Мирончук Вікторія Михайлівна

Опубліковано: 17 лютого 2012

1456236738 mironchuk vmКафедра фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інстиуту економіки

Науковий ступінь: кандидат екеномічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мирончук, Вікторія Михайлівна Оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мирончук Вікторія Михайлівна ; Хмельницький нац. ун-т. - Хмельницький., 2013. - 179 с.
 2. Мирончук, Вікторія Михайлівна Оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мирончук Вікторія Михайлівна ; Львів. держ. фін. акад. - Л., 2013. - 20 с.

Статті:

 1. Мирончук, В. Сутність фінансової стійкості банку та фактори, що її визначають / Вікторія Мирончук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім./ В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 19. – С. 156-162.
 2. Погріщук, Б. Розвиток фінансової системи України в умовах ринкової трансформації: [Про ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію у Вінницькому інституті економіки 14-15 жовтня 2004 р.] / Б. Погріщук, О. Марченко, В. Мирончук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – січень-березень (№1). – С. 195-197.
 3. Мирончук, В. М. Вплив макроекономічних чинників на фінансову стійкість банків України / В. М. Мирончук // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. № 262 : в 12 т, т. ІІ. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – С. 341-358.
 4. Мирончук, В. М. Аналіз основних підходів і методів оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій / В. М. Мирончук // Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. – Вінниця : Вінницький фінансово-економічний університет, 2010. – № 4 (28). – С. 113-122.
 5. Мирончук, В. М. Дискримінантна модель оцінки стійкості фінансового стану банків України / В. М. Мирончук // Прометей : регіон. зб. наук. праць з економіки. – Донецьк : ДЕГІ, 2010. – Вип. 3 (33). – С. 216-222.
 6. Мирончук, В. М. Оцінка внутрішньо системних складових формування фінансової стійкості банків України / В. М. Мирончук // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : зб. наук. праць. Сер. Економічні науки. – Чернівці : Технодрук, 2010.  – Вип. 2 (19) – С. 113-125.
 7. Мирончук, В. М. Аналіз основних показників діяльності депозитних корпорацій / В. М. Мирончук // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-виробн. журнал. – Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААН. – Тернопіль : ТІАПВ НААН, 2010. – Вип. 2 (21). – С. 208-211.
 8. Мирончук, В. М. Проблеми оцінювання фінансової стійкості банків за допомогою сучасних рейтингових методик / В. М. Мирончук // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – № 2.
 9. Мирончук, В. М. Визначення схильності банків до системних банківських криз за допомогою термодинамічних показників / В. М. Мирончук // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. – № 52/2. – С. 181-186.
 10. Мирончук, В. М. Вдосконалення комплексної оцінки стійкості фінансової системи України [Електронний ресурс] / В. М. Мирончук, І. О. Зававльнюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 8.
 11. Мирончук, В. М. Вдосконалення схеми кредитних відносин, шляхом поєднання елементів традиційної та ісламської систем кредитування [Електронний ресурс] / В. М. Мирончук // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. - 2011. - № 6.
 12. Мирончук, В. М. Використання функції Харрінгтона при оцінюванні фінансової стійкості банків України [Електронний ресурс] / В. М. Мирончук // Економіка. Управління. Інновації. - 2012. - № 1.
 13. Мирончук, В. М. Фінансова стійкість депозитних корпорацій: фактори впливу та індикатори оцінки [Електронний ресурс] / В. М. Мирончук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. І (41). – С. 306-312.