Івасьєв Степан Володимирович

Опубліковано: 14 листопада 2016

87201510150103Кафедра кібербезпеки

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Івасьєв, Степан Володимирович Методи та обчислювальні засоби рішення задач теорії чисел у базисах Радемахера - Крестенсона [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Степан Володимирович Івасьєв. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 222 с.
 2. Івасьєв, Степан Володимирович Методи та обчислювальні засоби рішення задач теорії чисел у базисах Радемахера - Крестенсона [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Степан Володимирович Івасьєв. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 22 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Касянчук, М. М. Оцінка достовірності бінарної класифікації на основі логістичної регресії / М. М. Касянчук, О. I. Шугайло, С. В. Івасьєв // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 21-22.
 2. Николайчук, Я. М. Метод факторизации многоразрядных чисел на основе свойств квадратичности вычетов в системе остаточных классов [Електронний ресурс] / Я. Н. Николайчук, С. В. Ивасьев, И. З. Якименко, М. Н. Касянчук // Вестник Брестского государственного технического университета. – 2015. – № 5(95): Физика, математика, информатика. – С. 42–45.
 3. Івасьєв, С. В. Метод факторизації великорозрядних чисел в базисі Радемахера [Електронний ресурс] / С. В. Івасьєв // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, Комп’ютерні системи та мережі. – Львів. – 2012. – №745. – С. 118–126.
 4. Николайчук, Я. М. Ефективний метод модулярного множення в теоретико- числовому базисі Радемахера–Крестенсона [Електронний ресурс] / Я. М. Николайчук, М. М. Касянчук, І. З. Якименко, С. В. Івасьєв // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. – 2014. – № 806. – С. 195-199.
 5. Івасьєв, С. В. Вдосконалений алгоритм пошуку символів Якобі [Електронний ресурс] / С. В. Івасьєв, І. З. Якименко, М. М. Касянчук // Методи та системи оптико-електронної і цифрової обробки зображень та сигналів. – 2015. – Том 29, № 1 (2015). – С. 45-50.
 6. Івасьєв, С. В. Збіжність екстремумів залишкової функції в околі розв’язку задачі факторизації [Електронний ресурс] / С. В. Івасьєв, Я. М. Николайчук, І. З. Якименко, І. Р. Колісник // Вісник Хмельницього національного університету. Технічні науки. – 2015. – №4. – С.157 – 164.
 7. Timoshenko, L. M. Factorization algorithms for cryptographic analisis of asymmetric crypto systems [Електронний ресурс] / L. M. Timoshenko, K. V. Verbik, Ya. M. Nikolaichuk, S. V. Ivasiev // Informatics and Mathematical Methods in simulation. – 2014. – vol 4. - №4. – Р. 342 -348.
 8. Тимошенко, Л. М. Удосконалення алгоритму факторизації для криптографічних систем захисту інформації [Електронний ресурс] / Л. М. Тимошенко, С. В. Івасьєв, К. В. Вербик // Сучасна спеціальна техніка. – 2014. –№ 3(38). – С 56-59.
 9. Касянчук, М. М. Експериментальне дослідження програмної реалізації сумісного виконання алгоритму Евкліда та множення / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, І. Р. Паздрій, С. В. Івасьєв // Інформатика та математичні методи в моделюванні. - 2017. - Т. 7, № 1-2. - С. 29-36.
 10. Николайчук, Я. М. Алгоритми факторизащї для криптоаналізу асиметричних криптосистем / Я. М. Николайчук, Л. М. Тимошенко, К. В. Вербик та ін. // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – Одеса, 2014. – № 4 (4). – С. 342-349.
 11. Касянчук, М. М. Дослідження часових характеристик апаратної реалізації методів пошуку оберненого елемента за модулем / М. М. Касянчук, І. З. Якименко, С. В. Івасьєв, Н. М. Мандебура, В. М. Неміш // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – Хмельницький, 2017. – № 6(255). – С. 191-197.
 12. Івасьєв, С. В. Метод зберігання великих простих чисел у двійковій системі числення [Текст] / С. В. Івасьєв, В. М. Неміш, Р. В. Шулак // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали Всеукр. конф. з міжнар. участю АСІТ'2017 [м. Тернопіль, 19-20 трав. 2017 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 64-66.
 

Ілляш Ірина Дмитрівна

Опубліковано: 01 грудня 2011

ілляш ірина дмитрівна

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Посада: доцент

Публікаці

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ілляш, Ірина Дмитрівна Соціально-економічний розвиток поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства [Текст] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ілляш Ірина Дмитрівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2012. - 247 c.
 2. Ілляш, Ірина Дмитрівна Соціально-економічний розвиток поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Ірина Дмитрівна Ілляш. – Чернівці : ЧНУ, 2012. – 20 с.

Статті:

 1. Ткач, Д. Оцінка якості життя населення регіону / Д. Ткач, І. Ткач // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 12. – С. 122-131.
 2. Ткач, Д. Просторові відмінності соціально-економічного розвитку України: проблемні регіони / Д. Ткач, І. Ткач // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2008. – № 13. – С. 18-24.
 3. Ткач, Д. Напрямки активізації економічного і соціального розвитку міських поселень Тернопільської області в умовах трансформації суспільства / Д. Ткач, І. Ткач // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – № 16. – С. 30-33.
 4. Ткач, І. Економічний розвиток сільських поселень Тернопільської області / Ірина Ткач // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 55-58.
 5. Ткач, Д. Особливості відтворення трудового потенціалу у поселеннях Тернопільської області / Д. Ткач, І. Ткач / Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2009. – № 14. – С. 5-8.
 6. Приймак, В. Генеза екомологічної парадигми людського розвитку / В. Приймак, І. Ткач // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 3. – С. 28-34.
 7. Ткач, Д. Соціально-економічні та демографічні проблеми розвитку міських поселень Тернопільської області / Д. Ткач, І. Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 5-9.
 8. Заставецька, Л. Динаміка людності мережі поселень Тернопільської області [Електронний ресурс] / Леся Заставецька, Ірина Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2009. – Вип. 1. – С. 56-61.
 9. Ткач, І. Зміна людності сільських поселень Тернопільської області як наслідок депопуляційних процесів [Електронний ресурс] / Ірина Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2009. – Вип. 2.
 10. Ткач, І. Сучасний демографічний потенціал поселень Тернопільської області та його прогноз [Електронний ресурс] / Ірина Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2011. – Вип. 1.
 11. Ілляш, І. Регіональні особливості формування, розвитку і використання трудового потенціалу України / Ірина Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 42-47.
 12. Приймак, В. Нейромережева модель залежності людського розвитку країн світу від неекономічних чинників / В. Приймак, І. Ткач // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 7. – С. 3-11.
 13. Ткач, І. Д. Перехід до політики сільського розвитку як основа соціально-економічної активізації сільських поселень [Електронний ресурс] / І. Д. Ткач // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Спец. вип. у 2 ч.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи. – 2011. – Ч. 1. – С.667-676.
 14. Ткач, Д. Господарський комплекс Тернопільської області: особливості структури і трансформація в ринкових умовах / Дмитро Ткач, Ірина Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 11-20.
 15. Ткач, І. Д. Соціальний розвиток поселень як основа формування соціальної політики в регіоні / І. Д. Ткач // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2010. – Спец. вип. : Соціально-трудові відносини : Теорія і практика, т. 2. – С. 383-390.
 16. Ткач, Д. Трансформація господарства і структура зайнятості населення Тернопільської області в сучасних умовах / Д. Ткач, І. Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. – Тернопіль, 2005. – С. 10-13.
 17. Ткач, І. Соціальний розвиток сільської місцевості і міських населених пунктів Тернопільської області / І. Ткач // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – Вип. 19. – С. 106-113.
 18. Ткач, І. Функціонування поселень в умовах трансформації суспільства / І. Ткач // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2010. – Вип. 22. – С. 139-143.
 19. Ткач, І. Д. Шляхи підвищення ефективності управління поселень в умовах реформування адміністративно-територіального устрою регіону / Л. Б. Заставецька, І. Д. Ткач // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского : науч. журнал. Сер. География.– Симферополь : ТНУ им. В. И. Вернадского, 2011. – Спец. вып., т. 24 (63), № 2, ч. 3. – С. 227-232.
 20. Ткач, І. Зміна функцій поселень давньоосвоєного агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства / І. Ткач // Часопис соціально-економічної географії. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – Вип. 10 (1). – С. 196-200.
 21. Ілляш, І. Економічний розвиток міських поселень Тернопільської області в умовах трансформації суспільства / І. Ілляш // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2011. – Вип. 24. – С. 120-125.
 22. Заставецький, Т. Методичні підходи до суспільно-географічного дослідження економічного і соціального розвитку поселень агропромислового регіону / Т. Заставецький, І. Ілляш // Історія Української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2013. – Вип. 28. – С. 133-140.
 23. Ілляш, І. Міські поселення та їх нові функції у аграрних регіонах / І. Ілляш // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2014. – Вип. 29-30. – С. 165-170.
 24. Ілляш, І. Брендинг поселень як складова маркетингу територій / І. Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 49-54.
 25. Заставецька, О. В. Роль національно-культурних товариств у розвитку міжнародного туризму [Електронний ресурс] / О. В. Заставецька, К. Д. Дударчук, І. Д. Ілляш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. : Географія. - 2013. - № 2. - С. 96-100.
 26. Ілляш, І. Д. Застосування математичних методів для дослідження соціально-економічного розвитку міських поселень регіону / І. Д. Ілляш, К. Д. Дударчук // Географія та туризм : наук. збірник. – К. : Альтерпрес, 2013. – Вип. 24. – С. 214-223.
 27. Ілляш, І. Д. Сучасна мережа поселень Тернопільської області / І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : СМП “Тайп”, 2013. – № 1, вип. 34. – С. 107-114.
 28. Заставецький, Т. Б. Трансформація функцій міських поселень та формування їх іміджу / Т. Б. Заставецький, І. Д. Ілляш // The International Scientific and Practical Congress of Economists and Jurists “The global systemic crisis: new milestone in development or an impasse?” (Davos, Switzerland, July 28, 2015) : professional scientific publication, – ed. dep.: Geneva (Switzerland), Minsk (Republic of Belarus), Odessa (Ukraine), St. Petersburg (Russian Federation), 2015. – P. 218-224.
 29. Illiash I. Modern methodical approaches to design the HR-management system of enterprises / Irina Illiash // Scientific and educational periodical jornal “The Genesis of Genius”. – Geneva, Switzerland, 2015. – Vol. 1, № 5. – P. 21-23.
 30. Ткач, Д. Трансформація соціально-економічного розвитку аграрних регіонів в умовах суспільних перетворень / Дмитро Ткач, Ірина Ілляш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 33-37.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Качан, Є. П. Удосконалення територіальної структури господарства регіону як запорука реалізації принципів сталого розвитку [Текст] / Є. П. Качан, І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 384-408.
 3. Ілляш, І. Д. Господарський комплекс Тернопільської області : особливості структури і трансформація в ринкових умовах [Текст] / І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 221-236.
 4. Ілляш, І. Д. Сучасний рівень розвитку і територіальна організація галузей промисловості Тернопільської області [Текст] / І. Д. Ілляш, Д. В. Ткач // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 237-248.

 

 

Ібрагімов Михайло Раджепович

Опубліковано: 29 жовтня 2012

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ібрагімов, Михайло Раджепович Майнові податки у системі фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Михайло Раджепович Ібрагімов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 286 с.
 2. Ібрагімов, Михайло Раджепович Майнові податки у системі фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Михайло Раджепович Ібрагімов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 26 с.

СТАТТІ:

 1. Ібрагімов М. Концептуальні засади оподаткування майна в контексті фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування / М. Ібрагімов // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007.– № 8.– С. 84-88.
 2. Ібрагімов М. Логос парадигми податків на майно та дивергенція світового досвіду / Михайло Ібрагімов // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терно. нац. екон. уні-ту.– 2009.– № 11.– С. 103-107.
 3. Ібрагімов М. Меделювання оптимальної структури фінансових ресурсів територіальних громад / Михайло Ібрагімов // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009.– Вип. 4.– С. 77-83.
 4. Ібрагімов М. Місцеве оподаткування як основа фінансової незалежності органів місцевого самоврядування / М. Ібрагімов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – № 11. – С. 101-105.
 5. Ібрагімов, М. Р. Земельне оподаткування: теоретичні постулати та фіскальні реалії в Україні / М. Р. Ібрагімов // Актуальні проблеми розвитку економіки регіонів. – 2009. – № 5, т. 1. – С. 268-273.
 6. Ібрагімов, М. Р. Проблеми запровадження податку на нерухоме майно в Україні / М. Р. Ібрагімов // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4(9). – С. 75-84.
 7. Ібрагімов, М. Р. Шляхи удосконалення оподаткування власності в сучасних умовах розвитку місцевого самоврядування / М. Р. Ібрагімов // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 4(13). – С. 69-75.
 8. Ібрагімов, Михайло Податок на нерухомість: проблеми запровадження / Михайло Ібрагімов // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 69-70.
 9. Ібрагімов, М. Тернопілля : що з нами буде ? / М. Ібрагімов // Нова Тернопільська Газета. – 2003. – № 22. – С.4.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Регіональна фіскальна політика : теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, М. Р. Ібрагімов [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 402 с.
 

Ігнатєв Ігор Васильович

Опубліковано: 30 березня 2017

05Кафедра комп'ютерної інженерії

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Цмоц, І. Г. Принципи побудови та базова структура нейроорієнтованих комп’ютерних систем реального часу [Електронний ресурс] / І. Г. Цмоць, О. М. Березький, І. В. Ігнатєв // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 6 (219). – С. 173-179.
 2. Цмоць, І. Г. Структура пристрою обміну на базі багатопортової пам’яті для нейроорієнтованих комп’ютерних систем [Електронний ресурс] / І. Г. Цмоць, О. М. Березький, І. В. Ігнатєв // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 73. – С. 67-72.
 3. Цмоць, І. Г. Апаратна реалізація обчислення максимального і мінімального чисел в масиві даних [Текст] / І. Г. Цмоць, І. В. Ігнатєв, П. О. Данілов // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 55-56.
 4. Цмоць, І. Г. Пороговий нейроелемент паралельно-вертикального типу на основі використання мультиплексування шин [Текст] / І. Г. Цмоць, І. В. Ігнатєв, О. В. Заверуха // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІV Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2014 [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2014 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 89-91.
 5. Ігнатєв, І. В. Синтез компонентів апаратних паралельних нейромереж вертикально-групового типу [Електронний ресурс] / І. В. Ігнатєв, І. Г. Цмоць, О. Скорохода / Вісник  Національного університету «Львівська політехніка». – 2015. – № 826. – С. 69-79.
 

Івасів Богдан Степанович

Опубліковано: 24 жовтня 2011

Богдан Степанович Івасів

Кафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Івасів, Б. Електронні гроші: можливості, тенденції розвитку та наслідки поширення / Б. Івасів // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 5. – С. 8-9.
 2. Івасів, Б. Інтернет у банківському обслуговуванні клієнтів / Б. Івасів, В. Комар, М. Ткаченко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2. – С. 248-255.
 3. Івасів, Б. Історія виникнення та перспективи розвитку електронних грошей / Богдан Івасів // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 157-161.
 4. Івасів, Б. Сучасна інтерпретація поняття "електронні гроші" у контексті глобалізації фінансового ринку / Б. Івасів // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-2. – С. 134-136.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Грошово-кредитна система України в умовах ринкових перетворень в економіці [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп [та ін.] ; за ред. О. В.Дзюблюка. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2007. – 308 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Івасів, Б. С. Міжнародні ринки грошей і капіталів [Текст] : навч. - метод. посіб. / Б. С. Івасів, В. В. Комар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 120 с.
 2. Івасів, Б. С. Банківські операції з векселями [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Івасів. – Тернопіль : Збруч, 1995. – 40 с.
 3. Івасів, Б. С. Операції комерційних банків [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Івасів. – К. : НМК ВО, 1992. – 114 с.
 4. Івасів, Б. С. Міжнародні розрахунки [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – Тернопіль : Карт - бланш, 2004. – 323 с.
 5. Івасів, Б. С. Міжнародні розрахунки та валютні операції [Текст] : підручник / Б. С. Івасів, В. В. Комар, О. Б. Гуляща. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 208 с.
 6. Івасів, Б. С. Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – вид. 3-тє, змін. і доп. – К. : Кондор, 2008. – 528 с.
 7. Івасів, Б. С. Гроші та кредит [Текст]: підручник / Б. С. Івасів.– К.: Карт-бланш, 2005.– 528 с.
 8. Івасів, Б. С. Міжнародні розрахунки та валютні операції [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Івасів, Л. М. Прийдун, В. Я. Рудан. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 572 с.
 9. Гроші, банки та кредит : у схемах і коментарях [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, Т. С. Смовженко, Б. С. Івасів [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. - Тернопіль : [ б. в ], 1999. - 160 с.
 10. Гроші, банки та кредит : у схемах і коментарях [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, Т. С. Смовженко, Б. С. Івасів [та ін.] ; за ред Б. Л. Луціва. - 2-ге вид., переробл. - Тернопіль : Карт-бланш, 2000. - 225 с.