Івасечко Уляна Вікторівна

Опубліковано: 14 травня 2015

1467274492 ivasechkoКафедра обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: аспірант

Дисертації:

 1. Івасечко, Уляна Вікторівна Облік і аудит розрахунків за страхуванням у підприємствах будівельної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Уляна Вікторівна Івасечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.
 2. Івасечко, Уляна Вікторівна Облік і аудит розрахунків за страхуванням у підприємствах будівельної галузі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Уляна Вікторівна Івасечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 244 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Івасечко, Уляна Історія розвитку страхування в Україні та нормативно-правове регулювання його обліку / Уляна Івасечко // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 251-253.
 2. Івасечко, У. В. Страхування та його види як об’єкт обліку [Електронний ресурс] / У. В. Івасечко // Вісник ЖДТУ. Сер. Економічні науки. – 2012. –№ 1(59). – С.81-82.
 3. Івасечко, Уляна Аудит розрахунків за страхуванням у підприємствах будівельної галузі: інформаційна база та проблемні питання його планування / Уляна Івасечко // Світ фінансів. – 2014. – Вип. 3. – С.173-180.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 

Іщук Наталія Юріївна

Опубліковано: 20 лютого 2012

ischuk-natalya-yuryivnaКафедра загальнонаукових гуманітарних дисциплін Вінницького інституту економіки ТНЕУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Іщук, Н. Ю. Використання інформаційно-телекомунікаційних технологій в проектній методиці викладання іноземної мови майбутнім економістам [Електронний ресурс] / Н. Ю. Іщук // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки : зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 14. – С. 95-101.
 2. Іщук, Н. Ретроспективний і перспективний аналіз методів навчання іноземних мов / Н. Іщук // Studia methodologicaТернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Вип. 32. - С. 49-46.
 3. Іщук, Н. Ю. Виокремлення організаційно-педагогічних умов адаптації першокурсників до навчання у вищих технічних навчальних закладах [Електронний ресурс] / Н. Ю. Іщук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2012. – № 5. – С. 227-232.
 

Івашків Ірина Миколаївна

Опубліковано: 29 лютого 2012

Кафедра фундаментальних дисциплін Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Галак, Я. М. Аналіз впливу чинників на визначення рівня конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Івашків // Вісник Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва, Сер. Економічні науки. – 2010. – № 6.
 2. Галак, Я. М. Аспекти підвищення експортного потенціалу в молокопродуктовому підкомплексі в умовах забезпечення його конкурентноздатності / Я М. Галак, І. М. Івашків // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 73-75.
 3. Галак, Я. М. Економічний підхід щодо визначення категорії “конкурентоспроможність”: методико-теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Івашків // Інноваційна економіка. – 2011. – № 2. – С. 69-71.
 4. Галак, Я. М. Основні підходи щодо визначення інтегрального показника конкурентоспроможності молокопродуктового підкомплексу АПК / Я. М. Галак, І. М. Івашків // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 86-88.
 5. Івашків, Т. С. Оцінка конкурентоспроможності зернозбиральних комбайнів / Т. С. Івашків, І. М. Галак // Інноваційна економіка. – 2009. – № 1. – С. 71-74.
 6. Івашків, Т. С. Економічна ефективність використання сучасних енергозберігаючих технологій обробітку ґрунту/ Т. С. Івашків, І. М. Галак // Стратегія розвитку підприємництва: теорія, організація, практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. ( Тернопіль – Чортків, 12-13 берез. 2009 р. ). – Тернопіль : Вектор, 2009. – Ч. 1. – С. 25-28.
 7. Галак, Я. М. Теоретичні основи формування підходів до оцінки конкурентоспроможності суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, І. М. Галак, Т. С. Івашків // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 6. – С. 80-84.
 8. Галак, Я. М. Економічні засади використання виробничих потужностей в молокопереробному сегменті на регіонально-національному рівні: сучасний стан та прогноз [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, Т. С. Івашків, І. М. Галак // Вісник Харківського національного аграрного університету. ім. В. В. Докучаєва. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 9. – С. 45-49.
 9. Галак, Я. М. Основні напрями і фактори підвищення конкурентоспроможності продукції [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, І. М. Галак, Т. С. Івашків // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. – 2009. – Вип. 84. – С. 118-123.
 10. Галак, Я. М. Вплив потенціалу конкурентоспроможності та організаційного механізму конкуренції на рівень конкурентоспроможності в молочній галузі [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, І. М. Івашків // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 4. – С. 309-314.
 11. Галак, Я. М. Стратегічні орієнтири розвитку та підвищення конкурентоспроможності молокопродуктовогопідкомплексу: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Я. М. Галак, І. М. Івашків, Т. С. Івашків // Вісник Харківського національного аграрного університету. ім. В. В. Докучаєва. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 5. – С. 115-120.
 12. Івашків, І. М. Методичний підхід до прогнозування стратегії підвищення конкурентоспроможності молоко продуктового підкомплексу в умовах забезпечення населення продуктами тваринництва [Електронний ресурс] / І. М. Івашків // Вісник Харківського національного аграрного університету. ім. В. В. Докучаєва. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 8. – С. 259-265.
 13. Івашків, І. М. Структурна характеристика категорії «конкуренція»: форми, види та методи [Електронний ресурс] / І. М. Івашків // Вісник Харківського національного аграрного університету. ім. В. В. Докучаєва. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 12. – С. 384-388.
 14. Івашків, І. М. Тенденції розвитку виставкової діяльності в україні як елемента інфраструктурного забезпечення ефективного функціонування підприємницьких структур / І. М. Івашків // Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта : матеріали IV Між нар. наук. конф. (Харків, 11-14 квіт. 2012 р. ). – Харків : НТУ ХПІ , 2012. – С. 244-246.
 15. Івашків, І. М. Економічна оцінка сутності поняття «конкуренція» і «конкурентоспроможність» як механізм підвищення ефективності інфраструктурного забезпечення в національній економіці [Електронний ресурс ] / І. М. Івашків// Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Сер. Технічний прогрес та ефективність виробництва. – Харків : НТУ «ХПІ», 2012. - С. 109-113.
 16. Галак, І. М. Залучення інвестиційних ресурсів на молокопереробні підприємства / І. М. Галак // Економіка АПК. – 2005. – № 3. – С. 82-86.
 17. Івашків, Ірина Особливості становлення інфраструктурних утворень в молокопродуктовому підкомплексі Карпатського регіону [Текст] / Ірина Івашків // Дні науки ІФІМ ТНЕУ : зб. тез. доп. звітної наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.] / редкол. В. М. Островерхов, М. Я. Матвіїв, І. В. Пилипів, В. Є. Куриляк, Л. М. Алексеєнко, В. І. Данилишин, Р. Я. Баран, Л. І. Михайлишин. – Івано-Франківськ : ІФІМ ТНЕУ, 2012. – С. 38-40.
 

Сторінка 3 із 3