Марків Інна Степанівна

Опубліковано: 23 травня 2013

чуйко інна степанівна

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Чуйко, Інна Степанівна Громадська та парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860-1917 рр.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Чуйко Інна Степанівна ; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2007. - 264 с.
 2. Чуйко І. С. Громадська та парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860 - 1917 рр.) : Автореф. дис... канд. іст. наук / І. С. Чуйко; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. Ін-т народознав. - Л., 2007. - 19 c.

Публікації:

Статті:

 1. Матейко, Р. Літопис стрілецької слави / Р. Матейко, І. Чуйко // Свобода. – 2006. – 1 лип. (№ 53). – С. 4.
 2. Чуйко, І. Іван Огієнко як церковний і державний діяч / І. Чуйко // Університетська думка. – 2007. – трав.-черв. (№ 7-8). – С. 11.
 3. Чуйко, І. С. Роман Михайлович Матейко / І. С. Чуйко // Вільне життя. – 2009. – 8 трав. (№ 35). – С. 7.
 4. Чуйко, І. Роль Є. Олесницького у реформуванні виборчої системи [Електронний ресурс] / Інна Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2011. – № 2. – С. 123-127.
 5. Чуйко, І. Роль Є. Олесницького у розвитку українського кооперативного руху [Електронний ресурс] / Інна Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2011. – № 1. – С. 76-80.
 6. Чуйко, І. Адвокатська діяльність Євгена Олесницького / І. Чуйко // Суспільство: історія, методологія дослідження, практика : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. [Тернопіль, 18 черв. 2004 р.]. – Тернопіль, 2004. – С. 77-78.
 7. Чуйко, І. Виборчий закон 1907 р. в інтерпретації Є. Олесницького / І. Чуйко // Гілея : наук. вісник. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 56 (№ 1). – С. 26-29.
 8. Чуйко, І. Визначний український громадсько-політичний діяч Євген Олесницький (1860–1917): повернення зі забуття і вшанування пам’яті / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – Вип. 2. – С. 17-21.
 9. Чуйко, І. Визначний український громадсько-політичний діяч Євген Олесницький (1860–1917): повернення зі забуття і вшанування пам’яті / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2008. – Вип. 1. – С. 34–41.
 10. Чуйко, І. Дипломатична діяльність ЗУНР у 1918–1919 рр. / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2002. – Вип. 3. – С. 31-35.
 11. Чуйко, І. Дипломатична діяльність ЗУНР у 1919–1923 рр. / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2003. – Вип. 1. – С. 141-146.
 12. Чуйко, І. Дитячі та юнацькі роки Євгена Олесницького / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2003. – Вип. 4. – С. 353-358.
 13. Чуйко, І. Діяльність Євгена Олесницького в австрійському парламенті (1907–1917 рр.) / І. Чуйко // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : у 2-х т. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 149-154.
 14. Чуйко, І. Діяльність Євгена Олесницького у стрийській філії товариства «Просвіта» / І. Чуйко // «Просвіта» в національно-культурному житті українського народу (до 140-річчя з часу заснування) : матеріали Міжнар. наук. конф. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 200-204.
 15. Чуйко, І. Діяльність Євгена Олесницького у товаристві «Просвіта» [Електронний ресурс] / І. Чуйко // Каразінські читання : тези 58 Міжнар. конф. молод. вчених [22 квіт. 2005 р. ].
 16. Чуйко, І. Економічні погляди Євгена Олесницького / І. Чуйко // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 5. : у 2 ч. – Ч. 2. : Україна-Європа-Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку. – С. 204-208.
 17. Чуйко, І. Євген Олесницький і товариство «Просвіта» / І. Чуйко // Буковинська Мжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині «Руська бесіда» [Чернівці, 27-28 листоп. 2009 р.] : тези / наук. ред. О. В. Добржанський. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 75-78.
 18. Чуйко, І. Євген Олесницький як активний діяч товариства «Просвіта» / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 2, ч. 2. : Українська історична біографістика: забуте і невідоме. – С. 64-73.
 19. Чуйко, І. Публіцистична, редакторсько-видавнича і літературна діяльність Є. Олесницького / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 1. : у 2-х ч. – Ч. 1. – С. 100-104.
 20. Чуйко, І. С. Адвокатська діяльність Євгена Олесницького / І. С. Чуйко // Сторінки історії : зб. наук. праць. – К. : ІВЦ С81 «Видавництво «Політехніка», 2004. – Вип. 19. – С. 282-293.
 21. Чуйко, І. С. Олесницький Є. і проблеми української освіти у Східній Галичині на поч. ХХ ст. / І. С. Чуйко //         Релігія та освіта: сучасний та історичний контекст взаємовідносин : пам’яті науковця-релігієзнавця Н. Гаврілової : зб. статей-вшанувань, наук. праць та експертиз / за ред. проф. А. Колодного // Українське релігієзнавство. – К., 2014. – № 70. – С. 124-132.
 22. Чуйко, І. С. Роль Є. Олесницького у діяльності товариства «Просвіта» / І. Чуйко // Перспективи :  наук. журнал. Сер. Філософія, історія, соціологія, політологія. – Одеса: Б. в., 2005. – № 1 (29). – С. 103-109.
 23. Чуйко, І. С. Роль Є. Олесницького у розбудові крайового хліборобського товариства «Сільський господар» / І. С. Чуйко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія. – Вінниця, 2005. – Вип. 9. – С. 125-131.
 24. Чуйко, І. С. Участь Євгена Олесницького у кооперативному русі / І. С. Чуйко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : Поліграфічний центр “Фоліант”, 2005. – Т. ІV. – С. 159-171.
 25. Чуйко, І. С. Формування національно-патріотичного світогляду Євгена Олесницького / І. С. Чуйко // Гуманізм та освіта : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. [Вінниця, 21–23 верес. 2004 р]. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – Т. 2. – С. 239-243.
 26. Чуйко, І. Становлення політичної кар`єри Є. Олесницького (кінець ХІХ ст.) / І. Чуйко // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнар. конгресу [Київ, 25–27 жовт. 2007 р.]. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Кн. 1. – С. 552-553.
 27. Чуйко, І. УСС: данина пам`яті, науковий погляд з висоти ХХІ ст. / І. Чуйко, Р. Матейко // Вільна думка. – Австралія, 2006. – Ч. 28-29. – 25 лип.-7 серп. – С. 19. – Рец. на кн. : Лазарович, М. В. Легіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба. – Тернопіль : Джура, 2005. – 592 с.: іл.
 28. Чуйко, І. Філософія релігії / І. Чуйко // Студентський науковий вісник Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2003. – Вип. 6. – С. 134-135.
 29. Чуйко, І. Формування світогляду Євгена Олесницького у львівський період його діяльності (1878–1891 рр.) / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – Вип. 1. – С. 61-67.
 30. Чуйко, І. С. Вплив ідей Тараса Шевченка на формування світогляду та громадсько-політичну діяльність Євгена Олесницького (1860-1917) / І. С. Чуйко // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 74-76.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Чуйко, І. Євген Олесницький: сторінки життєпису. Історико-біографічний нарис [Текст] : До 145-річчя від дня народження / І. Чуйко. – Тернопіль : Принтер-Інформ, 2005. – 206 с.
 2. Культурологія [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Білик, О. П. Лотоцька, Л. І. Чернецька [та ін.] ; за ред. Н. М. Юрчак. – 2-ге вид., доповн. – Тернопіль : Астон, 2007. – 200 с.
 3. Культурологія [Текст] : навч. посіб. / БіликН. І. Білик, О. П. Лотоцька, Л. І. Чернецька [та ін.] ; за ред. Н.М. Юрчак. – 2-ге вид., доп. – Тернопіль : Астон, 2008. – 200 с.
 4. Олесницький, Є. Сторінки з мого життя / Є. Олесницький. – [передрук. видан. 1935 р. з додат. матеріалами]. – Стрий : Щедрик, 2007. – І-ІІ ч. – Із змісту : Чуйко, І. Громадська і парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860–1917) / І. Чуйко. – С. 7-30.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Чуйко, І. Програма cтажування слухачів магістратури спеціальності 8.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» професійного спрямування «Документознавець» / І. Чуйко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 16 с.
 2. Чуйко, І. Програма навчально-виробничої практики для студентів ІV курсу (підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» професійного спрямування «Документознавство та інформаційна діяльність» / І. Чуйко. – Тернопіль, 2008. – 15 с.
 3. Чуйко, І. С. Комплекс навчально-методичних матеріалів з питань організації та проведення тренінгу / І. С. Чуйко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 68 с.
 4. Чуйко, І. С. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Інформаційне забезпечення прийняття рішень» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання галузі знань 0201 «Культура» зі спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» / І. С. Чуйко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 28 с.
 5. Чуйко, І. С. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Теорія і практика референтської та офісної діяльності» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 0201 «Культура» з напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / укл. І. С. Чуйко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 29 с.
 6. Чуйко, І. С. Програма переддипломної практики для спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» 7.02010501 – ОКР «спеціаліст» кваліфікації «Документознавство та інформаційна діяльність» / І. С. Чуйко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 15 с.