Михайлишин Лілія Іванівна

Опубліковано: 23 грудня 2011

muhajlushunКафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: викладач

Дисертація:

 1. Михайлишин, Л. І . Транснаціоналізація економічної діяльності в умовах глобалізації : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня к. екон. наук : спец. 08.00.02 світове господарство і міжнародні економічні відносини / Лілія Іванівна Михайлинин. – Донецьк, 2011. – 24 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Михайлишин, Л. І. До питання про теоретичні основи розвитку міжнародної економічної діяльності / Л. І. Михайлишин // Вісник Донецького національного університету. Сер. В. Економіка і право.– 2009.– № 2.– С. 169-173.
 2. Михайлишин, Л. До питання глобалізації української економіки: сутність, стан, проблеми / Лілія Михайлишин // Підприємництво, господарство і право.– 2009.– № 8.– С. 168-173.
 3. Михайлишин, Л. І. Туризм як напрям економічного розвитку високогірних регіонів Прикарпаття (на прикладі Яремчанського регіону) / Л. І. Михайлишин // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу.– 2008.– № 1.– С. 147-151.
 4. Михайлишин, Л. Вектори інтеграції України: в ЄС чи СНД [Електронний ресурс] / Лілія Михайлишин // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила. Галицького. – 2011. – № 3. – С. 172-181.
 5. Михайлишин, Л. І. Впровадження прогресивного оподаткування доходів фізичних осіб як напрям забезпечення суспільного добробуту [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин, Ю. І Коровчук // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – Вип. 1, ч. 1. – С. 312-323.
 6. Михайлишин, Л. І. До проблем транснаціоналізації економічної діяльності в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин, М. М. Дзісяк // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. – 2011.– № 3.- С. 313-317.
 7. Михайлишин, Л. І. Прямі іноземні інвестиції в розвитку економіки України: стан та проблеми [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНЕУ. – Чернівці : ЧТЕІ КНЕТУ, 2009. – Вип. 4 – С. 198-210.
 8. Михайлишин, Л. І. Регіональні аспекти підвищення конкурентоспроможності України / Л. І. Михайлишин, М. М. Максимюк // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених. – 2011. – Ч. 2.– С. 279 – 281.
 9. Михайлишин, Л. Інституційне забезпечення вдосконалення організаційно-правового механізму регулювання прямих іноземних інвестицій [Електронний ресурс] / Л. Михайлишин // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011.– Вип. ІІ, ч. 1. – С.199-208.
 10. Михайлишин, Л. Людський капітал та його роль в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Л. Михайлишин // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених – 2011. – Ч.2. – С. 277–279.
 11. Михайлишин, Л. Міжнародні інвестиційні договори як напрям правового регулювання процесу транснаціоналізації економічної діяльності / Л. Михайлишин // Освіта і наука ХХІ століття : зб. матер. звітної викладацької та студентської наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 24 березня 2011 р.). – Івано-Франківськ, 2011. – С. 311-313.
 12. Михайлишин, Л. Тенденції інтеграційних процесів в Україні під впливом глобалізації [Електронний ресурс] / Л. Михайлишин // Участь України у глобалізаційних процесах : матеріали Всеукр. семінару молодих учених та студентів. – Саки : Підприємство Фенікс, 2011. – С. 52-55.
 13. Михайлишин, Л. Удосконалення макроекономічного механізму міжнародного інвестування в умовах глобалізації / Л. Михайлишин // Освіта і наука ХХІ століття : зб. матеріалів звітної викладацької та студентської наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 24 берез. 2011 р.]. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 51-53.
 14. Михайлишин, Л. Удосконалення національних стратегій регулювання процесів у сфері транснаціоналізації економічної діяльності в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Л. Михайлишин // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Суми, 2011. – Т. 1. – С. 50-52.
 15. Михайлишин, Л. Узгодження системи цінностей суб’єктів транс націоналізації економічної діяльності [Електронний ресурс] / Л. Михайлишин // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект : зб. наук. праць. Донецького національного університету – Донецьк, 2011. – С. 300-309.
 16. Михайлишин, Л. І. Напрями удосконалення механізму стимулювання і розвитку ЗЕД суб'єктів малого та середнього бізнесу / Л. І. Михайлишин, Б. А. Камінський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 298-302.
 17. Михайлишин, Л. І. Управління процесами антикризової діяльності на підприємствах /Л. І. Михайлишин, А. А. Шевченко //Інноваційна економіка.– 2012.– № 4.– С. 41-46.
 18. Михайлишин, Л. І. Міжнародний тероризм як особлива форма глобального конфлікту: причини, наслідки та способи боротьби [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлинин, Ю. І. Коровчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2012. – Вип. 2. – С. 312-325.
 19. Михайлишин, Л. І. Основні напрями удосконалення діючого механізму регулювання процесів транснаціоналізації економічної діяльності в умовах глобалізаці / Л. І. Михайлинин // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Т. 2. – С. 216-222.
 20. Михайлинин, Л. І., Проблеми розвитку міжнародних транспортних коридорів / Л. І. Михайлинин, І. В. Кузів //Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материали ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [1 марта 2012 г.]. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2012. – С. 331-332.
 21. Михайлишин, Л. І. Особливості здійснення експортно-імпортних операцій підприємствами в Україні / Л. І. Михайлинин, Т. М. Пасічник // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материали ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь ИТ «АРИАЛ», 2012. – С. 344-346.
 22. Михайлинин, Л. І. Напрями удосконалення механізму стимулювання і розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу / Л. І. Михайлишин, П. В. Саміла // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материали ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2012. – С. 346-348.
 23. Михайлинин, Л. І. Проблеми та напрями підвищення реалізації експортного потенціалу українських підприємств / Л. І. Михайлинин, Н. В. Шкрібляк // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материали ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2012. – С. 367-368.
 24. Михайлишин, Л. І. Міжнародний тероризм як особлива форма глобального конфлікту / Л. І. Михайлинин, В. О. Зінькова // Посткризовий розвиток світової економіки та України : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молод. вчених. – Тернопіль, 2012. – С. 395-397.
 25. Михайлинин, Л. І. Газотранспортна система України в системі геоекономічного позиціонування вітчизняної економіки / Л. І. Михайлинин, І. В. Кузів // Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – С. 270-273.
 26. Кузів, І. В. Газотранспортна система України в контексті геополітичних амбіцій сходу і заходу / І. В. Кузів, Л. І. Михайлинин // Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики : зб. тез доповідей. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012 – С. 46-49.
 27. Михайлишин, Л. І. Розвиток та боротьба з корупцією в Україні / Л. І. Михайлишин // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 7-13.
 28. Михайлишин, Л. І. Інновації як форма глобальних соціально-економічних відносин / Л. І. Михайлишин // Інноваційна економіка . - 2014. - № 3. - С. 40-48.
 29. Михайлишин, Л. І. Роль і значення ТНК та національних компаній в соціально-економічному розвитку депресивних регіонів / Л. І. Михайлишин // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці : ЧТЕІ КНЕТУ, 2007. – Вип. 3. – С. 119-135.
 30. Михайлишин, Л. І. Організаційно-правові аспекти залучення іноземного капіталу в економіку України / Л. І. Михайлишин, В. І. Охота // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций: региональный аспект. – Донецкий национальный университет, 2010. – Ч. І. – С. 618-621.
 31. Михайлишин, Л. І. Роль експортно-імпортних операцій при формуванні геоекономічного і геополітичного вектора України [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин, О. А. Пробоїв // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНЕТУ, 2012. – Вип. ІV (48). – С. 86-97.
 32. Михайлишин, Л. І. Реформування фіскальної політики та ефективність процесів інтеграції України до ЄС / Л. І. Михайлишин // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций: региональный аспект. – Донецкий национальный университет, 2013. – Ч. 2. – С. 199-203.
 33. Михайлишин, Л. І. Формування концептуальних основ регулювання ринку праці України в умовах трансформації інноваційного розвитку глобальної економіки [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин, Ю. О. Гетьманенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 85-92.
 34. Михайлишин, Л. І. До питання про трудоресурсне забезпечення інноваційного розвитку глобальної економіки [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин, Ю. О. Гетьманенко // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 28. – С. 156-163.
 35. Михайлишин, Л. І. Системні перетворення транснаціоналізації в новітніх імперативах інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 30. – С. 256-267.
 36. Михайлишин, Л. І. Інноваційна політика України в контексті Євроінтеграції: стан, проблеми, перспективи розвитку / Л. І. Михайлишин // Scientific Journal Virtus Issue. – 2015. – № 3. – Р. 130-135.
 37. Михайлишин, Л. І. Трансформації інноваційно-орієнтованих моделей розвитку в глобальній економіці [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин, В. С. Свірський // Інноваційна економіка. - 2016. - № 1-2. - С. 15-20.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ

 1. Дні науки ІФІМ ТНЕУ [Текст] : зб. тез. доп. звітної наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.] / редкол. В. М. Островерхов, М. Я. Матвіїв, І. В. Пилипів, В. Є. Куриляк, Л. М. Алексеєнко, В. І. Данилишин, Р. Я. Баран, Л. І. Михайлишин. – Івано-Франківськ : ІФІМ ТНЕУ, 2012. – 196 с.