Мартусенко Ірина Валеріївна

Опубліковано: 20 лютого 2012

martusenko i v

Кафедра економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мартусенко, Ірина Валеріївна Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області [Текст] : дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Мартусенко Ірина Валеріївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 213 с.
 2. Мартусенко, Ірина Валеріївна Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області [Текст] : автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Мартусенко Ірина Валеріївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 24 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Мартусенко, І. В. Захворюваність населення як основний соціально-демографічний фактор розвитку регіонального медичного комплексу [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко // Економічні науки. Сер. Регіональна економіка. – 2008. – Вип. 5(17), ч. 2 - С. 276-289.
 2. Мартусенко, І. В. Функціонально-компонентна структура регіонального медичного комплексу [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко // Економічна та соціальна географія. – 2008. – Вип. 58. – С. 182-189.
 3. Мартусенко, І. В. Сутність організаційного потенціалу та його роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств / І. В. Мартусенко, Г. М. Бойківська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 69-72.
 4. Мартусенко, І. В. Медико-географічне районування території Вінницької області / І. В. Мартусенко // Регіональна економіка. – 2012. – № 3. – С. 49-56.
 5. Бойківська, Г. М. Проблеми формування системи реалізації зерна в Україні [Електронний ресурс] / Г. М. Бойківська, І. В. Мартусенко // Університетські наукові записки. – 2009. – № 4 (32) – С. 296-301.
 6. Мартусенко, І. В. Особливості розвитку ринку молока та молочних продуктів в Україні [Електронний ресурс] / Г. М. Бойківська, І. В. Мартусенко //  Агросвіт. – 2010. – № 9.– С. 30-35.
 7. Бойківська, Г. М. Організаційно-інноваційна модель ефективного використання потенціалу переробних підприємств аграрного комплексу Вінницької області [Електронний ресурс] / Г. М. Бойківська, І. В. Мартусенко // Агросвіт. – 2012. – № 8. – С. 20-26.
 8. Бойківська, Г. М. Конкурентоспроможний розвиток молокопереробного підприємства: передумови та фактори / Г. М. Бойківська, І. В. Мартусенко // Агросвіт. – 2014. – № 18. – С. 29-35.
 9. Мартусенко, І. В. Особливості конкурентоспроможного розвитку молокопереробного підприємства в сучасній практиці господарювання [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко, Г. М. Бойківська //Агросвіт. – 2014. – № 18. – С. 29-35.
 10. Мартусенко, І. В. Рівень соціально-економічного розвитку та його вплив на функціонування медичного комплексу Вінницької області [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко // Університетські наукові записки. - 2007. - № 4. - С. 509-515.
 11. Мартусенко, І. В. Трансформація фінансування системи охорони здоров’я в Україні та зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко, Т. Д. Сіташ // Проблеми економіки. - 2013. - № 1. - С. 321-325.
 12. Мартусенко, І. В. Особливості сучасного розвитку агропромислового комплексу Вінницької області [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко, О. М. Ціхановська // Сталий розвиток економіки. - 2014. - № 3. - С. 126-133.
 13. Мартусенко, І. В. Комплексна оцінка проблем і перспектив соціально-економічного розвитку території Вінницької області / І. В. Мартусенко // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку : зб. наук. праць. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2008. – С. 144-149.
 14. Мартусенко, І. В. Передумови та фактори формування медико-географічної ситуації у Вінницькій області / І. В. Мартусенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.  Географія. – Вінниця, 2002. – Вип. 3. – С. 146-152.
 15. Мартусенко, І. В. Структурні і територіальні особливості розвитку медичного комплексу Вінницької області / І. В. Мартусенко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Географія. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – № 2. – С. 169-172.
 16. Мартусенко, І. В. Антропогенна діяльність як фактор формування та функціонування медичного комплексу / І. В. Мартусенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Географія. – Вінниця, 2003. – Вип. 6. – С. 162-167.
 17. Мартусенко, І. В. Методика суспільно-географічного дослідження медичного комплексу обласного регіону / І. В. Мартусенко // Економічна та соціальна географія : наук. збірник. – К., 2003. – Вип. 54. – С. 139-145.
 18. Мартусенко,  І. В. Сутність і структурні особливості медичного комплексу як територіальної системи / І. В. Мартусенко // Географія і сучасність : зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2003. – Вип. 1 (10). – С. 236-246.
 19. Мартусенко, І. В. Організаційні зміни регіонального медичного комплексу в період переходу до ринкових умов / І. В. Мартусенко // Економічна та соціальна географія : наук. зб. КНУ ім. Т. Шевченка. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. – Вип. 56. – С. 159-166.
 20. Мартусенко, І. В. Формування сучасної моделі сталого розвитку регіону (на прикладі Вінницької області) / І. В. Мартусенко // Економічна та соціальна географія : наук. зб. КНУ ім. Т. Шевченка. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. – Вип. 57. – С. 236-242.
 21. Мартусенко, І. В. Концепція сталого розвитку суспільства як невід’ємна складова екологічної освіти / І. В. Мартусенко // Нові технології навчання. Шляхи розвитку духовності та професіоналізму за умов глобалізації ринку освітніх послуг. – Київ - Вінниця : ІІТЗМ МОН України, ВСЕІ Університету «Україна», 2007. – Спецвип. 48, ч. I. – С. 339-343.
 22. Мартусенко, І. В. Управлінська структура регіонального медичного комплексу / І. В. Мартусенко // Університетські наукові записки. : часоп. Хмельн. ун-ту управління та права. – Хмельницький, 2008. – № 3 (ІІ). – С. 225-227.
 23. Мартусенко, І. В. Збереження суверенного статусу України в умовах сучасних глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 8. – С. 210-214.
 24. Рум’янцева, К. Є. Роль міжпредметних зв’язків у професійній підготовці студентів економічних спеціальностей [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, І. В. Мартусенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ - Вінниця : ТОВ фірма “Планер”, 2012. – Вип. 30. – С. 457-461.