Матвійшин Марія Михайлівна

Опубліковано: 29 жовтня 2012

filyo m m

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший  викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Фільо, Марія Михайлівна Фіскальні інститути мінімізації податкових втрат [Текст]: дис. ...канд. екон. наук :08.00.08 / Марія Михайлівна Фільо. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 282 с.
 2. Фільо, Марія Михайлівна Фіскальні інститути мінімізації податкових втрат [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марія Михайлівна Фільо. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Фільо, М. Інституційні умови організації протидії податковим втратам / М. Фільо // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 151-156.
 2. Фільо, М. М. Проблема втрат бюджету від надання податкових пільг та шляхи її вирішення / М. М. Фільо // Економічний часопис- ХХI.– 2012.– № 3-4.– С. 73-76.
 3. Фільо, М. М. Фіскальні інститути: процес становлення та ефективність / М. М. Фільо // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 276-280.
 4. Фільо, М. М. Податкові втрати: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / М. М. Фільо.
 5. Фільо, М. Оцінка ефективності фіскальних інститутів мінімізації податкових втрат / М. Фільо // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 60-66.
 6. Фильо, М. М. Системные характеристики высокоразвитых фискальных институтов [Електронний ресурс] / М. Фильо // Управління розвитком: збірник наукових робіт. – Харків: ХНЕУ, 2013. – С. 26-28.
 7. Фільо, М. М. Пріоритети мінімізації податкових втрат в Україні / М. М. Фільо // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 267-281.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Десятнюк, О. М. Домінанти мінімізації податкових втрат [Текст] : монографія / О. М. Десятнюк, М. М. Фільо.– Тернопіль : ТНЕУ, 2015.– 262 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. [Тернопіль, 23-24 лют. 2012 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар [та ін.] ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 371 с. – До 50-річчя ТНЕУ.