Мельник Вікторія Іванівна

Опубліковано: 20 лютого 2012

chornodon v i

Кафедра економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Посада: професор

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Чорнодон, Вікторія Іванівна Формування та економічна ефективність інвестицій на створення садів у сільськогосподарських підприємствах Поділля [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) / Вікторія Іванівна Чорнодон. – К. : ІАЕ, 2007. – 20 с.
 2. Мельник, Вікторія Іванівна Інноваційний розвиток садівництва України [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Мельник Вікторія Іванівна ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2012. - 452 с.
 3. Мельник, Вікторія Іванівна Інноваційний розвиток садівництва України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Мельник Вікторія Іванівна ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2012. - 40 с.

СТАТТІ:

 1. Чорнодон, В. Парадигма ефективного розвитку садівництва Вінниччини / Вікторія Чорнодон // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 5. – С. 211-216.
 2. Мельник, І. В. Оптимізація прибутку переробних підприємств як складова фінансової стратегії / І. В. Мельник, В. І. Чорнодон // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 5. – С. 48-50.
 3. Чорнодон, В. Конкуренція як фактор ефективного розвитку підприємств агропромислового комплексу України / Вікторія Чорнодон // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 5. – С. 376-380.
 4. Чорнодон, В. Державне регулювання ефективного функціонування садівництва / Вікторія Чорнодон // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 11. – С. 48-51.
 5. Чорнодон, В. І. Роль економічних факторів у розвитку садівництва / В. І. Чорнодон // Економіка та держава. – 2009. – № 1. – С. 56-57.
 6. Чорнодон, В. И. О развитии и активизации процессов инвестирования садоводческой отрасли / В. И. Чорнодон // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – № 23. – С. 9-10.
 7. Погріщук, Б. Систематизація формотворчих елементів процесу розвитку в контексті інноваційних змін / Борис Погріщук, Вікторія Чорнодон // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 14. – С. 184-189.
 8. Погріщук, Б. В. Світоглобалізаційні процеси та їх вплив на розвиток інноваційної діяльності в АПК [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Чорнодон // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 3 (25). – С. 28-31.
 9. Чорнодон, В. І. Реалізація стратегії інноваційного розвитку садівництва [Електронний ресурс] / В. І. Чорнодон // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Сер. Економічні науки. – 2011. – Вип. 2, т. 1. – С. 312- 317.
 10. Чорнодон, В. І. Відтворення плодоягідних насаджень як передумова ефективного функціонування галузі [Електронний ресурс] / В. І. Чорнодон // Економіка АПК. – 2009. – № 1. – С. 64-67.
 11. Чорнодон, В. І. Інноваційний розвиток садівництва: тенденції та перспективи [Електронний ресурс] / В. І. Чорнодон // Науковий вісник. – Одеса, 2009. – № 4. – С. 28-35.
 12. Чорнодон, В. І. Інноваційний характер відтворювальних процесів у садівництві України [Електронний ресурс] / В. І. Чорнодон // Агроінком. – 2010. – № 7-9. – С. 1-8.
 13. Чорнодон, В. І. Кластеризація як чинник інноваційного розвитку промислового садівництва [Електронний ресурс] / В. І. Чорнодон // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип. 154, ч. 2.
 14. Chоrnоdоn, V. І. Conceptualization of economic development in paradigm of the modern economic system [Електронний ресурс] / V. І. Chоrnоdоn // Економічний вісник Донбассу. – 2010. – № 4. – С. 43-48.
 15. Чорнодон, В. И. Формирование системы инвестиционного обеспечения садоводческих предприятий [Электронный ресурс] / Чорнодон В. И. // Бізнес Інформ. – 2009. – № 2, т. 3. – С. 37-39.
 16. Мельник, В. Внутрішньосекторальні імперативи забезпечення конкурентоспроможності в умовах поглиблення співпраці з ЄС / Вікторія Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 59-67.
 17. Чорнодон, В. Інноваційний розвиток АПК у системі реформування національного господарського комплексу України / Вікторія Чорнодон // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-2. – С. 472-478.
 18. Погріщук, Б. В. Наукове забезпечення формування інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Чорнодон // Бизнес Інформ. – Харківський національний економічний університет МОН України, 2011. – № 3. – С. 64-67.
 19. Погріщук, Б. В. Соціально-економічні передумови інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Чорнодон // Вісник Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – Вип. 27 (42), ч. ІІ. – С. 63-68.
 20. Погріщук, Б. В. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва в контексті інноваційних змін у функціонуванні АПК [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Чорнодон // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – Вип. 2, т. 2 : Економічні науки. – С. 206-210.
 21. Погріщук, Б. В. Основні структурні зрушення в розвитку національної економіки як індикатор формування товарного ринку [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 5 (2). – С. 215-220.
 22. Погріщук, Б. В. Конкурентоспроможність як базова економічна теорія: стратегічний контент [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Мельник // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2013. – Спецвип. – С. 27-33.
 23. Погріщук, Б. В. Інвестиційно-інноваційний розвиток економіки: регіональний вимір [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Чорнодон // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. – 2012 . – № 7 (159). – С. 22-30.
 24. Погріщук, Б. В. Інновації як індикатор економічного розвитку промислових підприємств [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Мельник, В. М. Пилявець // Економічний вісник Донбасу. – 2013. – № 5 (25). – С. 218-224.
 25. Мельник, В. І. Організаційні засади забезпечення екологізації сільськогосподарського виробництва в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Мельник, Г. Б. Погріщук // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. – 2013. – Вип. XIX, № 1. – С. 201-209.
 26. Мельник, В. І. Організаційно-економічний механізм відтворення в агропромисловому комплексі на засадах екологічної безпеки [Електронний ресурс] / В. І. Мельник, Г. Б. Погріщук // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 3 (2) – С. 111-118.
 27. Мельник, В. Інноваційно-інтенсивний тип виробництва як пріоритетний у розвитку сільського господарства в Україні / Вікторія Мельник, Олег Погріщук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 4. – С. 35-45.
 28. Мельник, В. Економічний потенціал розвитку сільських територій в умовах євроінтеграційних процесів: перспективи зміцнення / Вікторія Мельник, Олег Погріщук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3. – С. 38-48.
 29. Мельник, В. Інвестиційне забезпечення аграрного сектору: розширення можливостей для України / Вікторія Мельник, Олег Погріщук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 3. – С. 23-34.
 30. Мельник, В. Економічний розвиток сільських територій у концепції формування конкурентоспроможності регіонів / Вікторія Мельник, Наталія Добіжа, Олег Погріщук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 1. – С. 70-80.
 31. Мельник, В. Особливості державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції в Україні / Вікторія Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 2. – С. 36-46.