Мартинюк Володимир Петрович

Опубліковано: 28 листопада 2011

мартинюк

Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри

Публікації:

Статті:

 1. Баранецька О. Національні інтереси України в сфері фіскальної безпеки / Ольга Баранецька, Володимир Мартинюк // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – № 9. – С. 83-87.
 2. Крисоватий А. Економічний зміст і складові митної системи держави / А. І. Крисоватий, В. П. Мартинюк // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 29-38.
 3. Мартинюк В. Методологічні основи оцінки стану фінансової безпеки держави / В. Мартинюк // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 119-124.
 4. Мартинюк В. Митна складова економічної безпеки держави: наукове обгрунтування та оцінка сучасного стану / Володимир Мартинюк // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.  – Тернопіль, 2009. – № 11. – С. 118-123.
 5. Мартинюк В. Модель моніторингу економічної безпеки держави / Володимир Мартинюк, Ольга Баранецька // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 119-124.
 6. Мартинюк В. Оцінка фіскального потенціалу митної системи України / Володимир Мартинюк // Світ фінансів. – 2010. – № 1. – С. 44-54.
 7. Мартинюк В. Походження та роль мита у фінансовій системі держави / Володимир Мартинюк // Світ фінансів. – 2009. – № 3. – С. 17-23.
 8. Мартинюк В. Проблеми моніторингу та забезпечення економічної безпеки держави / В. Мартинюк // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 185-187.
 9. Мартинюк В. Теоретичні та фіскальні аспекти митно-тарифного адміністрування в Україні / В. Мартинюк // Світ фінансів. – 2005. – № 1. – С. 79-87.
 10. Мартинюк В. Оцінка сильних та слабких сторін вітчизняної економіки на основі розрахунку інтегрального показника економічної безпеки держави [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Економіка природокористування і охорона довкілля : зб. наук. праць.  – К. : РВПС України НАН України, 2008. – С. 80-91.
 11. Мартинюк, В. Факторний аналіз чинників впливу на розміри податкових надходжень до державного бюджету України / В. П. Мартинюк // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 40-51.
 12. Мартинюк В. Чинники впливу на прогнозовані обсяги надходжень до державного бюджету від митних платежів / В. П. Мартинюк // Фінанси України. – 2010. – № 1. – С. 29-37.
 13. Мартинюк, В. Аналіз стану митної складової фінансової безпеки України / Володимир Мартинюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 212-218.
 14. Баранецька, О. Фіскальна безпека держави: індикатори, загрози та основи моніторингу / Ольга Баранецька, Володимир Мартинюк // Наукові записки Острозької академії. Сер. Економіка. – 2007. – Вип. 9, ч. 1. – С. 186-195.
 15. Мартинюк, В. П. Оцінка фіскальної безпеки України [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька // Світ фінансів. – 2013. – № 1. – С. 114-122.
 16. Мартынюк, В. П. Оценка отдельных показателей фискальной безопасности государства [Електронний ресурс] / В. П. Мартынюк, О. В. Баранецкая // Бизнес Информ. – 2013. – № 8. – С. 15-21.
 17. Мартинюк, В. П. Окремі заходи щодо забезпечення фіскальної безпеки держави: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса, 2013. – № 26 (205). – С. 23-31.
 18. Martynyuk, V. Bewertung ausgewählter Indikatoren der Fiskalsicherheit des Staates / V. Martynyuk, О. Baranetska, V. Klimchuk // Osteuropa: Schwierigkeiten bei der Neuorientierung. – Berlin, 2013. – Juli-September. – S. 48-53.
 19. Мартинюк, В. Моделювання індикаторів економічної безпеки держави засобами штучної нейронної мережі з радіально-базисними функціями / В. Мартинюк, М. Дивак, Н. Савка // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 1. – С. 56-66.
 20. Мартинюк, В. П. Комп’ютерне моделювання оцінки стану економічної безпеки регіонів України / В. П. Мартинюк, І. В. Бакушевич, В. М. Гора // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці, освіті : зб. наук. праць : в 2 т. – Кривий Ріг : Видавничий відділ КДПУ, 2001. – Т.1. – С. 7-10.
 21. Мартынюк, В. П. Концептуализация таможенно-тарифного администрирования / В. П. Мартынюк // Мировая экономика в ХХІ веке: проблемы и перспективы. – Москва : РУДН, 2005. – С. 129-133.
 22. Мартинюк, В. П. Стабілізуючі ефекти промислово-фінансових груп в енергетичному менеджменті вільних економічних зон / В. П. Мартинюк, І. В. Бакушевич // Енергетика: економіка технології, екологія. – № 1. – 2000. – С. 70-74.
 23. Мартинюк, В. П. Інституційні зміни у сфері господарювання та їх можливий вплив на рівень економічної безпеки / В. П. Мартинюк // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2001. – № 2. – С. 73-79.
 24. Мартинюк, В. П. Дослідження впливу зміни рівня індикаторів загальнодержавної економічної безпеки на показники суб’єктів господарювання / В. П. Мартинюк // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2001. – № 3. – С. 85-90.
 25. Мартинюк, В. П. Економічна безпека регіонів України: аналіз сучасного стану та можливості забезпечення / В. П. Мартинюк, І. В. Бакушевич // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Логістика. – 2001. – № 416. – С. 14-20.
 26. Мартинюк, В. П. Модель моніторингу економічної безпеки регіону / В. П. Мартинюк, І. В. Бакушевич // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Сер. Економічна. – Донецьк : ДонДТУ, 2001. – Вип. 26. – С. 156-163.
 27. Мартинюк, В. П. Модель оцінки економічної безпеки регіону на основі індикативного аналізу / В. П. Мартинюк, І. В. Бакушевич // Вісник Сумського державного університету. Сер. Економіка. – Суми : СДУ, 2001. – № 6 (27) – 7 (28). – С. 78-84.
 28. Мартинюк, В. П. Взаємозв’язок фіскального менеджменту з індикаторами економічної безпеки України / В. П. Мартинюк, Б. Б. Баділь // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика. – 2003. – № 472. – С. 295-299.
 29. Мартинюк, В. П. Митне адміністрування в Україні: зміст, принципи та необхідність вдосконалення / В. П. Мартинюк, Б. Б. Баділь // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004. – № 1, ч. 2, т. 1 (59). – С. 91-95.
 30. Мартинюк, В. П. Вплив інструментів митно-тарифного адміністрування на обсяги міжнародної торгівлі в Україні / В. П. Мартинюк // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2004. – Вип. 17, т. ІІ. – С. 77-85.
 31. Мартинюк, В. П. Реалії оподаткування доходів фізичних осіб / В. П. Мартинюк, В. В. Письменний // Наука молода. – 2005. – Вип. 3. – С. 83-90.
 32. Мартинюк, В. П. Інтегральний показник економічної безпеки держави: доцільність та можливості використання / В. П. Мартинюк // Таврійський науковий вісник : наук. журнал. – 2008. – Вип. 60, ч. ІІ. – С. 76-86.
 33. Мартинюк, В. П. Методичні підходи до розрахунку інтегрального показника економічної безпеки держави / В. П. Мартинюк // Стратегічна панорама. – 2009. – № 1. – С. 101-109.
 34. Мартынюк, В. П. Теоретические подходы к дальнейшему развитию таможенной системы Украины / В. П. Мартынюк // Бизнес Информ. – 2009. – № 4 (2). – С. 18-22.
 35. Мартинюк, В. П. До питання про походження та роль мита у фінансовій системі держави / В. П. Мартинюк // Світ фінансів. – 2009. – № 3 (20). – С. 17-24.
 36. Мартынюк, В. П. Таможенные аспекты обеспечения конкурентоспособности экономики Украины / В. П. Мартынюк // Бизнес Информ. – 2009. – № 12 (1). – С. 91-94.
 37. Мартынюк, В. П. Последствия либерализации таможенного тарифа Украины в период мирового финансового кризисна / В. П. Мартынюк // Налоги и финансовое право. – 2010. – № 5. – С. 101-106.
 38. Мартынюк, В. П. Роль налогового регулирования в обеспечении конкурентоспособности отраслей отечественной промышленности / В. П. Мартынюк, А. В. Маркив // Экономические аспекты структурного реформирования экономики : сб. научн. трудов. – Иркутск : Изд-во ИрГУПС, 2011. – С. 224-225.
 39. Martyniuk, V. Налогово-долговые риски финансовой безопасности Украины: идентификация и моніторинг / V. Martyniuk, N. Mykhalchuk, V. Savka // Das Steuerschuldrisiko und die finanzielle Absicherung der Ukraine: Identifizierung und Monitoring Ukraine under Entscheidungszwang. Veränderungen in Wirtschaftszweigen. – Berlin, – 2014. – Oktober. – S. 114-124.
 40. Мартинюк, В. П. Моделювання взаємовпливу фіскальних та макроекономічних показників з метою забезпечення фіскальної безпеки держави / В. П. Мартинюк // Наука молода. – 2013. – № 20. – С. 63-71.
 41. Мартинюк, В. П. Моделювання впливу змін у митній системі на індикатори економічної безпеки держави / В. П. Мартинюк // Наука молода. – 2010. – № 14. – С. 109-116.
 42. Мартинюк, В. П. Митна система України та її фіскально-регулюючий потенціал [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 3 (48), т. 2. – С. 84-92.
 43. Мартинюк, В. П. Аналіз ефективності та напрямки вдосконалення діяльності митних органів України [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Наука молода. – 2010. – № 13. – С. 165-173.
 44. Мартинюк, В. П. Прогнозування надходження податкових платежів до державного бюджету за допомогою використання arima-моделі [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Наукові праці НДФІ. – 2011. – № 2 (55). – С. 46-55.
 45. Мартинюк, В. П. Особливості ідентифікації методів оцінки ринкової вартості при діагностиці економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Наука молода. – 2012. – № 18. – С. 118-122.
 46. Мартинюк, В. П. Оцінка стану національної економіки на основі інтегрального показника економічної безпеки держави [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2013. – № 25 (І). – С. 179-187.
 47. Мартинюк, В. П. Специфіка особливостей фінансово-економічної безпеки банківського контролю над економічною злочинністю [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Вісник Дніпропетровського університету. Сер..Економіка. –2013. – Вип. 7 (1). – С. 53-58.
 48. Мартинюк, В. П. Формування логістичної стратегії як чинник фінансово-економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Наука молода. – 2013. – № 19. – С. 176-180.
 49. Мартинюк, В. П. Економічна безпека вищих навчальних закладів в Україні: передумови оцінювання [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2013. – № 25, ч. ІІ. – С. 193-198.
 50. Мартинюк, В. П. Податковий борг як форма економічної злочинності та загроза економічній безпеці держави [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, С. І. Лекарь, Н. М. Михальчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. Економічна. – 2013. – Вип. 2. – С. 66-78.
 51. Мартинюк, В. П. Стратегія нейтралізації податково-боргових ризиків фінансової безпеки держави [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, Н. М. Михальчук // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – 2014. – № 4 (59). – С. 143-148.
 52. Мартинюк, В. П. Наукові підходи до удосконалення методики розрахунку рівня економічної безпеки держави [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2014. – Вип. 1 (10). – С. 277-286.
 53. Мартинюк, В. П. Боротьба з тіньовою економікою як пріоритетний напрям зміцнення фінансової безпеки [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, К. А. Хом’як // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – 2015 – Вип. 11. – С. 68-72.
 54. Крисоватий, А. І. Нові можливості застосування інструментів митно-тарифного регулювання в умовах світової фінансово-економічної нестабільності / А. І. Крисоватий, В. П. Мартинюк // Міжнародне співробітництво України у сфері оподаткування. Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів : зб. матер. наук.-практ. конф. [23 жовтня 2009]. – Ірпінь, 2009. – С. 150-152.
 55. Мартинюк, В. П. Видатки на соціальні пенсії в контексті забезпечення соціальної безпеки держави: міжнародні порівняння / В. П. Мартинюк, Т. І. Длугопольська // Стратегічні пріоритети. – 2017. – № 4. – С. 118-131.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Мартинюк, В. П. Фінансові аспекти розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України [Текст] : монографія / В. П. Мартинюк. – К. : Кондор, 2011. – 326 с.
 2. Мартинюк, В. П. Фіскальна безпека держави : концептуальні засади та шляхи забезпечення [Текст] : монографія / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька. – Тернопіль : Крок, 2015. – 206 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Мартинюк, В. П. Податкове право [Текст] : навч. посіб. / В. П. Мартинюк, Н. М. Михальчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 274 с.