Івасечко Уляна Вікторівна

Опубліковано: 14 травня 2015

1467274492 ivasechkoКафедра обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: аспірант

Дисертації:

  1. Івасечко, Уляна Вікторівна Облік і аудит розрахунків за страхуванням у підприємствах будівельної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Уляна Вікторівна Івасечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.
  2. Івасечко, Уляна Вікторівна Облік і аудит розрахунків за страхуванням у підприємствах будівельної галузі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Уляна Вікторівна Івасечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 244 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

  1. Івасечко, Уляна Історія розвитку страхування в Україні та нормативно-правове регулювання його обліку / Уляна Івасечко // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 251-253.
  2. Івасечко, У. В. Страхування та його види як об’єкт обліку [Електронний ресурс] / У. В. Івасечко // Вісник ЖДТУ. Сер. Економічні науки. – 2012. –№ 1(59). – С.81-82.
  3. Івасечко, Уляна Аудит розрахунків за страхуванням у підприємствах будівельної галузі: інформаційна база та проблемні питання його планування / Уляна Івасечко // Світ фінансів. – 2014. – Вип. 3. – С.173-180.

МОНОГРАФІЇ:

  1. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.