Машко Андрій Іванович

Опубліковано: 01 вересня 2011

mashko a i

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Машко, Андрій Іванович Дефіцит державного бюджету : причини, наслідки та управління [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Андрій Іванович Машко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010– 204 с.
 2. Машко, Андрій Іванович Дефіцит державного бюджету : причини, наслідки та управління [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит /Андрій Іванович Машко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Іващук О. Моделювання взаємозв'язку дефіциту бюджету та показників економічної динаміки / Олег Іващук, Андрій Машко // Світ фінансів. –– № 1. – С. 68-79.
 2. Машко А. І. Суспільно-політичні детермінанти дефіциту бюджету [Електронний ресурс] / А. І. Машко, О. Й. Тимчук // Економічний аналіз. - 2012. - Т. 11(1). - С. 169-174.
 3. Машко А. Теоретичні аспекти регулювання інфляції в країнах Євросоюзу / А. Машко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 18. – С. 156-159.
 4. Фрадинський, О. Становлення оподаткування в країнах Стародавнього світу / Олександр Фрадинський, Андрій Машко // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 244-247.
 5. Машко, А. Соціально-політичні детермінанти дефіциту бюджету / Андрій Машко // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 169-174.
 6. Машко, Андрій Думка з приводу : бюджетний дефіцит – інфляція [ Електронний ресурс ] / Андрій Машко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 82-85.
 7. Фрадинський, О. Становлення морської митної варти в Російській імперії ( ХVIII- ХХ ст.) / О. Фрадинський, А. Машко // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 240-244.
 8. Горлачук, О. А. Сутність ціни та ціноутворення на сільськогосподарську продукцію [Електронний ресурс] / Олексій Анатолійович Горлачук, Микола Анатолійович Горлачук, Андрій Іванович Машко // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центрТернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Т. 20. – С. 23-29.
 9. Фрадинський, О. Еволюція надзвичайного оподаткування: від давньогрецької ейсфори до вітчизняного військового збору / Олександр Фрадинський, Андрій Машко // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 51-61.
 10. Машко, А. І. Бюджетний дефіцит: двоєдинство проблем та перспектива / А. І. Машко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2003. – Вип. 181, т. 2. – C. 260-273.
 11. Машко, А. І. Вплив інфляції на первинний дефіцит в моделі кривої інфляційного податку Лаффера / А. І. Машко // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Сер. Економіка. – 2006. – Вип. 8, ч. 1. – С. 205-213.
 12. Машко, А. І. Бюджетний дефіцит і державний борг: взаємозалежність та кількісна оцінка / А. І. Машко // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 2 (13). – С. 94-97.
 13. Машко, А. І. Теоретико-практичні проблеми управління бюджетним дефіцитом / А. І. Машко, О. Й. Тимчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2007. – Спецвип. 22, ч. 1. – С. 155-158.
 14. Машко, А. І. Управління дефіцитом державного бюджету / А. І. Машко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2008. – № 5, т. 1. – С. 152-158.
 15. Машко, А. І. Теоретичний аспект моделювання управління державним боргом / А. І. Машко // Наука й економіка. – 2008. – Вип. 4 (12). – С. 369-375.
 16. Машко, А. І. Аналіз взаємодії державних фінансів та суспільно-політичних формувань / А. І. Машко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – 2008. – Вип. 3 (19). – С. 111-114.
 17. Машко, А. І. Теоретичний еклектизм дефіциту бюджету [Електронний ресурс] / А. І. Машко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 1 (10), ч. II. – С. 278-282.
 18. Машко, А. І. До питання про дефіцит бюджету [Електронний ресурс] / А. І. Машко // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учен. та асп. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди». – 2012. – Вип. 18/3. – С. 202-207.
 19. Машко, А. І. Дефіцит бюджету: сутність, причини виникнення та проблеми управління [Електронний ресурс] / А. І. Машко // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2012. – Вип. 2 (7). – С. 308-314.
 20. Шашкевич, О. Л. Концептуалізація фінансових ресурсів як об’єкта фінансового контролю [Електронний ресурс] / О. Л. Шашкевич, А. І. Машко // Ефективна економіка. – 2014. – № 6.
 21. Машко, А. І. Теоретичні підходи до визначення сутності дефіциту бюджету [Електронний ресурс] / А. І. Машко, О. Р. Квасовський // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2014. – № 8.
 22. Машко, А. І. Сутнісні домінанти бюджетного дефіциту / А. І. Машко // Економіка та держава. – 2017. – № 11. – С. 44-46.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 2. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Кізима, Т. О. Управління державним боргом [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, А. І. Машко, О. Л. Шашкевич. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 228 с. – До 50-річчя ТНЕУ.