Зварич Роман Євгенович

Опубліковано: 23 грудня 2011

 zvarych-500x600Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Зварич, Роман Євгенович Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Роман Євгенович Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 237 с.
 2. Зварич, Роман Євгенович Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Роман Євгенович Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Зварич, Р. Антикризове управління у соціальній сфері в країнах Європейського Союзу: уроки для України / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 311-317.
 2. Зварич, Р. Соціально-економічна трансформація в Україні як перспектива конвергенції з Європейським Союзом / Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2008. – № 2. – С. 162-184.
 3. Зварич, Р. Ефекти від підвищення кваліфікації викладачів в Німеччині [Електронний ресурс] / Роман Зварич.
 4. Зварич, Р. Є. Соціально-економічна трансформація як можливість зростання і конвергенції доходів населення нових членів Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Р. Є. Зварич // Наука й економіка. – 2009. – № 3(15), т. 1. – С. 230-236.
 5. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Зварич, Р. Релігійні конфлікти та їх вплив на міжнародний туризм / Р. Зварич, Х. Кульчак. – С. 265-267.
 6. Зварич, І. Аналіз ресурсно-сировинних дисбалансів світової економіки / Ірина Зварич, Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 4.– С. 433-457.
 7. Зварич, Р. Є. Транзитивний потенціал України як елемент національної безпеки / Р. Є. Зварич // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 26-35.
 8. Зварич, Роман Новий банк розвитку БРІКС : технологія становлення / Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 4 : груд. – С. 377-386.
 9. Зварич, І. Особливості локальної виробничої системи чаю в Індії [Електронний ресурс] / Ірина Зварич, Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – Вип. 5. – С. 113–119.
 10. Зварич, Р. Теоретико-методологічні основи процесів альтерглобалізації / Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, № 4. – С. 422-437.
 11. Зварич, Р. Китай на міжнародній економічній арені: подолання загроз [Електронний ресурс] / Роман Зварич //  Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 5-2. – С. 334-351.
 12. Zvarych, R. Popularity islands Greece among Ukrainian tourists [Electronic resource] / Roman Zvarych // Wissenschaftliche Beiträge der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz «Ökonomische weltkonjunktur und die internationale mobilität der productionsfaktoren». – Ternopil – Dresden, 2011. – S. 178-185.
 13. Зварич, Р. Є. Проблеми залучення іноземних інвестицій в туристично-привабливі регіони України [Електронний ресурс] / Р. Є. Зварич // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2011. – Ч. 2. – С. 365-371.
 14. Зварич, Р. Соціально-економічне позиціонування України в сучасній Європі [Електронний ресурс] / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 5-2. – С. 102-113.
 15. Zvarych, R. Y. Security of the global economic development in the environment of international financial centers [Electronic resource] / Roman Y. Zvarych // Local Production Systems: Analysis and Forecasting of Regional Economic Development /ed. by A.S. Novoselov and V.E. Seliverstov. – Novosibirsk, Sofia, Lodz, Banska Bystrica, Ternopil, 2015. – 362 p.
 16. Зварич, Р. Оцінка українського туристичного ринку страхування [Електронний ресурс] / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – № 5-1. – С. 77-91.
 17. Зварич, Р. Є. Парадигма економічних інтересів України [Електронний ресурс] / Р. Є. Зварич, І. Я. Зварич.
 18. Зварич, Р. Оцінка українського туристичного ринку страхування / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 77-91.
 19. Зварич, Р. Етимологія, теорія, концептуалізація та вимір глобалізації / Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 4. – С. 407-423.
 20. Зварич, Р. Неоліберальна модель світової економіки як міжцивілізаційна загроза інтернаціоналізації господарського життя / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 72-84.
 21. Зварич, Р. Конкретизація та верифікація розуміння альтерглобалізації / Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 1. – С. 3-16.
 22. Зварич, Р. Альтерглобальні передумови розвитку світової торгівліті / Роман Зварич // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 4 (49). – С. 168-179.
 23. Зварич, Р. Концептуальна модель предметної області дослідження альтерглобалізації / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 1. – С. 73-84.
 24. Alterglobalization via the inclusive circular economy paradigm / Andriy Krysovatyy, Anatoly Mokiy, Roman Zvarych, Iryna Zvarych // Economic annals - XXI (економічнийчасопис - ХХІ). – 2018. – № 11-12. – С. 4-9.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Адамик В. В., Зварич Р. Є. Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу. – Монографія. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 300 с.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
 3. Зварич, Р. Є. Геоекономічні детермінанти альтерглобалізації [Електронний ресурс] : монографія / Р. Є. Зварич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 376 с.

ПІДРУЧНИКИ і ПОСІБНИКИ:

 1. Зварич, Р. Є. Економікс [Текст]: навч. посіб. / Р. Є. Зварич. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 297 с.

Європейського Союзу

 

Зварич Ірина Ярославівна

Опубліковано: 31 жовтня 2011

zvaruch

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Зварич, Ірина Ярославівна Формування міжнародних виробничих мереж в Європі [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ірина Ярославівна Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 185 с.
 2. Зварич, Ірина Ярославівна Формування міжнародних виробничих мереж в Європі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ірина Ярославівна Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Зварич, І. Я. Ідентифікація потенційних країн-партнерів при формуванні міжнародних виробничих мереж в Європі [Електронний ресурс] / І. Зварич // Економічний простір : зб. наук. праць. – 2009. – № 28. – С. 7–17.
 2. Зварич, І. Напрямки формування національної стратегії входження вітчизняних підприємств у міжнародні виробничі мережі Європи / І. Зварич // Журнал європейської економіки. – 2010. – № 4. - С. 442-454.
 3. Зварич, І. Потенційні можливості України при залученні у міжнародні виробничі мережі / І. Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. - Вип. 3. – С. 142-148.
 4. Тхір, І. Векторний розвиток просторової моделі міжнародної фрагментації виробництва Європи / Ірина Тхір // Віник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, – 2008. – № 4. – С.20-26.
 5. Тхір, І. Вплив транснаціоналізації на формування міжнародних виробничих мереж / Ірина Тхір // Журнал європейської економіки. – Тернопіль, 2008. – Т. 7. – № 1. – С.30-42.
 6. Тхір, І. Міжнародні виробничі мережі Європи та особливості їх розширення [Електронний ресурс] / І. Тхір // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2007. – Вип. 12. – С. 304–313.
 7. Зварич, І. Аналіз ресурсно-сировинних дисбалансів світової економіки / Ірина Зварич, Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 4.– С. 433-457.
 8. Зварич, І. Енергетичне майбутнє Індії / Ірина Зварич // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, № 3. – С. 239-251.
 9. Tkhir, I. International fragmentation of production in France, Greece, Portugal, and Poland [Electronic resource] / Iryna Tkhir // Östliches Europa und Visionenpaneuropäisher Entwicklung Konferenzbeiträge der Internationalen Wissenschaftskonfernz der Nationalen Wirtschaftsuniversität Ternopil (Ukraine) in Antalia (Türkei). – Ternopil, 2007. – V. 15. – P. 36-46.
 10. Zvarych, I. International production chains in Europe: position of Ukraine [Electronic resource] / I. Zvarych.
 11. Тхір, І. Я. Демографічна нерівномірність Європи та міжнародна трудова мобільність / І. Я. Тхір // Галицький економічний вісник. – 2007. –№ 1(12). – С. 12-19.
 12. Тхір, І. Я. Міжнародна фрагментація виробництва Франції [Електронний ресурс] / І. Я. Тхір // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2007. – Вип. 24. – С. 209-213.
 13. Зварич, І. Я. Напрями позиціонування України на міжнародному продовольчому ринку [Електронний ресурс] / І. Я. Зварич // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2011. – Т. 2. – С. 360-365.
 14. Зварич, І. Я. Тенденції торгівлі Китаю на світовому ринку [Електронний ресурс] / І. Я. Зварич // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2012. – Т. 1. – С. 163-168.
 15. Зварич, І. Особливості локальної виробничої системи чаю в Індії [Електронний ресурс] / Ірина Зварич, Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – Вип. 5. – С. 113–119.
 16. Зварич, Р. Є. Парадигма економічних інтересів України [Електронний ресурс] / Р. Є. Зварич, І. Я. Зварич.
 17. Зварич, І. Сучасні глобальні екологічні ризики / Ірина Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 4. – С. 95-101.
 18. Зварич, І. Циркулярна економіка і глобалізоване управління відходами / Ірина Зварич // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 1. – С. 41-57.
 19. Зварич, І. Глобальна циркулярна економіка як засіб побудови нового екологічно стійкого суспільства / Ірина Зварич // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 4 (49). – С. 148-155.
 20. Alterglobalization via the inclusive circular economy paradigm / Andriy Krysovatyy, Anatoly Mokiy, Roman Zvarych, Iryna Zvarych // Economic annals - XXI (економічнийчасопис - ХХІ). – 2018. – № 11-12. – С. 4-9.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гладій І.Й., Зварич І. Я. Міжнародні виробничі мережі в Європі. – Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – 292 с.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
 3. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 4. Зварич, І. Я. Міжнародні виробничі мережі в сучасній глобальній економіці [Текст] / І. Я. Зварич // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 143-157.
 5. Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 480 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка [Текст] : підручник / Є. В. Савельєв, І. Я. Зварич. - 4-те вид., переробл. та доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 424 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Регулювання міграційних процесів в країнах ЄС та Україні [Текст] : метод. рек. / уклад. А. П. Гайдуцький, І. Я. Зварич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 32 с.
 

Заячковська Галина Адамівна

Опубліковано: 23 грудня 2011

1528803722 1517237419 zaiachkovska-g.aКафедра маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Предик, Галина Адамівна Формування мережі інформаційних підприємств в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Галина Адамівна Предик. - Тернопіль : ТАНГ, 1999. - 165 с.
 2. Предик, Галина Адамівна Формування мережі інформаційних підприємств в Україні [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Предик Галина Адамівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1998.. - 16 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Заячковська, Г. Індекс конкурентоспроможності України у сфері подорожей і туризму /Галина Заячковська //Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 407-410.
 2. Заячковська, Г. Міжнародний туризм в Україні: проблеми розвитку та шляхи вирішення / Галина Заячковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2010.– Вип. 4.– С. 129-133.
 3. Заячковська, Г. Розвиток міжнародного туризму в аспекті формування нового світового економічного порядку / Галина Заячковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 5.– С. 71-76.
 4. Заячковська, Г. Міжнародний туризм як економічна категорія: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / Галина Заячковська // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 80-85.
 5. Заячковська, Г. Туристичний імідж країни: суть та проблеми формування / Галина Заячковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 16-22.
 6. Заячковська, Г. А. Збутова політика туристичних підприємств на ринку міжнародних туристичних послуг / Г. А. Заячковська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 204-208.
 7. Заячковська, Г. Критерії сегментування ринку міжнародних туристичних послуг / Галина Заячковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 115-118.
 8. Заячковська, Г. А. Закономірності функціонування ринку міжнародних туристичних послуг / Г. А. Заячковська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 182-187.
 9. Заячковська, Г. Засоби маркетингових комунікацій у формуванні іміджу України на світовому туристичному ринку / Галина Заячковська // Журнал європейської економіки. – 2011. – № 2. – С. 171-177.
 10. Заячковська, Г. А. Маркетинг міжнародних туристичних послуг: мікро- і макрорівень [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 233-237.
 11. Заячковська, Г. А. Маркетинг міжнародного туризму: міжкультурний вимір [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська.
 12. Заячковська, Г. А. Механізм погодження та реалізації економічних інтересів суб’єктів ринку міжнародних туристичних послуг [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3. – С. 247-252
 13. Заячковська Г. Розвиток міжнародного туризму після світовоїекономічної кризи 2008–2009 рр. [Електронний ресурс] / Галина Заячковська // Галицький економічний вісник. – 2011. – №1(30). – С.11-14.
 14. Заячковська Г. Теоретичні аспекти сегментації ринку міжнародних туристичних послуг [Електронний ресурс] / Галина Заячковська // Галицький економічний вісник. – 2011. – №3(32). – С.180-186.
 15. Заячковська, Г. Оцінювання студентами навчального процесу [Електронний ресурс] / Галина Заячковська.
 16. Заячковська, Г. А. STR-маркетинг на ринку міжнародних туристичних послуг [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 5 (4). – С. 183-189.
 17. Заячковська, Г. А. Культура як феномен маркетингу міжнародного туризму [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 3, т. 2. – С. 105-107.
 18. Заячковська, Г. А. Нові теорії міжнародного туризму [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2014. – № 2 (64). – С. 39-43.
 19. Заячковська, Г. Особливості товарної політики підприємств на ринку міжнародних туристичних послуг [Електронний ресурс] / Г.  Заячковська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 6, т. 4. – С. 52-56.
 20. Заячковська, Г. А. Ринок міжнародних туристичних послуг: конструювання категорії та класифікація [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Інноваційна економіка : наук.-виробн. журнал. – 2015. – № 1 (56). – С. 153-157.
 21. Заячковська, Г. А. Сучасна концепція маркетингу міжнародних туристичних послуг: інтердисциплінарний підхід [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Європейський вектор економічного розвитку. – 2013. – № 2 (15). – С. 106-113.
 22. Заячковська, Г. А. Туристичний бренд країни [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Экономика Крыма . – 2011. – № 3 (36). – С. 274-278.
 23. Заячковська, Г. А. Формування моделі поведінки споживачів на ринку міжнародних туристичних послуг:  міжкультурний підхід [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Вісник Академії митної служби України. Сер. Економіка. – 2013. – № 1 (49). – С. 96-102.
 24. Заячковська, Г. А. Ринок міжнародних туристичних послуг: конструювання категорії та класифікація / Г. А. Заячковська // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – C. 153–157.
 25. Заячковська, Г. Концепція сталого розвитку сфери туризму як засіб післякризового відновлення галузі / Галина Заячковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-2. – С. 345-350.
 26. Заячковська, Г. Моніторинг євроінтеграції України у сфері туризму / Галина Заячковська // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 2. – С. 241-255.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Заячковська, Г. А. Маркетинг міжнародних туристичних послуг [Текст] : монографія / Г. А. Заячковська. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 394 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Заячковська, Г. А. Напрямки трансформації нових послуг у сфері міжнародного туризму [Текст] / Г. А. Заячковська // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 197-221.
 

Зайцева-Калаур Інна В'ячеславівна

Опубліковано: 21 грудня 2012

zayceva-kalaur i v

Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Зайцева-Калаур, Інна В'ячеславівна Організації засобів масової інформації як суб'єкти авторського права [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зайцева-Калаур Інна В'ячеславівна ; Хмельницький кніверситет управління і права. - К., 2013. - 199 с.
 2. Зайцева-Калаур, Інна В'ячеславівна Організації засобів масової інформації як суб'єкти авторського права [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зайцева-Калаур Інна В'ячеславівна ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2013. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Зайцева-Калаур, І. В. Деякі аспекти регулювання договірних відносин між організаціями ЗМІ та штатними авторами / І. В. Зайцева-Калаур // Адвокат.– 2012.– № 11.– С. 35-39.
 2. Зайцева-Клаур, І. Авторське право суб’єктів, що беруть участь у діяльності організації засобу масової інформації [Електронний ресурс] / І. Зайцева-Клаур.
 3. Зайцева-Калаур, І. Форма авторського договору, що укладається організаціями ЗМІ в процесі їхньої діяльності [Електронний ресурс] / І. Зайцева-Калаур // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2011. - № 1. - С. 46-50.
 4. Зайцева-Клаур, І. Окремі аспекти виникнення авторських прав у редактора ЗМІ в процесі виконання ним службових обов’язків [Електронний ресурс] / І. Зайцева-Клаур.
 5. Зайцева-Калаур, І. В. Авторські права журналіста [Електронний ресурс] / І. В. Зайцева-Калаур // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Сер. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. – № 1 (ІІ). – С. 64-71.
 6. Зайцева-Калаур, І. В. Авторські права організацій ЗМІ [Електронний ресурс] / І. В. Зайцева-Калаур // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Вип. 22, ч. 1, т. 1. – С. 142-146.
 7. Зайцева-Калаур, І. В. Межі використання авторських творів журналістів організаціями ЗМІ [Електронний ресурс] / І. В. Зайцева-Калаур // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – № 3 (20).
 8. Зайцева-Калаур, І. В. Охорона комерційної таємниці – як ефективна складова забезпечення економічної безпеки суб’єкта господарювання [Електронний ресурс] / І. В. Зайцева-Калаур // Юридичний науковий електронний журнал: електронне наукове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет». – 2016. – № 4. – С.74-78.
 9. Зайцева-Калаур, І. В. Цивільно-правові способи захисту авторських прав організацій ЗМІ та суб’єктів їх діяльності [Електронний ресурс] / І. В. Зайцева-Калаур // Юридичний науковий електронний журнал: електронне наукове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет». – 2015. – № 4. – С.74-78.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях [Текст] = The Codification of Civil Legislation within the Ukrainian Lands. Т. 1 / уклад. І. Р. Калаур, О. І. Гуменюк, І. В. Зайцева-Калаур [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука, М. О. Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009. – 1168 с.
 2. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях [Текст] = The Codification of Civil Legislation within the Ukrainian Lands. Т. 2 / уклад. І. Р. Калаур, О. І. Гуменюк, І. В. Зайцева-Калаур [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука, М. О. Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009. – 1240 с.
 3. Зайцева-Калаур, І. В. Інформаційне право [Текст] : навч. посіб. / І. В. Зайцева-Калаур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 228 с.
 4. Охорона державної та комерційної таємниці [Текст] : опорн. консп. лекцій / авт.-уклад. І. В. Зайцева-Калаур. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 148 с.
 5. Охорона державної та комерційної таємниці [Текст] : метод. вказівки та завдання / уклад. І. В. Зайцева-Калаур, О. М. Карапетян. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 42 с.
 

Забчук Галина Михайлівна

Опубліковано: 24 жовтня 2011

Галина Михайлівна ЗабчукКафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри банківської справи

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Забчук, Галина Михайлівна Кредитні важелі стимулювання виробництва в умовах перехідної економіки [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Галина Михайлівна Забчук.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 198 с.
 2. Забчук, Галина Михайлівна Кредитні важелі стимулювання виробництва в умовах перехідної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Галина Михайлівна Забчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

Статті:

 1. Забчук, Г. Іноземний капітал в банківській системі України як стимул розвитку економіки / Галина Забчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 23-28.
 2. Забчук, Г. М. Процес кредитування реального сектора економіки / Г. М. Забчук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2006. – № 2. – С. 124-128.
 3. Іващук, О. Т. Підвищення ефективності використання кредитних важелів банками шляхом оптимізації кредитного портфелю [Електронний ресурс] / О. Т. Іващук, Г. М. Забчук, Н. В. Дзюбановська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 459-467.
 4. Дзюблюк, О. В. Забчук Г. М. Ефективність монетарного впливу центрального банку на кредитне стимулювання розвитку виробництва / О.В. Забчук Г. М. Дзюблюк // Фінанси України. – 2012. – № 7. – С. 17-27.
 5. Забчук, Г. Кредитні важелі стимулювання виробництва: теоретичні аспекти та особливості практичного застосування / Г. Забчук // Банківська справа. – 2012. – № 6. – С. 59-68.
 6. Забчук, Г. Економічна оцінка впливу банківського кредитування на виробничу діяльність суб'єктів господарювання / Галина Забчук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 78-83.
 7. Забчук, Г. Монетарні важелі впливу на економіку в умовах розвинутих ринкових відносин / Галина Забчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2 . – С. 141-147.
 8. Забчук, Г. М. Особливості кредитування підприємств малого і середнього бізнесу в Польщі / Галина Михайлівна Забчук, Ірина Михайлівна Замолинська // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – № 24. – С. 48-54.
 9. Забчук, Г. Банківське кредитування інвестиційної діяльності підприємств/ Г. Забчук //Наукові вісті Інституту менеджменту та економіки «Галицька академія». – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. 1 (13). – С.229-233.
 10. Забчук, Г. М. Вплив кредитних важелів на стимулювання виробництва / Г. М. Забчук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 2. – С. 85-86.
 11. Забчук, Г. М. Кредитний ризик в сучасних умовах / Г. М. Забчук // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, – 2009. –Вип. 250, т. II. – С. 331-336.
 12. Забчук, Г. М. Механізм застосування кредитних важелів комерційними банками України / Г. М. Забчук / Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 2, т. 1. – С. 23-26.
 13. Забчук, Г. М. Формування резерву банками України за кредитними операціями / Г. М. Забчук // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 254, т. II. – С. 348-353.
 14. Забчук, Г. М. Методи оцінки кредитоспроможності позичальника банку з урахуванням галузевих особливостей / Г. М. Забчук // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Фінанси і кредит. – 2009. – №1 (26). – С. 55-59.
 15. Забчук, Г. Особливості депозитної політики комерційних банків в умовах фінансової нестабільності / Галина Забчук //Наукові записки  Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2014. – Вип. 26. – С. 40-45.
 16. Забчук, Г. М. Роль банківських установ в інвестуванні реального сектору економіки [Електронний ресурс] / Г. М. Забчук.
 17. Забчук, Г. М. Особливості надання кредитних послуг банками України реальному сектору економіки [Електронний ресурс] / Г. М. Забчук.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Забчук, Г. М. Розвиток нових кредитних продуктів як необхідна умова підвищення дієвості кредитного впливу на реальний сектор економіки. – С. 144–157.
 2. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 3. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.
 4. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.
 5. Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Відень : Premier Publishing, 2018. - 354 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ :

 1. Забчук, Г. М. Основи наукових досліджень [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. М. Забчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 113 с.
 2. Дзюблюк, О. В. Кредитні важелі стимулювання економічного розвитку [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. М. Забчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 184 с.
 3. Савич, В. Банківська справа [Текст]: навч. посіб. /В. Савич, О. Левандівський, Г. Забчук.– 2-ге вид.– Івано-Франківськ: Галицька академія, 2005.– 440 с.
 

Сторінка 1 із 6