Припинення діяльності юридичних осіб у зв’язку з їхньою неплатеспроможністю / В. Возьний, О. Олійник // Наукові записки. - Чортків, 2001. – Вип. 1. – С. 56-59
 5. Возьний, В. І. Державно-правові погляди Тараса Шевченка / В. І. Возьний // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 18-19.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Возьний, В. І. Господарське право. Практикум [Текст] : навч. посіб. / В. І. Возьний, Л. М. Труфанова, В. В. Фрончко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 316 с.
 2. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 

Войтенко Олексій Миколайович

Опубліковано: 22 липня 2013

войтенко олексій миколайович

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Вчене звання: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Войтенко, Олексій Миколайович Трансформація світового ринку фінансових послуг в умовах глобальної нестабільності [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олексій Миколайович Войтенко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 255 с.
 2. Войтенко, Олексій Миколайович Трансформація світового ринку фінансових послуг в умовах глобальної нестабільності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олексій Миколайович Войтенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

СТАТТІ ПЕРІОДИКИ:

 1. Войтенко, О. М. Світовий ринок фінансових послуг: особливості структури та функціонування / О. М. Войтенко // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 41-45.
 2. Войтенко, О. М. Світ після кризи: трансформація міжнародної фінансової архітектури [Електронний ресурс] / О. М. Войтенко // Наука молода.– 2010. – № 13. – С. 82–87.
 3. Войтенко, О. М. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] / О. М. Войтенко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 382-389.
 4. Войтенко, О. М. Функціонування міжнародного ринку фінансових послуг в умовах глобальних економічних реалій [Електронний ресурс] / О. М. Войтенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2010. – Вип. 30. – С.86-94.
 5. Войтенко, О. М. Нові виклики для державного регулювання ринку фінансових послуг України в умовах глобальної нестабільності [Електронний ресурс] / О. М. Войтенко // Наука й економіка. – 2011. – № 1(21). – С.10-18.
 6. Сохацька, О. М. Глобальні дисбаланси у світовій економіці: основні ідеї та гіпотези / О. М. Сохацька, О. М. Войтенко // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць. – К. : ДУ «Інс-т економіки та прогнозування НАН України», 2010. – Вип. 43. – С. 202-212.
 7. Войтенко, О. М. Еволюція теорій розвитку та функціонування фінансових ринків в умовах глобальних дисбалансів / О. М. Войтенко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб.  наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 262, т. VI. – С. 1449-1459.
 8. Войтенко, О. М. Актуальні питання сучасного розвитку міжнародного ринку фінансових послуг / О. М. Войтенко // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. – № 46. – С. 5-12.
 9. Войтенко, О. М. Аналіз трансформацій світового ринку фінансових послуг / О. М. Войтенко // Інноваційна економіка. – 2011. – № 6 (25). – С. 264-270.
 10. Lahotska, N. Societal marketing implementation in the context of the corporate social responsibility development [Electronic resource] / Nataliya Lahotska, Oleksiy Voytenko // European Applied Sciences. – 2014. – № 1. – P. 170-173.
 11. Войтенко, О. М. Теоретичні аспекти сутності ринку фінансових послуг / О. М. Войтенко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 8 (439). – С. 233-237.
 12. Войтенко, О. М. Похідні фінансові інструменти на погоду: функціональна сутність та особливості застосування [Електронний ресурс] / О. М. Войтенко // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. фахове наук. вид. – 2015. – № 5.
 13. Voytenko, O. Influence of macroeconomic instability is on functioning of international market of bank services / O. Voytenko // Nauka I Studia (Polska). – 2011. – № 8(39). – Р. 67-74.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 480 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кухтин, О. Б. Основні теорії функціонування ф'ючерсних ринків [Текст] / О. Б. Кухтин // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 147-171.
 2. Стрельбіцька, Н. Є. Процедура поставки за біржовими контрактами [Текст] / Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 337-354.
 3. Стрельбіцька, Н. Є. Товарний ф'ючерсний контракт як інвестиційний інструмент біржового ринку [Текст] / Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 420-436.
 4. Войтенко, О. М. Фінансові ф'ючерси [Текст] / О. М. Войтенко // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 468-507.
 5. Біржова справа [Текст] : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко [та ін.] ; за наук. ред. О. М. Сохацької. - 3-тє вид., переробл., змін. та доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 655 с. 
 

Васіна Алла Юріївна

Опубліковано: 19 грудня 2011

васіна

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Васіна, А. Удосконалення організаційної структури управління регіоном в контексті адміністративної реформи / А. Васіна // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 183-187.
 2. Васіна, А. Удосконалення інституційного забезпечення регіонального управління на основі взаємодії місцевих органів влади, бізнесових структур, громадських організацій / А. Васіна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2007. – № 12. – С. 13-17.
 3. Мельник, А. Структурна трансформація національної економіки України як чинник модернізації інституційного базису її розвитку / А. Мальник, А. Васіна // Журнал Європейської економіки. – 2009. - № 1. – С. 37-58.
 4. Мельник, А. Модернізація технологій управління в системі державної служби та служби в органах місцевого самоврядування [аналітична записка за матер. Всеукр. наук.-практ. семінару] / Алла Мельник, Алла Васіна, Тетяна Желюк, Григорій Монастирський // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3. – 139-148.
 5. Васіна, А. Удосконалення зв’язків із громадськістю як передумова ефективного функціонування органів місцевого самоврядування / А. Васіна / Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – С. 251-255.
 6. Мельник, А. Удосконалення функціонування діяльності державної служби як складової інституційного забезпечення структурних трансформацій у суспільстві / А. Мельник, А. Васіна // Вісник державної служби України. – 2011. – № 2. – С. 20-29.
 7. Васіна, А. Підходи до оцінки ефективності діяльності місцевих органів виконавчої / А. Васіна // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – Вип. 7. – С. 207-210.
 8. Васіна, А. Удосконалення взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в процесі управління соціально-економічним розвитком регіону / А. Васіна // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – Вип. 6. – С. 159-161.
 9. Мельник, А. Модернізація суспільного сектора економіки в умовах глобальних змін : [аналітична записка за матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 22-23 жовт. 2009 р.] / Алла Мельник, Григорій Монастирський, Алла Васіна, Тетяна Желюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – Вип. 4. - С. 121-129.
 10. Мельник, А. Проблеми удосконалення функціональної діяльності державної служби в контексті структурних трансформацій в суспільстві : [аналітична записка та рекомендації за матер. наук.-практ. семінару м. Тернопіль, 18-19 листопада 2010 р.] / Алла Мельник, Алла Васіна, Олена Дудкіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 180-189.
 11. Про трансформацію функцій управління регіоном в контексті адміністративної реформи та визначення напрямів структурної економічної політики : [наукова записка колективу вчених ТНЕУ Регіональному комітету економічних реформ в Тернопільській обл. ] / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 3. – С. 112-123.
 12. Желюк, Т. Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень / Т. Желюк, А. Васіна // Університетська думка. – 2006. – 30 листоп. (№ 14). – С. 1, 4-6.
 13. Мельник, А. Формування інституційного забезпечення структурної політики на регіональному та муніципальному рівнях: теорія і практика / Алла Мельник, Алла Васіна // Вісник державної служби України. – 2012. – № 1. – С. 15-21.
 14. Мельник, Алла Інституціоналізація структурної політики на регіональному та муніципальному рівні : [аналітична записка за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Тернопіль, 27-28 жовт. 2011 р.] / Алла Мельник, Алла Васіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 4 : жовт.-груд. – С. 165-172.
 15. Васіна, Алла Ринкові інститути як чинники впливу на структуру національної економіки / Алла Васіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 2 : квіт.-черв. – С. 18-29.
 16. Васіна, А. Формування механізму управління розвитком житлово-комунального господарства регіону / Алла Васіна, Олег Бойко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 94-99.
 17. Васіна, А. Формування інституційного забезпечення структурної трансформації національної економіки з орієнтацією на задоволення потреб соціального розвитку / Алла Васіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 33-44.
 18. Васіна, А. Ю. Організаційно-функціональний механізм структурного реформування національної економіки: теоретичні й методологічні основи формування / А. Ю. Васіна // Економіка та держава. – 2016. – № 4. – С. 64-68.
 19. Васіна, А. Ю. Диверсифікація інвестиційно-інноваційного забезпечення реалізації структурної політики / Алла Юріївна Васіна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 5. – С. 6-13.
 20. Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики / М. М. Шкільняк, А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 181-190.
 21. Модернізація менеджменту системи охорони здоров'я в умовах проведення медичної реформи : [аналітична записка за матеріалами наук.-практ. конф., Тернопіль-Кам'янець-Подільський, 12-13 груд. 2018 р., яка проходила у ТНЕУ з ініціативи каф. менеджменту та публічного управління] /М. М. Шкільняк, Т. Л. Желюк, А. Ю. Васіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2018.– Вип. 4. – С. 168-180.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Мельник, А. Ф. Організаційні та економічні аспекти розвитку малого бізнесу в сфері послуг [Текст] : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна. – Тернопіль : Збруч, 1996. – 185 с.
 2. Механізми реалізації регіональної структурної політики [Текст]: монографія / А. Ф. Мельник, Л. А. Лаврів, А. Ю. Васіна [та ін.]; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 329 с.
 3. Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін : монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. Л. Желюк [та ін.] ; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 528 с.
 4. Васіна, А. Ю. Результативність механізмів державного регулювання структурних зрушень у національній економіці в контексті забезпечення її соціальної орієнтації [Текст] / А. Ю. Васіна // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 273-297.
 5. Васіна, А. Ю. Критерії оптимізації структури національної економіки з орієнтацією на задоволення потреб соціального розвитку [Текст] / А. Ю. Васіна // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 219-230.
 6. Васіна, А. Ю. Пріоритети структурної корекції (перебудови) та раціоналізація структури національної економіки в контексті забезпечення її соціальної орієнтації [Текст] / А. Ю. Васіна // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 397-425.
 7. Васіна, А. Ю. Інституційні бар'єри, прогалини, розриви формування оптимальної структури національної економіки в контексті сучасної інституційної архітектоніки розвитку суспільства [Текст] / А. Ю. Васіна // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 173-186.
 8. Васіна, А. Ю. Нормативно-правова база структурної корекції національної економіки як відправний елемент інституційного забезпечення її структурної трансформації [Текст] / А. Ю. Васіна, Г. Л. Монастирський // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 153-173.
 9. Мельник, А. Ф. Критерії удосконалення структури національної економіки в контексті реагування на виклики глобалізації [Текст] / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 261-267.
 10. Мельник, А. Ф. Вплив на структуру національної економіки та її трансформацію базових ринкових, владних та громадських інститутів [Текст] / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 125-153.
 11. Мельник, А. Ф. Структура національної економіки : статика і динаміка в розрізі її основних вимірів [Текст] / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 35-69.
 12. Васіна, А. Ю. Структурне реформування національної економіки : методологічні та інституційні аспекти [Текст] : монографія / А. Ю. Васіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 392 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Мельник, А. Ф. Державне управління [Текст] : підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2009. – 585 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 2. Мельник, А. Ф. Менеджмент державних установ і організацій [Текст] : навч. посіб. 40 - річчю ТДЕУ присвячено / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Н. М. Кривокульська ; за ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 320 с.
 3. Мельник, А. Ф. Менеджмент державних установ і організацій [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Н. М. Кривокульська ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Професіонал, 2006. – 302 с.
 4. Мельник, А. Ф. Менеджмент державних установ і організацій [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Н. М. Кривокульська ; за ред. А.Ф. Мельник. – К. : Професіонал, 2006. – 464 с.
 5. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк, Т. М. Попович ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2011. – 463 с.
 6. Васіна, А. Ю. Внутрішня організація та менеджмент органу державної влади [Текст] / А. Ю. Васіна // Курс тренінгів для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ф. Васіна, О. П. Дудкіна. – Тернопіль : Скоропад, 2011. – С. 138-164.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Васіна, А. Ю. Сутність державного управління та характеристика його основних елементів [Текст] /А. Ю. Васіна // Курс лекцій для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна ; відп. за вип. В. К. Слюзар. – Тернопіль : Збруч, 2009. – С. 6-49.
 2. Європейська інтеграція і Україна : радикальні економічні реформи : аналіт. зап. [за підсумками Двадцятої міжнар. наук. конф., (13–27 вересня 2016 р., м. Бодрум, Туреччина)]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.

 

 

Возьний Казимир Зіновійович

Опубліковано: 04 липня 2011

1452855454 k.zКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Возьний, Казимир Зіновійович Шляхи підвищення економічної ефективності рослинництва в умовах переходу до ринку: дис. ... канд. екон. наук: 08.07.02 / УААН. - К., 1997. - 228 с.

СТАТТІ:

 1. Возьний, К. З. Вплив авраамічних релігій на сучасну концепцію економічної побудови суспільства / К. З. Возьний, О. К. Возьна // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. [Київ, 22-23 груд. 2011 р.]. – Дніпропетровськ, 2011. – У 8 т., т. 1 : Виклики глобалізації та зміни парадигми економічного розвитку. – С. 9-16.
 2. Возьний, К. З. Економіка та юдаїзм: аналіз зв’язків та залежностей / К. З. Возьний // Проблеми конструкції та розвитку форм самоорганізації людських спільнот : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф. [Київ -Лондон, 21-28 квіт. 2011 р.]. – Одеса : In Press, 2011. – С. 183-185.
 3. Возьний, К. З. Пасіонарність і заповзятливість: економічний вимір гіпотези зв’язку / К. З. Возьний // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7 (120). – С. 8-16.
 4. Возьний, К. З. Діловий цикл і активність сонця: класичні проблеми – нові рішення / К. З. Возьний // Економіка та держава. – 2011. – № 3. – С. 47-53.
 5. Возьний, К. З. Іслам і сучасна економіка: порівняння і взаємозв’язки / К. З. Возьний // Економічна теорія. – 2010. – № 4. – С. 5-14.
 6. Возьний, К. З. Війна: від економічних мотивів до наслідків / К. З. Возьний // Економічний часопис - XXI. – 2010. – № 9-10. – С. 12-18.
 7. Возьний, К. З. Економічні вчення буддизму / К. З. Возьний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 1. – С. 125-132.
 8. Возьний, К. З. Економічні ідеї християнства: витоки, розвиток, проблеми / К. З. Возьний // Економічна теорія.– 2010. – № 2. – С. 31-38.
 9. Возьний, К. З. Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв’язки та залежності / К. З. Возьний // Економіка України. – 2010. – № 11. – С. 35-46.
 10. Возьний, К. З. Новітня світова економічна криза і глобалізація: європейський урок / К. З. Возьний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – № 5. – С. 118-127.
 11. Возьний, К. З. Філософія ринку: між правдою та ілюзіями / К. З. Возьний // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. / наук. ред. І. Г. Манцуров. – К., 2010. – Вип. 2(105). – С. 44-49.
 12. Возьний, К. З. Аристотель та його місце в розвитку сучасної економічної думки / К. З. Возьний, А. Петриків // Проблеми реформування економіки, обліку, контролю та аналізу підприємств : наукові записки. – Тернопіль, 1999. – Вип. 1. – С.174-175.
 13. Возьний, К. З. Гендерні аспекти зайнятості: українські реалії і світовий досвід / К. З. Возьний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – № 1. – С. 69-80.
 14. Возьний, К. З. Дві основні моделі економічних систем перехідного періоду / К. З. Возьний, В. Д. Забчук, М. Р. Ібрагімов // Проблеми обліку, контролю і аналізу підприємств аграрного сектора економіки України : зб. наук. ст. – Тернопіль: СМП «Інтермед-Віта», 1994. – С. 36-38.
 15. Возьний, К. З. Деякі проблеми інформаційного забезпечення в системі управління підприємством / К. З. Возьний, В. Д. Забчук, М. С. Палюх // Методологія бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності : зб. наук. ст. – Тернопіль : ТАНГ, 1992. – С. 76-77.
 16. Возьний, К. З. До проблеми економічної ефективності / К. З. Возьний, В. Д. Забчук // Економічні проблеми розвитку Західноукраїнського агропромислового комплексу в умовах переходу до ринкової економіки : зб. наук. праць. – Тернопіль: ІАБ, 1996. – С. 33-39.
 17. Возьний, К. З. Економічна поведінка людини та її ментальні мотиви / К. З. Возьний // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5 (95). – С. 3-15.
 18. Возьний, К. З. Економічне вчення Дж. М. Кейнса та соціально-економічна доктрина католицької церкви / К. З. Возьний // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : зб. наук. праць. – Чернівці : Технодрук, 2009. – Вип. 2(15). – С. 365-373. – (Економічні науки).
 19. Возьний, К. З. Економічні ідеї ісламу: витоки, розвиток, проблеми [Електронний ресурс] / К. З. Возьний // Інноваційна економіка. – 2009. – № 1 (11). – С. 275-282.
 20. Возьний, К. З. Методичні основи формування і функціонування елементів інфраструктури ринку засобів виробництва / К. З. Возьний, М. Пархомець, А. М. Стельмащук // Ефективність реформування аграрної сфери і шляхи раціонального використання природних ресурсів Поділля : матеріали наук.-практ. конф. – Тернопіль: ІАБ, 1996. – С. 41-44.
 21. Возьний, К. З. Облік заробітної плати з використанням засобів обчислювальної техніки / К. З. Возьний, В. Д. Забчук // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні : зб. наук. ст. – Тернопіль : ТАНГ, 1992. – С. 76.
 22. Возьний, К. З. Приватизация та шляхи її проведення / К. З. Возьний, О. Г. Драгус // Проблеми обліку, контролю і аналізу в підприємствах аграрного сектора економіки України : зб. наук ст. – Тернопіль: ІАБ, 1995. – Вип. 3. – С. 63-64.
 23. Возьний, К. З. Проблеми та перспективи автоматизації обліку / К. З. Возьний, В. Д. Забчук // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль: МП «Меркурій», 1993. – Вип. ІІ. – С. 62-63.
 24. Возьний, К. З. Проблеми та перспективи розвитку фермерства / К. З. Возьний, А. М. Стельмащук, М. Р. Ібрагімов // Ефективність реформування аграрної сфери і шляхи раціонального використання природних ресурсів Поділля : матеріали наук.-практ. конф. – Тернопіль: ІАБ, 1996. – С. 21-29.
 25. Возьний, К. З. Розвиток альтернативних форм господарювання на селі (на прикладі селянських (фермерських) господарств Тернопільської області) / К. З. Возьний, А. М. Стельмащук // Економіка АПК. – 1996. – № 8. – С. 17-23.
 26. Возьний, К. З. Розвиток видавничої справи в Україні за часів Центральної Ради / К. З. Возьний // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2000. – Вип. 10. – С. 77-79.
 27. Возьний, К. З. Спеціалізація та кооперація як фактори генерації аграрного підприємництва в Україні / К. З. Возьний, Ю. Бас // Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні : наук. записки по матеріалах Всеукр. наук.-практ. конф. – Чортків, 2001. – С. 110-114. –(До 5-річчя заснування Чортківського інституту підприємництва і бізнесу ТАНГ).
 28. Возьний, К. З. Фермерство в Україні. Які його перспективи? / К. З. Возьний, В. Д. Забчук // Проблеми економіки України : зб. наук. ст. –Тернопіль : АФ Меркурий, 1995. – Вип. 4. – С. 61-64.
 29. Возьний, К. Індуїзм і сучасна економіка [Текст] / К. Возьний // Економіка України. – 2012. – № 2. – С. 59-69.
 30. Возьний, К. З. Підприємливість як фактор економічного розвитку країни [Текст] / К. З. Возьний, О. К. Возьна // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації : у 5-ти т. : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учен. та студ. [17-18 лют. 2012 р.]. –Дніпропетровськ : Біла К. О., 2012. – Т. 5 : Управління конкурентоспроможністю та стратегіями країн (галузей, компаній). - С. 30-34.
 31. Возьний, К. З. Сакральні впливи на економічні процеси: гіпотези, припущення, факти / К. З. Возьний // Економіка та держава. – 2012. – № 4. – С. 29-32.
 32. Возьний, К. Макроекономічний вимір проблеми хабарництва: аналітика і взаємозв'язки / Казимир Возьний, Тетяна Возьна // Економіст. – 2012. – № 4. – С. 23-26.
 33. Возьний, К. З. Конфуціанство і сучасна економіка: зв'язки, паралелі, суперечності / К. З. Возьний // Економіка і прогнозування. – 2012. – № 1. – С. 7-19.
 34. Возьний, К. З. Сакральні впливи на економічні процеси: гіпотези, припущення, факти / К. З. Возьний // Економіка та держава. - 2012. – № 5. – С. 24-27. – (Закінчення, поч. № 4, 2012).
 35. Возьний, К. З. Юдаїзм і сучасні економічні доктрини / К. З. Возьний // Економічна теорія. – 2012. – № 2. – С. 29-42.
 36. Возьний, К. Згадаємо нашу юність...: [Спогади про навчання випускника 1991 р., кандидата економічних наук, директора бібліотеки К. Возьного / К. Возьний // Університетська думка. – 2006. – № 6. – С. 8.
 37. Возьний, Казимир З книгою подружишся - розуму наберешся! / Казимир Возьний // Університетська думка. – 2012. – 1 верес. (№ 7). – С. 10.
 38. Возьний, Казимир Переступаючи поріг нового дому КНИГИ! / Казимир Возьний // Університетська думка. – 2011. – берез. (№5). – С. 1.
 39. Возьний, Казимир Де ж ти, моя Бібліотеко, або Роздуми про Книгу / Казимир Возьний // Університетська думка. – 2011. – берез. (№5). – С. 3-4.
 40. Voznyi, К. Z. Keynesian investment multiplier : from theory to practice / К. Z. Voznyi, T. K. Vozna // Экономические перспективы развития страны : примеры и возможности [Текст]: материалы VІ Междунар. науч.-практ. конф. для студ., аспир. и молод. учен. [г. Санкт-Петербург, 26 января 2013 г.]. – Санкт-Петербург : Центр экономических исследований, 2013. – С. 28-30.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Возьний, К. З. Організація і планування виробництва в сільськогосподарських підприємствах : навч. посіб / К. З. Возьний, В. П. Вихрущ, Є. В. Ковба, В. М. Олійник [та ін.]. – Тернопіль : Збруч, 1995. – 404 с.
 2. Возьний, К. З. Економіка підприємств АПК : навч. посіб. / К. З. Возьний, С. Л. Дусановський, Б. Б. Гладич [та ін.]. – Тернопіль: ОП ВПК «Збруч», 1997. – 287 с.
 3. Возьний, К. З. Основи менеджменту: навч. посіб. / К. З. Возьний. – Бучач : БІМА, ред.-видав. центр „МІФ”, 1999. – 80 с.
 4. Возьний, К. З. Економічна теорія : посіб. / К. З. Возьний, В. М. Ковальчук, М. І. Сарай [та ін.]. – Тернопіль, «Астон», 2003. – 100 с.
 5. Возьний, К. З. Практикум з менеджменту : посіб. / К. З. Возьний, Т. М. Герцик. – Бучач : БІМА, 2005. – 85 с.
 6. Возьний, К. З. Економічна теорія : посіб. / К. З. Возьний, В. М. Ковальчук, М. І. Сарай [та ін.]. – Тернопіль : «Астон», 2005. – 100 с.
 7. Возьний, К. З. Менеджмент: рольові ігри і тести : посіб. / К. З. Возьний, Т. М. Герцик. – Бучач : БІМА, 2006. – 120 с.
 8. Возьний, К. З. Макроекономіка : посіб. / К. З. Возьний, М. М. Вербінський, В. М. Ковальчук [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2007. – 122 с.
 9. Політична економія: опорний конспект лекцій : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Р. М. Березюк, Т. І. Вергелес, М. М. Вербінський, К. З. Возьний [та ін.] ; упоряд. В. М. Ковальчук. – Тернопіль, 2008. – 252 с.
 10. Возьний, К. З. Економічна теорія : посіб. / К. З. Возьний, В. М. Ковальчук, М. І. Сарай [та ін.]. – Тернопіль : «Астон», 2008. – 96 с.
 11. Возьний, К. З. Макроекономіка: курс лекцій / К. З. Возьний, В. В. Кириленко, Т. І. Вергелес. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 292 с.
 12. Возьний, К. З. Макроекономіка : посіб. / К. З. Возьний, В. В. Кириленко, Р. М. Березок Р.М. [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 62 с.
 13. Возьний, К. З. Економічна теорія: політична економія : підруч. / К. З. Возьний, С. І. Юрій, І. В. Буян [та ін.]. – К. : Кондор, 2009. – 604 с.
 14. Возьний, К. З. Історія економіки та економічної думки : посіб. / К. З. Возьний, В. В. Козюк , Л. А. Родіонова [та ін.]. – Тернопіль : ТзОВ «Тернограф», 2009. – 624 с.
 15. Возьний, К. З. Економічна теорія: політекономія. Навчальні форми контролю та презентації : посіб. / К. З. Возьний, С. І. Юрій, В. В. Козюк [та ін.]. – К. : Кондор, 2010. – 266 с.
 16. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України [Текст] : станом на 04 трав. 2018 року / С. В. Банах, Є. Ю. Бараш, Ю. О. Буглак [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Мацюка. – К. : Професіонал, 2018. – 306 с.
 17. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України [Текст] : станом на 20 січ. 2018 р. / С. В. Банах, Ю. О. Буглак, К. З. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. С. О. Короєда. – К. : Професіонал, 2018. – 400 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Возьний, К. З. Програма та методичні вказівки з організації та проведення переддипломної практики для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050.201 «Менеджмент у виробничій сфері» / К. З. Возьний, І. Ф. Максимович, О. Д. Вітвицька. – Бучач, БІМА, 1999. – 38 с.
 2. Возьний, К. З. Методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт та їх орієнтовна тематика для студентів спеціальності 7.050.201 "Менеджмент організацій" / К. З. Возьний. – Бучач : БІМА, 2001. – 35 с.
 3. Возьний, К. З. Програма та методичні вказівки з організації та проведення практики з «Вступу до спеціальності» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050.200 «Менеджмент організацій» / К. З. Возьний. – Бучач : БІМА, 2001. – 15 с.
 4. Возьний, К. З. Методичні вказівки та програма підготовки до складання комплексного державного іспиту для студентів спеціальності 6.050.200 «Менеджмент організацій»: теоретична і практична частина / К. З. Возьний, В. С. Сухарський, О. Д. Вітвіцька [та ін.]. – Бучач : БІМА, 2002. – С. 3-68.
 5. Возьний, К. З. Програма та методичні вказівки з організації та проведення переддипломної практики для студентів V курсу денної форми навчання спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” / К. З. Возьний . – Бучач : БІМА, 2003. – 31 с.
 6. Возьний, К. З. Методичні вказівки щодо проведення ділових ігор з курсу «Основи менеджменту для студентів спеціальності «Менеджмент підприємницької діяльності та «Інформаційні системи в менеджменті» / К. З. Возьний . – Бучач : БІМА, 2003. – 27 с.
 7. Возьний, К. З. Програма та методичні вказівки з організації та проведення комплексної практики для студентів V курсу денної форми навчання спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» / К. З. Возьний. – Бучач : БІМА, 2004. – 23 с.
 8. Возьний, К. З. Програма та методичні вказівки для підготовки до складання комплексного державного іспиту для студентів фахового спрямування 6,050200 «Менеджмент організацій», («Менеджмент підприємницької діяльності»), («Інформаційні системи в менеджменті») : теоретична і практична частина / К. З. Возьний, О. П. Вітвицька, П. І. Дунай [та ін.]. – Бучач : БІМА, 2004. – 155 с.
 9. Возьний, К. З. Методичні вказівки для написання контрольних робіт з курсу «Стратегічний менеджмент» для студентів фахового спрямування 6.050200 «Менеджмент організацій» / К. З. Возьний. – Бучач : БІМА, 2004. – 18 с.
 10. Возьний, К. З. Методичні вказівки щодо організації використання електронних ресурсів бібліотеки ТАНГ «УФД/Бібліотека» / К. З. Возьний, А. В. Панчук, Б. М. Процик, М. Б. Дубінський. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 40 с.
 11. Макроекономіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, Т. І. Вергелес, К. З. Возьний [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. - Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 252 с.

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ:

 1. Возьний, К. З. Довідник для вступників / К. З. Возьний, С. І. Юрій, Б. Л. Луців [та ін.]. – Тернопіль : Тернограф, 2006. – 170 с.
 2. Від минулого до сьогодення (З історії бібліотеки Тернопільськогонаціонального економічного університету 1966-2016 рр.) [Електронний ресурс]  : іст. нарис / Терноп. нац. екон. ун-т, б-ка; упоряд. К. З. Возьний; вступ. слово К. З. Возьний; редкол.: А. В. Панчук [та ін.]. – 2016. – 154 с.
 3. Каталог видань ТНЕУ за 2011 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, С. В. Івасєв, Н. П. Ліжанська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний ; вступ. ст. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьного. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 28 с. – (Видання науковців ТНЕУ).
 4. Крисоватий Андрій Ігорович (до 50-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / уклад. В. В. Гриськів, Г. А. Філіповська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний; вступ. ст. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьного. – К. : Видаництво «Центр учбової літератури», 2015. – 60 с., [22 с. іл.]. – (Вчені Тернопільського національного економічного університету).
 5. Покажчик дисертацій, наявних у фонді бібліотеки ТНЕУ за 1994–2015 рр. (до 50-річчя університету ТНЕУ) : наук.-допоміж. анотов. покажч. / уклад. : В. Гриськів, А. Панчук, Г. Філіповська ; вступ. сл. проректора з наук. роботи д. е. н., проф. З.-М. Задорожного, дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьного ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 168 с.
 6. Возьний, К. З. Довідник для вступників / К. З. Возьний, С. І. Юрій, М. І. Шинкарик [та ін.]. – Тернопіль : Тернограф, 2007. – 170 с.
 7. Возьний, К. З. Довідник для вступників / К. З. Возьний, С. І. Юрій, М. І. Шинкарик [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 320 с.
 8. Возьний, К. З. Довідник для вступників / К. З. Возьний, С. І. Юрій, М. І. Шинкарик [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 156 с.
 9. Возьний, К. З. Довідник для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» / К. З. Возьний, С. І. Юрій, О. П. Адамів [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 292 с.
 10. Возьний, К. З. Юрій Сергій Ілліч: біобібліографічний покажчик / К. З. Возьний, Л. А. Струтинська. – К. : Знання, 2010. – 103 с.
 11. Возьний, К. З. Наукові праці викладачів факультету банківського бізнесу : бібліографічний покажчик / К. З. Возьний, Л. А. Струтинська, В. В. Гриськів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 120 с.
 12. Возьний, К. З. Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів ТАНГ (1990-1997) / К. З. Возьний, О. М. Фецьо. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 3-4.
 13. Возьний, К. З. Доля моя з Україною злита. Володимир Вихрущ : бібліогр. покажч. літ. / ред.- упоряд. О. Фецьо; відп. за вип. К. Возьний. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – С. 4-5. – (Видатні науковці ТАНГ).
 14. Каталог видань ТНЕУ за 2012 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Н. П. Ліжанська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 26 с. – (Видання науковців ТНЕУ).
 15. Каталог видань ТНЕУ за 2013 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Н. П. Ліжанська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с. – (Видання науковців ТНЕУ).
 16. Каталог видань ТНЕУ за 2014 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Н. П. Ліжанська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 27 с. – (Видання науковців ТНЕУ).
 17. Каталог видань ТНЕУ за 2015 рік : бібліограф. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Г. О. Кругляк ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 40 с. – (Видання науковців ТНЕУ).
 18. Каталог праць викладачів ТНЕУ за 2016 рік : бібліограф. посіб. / уклад. : В. В. Гриськів, Г. О. Кругляк ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 80 с. – (Видання науковців ТНЕУ).
 19. Наукові праці викладачів кафедри економіки підприємств і корпорацій : бібліогр. покажч. /уклад. В. Гриськів, Г. Кругляк ; відп. за вип. дир. б-ки к. е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 145 с.
 20. Наукові праці викладачів кафедри податків та фіскальної політики : бібліогр. покажч. /уклад. В. Гриськів, Л. Олійник, А. Панчук, Н. Пісоцька, Г. Філіповська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – 75 с. – (До 10-річчя з часу заснування).
 21. Наукові праці викладачів кафедридокументознавства, інформаційної діяльності та українознавства : бібліогр. покажчик / уклад. В. Гриськів, Н. Пісоцька, Л. Олійник, Л. Смакоус, Г. Філіповська ; відп. за вип. дир. б-ки к. .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 122 с.
 22. Роман Михайлович Матейко : біобібліогр. покаж. / уклад. Л. Ващишин ; авт. вступ ст. М. Лазарович ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 60 с. – (Сер.: "Вчені ТНЕУ").
 23. Савельєв Євген Васильович (до 75-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / уклад. В. В. Гриськів, Г. А. Філіповська ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний ; вступ. ст. декана фак-ту міжнар. бізнесу та менеджменту А. М. Тибіня. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – 40 с. – (Вчені Тернопільського національного економічного університету).
 24. Тут наша історія, наша честь і слава : бібліогр. покажч. літ. (До 55-річчя з дня народження Романа Михайловича Матейка – історика, вченого, краєзнавця) / уклад. О. Фецьо ; відп. за вип. дир. б-ки к .е. н., доц. К. З. Возьний. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 32 с.
 

Возна Наталя Ярославівна

Опубліковано: 26 вересня 2011

возна

Кафедра: спеціалізованих комп’ютерних систем

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Возна, Наталя Ярославівна Формування та організація руху структуризованих даних в багаторівневих розподілених комп'ютеризованих системах [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Наталя Ярославівна Возна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 236 с.
 2. Возна, Наталя Ярославівна Формування та організація руху структуризованих даних в багаторівневих розподілених комп'ютеризованих системах [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти /Наталя Ярославівна Возна.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Возна, Н. Формалізація моделей руху даних розподілених комп’ютерних систем та оцінювання їх структурної складності [Електронний ресурс] / Н. Возна // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – № 1. – С. 167-179.
 2. Возна, Н. Я. Теорія моделей джерел інформації та формування ідентифіковано-структуризованих даних комп’ютеризованих систем [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна, Я. М. Николайчук // Искусственный интеллект. – 2009. – № 1. – С. 26-34.
 3. Возна, Н. Проблеми юриспруденції та інформаційна технологія проектування комп’ютерних мереж на основі законів економічної доцільності / Н. Возна, Л. Шандровська-Николайчук // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. – Київ. – 2004. – Вип. 26. – С. 33-40.
 4. Возна, Н. Я. Дослідження ефективності розподілених інформаційних систем на основі епюр собівартості циклів руху даних / Н. Я. Возна // Галицька академія : наук. вісті ін-ту менедж. та екон. – Івано-Франківськ, 2006. – № 2 (10). – С. 74-78.
 5. Возна, Н. Я. Інформаційна технологія побудови граф-алгоритмічної моделі руху техніко-економічних даних / Н. Я. Возна // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. Моделювання та інформаційні технології. – Київ, 2006. – Вип. 39. – С. 44-51.
 6. Возна, Н. Я. Методи і засоби формування та перетворення ідентифіковано-структуризованих даних квазістаціонарних об’єктів комп’ютерних систем / Н. Я. Возна // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2008. – № 4, т. 1. – С. 42-43.
 7. Возна, Н. Я. Організація руху даних в розподілених комп’ютеризованих системах на основі сукупності багаторівневих інформаційних моделей / Н. Я. Возна // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2008. – № 4, т. 1. – С. 202-209.
 8. Возна, Н. Я. Архітектура та базові функції мобільного адаптера низового рівня розподіленої комп’ютерної системи / Н. Я. Возна, М. І. Чирка // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2009. – № 5, т. 1. – С. 77-82.
 9. Возна, Н. Я. Аналіз та обгрунтування вибору багатоканальних аналого-цифрових кодерів технологічних даних на низових рівнях РКС / Н. Я. Возна // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2009. – № 5, т. 1. – С. 134-138.
 10. Возна, Н. Я. Метод формування та організації руху даних у розподілених комп’ютерних системах на основі багаторівневих матричних моделей / Н. Я. Возна, Я. М. Николайчук // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXV) : праці міжнар. симпоз. – Київ : Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, 2009. – Т. 1. – С. 120-125.
 11. Возна, Н. Я. Моделі руху даних у комп’ютерних системах з розпаралеленими інформаційними потоками / Н. Я. Возна, І. Я. Пітух // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXV) : праці міжнар. симпоз. – Київ : Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, 2009. – Т. 1. – С. 126-131.
 12. Возна, Н. Я. Теорія та методологія побудови інтерактивних матричних моделей руху даних / Н. Я. Возна, І. Р. Пітух // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6, т. 1. – С. 49-52.
 13. Возна, Н. Я Теорія та методологія побудови клавіатур вводу даних комп’ютерних систем / Н. Я. Возна // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6, т. 1. – С. 61-66.
 14. Возна, Н. Я. Методологія та інформаційна технологія побудови моделей "блок-схема алгоритму руху даних" в розподілених комп’ютерних системах реального часу / Н. Я. Возна // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7. – С. 336-339.
 15. Николайчук, Я. М. Концепція інформаційного моделювання руху структуризованих даних та взаємодії суб¢єктів юристпруденції / Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна, І. Р. Пітух та ін. // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXVII). – Київ : Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, 2011. – С. 138-139.
 16. Николайчук, Я. М. Протоколи та інтерфейси фреймів даних в сучасних комп’ютерних мережах / Я. М. Николайчук, Р. В. Цанько, Н. Я. Возна // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2012. – № 8. – С. 153-157.
 17. Люра, О. П. Структура алгоритму розпізнавання накидів та коротких замикань у високовольтних промислових електромережах / О. П. Люра, Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна // Збірник матеріалів міжнародної координаційної наради ISCM-2014. – Тернопіль, 2014. – С. 138-141.
 18. Сегін, А. І. Методології побудови інформаційних моделей руху даних / А. І. Сегін, Н. Я. Возна // Вісник технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2002. – Т. 1, № 3. – С. 128-135.
 19. Шандровська, Л. М. Захист інтелектуальної власності інформаційних технологій та комп’ютерна юриспруденція ведення правових угод / Л. М. Шандровська, Н. Я. Возна // Вісник технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2002. – Т. 2. № 3. – С. 170-173.
 20. Возна, Н. Я. Моделі руху даних для розподілених юридичних об’єктів з дистанційними інформаційними потоками на основі безпровідних оптичних каналів зв’язку / Н. Я. Возна, Л. М. Шандровська, Я. М. Николайчук та ін. // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2002. – № 2 (4). – С. 212-224.
 21. Шандровська, Л. Реалізація цифрового підпису в телекомунікаційних системах та його правові аспекти / Л. Шандровська, Н. Возна // Вісник технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2003. – Т. 1, № 3. – С. 125-127.
 22. Николайчук, Я. М. Теорія проектування спеціалізованих комп’ютерних систем на базі аналогії системних об’єктів енергетики / Я. М. Николайчук, А. І. Сегін, Н. Д. Круцкевич, Н. Я. Возна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2003. – № 470. – С. 48-54.
 23. Пітух, І. Принципи побудови комп’ютерних мереж з глибоким розпаралелюванням інформаційних потоків на основі матричних моделей руху даних / Ігор Пітух, Ярослав Николайчук, Наталія Возна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2004. – № 508. – С. 263-268.
 24. Пітух, І. Моделювання руху даних та методологія проектування комп'ютерної мережі з паралельними інформаційними потоками / І. Пітух, Я. Николайчук, Н. Возна // Вісник технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2004. – Ч. 1, т. 2, № 2. – С. 33-35.
 25. Возна, Н. Я. Методологія та техніка формування техніко-економічних даних в автоматизованих системах управління / Н. Я. Возна // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2005. – № 4,  ч. 1, т. 2. – С. 131-133.
 26. Возна, Н. Я. Методи кодування техніко-економічної інформації та інформаційні технології побудови моделей руху даних в АСУ / Н. Я. Возна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2005. – № 534. – С. 152-158.
 27. Пилипенко, І. А. Проблеми розвитку методів стиснення масивів даних на основі рандомізації та теоретико-числового базису Галуа / І. А. Пилипенко, Н. Я. Возна, Я. М. Николайчук // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2006. – № 2 (12). – С. 40-47.
 28. Возна, Н. Я. Моделювання законів доцільності зміни системних характеристик руху техніко-економічних даних в розподілених комп’ютерних мережах / Н. Я. Возна // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2007. – № 3, т. 1. – С. 71-76.
 29. Vozna N.Ya. Conception and Theoretical Bases for Solving the Problem of Data Structuring in Information Computerized Systems / N.Ya. Vozna , Ya.M. Nycolaychuk , N.I. Alishov // Journal of Qafqaz University. Mathematics and Сomputer Science. ‑ Baku. Azerbaijan, 2013. ‑ Volume 1, № 2. ‑ P.112–117.
 30. Возная, Н. Я. Теоретические основы структуризации полифункциональных данных в различных теоретико-числовых базисах Journal of Qafqaz University / Н. Я. Возная // Mathematics and Сomputer Science. – Baku. Azerbaijan, 2015. – Vol. 3, № 1. – P. 62-70.
 31. Алишов, Н. И. Метод структуризации образно-кластерной модели состояний квазистационарного объекта управления / Н. И. Алишов, Н. Я. Возна, Г. Я. Процюк и др. // Journal of Qafqaz University. Mathematics and Сomputer Science. – Baku. Azerbaijan, 2015. – Vol. 3, № 2. – P. 105-115.
 32. Возна, Н. Я Теорія та методи побудови моделей руху даних у розподілених КС [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна // Вісник національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні системи та мережі. – 2010. – № 688. – С. 60-64.
 33. Возна, Н. Я. Метод формування структуризованих даних квазістаціонарних об’єктів на основі системи числення залишкових класів базису Крестенсона [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна, Я. М. Николайчук, Н. Г. Ширмовська // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : наук.-техн. журнал. – 2011. – № 3 (40). – С. 62-65.
 34. Возна, Н. Я Інформаційні технології формування техніко-економічних даних для об’єктів управління різних класів стаціонарності [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2011. – № 2 (22). – С. 74-78.
 35. Николайчук, Я. М. Дослідження системних функцій та архітектури інтерактивних комп’ютерних мереж [Електронний ресурс] / Я. М. Николайчук, Р. В. Цанько, Н. Я. Возна // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2012. – № 4 (191). – С. 73-78.
 36. Николайчук, Я. Методи спектрального косинусного перетворення Фур’є для розпізнавання сигналів у Хеммінговому просторі на основі різних кореляційних функцій та теоретико-числових базисів [Електронний ресурс] / Я. Николайчук, В. Піх, Т. Заведюк, Н. Возна // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. – 2013. – № 773. – С. 89-98.
 37. Возна, Н. Я. Основи теорії структуризації поліфункціональних елементів складних систем [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2015. – № 2 (223). – С. 204-208.
 38. Возна, Н. Я. Структуризація, методи та моделі інтерактивної взаємодії оператор – інформаційна система моніторингу об’єктів нафтогазової галузі [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна, Г. Я. Процюк, І. Р. Пітух та ін. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2015. – № 2 (55). – С. 111-118.
 39. Возна, Н. Я. Структуризація поліфункціональних даних в унітарному теоретико-числовому базисі [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2015. – № 29. – C. 35-44.
 40. Возна, Г. В. Метод синтезованого формування та передавання алфавітно-цифрових даних з підвищеним захистом від несанкціонованого доступу [Електронний ресурс] / Г. В. Возна, В. В. Шевчук, Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали Всеукр. конф. з міжнар. участю АСІТ'2017 [м. Тернопіль, 19-20 трав. 2017 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 51-53.
 41. Круліковський, Б. Б. Теоретичні основи та критерії оцінки структурної складності обчислювальних компонентів процесорів багаторозрядної арифметики [Електронний ресурс] / Б. Б. Круліковський, Н. Я. Возна, Я. М. Николайчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки. - 2014. - Вип. 1. - С. 527-538.
 42. Возна, Н. Я. Критерій структурної складності та оцінки розширеної хеммінгової віддалі для просторових об'єктів [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна, А. І. Сидор // Науковий вісник НЛТУ України. - 2017. - Вип. 27.4. - С. 159-165.
 43. Возна, Н. Я. Теоретичні засади методу оцінювання ентропії структуризованих поліфункціональних даних [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні системи та мережі. - 2016. - № 857. - С. 17-28.
 44. Николайчук, Я. М. Проблеми структуризації інформатики моніторингу нафтових родовищ та захисту водних ресурсів / Б. Б. Круліковський, Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна та ін. // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне, 2015. – Вип. 3 (71), ч. 2. – С. 258-264.
 45. Vozna, N. The Method to Optimize Structural, Hardware and Time Complexities Characteristics Multi-Bit Adders of Special Processors for Data Encryption / N. Voznа, B. Krulikovsky, V. Kimak [and other] // Proceedings of the XIII the International Conference TCSET‘2016. – PP. 455-459.
 46. Vozna, N. Ya. Сoncept of construction and structural organization of interactive systems of adaptive distance learning / N. Ya. Vozna, Yu. P. Franko, I. R. Pitukh [and other] // International scientific professional periodical journal "Тhe unity of science". – Vienna. Austria, 2016. – April. – P. 68-70.
 47. Vozna, N. Image-cluster Method of Data Strukturing of Multipsrsmeter Objects Monitiring of Interactive Computer Systems / N. Voznа, Y. Nykolaychuk, Н. Protsiuk [and other] // Proceedings of ХІІІth International Conference CADSM‘2015. – Lviv, 2015. – PP. 295-299.
 48. Vozna, N. Integrated Theory of Analytical Defined and Multifunktional Data Structuring / N. Voznа, Y. Nykolaychuk // Proceedings of ХІІІth International Conference CADSM‘2015. – Lviv, 2015. – PP. 147-151.
 49. Vozna, N. The Concept of Data Structuring Based on Entropy Forming, Transmission and Processing Methods of Information Flows / N. Voznа, A. Voronych, T. Pastuh [and other] // Proceedings of the International Conference TCSET‘2014. – Lviv, 2014. – PP. 549-551.
 50. Возна, Н. Я. Образно-кластерна модель ідентифікації технологічних станів промислових об‘єктів управління / Н. Я. Возна, Г. Я. Процюк // Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства : зб. матер. проблемно-наук. міжгалуз. конф. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 77-82.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Николайчук, Я. М. Проектування спеціалізованих комп'ютерних систем [Текст]: навч. посіб. /Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна, І. Р. Пітух.– Тернопіль: Терно-граф, 2010.– 392 с.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Возна, Н. Я. Структуризація поліфункціональних даних : теорія, методи та засоби [Текст] : монографія / Н. Я. Возна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 378 с.
 

Сторінка 1 із 9