Меленчук Юлія Тарасівна

Опубліковано: 06 травня 2019

1537780065 melenchuk-ju t-1Кафедра маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Меленчук, Юлія Тарасівна Формування ефективної системи маркетингового планування на підприємстві: дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук : 08.00.04 / Меленчук Юлія Тарасівна. - ТНТУ, 2015. - 294 с.
 2. Меленчук, Юлія Тарасівна Формування ефективної системи маркетингового планування на підприємстві [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Меленчук Юлія Тарасівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2015. - 23 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Меленчук, Ю. Т. Медіа-план як складовий елемент маркетингового плану / Ю. Т. Меленчук // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 4 (43) – С. 251-254.
 2. Меленчук, Ю. Т. Сучасний стан та тенденції розвитку машинобудівної галузі України / Ю. Т. Меленчук // Галицький економічний вісник. – 2014. – № 4 (33). – С. 74-81.
 3. Меленчук, Ю. Т. Структура маркетингового плану та його обчислення / Ю.Т.Меленчук // Економіка і Фінанси. – 2014. – № 6-7. – С. 28-32.
 4. Меленчук, Ю.Т. Маркетинговий аналіз пивного рику на первинних даних / Меленчук Ю.Т., Бриндзя З.Ф./ Бізнес Інформ. – 2014. - № 9. – С. 363-368.
 5. Меленчук, Ю. Т. Теоретико-методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємст / Ю. Т. Меленчук // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – 1/6. – С. 18 -22.
 6. Меленчук, Ю. Т. Сучасний стан та проблеми розвитку електротехнічної промисловості / Ю. Т. Меленчук // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17) – С. 184-187.
 7. Меленчук, Ю.Т. Застосування економіко-математичних моделей в маркетинговому плануванні підприємств/ Ю. Т. Меленчук // Молодий вчений. – 2015. – №4 (19).
 8. Меленчук, Ю.Т. Кількісна оцінка ефективності маркетингового планування на підприємстві / Ю. Т. Меленчук // The progressive researches«Science & Genesis» - 2015. – №1 Prague ( Czech Republic).
 9. Меленчук, Ю. Т. Маркетинг – ефективний інструмент успішної економіки / Ю. Т. Меленчук // Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі : матеріали VІІІ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів. – Тернопіль, ТНТУ. - 20.12.2017. – 18-20c.
 10. Меленчук, Ю. Т. Скрайбінг – інноваційно-комунікаційна технологія/ Ю. Т. Меленчук // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» та I Міжнародного студентського наукового форуму «Креативна економіка очима молоді» у 2 томах (29-31 березня 2018 р.) / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. – Т.2. – 52-54с.
 11. Меленчук, Ю. Т. Переваги та недоліки Event-marketing в Україні / Ю. Т. Меленчук // Тенденції та перспективи розвитку маркетингу як основи конкурентоспроможності українських підприємств на європейському ринку. - Матеріали ІІІ Регіональної студентської науково-практичної конференції. – Тернопіль, ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі», 2018. – 42-44 с.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Меленчук, Ю. Т. Роль маркетингового планування в системі планування на підприємстві / Ю. Т. Меленчук // Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України : колективна монографія; за ред. проф. Р.В.Федоровича. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. – С. 278-301.
 2. Меленчук, Ю.Т. Моделювання стратегічно-орієнтованого маркетингового планування машинобудівних підприємств / Ю. Т. Меленчук // Розвиток маркетингу в умовах глобалізації: сучасні тенденції та перспективи: монографія; за ред. проф. Р.В. Федоровича. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015 – С. 195-220.
 3. Меленчук, Ю.Т. Стратегічні орієнтири реалізації системи маркетингового планування на підприємстві / Меленчук Ю.Т. // Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги: монографія; за ред. проф. Р.В. Федоровича. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 – С. 130-145.
 4. Меленчук, Ю.Т. Постконфліктні умови формування маркетингового плану на підприємстві (Європейсько-адаптаційні контексти) – За заг. ред. Н.Б. Кирич – Тернопіль: Вид-во ТзОВ «Терно-Граф», 2016. – 338 с. 
 5. Меленчук, Ю. Т. Що таке Event-marketing і навіщо він потрібен / Ю. Т. Меленчук // Аналітичний інструментарій в маркетинговій діяльності: колективна монографія; за ред. проф. Р. В. Федоровича. – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б., 2018. – С. 100 – 110.
 6. Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги: монографія; за ред. проф. Р.В. Федоровича. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – 244 с.