Михайлишин Надія Петрівна

Опубліковано: 12 грудня 2011

myhaylyshyn

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Михайлишин, Надія Петрівна Облік, оперативний контроль витрат та калькулювання собівартості продукції буряківництва [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.12 - бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності / Надія Петрівна Михайлишин.– Тернопіль : ТАНГ, 1994. – 173 с.
 2. Михайлишин, Надія Петрівна Облік, оперативний контроль витрат та калькулювання собівартості продукції буряківництва [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.12 / Надія Петрівна Михайлишин. - Тернопіль : ТІНГ, 1994. - 22 с.

СТАТТІ:

 1. Михайлишин, Н. Роль контролінгу у формуванні цінової політики підприємства / Н. Михайлишин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – № 22. – С. 133-135.
 2. Альошина, Т. Г. Аналіз та співставність показників операційних витрат та фінансових результатів діяльності у фінансовій звітності / Т. Г. Альошина, Н. П. Михайлишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 135-137.
 3. Михайлишин, Н. П. Контролінг інноваційної діяльності як засіб реалізації інноваційного потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Н. Михайлишин, Н. Г. Мельник // Інноваційна економіка. – 2010. – № 1. – С. 101-105.
 4. Михайлишин, Н. Оцінка рівня податкового навантаження / Надія Михайлишин, Святослав Питель // Накові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. - С. 65-68.
 5. Михайлишин, Н. Сутність контролінгу як нової концепції системного управління підприємством / Н. Михайлишин, С. Питель // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 13, ч. 2. - С. 18-20.
 6. Мельник, Н. Особливості розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Н. Мельник , Н. Михайлишин // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2009. – № 17, т. II. – С. 217-220.
 7. Михайлишин, Н. П. Інноваційні методи навчання у системі підготовки економістів / Н. П. Михайлишин // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 72-77.
 8. Романів, Р. Принципи формування внутрішньогосподарської звітності в системі управлінського обліку [Електронний ресурс] / Ростислав Романів, Надія Михайлишин // Наукові записки. Сер. Економіка. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – № 10. – С. 202-204.
 9. Михайлишин, Н. П. Тос – теорія, що ламає стереотипи [Електронний ресурс] / Н. П. Михайлишин, Н. Г. Мельник // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4. – С. 81-83.
 10. Михайлишин, Н. П. Управлінський облік витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства [Електронний ресурс] / Н. П. Михайлишин, В. В. Данилюк // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 190-193.
 11. Михайлишин, Н. П. Використання SWOT-аналізу в контролінгу маркетингової діяльності підприємства [Текст] / Н. П. Михайлишин, А. А. Михайлишин // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ : зб. тез доп. за матер. наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Секц. № 4 : Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні. – С. 30-33.
 12. Мельник, Н. Г. Практичні аспекти організації контролінгу на підприємстві [Електронний ресурс] / Н. Г. Мельник , Н. П. Михайлишин // Вісник львівської комерційної академії. – 2011. – Вип. 36. – С. 254-257.
 13. Михайлишин, Н. П. Сутність контролінгу персоналу та його роль у підвищенні конкурентоспроможності підприємства / Н. П. Михайлишин // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 35-39.
 14. Данилюк, І. Роль стратегічного контролю в системі управління підприємством / Ірина Данилюк, Надія Михайлишин // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 105-108.
 15. Крамарчук, С. Еволюція логістики та сучасні тенденції її розвитку /Світлана Крамарчук, Надія Михайлишин //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 95-97.
 16. Михайлишин, Н. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління власним капіталом підприємства [Електронний ресурс] / Надія Михайлишин, Ірина Данилюк // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 127-133.
 17. Мельник, Н. Г. Прогресивні калькуляційні системи / Н. Г. Мельник, Н. П.  Михайлишин // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв : Миколаївський університет ім. В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 1008-1012.
 18. Михайлишин, Н. П. Якість продукції як важливий показник обліку в буряківництві / Н. П. Михайлишин // Методологія бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1992. – С. 15-18.
 19. Палюх, М. С. Опыт работы подсобных промышленных предприятий колхоза / М. С. Палюх, И. И. Костецкий, Н. П. Михайлишин // Информационный листок. – Львов, 1992. – № 050-92. – 3 с.
 20. Михайлишин, Н. П. Економічні проблеми виробництва продукції буряківництва / Н. П. Михайлишин // Організація бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах переходу до ринкової економіки. – Тернопіль, 1993. – С. 25-27.
 21. Михайлишин, Н. П. Нормативи виробничих витрат в буряківництві / Н. П. Михайлишин // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1995. – Вип. 3. – С. 39-40.
 22. Мельник, Н. Г. Значення оперативного аналізу в управлінні сільськогосподарським підприємством / Н. Г. Мельник, Н. П. Михайлишин // Економічні проблеми розвитку західноукраїнського агропромислового комплексу в умовах переходу до ринкової економіки : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – С. 119-121.
 23. Підлужна, Н. М. До питання про склад витрат виробництва / Н. М. Підлужна, Н. П. Михайлишин, С. В. Питель // Проблеми і напрямки реформування аграрного сектора економіки України : зб. наук. статей. – Тернопіль : ТІАБ, 1996. – Вип. 1. – С. 52
 24. Підлужна, Н. М. До питання обліку виробничих витрат у фарфоровій промисловості / Н. М. Підлужна, Н. П. Михайлишин, С. В.Питель // Проблеми економічної теорії і практики на сучасному етапі : зб. наук. праць. – Хмельницький : Вид-во ТУП, 1998. – С. 85-87.
 25. Михайлишин, Н. П. Підходи до відображення витрат в системі фінансового і управлінського обліку / Н. П. Михайлишин // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 7. – С. 55-58.
 26. Михайлишин, Н. П. Особливості ведення управлінського обліку в умовах автоматизації / Н. П. Михайлишин // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – Вип. 8. – С. 141-143.
 27. Підлужна, Н. М. Методика формування практичних навиків з курсу «Теорія бухгалтерського обліку» / Н. М Підлужна, Н. П. Михайлишин, Г. В. Тесля // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – Вип. 9. – С. 66-69.
 28. Михайлишин, Н. П. Сутність та основні показники маркетингового контролінгу / Н. П. Михайлишин, С. В. Питель // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – Вип. 10. – С. 82-88.
 29. Михайлишин, Н. П. Інформація як фактор ефективної діяльності підприємства в умовах ринку / Н. П. Михайлишин // Проблеми економіки України : зб. наук. Праць // Проблеми економіки України: зб. наук. пр. Вип. 11 / відпов. за випуск проф. М.С. Пушкар. – Тернопіль, 2006. – С. 62-65.
 30. Михайлишин, Н. П. Контролінг в системі менеджменту / Н. П. Михайлишин // Поступ в науку : зб. наук. праць. – Бучач, 2006. – Вип. 2. – С. 101-105.
 31. Михайлишин, Н. П. Врахування умов, у яких приймається управлінське рішення в системі контролінгу / Н. П. Михайлишин // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2008. – Вип. 12. – С. 112-116.
 32. Михайлишин, Н. П. Формування системи контролінгу в інформаційному середовищі підприємства / Н. П. Михайлишин, Н. Г. Мельник // Поступ в науку : зб. наук. праць БІМА. – Бучач, – 2010. – № 6. – С. 209-211.
 33. Михайлишин, Н. П. Облік витрат і калькулювання собівартості поліграфічної продукції / Н. П. Михайлишин // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки : міжнар. зб. наук. праць. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 43-51
 34. Михайлишин, Н. П. Становлення національної системи управлінського обліку / Н. П. Михайлишин // Економіка: проблеми теорії та практики : міжвуз. зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. – Вип. 38. – С. 54-57.
 35. Мельник, Н. Г. Комплексний аналіз соціально-економічного розвитку регіону / Н. Г. Мельник, Н. П. Михайлишин // Наукові записки. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12. – С. 83-85.
 36. Мельник, Н. Г. Гармонізація та інтеграція міжнародних стандартів аудиту / Н. Г. Мельник, Н. П. Михайлишин // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – С. 142-144.
 37. Михайлишин, Н. П. Сутність бенчмаркінгу та його роль у формуванні конкурентної стратегії підприємства / Н. П. Михайлишин, М. М. Дупай, Н. Г. Мельник // Вісник національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. – Рівне : Редакційно-видавничий центр, 2006. – Вип. 4 (36). – С. 285-290.
 38. Данилюк, І. В. Облік розрахунків з оплати праці: шляхи вдосконалення / І. В. Данилюк, Н. П. Михайлишин // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 4 (25). – С. 144-149.
 39. Михайлишин, Н. П. Сутність зобов’язань та їх класифікація: економічний та правовий аспекти / Н. П. Михайлишин // Економіка: реалії часу : наук. журн. Одеського нац. політехн. ун-ту. – 2012. – № 2 (3). – С. 130-135.
 40. Романів, С. Р. Теоретичні засади функціонування комп’ютерного аудиту в Україні [Електронний ресурс] / С. Р. Романів, Н. П. Михайлишин // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10. – С. 971-976.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.] ; за ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 268 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Облік в галузях промисловості [Текст] : навч. посіб. / М. С. Кузів, Н. П. Михайлишин, Н. В. Гудзь, О. М. Берестецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 222 с.
 2. Дупай, М. М. Облік товарних операцій комерційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. М. Дупай, Н. П. Михайлишин. – Тернопіль : Астон, 2005. – 272 с.