Маршалок Тарас Ярославович

Опубліковано: 01 грудня 2011

Маршалок

Кафедра податків і фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Маршалок, Тарас Ярославович Фіскально-регулююча парадигма податкового навантаження [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тарас Ярославович Маршалок.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 249 с.
 2. Маршалок, Тарас Ярославович Фіскально-регулююча парадигма податкового навантаження [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тарас Ярославович Маршалок.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Годованець, О. Податкове навантаження: важливий чинник соціально-економічної стратегії держави / Олександр Годованець, Тарас Маршалок // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(19). – С. 85-89.
 2. Маршалок, Т. Вектори оптимізації податкового навантаження в Україні / Тарас Маршалок // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 3. – С. 42-49.
 3. Маршалок, Т. Теоретична та методологічна концептуалізація перекладання податків / Т. Маршалок // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 3. – С. 101-112.
 4. Маршалок, Т. Концептуальна парадигма податкових відносин в контексті «справедливого оподаткування» / Тарас Маршалок // Світ фінансів. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 2. – С. 52-61.
 5. Маршалок, Т. Регіональні особливості податкового навантаження в Україні / Тарас Маршалок // Світ фінансів. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 2. – С. 135-142.
 6. Маршалок, Т. Я. Регулирующие аспекты влияния налоговой политики на процессы потребления / Т. Я. Маршалок // Бизнес информ. – 2006. – № 9.
 7. Маршалок, Т. Я. Роль макроекономічних показників при визначенні податкового впливу на економіку / Т. Я. Маршалок // Управління розвитком. – Харків : ХНЕУ, 2010. – № 4. – С. 23-26.
 8. Маршалок, Т. Я. Фіскальні та регулюючі ефекти справляння податків та податкових платежів в Україні / Т. Я. Маршалок, І. Л. Федун // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький : СМП «Тайп», 2011. – № 6. – С. 283-292.
 9. Маршалок, Т. Я. К проблеме идентификации сущности понятий налогового бремени, нагрузки и уровня налогообложения / Т. Я. Маршалок, В. А. Валигура // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 4 : Тема номера: Судебная практика по налоговым и финансовым спорам. 2011 год. – С. 323-329.
 10. Маршалок, Т. Я. Оптимизация налоговой нагрузки физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности в Украине / Т. Я. Маршалок // Наукові праці НДФІ. – 2013. – Вип. 2. – С. 10-16.
 11. Заклекта-Берестовенко, О. С. Теоретико-прагматичні ознаки справляння податку на додану вартість в Україні / О. С. Заклекта-Берестовенко, Т. Я. Маршалок // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 120-133.
 12. Маршалок, Т. Я. Фінансова деструктивність добробуту громадян в Україні [Електронний ресурс] / Т. Я. Маршалок, О. С. Заклекта-Берестовенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 9. – С. 144-147.
 13. Маршалок, Т. Моніторинг перекладання податкового тягаря в Україні / Тарас Маршалок // Світ фінансів. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 1. – С. 134-140. 
 14. Маршалок, Т. Я. Прагматизм реалізації критеріїв фіскальної політики [Електронний ресурс] / Т. Я. Маршалок // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький : СМП «Тайп», 2013. – № 4 (21). – С. 384-391.
 15. Маршалок, Т. Внутрішня боргова політика держави: форми, принципи та цілі реалізації / Тарас Маршалок, Святослав Олексійчук // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 43-52.
 16. Маршалок, Т. Я. Аналіз фіскальної політики України в умовах економічних циклів: позитивні та негативні аспекти / Т. Я. Маршалок // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. – № 9. – С. 22-36.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Крисоватий, А. І.  Фіскальна політика держави у фінансовому забезпеченні формування суспільства сталого розвитку [Текст] / А. І. Крисоватий, Т. Я. Маршалок // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 50-58.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 4. Маршалок, Т. Я.  Соціальні пріоритети податкового регулювання в Україні [Текст] / Т. Я. Маршалок // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 246-254.
 5. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 6. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 7. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 182 с.
 8. Маршалок, Т. Я. Податкова компонента фіскальної децентралізації та її теоретична природа [Текст] / Т. Я. Маршалок // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 17-29.
 9. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 10. Маршалок, Т. Я. Переваги та недоліки політики фіскальної децентралізації в Україні - сучасні тенденції [Текст] / Т. Я. Маршалок // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 80-100.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Десятнюк, О. М. Управління податковим боргом [Текст]: навч. посіб. / О. М. Десятнюк, Т. Я. Маршалок. – Тернопіль: Вектор, 2013. - 340 с.
 2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:
 3. Бречко, О. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Професійна етика та культура ділового спілкування» / О. Бречко, Т. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 60 с.
 4. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Податкова система» для студентів галузі знань «економіка і підприємництво» / Л. П. Амбрик, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, В. А. Валігура, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська, Ф. П. Ткачик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 68 с.
 5. Практикум з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання / О. М. Десятнюк, А. І. Крисоватий, Б. В. Башуцький, В. А. Валігура, С. Д. Герчаківський, Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 86 с.
 6. Практикум з дисципліни «Податкова система» / В. А. Валігура, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Б. В. Башуцький, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 98 с.
 7. Практикум з дисципліни «Управління податковим боргом» для студентів спеціальності «Оподаткування» денної та заочної форми навчання / О. М. Десятнюк, А. І. Крисоватий, Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : Вектор, 2010. – 135 с.
 

Мужевич Наталія Володимирівна

Опубліковано: 04 квітня 2013

1467274703 muzhevychКафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Дисертації:

 1. Мужевич, Наталія Володимирівна Облік і аналіз витрат на утримання та експлуатацію будівельної техніки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Наталія Володимирівна Мужевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 216 с.
 2. Мужевич, Наталія Володимирівна Облік і аналіз витрат на утримання та експлуатацію будівельної техніки [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Володимирівна Мужевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.– 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Мужевич, Н. Вибір оптимального методу амортизації на будівельну техніку /Наталія Мужевич // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 6. – С. 272-277.
 2. Мужевич, Н. В. Проблемні аспекти обліку надходження будівельної техніки [Електронний ресурс] / Н. В. Мужевич // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2009. – Вип. № 17, т. 2. – С. 228-231.
 3. Мужевич, Н. В. Нормативно-правове регулювання обліку витрат в будівництві / Н. В. Мужевич // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. - С.96-102.
 4. Мужевич, Н. В. Організаційні аспекти аналізу парку будівельних машин та механізмів [Електронний ресурс] / Н. В. Мужевич.
 5. Мужевич, Н. В. Нормативно-правове регулювання обліку витрат у будівництві / Н. В. Мужевич // Інноваційна економіка. – 2013. – № 9. – С. 196-202.
 6. Мужевич, Н. В. Імітаційна модель дослідження витрат на експлуатацію будівельної техніки [Електронний ресурс] / Н. В. Мужевич // Культура народів Причорномор’я. – 2013. – Вип. № 265, т. 2. – С. 151-157.
 7. Мужевич, Н. В. Методическое обеспечение учета затрат по эксплуатации строительной техники [Электронный ресурс] / Н. В. Мужевич // European Applied Sciences Wissenschaftliche Zeitschrift. – Stuttgart, Germany, 2013. – № 8. – P. 188-190.
 8. Мужевич, Н. В. Проблемні аспекти відображення в обліку витрат з експлуатації будівельної техніки [Електронний ресурс] / Н. В. Мужевич // Сталий розвиток економіки. – 2014. – Вип. 1 (23). – С. 185-193.
 9. Мужевич, Н. В. Імітаційне моделювання дослідження витрат на експлуатацію будівельної техніки / Н. В. Мужевич // Культура народів Причорномор’я. – 2013. – Вип. 265, т. 2. – С. 151-157.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 2. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : робочий зошит / уклад. С. В. Питель, Н. В. Мужевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 97 с.
 2. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання до КПІЗу / уклад. С. В. Питель, Н. В. Мужевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 66 с.
 

Михайлишин Надія Петрівна

Опубліковано: 12 грудня 2011

myhaylyshyn

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Михайлишин, Надія Петрівна Облік, оперативний контроль витрат та калькулювання собівартості продукції буряківництва [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.12 - бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності / Надія Петрівна Михайлишин.– Тернопіль : ТАНГ, 1994. – 173 с.
 2. Михайлишин, Надія Петрівна Облік, оперативний контроль витрат та калькулювання собівартості продукції буряківництва [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.12 / Надія Петрівна Михайлишин. - Тернопіль : ТІНГ, 1994. - 22 с.

СТАТТІ:

 1. Михайлишин, Н. Роль контролінгу у формуванні цінової політики підприємства / Н. Михайлишин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – № 22. – С. 133-135.
 2. Альошина, Т. Г. Аналіз та співставність показників операційних витрат та фінансових результатів діяльності у фінансовій звітності / Т. Г. Альошина, Н. П. Михайлишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 135-137.
 3. Михайлишин, Н. П. Контролінг інноваційної діяльності як засіб реалізації інноваційного потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Н. Михайлишин, Н. Г. Мельник // Інноваційна економіка. – 2010. – № 1. – С. 101-105.
 4. Михайлишин, Н. Оцінка рівня податкового навантаження / Надія Михайлишин, Святослав Питель // Накові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. - С. 65-68.
 5. Михайлишин, Н. Сутність контролінгу як нової концепції системного управління підприємством / Н. Михайлишин, С. Питель // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 13, ч. 2. - С. 18-20.
 6. Мельник, Н. Особливості розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Н. Мельник , Н. Михайлишин // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2009. – № 17, т. II. – С. 217-220.
 7. Михайлишин, Н. П. Інноваційні методи навчання у системі підготовки економістів / Н. П. Михайлишин // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 72-77.
 8. Романів, Р. Принципи формування внутрішньогосподарської звітності в системі управлінського обліку [Електронний ресурс] / Ростислав Романів, Надія Михайлишин // Наукові записки. Сер. Економіка. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – № 10. – С. 202-204.
 9. Михайлишин, Н. П. Тос – теорія, що ламає стереотипи [Електронний ресурс] / Н. П. Михайлишин, Н. Г. Мельник // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4. – С. 81-83.
 10. Михайлишин, Н. П. Управлінський облік витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства [Електронний ресурс] / Н. П. Михайлишин, В. В. Данилюк // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 190-193.
 11. Михайлишин, Н. П. Використання SWOT-аналізу в контролінгу маркетингової діяльності підприємства [Текст] / Н. П. Михайлишин, А. А. Михайлишин // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ : зб. тез доп. за матер. наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Секц. № 4 : Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні. – С. 30-33.
 12. Мельник, Н. Г. Практичні аспекти організації контролінгу на підприємстві [Електронний ресурс] / Н. Г. Мельник , Н. П. Михайлишин // Вісник львівської комерційної академії. – 2011. – Вип. 36. – С. 254-257.
 13. Михайлишин, Н. П. Сутність контролінгу персоналу та його роль у підвищенні конкурентоспроможності підприємства / Н. П. Михайлишин // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 35-39.
 14. Данилюк, І. Роль стратегічного контролю в системі управління підприємством / Ірина Данилюк, Надія Михайлишин // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 105-108.
 15. Крамарчук, С. Еволюція логістики та сучасні тенденції її розвитку /Світлана Крамарчук, Надія Михайлишин //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 95-97.
 16. Михайлишин, Н. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління власним капіталом підприємства [Електронний ресурс] / Надія Михайлишин, Ірина Данилюк // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 127-133.
 17. Мельник, Н. Г. Прогресивні калькуляційні системи / Н. Г. Мельник, Н. П.  Михайлишин // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв : Миколаївський університет ім. В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 1008-1012.
 18. Михайлишин, Н. П. Якість продукції як важливий показник обліку в буряківництві / Н. П. Михайлишин // Методологія бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1992. – С. 15-18.
 19. Палюх, М. С. Опыт работы подсобных промышленных предприятий колхоза / М. С. Палюх, И. И. Костецкий, Н. П. Михайлишин // Информационный листок. – Львов, 1992. – № 050-92. – 3 с.
 20. Михайлишин, Н. П. Економічні проблеми виробництва продукції буряківництва / Н. П. Михайлишин // Організація бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах переходу до ринкової економіки. – Тернопіль, 1993. – С. 25-27.
 21. Михайлишин, Н. П. Нормативи виробничих витрат в буряківництві / Н. П. Михайлишин // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1995. – Вип. 3. – С. 39-40.
 22. Мельник, Н. Г. Значення оперативного аналізу в управлінні сільськогосподарським підприємством / Н. Г. Мельник, Н. П. Михайлишин // Економічні проблеми розвитку західноукраїнського агропромислового комплексу в умовах переходу до ринкової економіки : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – С. 119-121.
 23. Підлужна, Н. М. До питання про склад витрат виробництва / Н. М. Підлужна, Н. П. Михайлишин, С. В. Питель // Проблеми і напрямки реформування аграрного сектора економіки України : зб. наук. статей. – Тернопіль : ТІАБ, 1996. – Вип. 1. – С. 52
 24. Підлужна, Н. М. До питання обліку виробничих витрат у фарфоровій промисловості / Н. М. Підлужна, Н. П. Михайлишин, С. В.Питель // Проблеми економічної теорії і практики на сучасному етапі : зб. наук. праць. – Хмельницький : Вид-во ТУП, 1998. – С. 85-87.
 25. Михайлишин, Н. П. Підходи до відображення витрат в системі фінансового і управлінського обліку / Н. П. Михайлишин // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 7. – С. 55-58.
 26. Михайлишин, Н. П. Особливості ведення управлінського обліку в умовах автоматизації / Н. П. Михайлишин // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – Вип. 8. – С. 141-143.
 27. Підлужна, Н. М. Методика формування практичних навиків з курсу «Теорія бухгалтерського обліку» / Н. М Підлужна, Н. П. Михайлишин, Г. В. Тесля // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – Вип. 9. – С. 66-69.
 28. Михайлишин, Н. П. Сутність та основні показники маркетингового контролінгу / Н. П. Михайлишин, С. В. Питель // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – Вип. 10. – С. 82-88.
 29. Михайлишин, Н. П. Інформація як фактор ефективної діяльності підприємства в умовах ринку / Н. П. Михайлишин // Проблеми економіки України : зб. наук. Праць // Проблеми економіки України: зб. наук. пр. Вип. 11 / відпов. за випуск проф. М.С. Пушкар. – Тернопіль, 2006. – С. 62-65.
 30. Михайлишин, Н. П. Контролінг в системі менеджменту / Н. П. Михайлишин // Поступ в науку : зб. наук. праць. – Бучач, 2006. – Вип. 2. – С. 101-105.
 31. Михайлишин, Н. П. Врахування умов, у яких приймається управлінське рішення в системі контролінгу / Н. П. Михайлишин // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2008. – Вип. 12. – С. 112-116.
 32. Михайлишин, Н. П. Формування системи контролінгу в інформаційному середовищі підприємства / Н. П. Михайлишин, Н. Г. Мельник // Поступ в науку : зб. наук. праць БІМА. – Бучач, – 2010. – № 6. – С. 209-211.
 33. Михайлишин, Н. П. Облік витрат і калькулювання собівартості поліграфічної продукції / Н. П. Михайлишин // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки : міжнар. зб. наук. праць. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 43-51
 34. Михайлишин, Н. П. Становлення національної системи управлінського обліку / Н. П. Михайлишин // Економіка: проблеми теорії та практики : міжвуз. зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. – Вип. 38. – С. 54-57.
 35. Мельник, Н. Г. Комплексний аналіз соціально-економічного розвитку регіону / Н. Г. Мельник, Н. П. Михайлишин // Наукові записки. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12. – С. 83-85.
 36. Мельник, Н. Г. Гармонізація та інтеграція міжнародних стандартів аудиту / Н. Г. Мельник, Н. П. Михайлишин // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – С. 142-144.
 37. Михайлишин, Н. П. Сутність бенчмаркінгу та його роль у формуванні конкурентної стратегії підприємства / Н. П. Михайлишин, М. М. Дупай, Н. Г. Мельник // Вісник національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. – Рівне : Редакційно-видавничий центр, 2006. – Вип. 4 (36). – С. 285-290.
 38. Данилюк, І. В. Облік розрахунків з оплати праці: шляхи вдосконалення / І. В. Данилюк, Н. П. Михайлишин // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 4 (25). – С. 144-149.
 39. Михайлишин, Н. П. Сутність зобов’язань та їх класифікація: економічний та правовий аспекти / Н. П. Михайлишин // Економіка: реалії часу : наук. журн. Одеського нац. політехн. ун-ту. – 2012. – № 2 (3). – С. 130-135.
 40. Романів, С. Р. Теоретичні засади функціонування комп’ютерного аудиту в Україні [Електронний ресурс] / С. Р. Романів, Н. П. Михайлишин // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10. – С. 971-976.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.] ; за ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 268 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Облік в галузях промисловості [Текст] : навч. посіб. / М. С. Кузів, Н. П. Михайлишин, Н. В. Гудзь, О. М. Берестецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 222 с.
 2. Дупай, М. М. Облік товарних операцій комерційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. М. Дупай, Н. П. Михайлишин. – Тернопіль : Астон, 2005. – 272 с.
 

Мелих Оксана Юріївна

Опубліковано: 31 жовтня 2011

meluh

Кафедра фінансів ім. С.І.Юрія

Посада: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мелих, Оксана Юріївна Валютно-курсова політика та її вплив на фінансову безпеку держави [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Оксана Юріївна Мелих. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 277 с.
 2. Мелих, Оксана Юріївна Валютно-курсова політика та її вплив на фінансову безпеку держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Оксана Юріївна Мелих. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

Публікації:

Статті:

 1. Мелих, О. Валютно-курсова політика та її вплив на фінансову безпеку держави / О. Мелих // Вісник Національного банку України. – 2008. – №8. – С. 50-57.
 2. Мелих, О. Концептуальні основи валютного курсоутворення / О. Мелих // Світ фінансів. – 2007. – №3. – С.58-68.
 3. Мелих, О. Політика обмінного курсу як фактор зміцнення міжнародної ліквідності України / О. Мелих // Світ фінансів. – 2009. – №19. – С. 97-108.
 4. Мелих, О. Ю. Валютна безпека України: проблеми та шляхи підвищення у посткризовий період / О. Ю. Мелих // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Вип. 111, ч. 2. – С. 60-75.
 5. Мелих, О. Ю. Сучасні тенденції доларизації економіки України та шляхи її подолання / О. Ю. Мелих // Інноваційна економіка. – 2012. - №9. – С. 42 – 49.
 6. Мелих, О. Фінансова безпека держави: сутність, критерії оцінки та превентивні заходи зміцнення / Оксана Мелих / Економічна думка. - 2013. - Вип. 12, ч. 2. - С. 266-272.
 7. Мелих, О. Ю. Сутнісно-теоретичні основи валютно-курсової політики держави / О. Ю. Мелих //Сталий розвиток економіки. – 2013. – №. 2(19). – С.38-47.
 8. Мелих, О. Ю. Зовнішня заборгованість зарубіжних країн та України: сучасний стан і ризики зростання [Електронний ресурс] / О. Мелих // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2014. – Вип.  694-695 : Економіка. – С. 42-50.
 9. Мелих, О. Ю. Фіскальні ефекти реалізації валютної політики в Україні [Електронний ресурс] / О. Мелих // Галицький економічний вісник. – 2015. – № 2 (49). – С. 164 - 175.
 10. Мелих, О. Ю. Бюджетний дефіцит та його вплив на стан боргової безпеки України [Електронний ресурс] / О. Мелих // Перші наукові читання пам’яті С.І. Юрія : збірник наукових праць [Тернопіль, 26 листопада 2015 р. ] / за ред. д.е.н., проф. О.П. Кириленко. – Тернопіль: Видавництво «Вектор», 2015. – С. 123 – 127.
 11. Мелих, О. Ю. Фінансовий стан українських підприємств та механізм його зміцнення в умовах економічної рецесії [Електронний ресурс] / О. Мелих // Перші наукові читання пам’яті С.І. Юрія : зб. наук. праць / за ред. д.е.н., проф. О. П. Киреленко [Тернопіль, 26 лист. 2015 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 76 – 78.
 12. Мелих, О. Ю. Дефіцит державного бюджету як індикатор боргової безпеки України  / О. Мелих // Ефективна економіка. – 2016. – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4909
 13. Мелих, О. Ю. Валютно-курсова політика та монетарні ефекти її реалізації в Україні / О. Ю. Мелих // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. – 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 211-225.
 14. Мелих, О. Ю. Зовнішня стабільність гривні та проблеми її забезпечення в умовах розгортання світової фінансово-економічної кризи / О. Ю. Мелих, З. Луцишин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. – 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 248-258.
 15. Клапків, Ю. М. Інвестування у вино як альтернативна стратегія довгострокового розміщення резервів компаніями із страхування життя / Ю. М. Клапків, О. Ю. Мелих // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 10. – С. 26-34.
 16. Свірський, В. С. Монетарні механізми управління конкурентоспроможністю національних економік: валютні війни / Володимир Степанович Свірський, Оксана Юріївна Мелих // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 4 – С. 324-333.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 2. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кравчук, Н. Я. Фінансова безпека [Електронний ресурс]: навч.-метод. посібн. /Н. Я. Кравчук, О. Я. Колісник, О. Ю. Мелих.– Тернопіль: Вектор, 2010.– 277 с.
 

Мельник Роман Олексійович

Опубліковано: 12 грудня 2011

melnyk_ro

Кафедра обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Мельник, Р. Деякі аспекти розробки політики та процедур контролю якості аудиторських послуг / Р.Мельник, О. Мельник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(19). – С. 304-306.
 2. Мельник, Р. Особливості виявлення за даними бухгалтерського обліку ризикових фінансово-господарських операцій [ Електронний ресурс] / Р.Мельник, О. Мельник // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 2. – С. 176-184.
 3. Мельник, Р. Організація аудиторських послуг : деякі проблеми політики та процедур контролю якості / Р.Мельник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 457-458.
 4. Дейнека, М. Проблеми обліку та аналізу фінансових показників діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Марія Дейнека, Роман Мельник.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, А. І. Крисоватий, О. Є. Гомотюк [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Крупка, Я. Д. Бухгалтерська звітність [Текст] : практ посіб. бухгалтеру / Я. Д. Крупка, Р. О. Мельник. – Тернопіль : Астон, 1994. – 84 с.
 2. Крупка, Я. Д. Бухгалтерський облік в будівництві [Текст] / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Р. О. Мельник. – Тернопіль : ПП" Принтер- інформ", 2004. – 514 с.
 3. Бухгалтерський облік в умовах реформування економіки [Текст] / Г. П. Журавель, З. В. Задорожний, Я. Д. Крупка [та ін.]. – К. : І С Д, 1995. – 380 с.
 4. Крупка, Я. Д. Облік в будівництві [Текст] : Підруч. / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Р. О. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 608 с.
 5. Крупка, Я. Д. Облік у будівництві [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Р. О. Мельник. – К. : Знання, 2008. – 631 с.
 6. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк [та ін.]. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 544 с.
 7. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. - 3-тє вид., доповн. та переробл. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 418 с.
 8. Мельник, Р. О. Звітність [Електронний ресурс] : метод. вказ. / Р. О. Мельник. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 30 с.
 9. Мельник, Р. О. Облік грошових коштів та їх еквівалентів [Текст] / Р. О. Мельник // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк, Н. В. Гудзь. – К. : Кондор, 2013. – С. 133-173.
 10. Мельник, Р. О. Облік грошових коштів та їх еквівалентів [Текст] / Р. О. Мельник // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 98-127.