Мазур Володимир Степанович

Опубліковано: 23 грудня 2011

mazur

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мазур, Володимир Степанович Ринкові форми і системи заробітної плати на промислових підприємствах [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація та управління підприємствами / Володимир Степанович Мазур.– Тернопіль: ТДЕУ, 2005.– 233 с.
 2. Мазур, Володимир Степанович Ринкові форми і системи заробітної плати на промислових підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація та управління підприємствами / Володимир Степанович Мазур. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Мазур, В. Інтеграційні можливості й проблеми входження України в Європейський Союз /В. Мазур //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2006.– Вип. 5-1.– С. 126-131.
 2. Мазур, В. Нові підходи до підвищення соціальної та виробничої активності працівників /В. Мазур //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2009.– Вип. 9.– С. 341-344.
 3. Мазур, В. Парадигма усталеного розвитку: світовий досвід та уроки для України / Володимир Мазур // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – Вип. 5. – С. 381-384.
 4. Мазур, В. Порівняльна характеристика систем оплати та мотивації праці за кордоном і на українських підприємствах / Володимир Мазур // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – Вип. 18, ч. 2. - С. 179-183.
 5. Мазур, В. Потенціал України в контексті розвитку міжнародних туристичних послуг [Електронний ресурс] / В. Мазур // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль, 2010. – № 2. – С. 120-125.
 6. Мазур, В. Системи і форми заробітної плати ТНК у кризових умовах господарювання [Електронний ресурс]/ В. С. Мазур, Н. С. Мазур // Формування ринкової економіки. – 2010. – С. 292-300.
 7. Мазур, В. Конкурентоспроможність підприємства: досвід спиртової промисловості / Володимир Мазур, Наталія Мазур // Журнал європейської економіки. – 2011. – № 4. – С. 457-462.
 8. Мазур, В. Порівняльна характеристика моделі організації корпоративного управління в умовах України і за кордоном / Володимир Мазур // Вісник Тернопільської академії народного. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 1. – С. 61-66.
 9. Заверуха, І. Використання НЛП-технологій в НR-менеджменті /Ігор Заверуха, Володимир Мазур //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 326-328.
 10. Мазур, В. Підприємство в умовах кризи /Володимир Мазур, Михайло Вишиванюк //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 106-108.
 11. Мазур, В. Індустрія гостинності - ефективний інструмент розвитку туристичного бізнесу / Володимир Мазур // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, № 3. – С. 273-286.
 12. Мазур, В. Трансформація економічного розвитку промислових підприємств України та їхня інтеграція в європейський простір / Володимир Мазур, Наталія Мазур // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 146-153.
 13. Мазур, В. С. Проектування міжнародної конкурентоспроможності підприємства в сучасній парадигмі управління / В. Мазур //  Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5-2. – С. 33-44.
 14. Мазур, В. С. Місія – засіб стабілізації управління підприємством у кризових умовах господарювання [Електронний ресурс] / В. С. Мазур // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. :  КНЕУ, 2012. – Спец. вип. : Економіка підприємства: теорія та практика. – С. – 326-336.
 15. Мазур, В. С. Трансформація світового досвіду в створенні інвестиційного механізму розвитку підприємств України в кризових умовах господарювання  / В. С. Мазур // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 5-2. – С. 197-205.
 16. Мазур, В. С. Hospitality industry is the effective instrument of travel business development [Electronic resource] / В. С. Мазур // Журнал європейської економіки. – Тернопіль : ТНЕУ, № 3, т. 14. – 2015. –  С. 273-286.
 17. Мазур, В. С. Формування моделі розвитку підприємства за концепцією аспектів трансформації в кризових умовах господарювання [Електронний ресурс] / В. С. Мазур // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : наук. журн. – Луганськ, 2013. – № 7 (196), ч. 1. – С. 130-134.
 18. Мазур, В. С. Управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах створення інноваційно-технологічних кластерів [Електронний ресурс] / В. С. Мазур // Вісник  Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2013. – № 5. – С. 232-242.
 19. Мазур, В. С. Управління якістю туристичних послуг в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / В. С. Мазур, В. Брич // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. праць. – Київ, 2014. – № 35. – С. 161-170.
 20. Mazur, V. Public services –european experience [Electronic resource] / Volodymyr Mazur.
 21. Мазур, В. С. Управління змінами - складова стратегії розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Володимир Степанович Мазур.
 22. Мазур, В. С. Ефективне управління туристичною галуззю в кризових умовах господарювання [Електронний ресурс] / Володимир Степанович Мазур.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Куриляк, В. Є. Заробітна плата на промислових підприємствах: методичні та організаційні аспекти: монографія / В. Є. Куриляк, В. С Мазур. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 304 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Менеджмент : теорія і практика [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. С. Мазур. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 200 с.
 2. Екологічна стійкість [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. С. Мазур. - Тернопіль : ТНЕУ, 2009. - 204 с.
 3. Охорона праці в галузі [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. С. Мазур. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 133 с.
 4. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.