Івашук Юрій Петрович

Опубліковано: 15 травня 2013

ІвашукКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач кафедри економічної теорії, молодший науковий співробітник науково-дослідного інституту інноваційного розвитку та державотворення ТНЕУ

ПУБЛІКАЦІЇ

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Івашук Юрій Петрович Політико-економічний аналіз корупційної поведінки в сучасних господарських системах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Юрій Петрович Івашук. - Львів : ЛНУ ім.. Івана Франка, 2015. - 233 с.
 2. Івашук Юрій Петрович Політико-економічний аналіз корупційної поведінки в сучасних господарських системах [Текст] : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.01 / Юрій Петрович Івашук. - Львів : ЛНУ ім.. Івана Франка, 2015. - 23 с.

СТАТТІ:

 1. Івашук, Ю. П. Чинники виникнення та шляхи мінімізації корупції в секторі державних закупівель (на прикладі України) [Електронний ресурс] / Ю. П. Івашук // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2014. - Вип. 1(10), т. 1. - С. 285-291.
 2. Длугопольський, О. Експериментальна та поведінкова економіка: від Вернона Сміта до Даніеля Канемана / Олександр Длугопольський, Юрій Івашук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 180-193.
 3. Івашук, Ю. П. Вплив масштабу корупційних практик на політико- інституційні показники розвитку сучасних господарських систем [Електронний ресурс] / Ю. П. Івашук // Технологический аудит и резервы производства. - 2014. - № 5/3(19). - С. 63-66.
 4. Івашук Ю. П. Методологічні засади Індексу сприйняття корупції як індикатора масштабу корупційних практик в господарських системах / Ю.П. Івашук // Особливості модернізації фінансово-економічної системи: Зб. м-лів міжнар. наук.-практ. конф. (6–7.03.2014). – Ч. 2. – Київ, 2014. – С.73–75.
 5. Ivashuk Y. P. Simplifying the system of issuing permissions and registration to minimize corruption at modern economic systems (as based on Georgia experience) /Y.P. Ivashuk // Modern Scientific Achievements and Their Practical Application:International  Scientific and Practical Conference (October 20-22, 2014) – Dubai. – UAE. –2014. – p.81-83
 6. Івашук Ю. П. Сутнісна характеристика поняття господарська система в сучасній економічній науці / Ю.П. Івашук // Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації: Зб. м-лів міжнар. наук.-практ. конф. (10–11.10.2014). – Херсон: ХДУ, 2014. – С.89–93.
 7. Івашук, Ю. П. Концептуальні засади розвитку державної антикорупційної політики [Електронний ресурс] / Ю. П. Івашук // Економічний вісник Донбасу. - 2013. - № 3(33). - С. 40-47.
 8. Длугопольський, О. В. «Розгул» корупції та рейдерства як фактор неефективності захисту прав власності [Електронний ресурс] / О. В. Длугопольський, Ю. П. Івашук // Научные труды ДонНТУ. - 2013. -№ 2(44). - С.125-131.
 9. Ivashuk Y. P. Transparency efforts and measures directed on control of corruption with in public management system / Y.P. Ivashuk // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions: Сonference papers of the 1st International Scientific Conference (28.03.2013). – Stuttgart, Germany. – Р.36–37.
 10. Длугопольський, О. В. Корупція та конкурентоспроможність національних економік за умов глобалізації [Електронний ресурс] / О. В. Длугопольський, Ю. П. Івашук // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць : у 2-х вип. / ПДТУ. - Мариуполь, 2012. - Вип. 1, Т. 1. - С. 74-79.
 11. Длугопольський, О. В. Сучасні погляди на корупцію та мінімізацію її негативного впливу на економіку України [Електронний ресурс] / О. В. Длугопольський, Ю. П. Івашук // Економіка України. - 2012. - №9. - С.13-24. 
 12. Івашук, Ю. П. Вплив корупційної складової на соціально-економічний розвиток країн з трансформаційною економікою / Ю.П. Івашук // Об’єктивна оцінка конкурентоспроможності економічних систем: моделювання, прогнозування, прийняття рішень: М-ли IX міжнар. наук.-практ. конф. (2–3.03.2012). – Ч. І. – Київ: Нова економіка, 2012. – С.6–7.
 13. Длугопольський, О. В. Актуальність впровадження офіційної методики оперативної просторово-структурної оцінки рівня корупції як механізму підвищення ефективності антикорупційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Длугопольський, Ю. П. Івашук // Нове в економічній кібернетиці. – 2011. – № 3. – С.25-36.
 14. Івашук, Ю. П. Передумови виникнення корупції в Україні у світлі нової інституціональної економічної історії [Електронний ресурс] / Ю. П. Івашук // Наука й економіка: науково-теоретичний журнал. - 2011. - №3(23). - С.104-108. 
 15. Івашук, Ю. П. Вплив явища корупції на економічне зростання країни / Ю. П. Івашук // Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: Тези доп. міжнар. конф. молодих учених та студентів (27–28.03.2008). – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – С.40–41.
 16. Івашук, Ю. Емерджентний інституційний порядок в економіці та його поведінкові підстави / Юрій Івашук // Економічна теорія. – 2016. – № 3. – С. 69-81.
 17. Dluhopolskyi, О. Cultural guidelines and “institutional traps” of socio-economic systems [Електронний ресурс] / O. Dlugopolskyi, Y. Ivashchuk, Т. Dluhopolskyi // Scientific Enquiry in the Contemporary World: Theoretical Basics and Innovative Approach: Research articles. Economics. – San Francisco, California, USA: B&M Publishing, 2014. – Vol. 4. – P. 51-54.
 18. Івашук, Ю. П. Вплив корупції на конкурентоспроможність у контексті інноваційної діяльності та розвитку інформаційних технологій [Електронний рескрс] / Ю. П. Івашук // Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». Сер. Технічний прогрес і ефективність виробництва. – 2012. – № 15. – С. 113-122.
 19. Івашук, Юрій Томас Сарджент та Крістофер Сімс як креатори нової емпіричної макроекономіки / Юрій Івашук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 2 : квіт.-черв. – С. 118-125.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Длугопольський О. В. Социальный капитал и коррупция: исследования экономических систем /Длугопольський О. В., Ивашук Ю. П./ Математическое моделирование экономических систем:текущие научные проблемы Восточной Европы – Monografiazbiorova. –Lublin: PolitechnikaLubelska, 2013. –с.57-66.
 2. Івашук Ю. П. Макроекономічна неефективність фінансового ринку в контексті проблеми корупції / Стан та перспективи розвитку фінансової системи України: монографія / [М. Корягін, О. Чеберяко, О. Длугопольський та ін.]; під ред. О. Непочатенко. –Умань: Видавець «Сочінський», 2012. –с.63-69.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с.
 2. Івашук, Ю. П. Поведінкова та експериментальна економіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. П. Івашук. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 120 с. 
 3. Історія економіки та економічної думки [Текст] : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 792 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 4. Длугопольський, О. В. Основи експериментальної та поведінкової економіки [Текст] / О. В. Длугопольський, Ю. П. Івашук // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 710-720.
 

Ібрагімов Михайло Раджепович

Опубліковано: 29 жовтня 2012

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ібрагімов, Михайло Раджепович Майнові податки у системі фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Михайло Раджепович Ібрагімов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 286 с.
 2. Ібрагімов, Михайло Раджепович Майнові податки у системі фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Михайло Раджепович Ібрагімов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 26 с.

СТАТТІ:

 1. Ібрагімов М. Концептуальні засади оподаткування майна в контексті фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування / М. Ібрагімов // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007.– № 8.– С. 84-88.
 2. Ібрагімов М. Логос парадигми податків на майно та дивергенція світового досвіду / Михайло Ібрагімов // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терно. нац. екон. уні-ту.– 2009.– № 11.– С. 103-107.
 3. Ібрагімов М. Меделювання оптимальної структури фінансових ресурсів територіальних громад / Михайло Ібрагімов // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009.– Вип. 4.– С. 77-83.
 4. Ібрагімов М. Місцеве оподаткування як основа фінансової незалежності органів місцевого самоврядування / М. Ібрагімов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – № 11. – С. 101-105.
 5. Ібрагімов, М. Р. Земельне оподаткування: теоретичні постулати та фіскальні реалії в Україні / М. Р. Ібрагімов // Актуальні проблеми розвитку економіки регіонів. – 2009. – № 5, т. 1. – С. 268-273.
 6. Ібрагімов, М. Р. Проблеми запровадження податку на нерухоме майно в Україні / М. Р. Ібрагімов // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4(9). – С. 75-84.
 7. Ібрагімов, М. Р. Шляхи удосконалення оподаткування власності в сучасних умовах розвитку місцевого самоврядування / М. Р. Ібрагімов // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 4(13). – С. 69-75.
 8. Ібрагімов, Михайло Податок на нерухомість: проблеми запровадження / Михайло Ібрагімов // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 69-70.
 9. Ібрагімов, М. Тернопілля : що з нами буде ? / М. Ібрагімов // Нова Тернопільська Газета. – 2003. – № 22. – С.4.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Регіональна фіскальна політика : теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, М. Р. Ібрагімов [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 402 с.
 

Ігнатєв Ігор Васильович

Опубліковано: 30 березня 2017

05Кафедра комп'ютерної інженерії

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Цмоц, І. Г. Принципи побудови та базова структура нейроорієнтованих комп’ютерних систем реального часу [Електронний ресурс] / І. Г. Цмоць, О. М. Березький, І. В. Ігнатєв // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 6 (219). – С. 173-179.
 2. Цмоць, І. Г. Структура пристрою обміну на базі багатопортової пам’яті для нейроорієнтованих комп’ютерних систем [Електронний ресурс] / І. Г. Цмоць, О. М. Березький, І. В. Ігнатєв // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 73. – С. 67-72.
 3. Цмоць, І. Г. Апаратна реалізація обчислення максимального і мінімального чисел в масиві даних [Текст] / І. Г. Цмоць, І. В. Ігнатєв, П. О. Данілов // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 55-56.
 4. Цмоць, І. Г. Пороговий нейроелемент паралельно-вертикального типу на основі використання мультиплексування шин [Текст] / І. Г. Цмоць, І. В. Ігнатєв, О. В. Заверуха // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІV Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2014 [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2014 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 89-91.
 5. Ігнатєв, І. В. Синтез компонентів апаратних паралельних нейромереж вертикально-групового типу [Електронний ресурс] / І. В. Ігнатєв, І. Г. Цмоць, О. Скорохода / Вісник  Національного університету «Львівська політехніка». – 2015. – № 826. – С. 69-79.
 

Івасів Богдан Степанович

Опубліковано: 24 жовтня 2011

Богдан Степанович Івасів

Кафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Івасів, Б. Електронні гроші: можливості, тенденції розвитку та наслідки поширення / Б. Івасів // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 5. – С. 8-9.
 2. Івасів, Б. Інтернет у банківському обслуговуванні клієнтів / Б. Івасів, В. Комар, М. Ткаченко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2. – С. 248-255.
 3. Івасів, Б. Історія виникнення та перспективи розвитку електронних грошей / Богдан Івасів // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 157-161.
 4. Івасів, Б. Сучасна інтерпретація поняття "електронні гроші" у контексті глобалізації фінансового ринку / Б. Івасів // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-2. – С. 134-136.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Грошово-кредитна система України в умовах ринкових перетворень в економіці [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп [та ін.] ; за ред. О. В.Дзюблюка. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2007. – 308 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Івасів, Б. С. Міжнародні ринки грошей і капіталів [Текст] : навч. - метод. посіб. / Б. С. Івасів, В. В. Комар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 120 с.
 2. Івасів, Б. С. Банківські операції з векселями [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Івасів. – Тернопіль : Збруч, 1995. – 40 с.
 3. Івасів, Б. С. Операції комерційних банків [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Івасів. – К. : НМК ВО, 1992. – 114 с.
 4. Івасів, Б. С. Міжнародні розрахунки [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – Тернопіль : Карт - бланш, 2004. – 323 с.
 5. Івасів, Б. С. Міжнародні розрахунки та валютні операції [Текст] : підручник / Б. С. Івасів, В. В. Комар, О. Б. Гуляща. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 208 с.
 6. Івасів, Б. С. Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – вид. 3-тє, змін. і доп. – К. : Кондор, 2008. – 528 с.
 7. Івасів, Б. С. Гроші та кредит [Текст]: підручник / Б. С. Івасів.– К.: Карт-бланш, 2005.– 528 с.
 8. Івасів, Б. С. Міжнародні розрахунки та валютні операції [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Івасів, Л. М. Прийдун, В. Я. Рудан. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 572 с.
 9. Гроші, банки та кредит : у схемах і коментарях [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, Т. С. Смовженко, Б. С. Івасів [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. - Тернопіль : [ б. в ], 1999. - 160 с.
 10. Гроші, банки та кредит : у схемах і коментарях [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, Т. С. Смовженко, Б. С. Івасів [та ін.] ; за ред Б. Л. Луціва. - 2-ге вид., переробл. - Тернопіль : Карт-бланш, 2000. - 225 с.
 

Іващук Олег Тимофійович

Опубліковано: 11 листопада 2011

Ivashchuk

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Іващук, О. Оцінка рівня рентабельності надання кредитів при можливих затримках повернення інвестованих коштів / Олег Іващук, Наталія Дзюбановська, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2016. - Вип. 1. - С. 78-88.
 2. Іващук, О. Моделювання взаємозв'язку дефіциту бюджету та показників економічної динаміки / Олег Іващук, Андрій Машко // Світ фінансів. – 2009. – № 1. – С. 68-79.
 3. Іващук, О. Моделювання оптимального поєднання джерел фінансового забезпечення підприємств міського електротранспорту / Олег Іващук, Володимир Костецький // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2009.– № 12.– С. 128-135.
 4. Іващук, О. Стратегія інноваційного розвитку в післядипломній освіті / Олег Іващук // Університетська думка.– 2010.– № 1.– С. 2.
 5. Іващук, О. Т. Кількісні методи фінансового прогнозування боргової стратегії держави: концептуалізація, методологія, практика / О. Т. Іващук, Н. Я. Кравчук // Світ фінансів. – 2004. – № 1. – С. 34-47.
 6. Крисоватий, А. Фіскальні межі експансії боргових фінансів в Україні / Андрій Крисоватий, Олег Іващук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 14-24.
 7. Іващук, О. Т. Підвищення ефективності використання кредитних важелів банками шляхом оптимізації кредитного портфеля [Електронний ресурс] / О. Т. Іващук, Г. М. Забчук, Н. В. Дзюбановська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2010. - Вип. 15. – С. 459-467.
 8. Руська, Р. В. Теоретична постановка економіко-математичної моделі діяльності кредитної спілки [Електронний ресурс] / Р. В. Руська, О. Т. Іващук, С. А. Пласконь // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 2. – С. 239-244.
 9. Руська, Р. В. Управління кредитною спілкою за допомогою імітаційного моделювання [Електронний ресурс] / Р. В. Руська, О. Т. Іващук, С. А. Пласконь // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2010. - Вип. 15. – С. 496-501.
 10. Іващук, О. Моніторинг оптимізації ресурсного забезпечення ліквідності банку / О. Іващук, О. Оконська // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4. – С. 118-125.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Економіко-математичне моделювання [Текст]: навч. посіб. /за ред. О. Т. Іващука.– Тернопіль: Економічна думка, 2008.– 704 с.
 2. Іващук, О. Т. Математичні методи та моделі в управління виробництвом : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – К. : ІСДО, 1993. – 180 с.
 3. Іващук, О. Т. Методи дослідження операцій в економіці : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 332 с.
 4. Іващук, О. Т. Методи економетричного аналізу даних у системі STADIA : навч. посіб. / О. Т. Іващук, О. П. Кулаїчев. – Тернопіль, 2001. –151 с.
 5. Іващук, О. Т. Економетричні методи та моделі : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 348 с.
 6. Іващук, О. Т. Математичні методи та моделі в аграрному менеджменті : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Ч. 1. – 247 с.
 7. Іващук, О. Т. Математичні методи та моделі прийняття рішень : навч. посіб./ О. Т. Іващук, К. М. Березька, О. С. Башуцька. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 239 с.
 8. Іващук, О. Т. Кількісні методи податкового прогнозування : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 164 с.
 9. Іващук, О.Т.Кількісні методи та моделі фінансового прогнозування : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 262с.
 10. Іващук, О. Т. Методи та моделі прийняття інвестиційних рішень : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 17 с.
 11. Іващук, О. Т. Кількісні методи в бізнесі : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Крок, 2010. – 550 с.
 12. Іващук, О. Т. Економетричні методи та моделі [Текст] / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 260 с.
 13. Іващук, О. Т. Економіко-математичне моделювання в аграрному менеджменті [Текст] : навч. посіб. / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 232 с.
 14. Іващук, О. Т. Економіко-математичні методи і моделі банківської діяльності [Текст] / О. Т. Іващук, Р. В. Руська, О. О. Оконська. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 126 с.
 15. Іващук, О. Т. Кількісні методи фінансового прогнозування [Текст] / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 145 с.
 16. Іващук, О. Т. Кількісні методи фінансового прогнозування [Текст] / О. Т. Іващук. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 181 с.
 17. Іващук, О. Т. Математика [Текст] : навч. посіб. / О. Т. Іващук, С. А. Пласконь, О. С. Башуцька ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 214 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 18. Федорович, Р. В. Теорія економічного аналізу : економіко-математичний аспект [Текст] / Р. В. Федорович, О. Т. Іващук. – Підволочиськ : Поліграфіст, 1997. – 279 с.
 19. Руська, Р. В. Методи економіко-статистичних досліджень [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Р. В. Руська, О. Т. Іващук. – Тернопіль : Тайп, 2014. – 190 с.