Москаль Юрій Володимирович

Опубліковано: 12 лютого 2013

Навчально-дослідний інститут методології та економіки вищої освіти ТНЕУ

Посада: провідний інженер

Публікації

СТАТТІ:

 1. Москаль, Ю. Вітакультурне обгрунтування сучасної цивілізаційної самоідентичності / Ю. Москаль // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного). – 2004. – №4. – С.27-28.
 2. Москаль, Ю. Ідентифікація й ідентичність у суспільному форматі теоретичного аналізу / Ю. Москаль // Психологія і суспільство. – 2006. – № 1. – С. 96-112.
 3. Москаль, Ю. Класична і корпоративна освіта у XXI столітті - трансформація розвиткових засад функціонування сфери / Ю. Москаль // Психологія і суспільство. – 2005. – № 3. – С. 161-175.
 4. Москаль, Юрій Класичний вищий навчальний заклад у регіоні: реалії і перспективи розвитку в кризовий період / Юрій Москаль // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 163-170.
 5. Москаль, Ю. Особливості фінансування вищої освіти країн світу / Ю. Москаль // Психологія і суспільство. – 2003. – № 1. – С.110-119.
 6. Москаль, Юрій Проблеми отримання інформації, накопичення та обміну знаннями в епоху Інтернет-глобалізації / Юрій Москаль // Психологія і суспільство. – 2009. – №2. – С.128-136.
 7. Москаль, Юрій Світові тенденції розвитку заочної та дистанційної вищої освіти / Юрій Москаль // Психологія і суспільство. – 2008. – №3. – С. 116-122.
 8. Москаль, Ю. Структура економічної ідентичності її визначення та розгляду / Ю. Москаль // Психологія і суспільство. – 2007. – №3. – С. 98-102.
 9. Москаль, Ю. Економічна ідентичність як психологічна категорія / Ю. Москаль // Вітакультурний млин. – 2005. – Модуль 1. – С. 14-16.
 10. Москаль, Ю. Освітня сфера в епоху глобалізації- кардинальна зміна пріоритетів / Ю. Москаль // Вітакультурний млин. – 2007. – Модуль 6. – С. 47-49.
 11. Москаль, Ю. Підприємницька освіта- переваги і недоліки в управлінні вищими навчальними закладами / Ю. Москаль // Вітакультурний млин. – 2008. – Модуль 8. – С. 39-44.
 12. Москаль, Ю. Поняття «знання» і трансформація системи вищої освіти: методологічний аспект / Ю. Москаль // Вітакультурний млин. – 2010. – Модуль 12. – С. 50-52.
 13. Москаль, Ю. Співробітництво виробництва та ВНЗ у підготовці фахівців – визначальна риса постіндустріального суспільства / Ю. Москаль // Вітакультурний млин. – 2007. – Модуль 5. – С. 64-66.
 14. Москаль, Ю. Сфера знань як новітня галузь суспільного виробництва та роль навчальних закладів у її функціонуванні / Ю. Москаль // Вітакультурний млин. – 2008. – Модуль 7. – С. 52-59.
 15. Москаль, Ю. Трансформація освітньої парадигми та роль наукової роботи / Ю. Москаль // Вітакультурний млин. – 2010. – Модуль 11. – С. 28-32.
 16. Москаль, Ю. Економіко-психологічні аспекти формування позитивного іміджу економічного університету в регіон / Юрій Москаль // Психологія і суспільство. – 2013. – № 3. – С. 116-125.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.
 

Мазур Володимир Степанович

Опубліковано: 23 грудня 2011

mazur

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мазур, Володимир Степанович Ринкові форми і системи заробітної плати на промислових підприємствах [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація та управління підприємствами / Володимир Степанович Мазур.– Тернопіль: ТДЕУ, 2005.– 233 с.
 2. Мазур, Володимир Степанович Ринкові форми і системи заробітної плати на промислових підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація та управління підприємствами / Володимир Степанович Мазур. – Тернопіль : ТДЕУ, 2005. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Мазур, В. Інтеграційні можливості й проблеми входження України в Європейський Союз /В. Мазур //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2006.– Вип. 5-1.– С. 126-131.
 2. Мазур, В. Нові підходи до підвищення соціальної та виробничої активності працівників /В. Мазур //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2009.– Вип. 9.– С. 341-344.
 3. Мазур, В. Парадигма усталеного розвитку: світовий досвід та уроки для України / Володимир Мазур // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – Вип. 5. – С. 381-384.
 4. Мазур, В. Порівняльна характеристика систем оплати та мотивації праці за кордоном і на українських підприємствах / Володимир Мазур // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – Вип. 18, ч. 2. - С. 179-183.
 5. Мазур, В. Потенціал України в контексті розвитку міжнародних туристичних послуг [Електронний ресурс] / В. Мазур // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль, 2010. – № 2. – С. 120-125.
 6. Мазур, В. Системи і форми заробітної плати ТНК у кризових умовах господарювання [Електронний ресурс]/ В. С. Мазур, Н. С. Мазур // Формування ринкової економіки. – 2010. – С. 292-300.
 7. Мазур, В. Конкурентоспроможність підприємства: досвід спиртової промисловості / Володимир Мазур, Наталія Мазур // Журнал європейської економіки. – 2011. – № 4. – С. 457-462.
 8. Мазур, В. Порівняльна характеристика моделі організації корпоративного управління в умовах України і за кордоном / Володимир Мазур // Вісник Тернопільської академії народного. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 1. – С. 61-66.
 9. Заверуха, І. Використання НЛП-технологій в НR-менеджменті /Ігор Заверуха, Володимир Мазур //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 326-328.
 10. Мазур, В. Підприємство в умовах кризи /Володимир Мазур, Михайло Вишиванюк //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 106-108.
 11. Мазур, В. Індустрія гостинності - ефективний інструмент розвитку туристичного бізнесу / Володимир Мазур // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, № 3. – С. 273-286.
 12. Мазур, В. Трансформація економічного розвитку промислових підприємств України та їхня інтеграція в європейський простір / Володимир Мазур, Наталія Мазур // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 146-153.
 13. Мазур, В. С. Проектування міжнародної конкурентоспроможності підприємства в сучасній парадигмі управління / В. Мазур //  Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5-2. – С. 33-44.
 14. Мазур, В. С. Місія – засіб стабілізації управління підприємством у кризових умовах господарювання [Електронний ресурс] / В. С. Мазур // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. :  КНЕУ, 2012. – Спец. вип. : Економіка підприємства: теорія та практика. – С. – 326-336.
 15. Мазур, В. С. Трансформація світового досвіду в створенні інвестиційного механізму розвитку підприємств України в кризових умовах господарювання  / В. С. Мазур // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 5-2. – С. 197-205.
 16. Мазур, В. С. Hospitality industry is the effective instrument of travel business development [Electronic resource] / В. С. Мазур // Журнал європейської економіки. – Тернопіль : ТНЕУ, № 3, т. 14. – 2015. –  С. 273-286.
 17. Мазур, В. С. Формування моделі розвитку підприємства за концепцією аспектів трансформації в кризових умовах господарювання [Електронний ресурс] / В. С. Мазур // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : наук. журн. – Луганськ, 2013. – № 7 (196), ч. 1. – С. 130-134.
 18. Мазур, В. С. Управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах створення інноваційно-технологічних кластерів [Електронний ресурс] / В. С. Мазур // Вісник  Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2013. – № 5. – С. 232-242.
 19. Мазур, В. С. Управління якістю туристичних послуг в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / В. С. Мазур, В. Брич // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. праць. – Київ, 2014. – № 35. – С. 161-170.
 20. Mazur, V. Public services –european experience [Electronic resource] / Volodymyr Mazur.
 21. Мазур, В. С. Управління змінами - складова стратегії розвитку підприємства [Електронний ресурс] / Володимир Степанович Мазур.
 22. Мазур, В. С. Ефективне управління туристичною галуззю в кризових умовах господарювання [Електронний ресурс] / Володимир Степанович Мазур.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Куриляк, В. Є. Заробітна плата на промислових підприємствах: методичні та організаційні аспекти: монографія / В. Є. Куриляк, В. С Мазур. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 304 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Менеджмент : теорія і практика [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. С. Мазур. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 200 с.
 2. Екологічна стійкість [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. С. Мазур. - Тернопіль : ТНЕУ, 2009. - 204 с.
 3. Охорона праці в галузі [Електронний ресурс] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. С. Мазур. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 133 с.
 4. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 

Мельник Юлія Віталіївна

Опубліковано: 10 листопада 2011

Melnyk

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мельник, Юлія Віталіївна Міжнародний ринок послуг в контексті транснаціоналізації економіки [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Юлія Віталіївна Мельник; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2008.– 269 с.
 2. Мельник, Юлія Віталіївна Міжнародний ринок послуг в контексті транснаціоналізації економіки [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Юлія Віталіївна Мельник. – К. : ІСЕ, 2008.– 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Мельник, А. Актуальні проблеми діяльності України на ринку міжнародних послуг у контексті вступу до СОТ / Алла Мельник, Юлія Мельник // Вісник Тернопільської академії народного господарства. –Тернопіль, 2005.– Вип. 5-1. – С. 35-44.
 2. Мельник, Ю. Актуальні питання діяльності фірм на міжнародному ринку послуг / Юлія Мельник // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2003. – № 1. – С. 22-24.
 3. Мельник, Ю. Аналіз ефективності функціонування плодоовочеконсервних підприємств Тернопільської області / Юлія Мельник // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 18. – С. 257-259.
 4. Мельник, Ю. Вихід українських компаній на міжнародний ринок послуг: можливості та перспективи / Юлія Мельник // Журнал європейської економіки. – 2007. – № 4. – С. 455-475.
 5. Мельник, Ю. Зростання інвестицій на міжнародному ринку творів мистецтва як сучасна тенденція світового розвитку / Юлія Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 5. – С. 247-254.
 6. Мельник, Ю. Інвестиційні аспекти функціонування міжнародного ринку послуг в умовах транснаціоналізації економіки / Ю. Мельник // Ринок цінних паперів України. – 2007. – № 5-6. – С. 33-40.
 7. Мельник, Ю. Інституційне забезпечення участі України у процесах транснаціоналізації міжнародного ринку послуг / Юлія Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2. – С. 71-83.
 8. Мельник, Ю. Міжнародний ринок послуг в умовах транснаціоналізації економіки / Ю. Мельник // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету.– 2007. – № 3. – С. 84-94.
 9. Мельник, Ю. Міжнародний ринок послуг на початку ХХІ століття: тенденції і перспективи розвитку / Юлія Мельник // Журнал європейської економіки. – 2006. – № 4. – С. 362-379.
 10. Мельник, Ю. Міжнародний ринок послуг: теоретико-методологічні засади дослідження / Юлія Мельник // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – № 5. – С. 49-57.
 11. Мельник, Ю. Підвищення репутації компанії на міжнародному ринку послуг за допомогою ІРО / Юлія Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 282-287.
 12. Мельник, Ю. Проблеми забезпечення фінансовими ресурсами підприємства залізничного транспорту [Електронний ресурс] / Ю. Мельник.
 13. Мельник, Ю. Сучасний стан плодоовочеконсервної галузі: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Ю. Мельник.
 14. Мельник, Ю. ТНК на міжнародному ринку послуг в умовах циклічного розвитку світової економіки / Юлія Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 307-310.
 15. Мельник, Ю. Транснаціоналізація міжнародного ринку послуг як виклик для економік постсоціалістичних країн / Ю. Мельник // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-1. – С. 151-157.
 16. Мельник, Ю. Трансформація природи міжнародного ринку послуг в умовах глобалізації / Ю. Мельник // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 144-152.
 17. Мельник, Ю. Формування стратегічних пріоритетів України на міжнародному ринку послуг / Юлія Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 4. – С. 72-84.
 18. Мельник, Ю. Теоретичні засади фінансових ресурсів підприємств залізничного транспорту України / Юлія Мельник // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 14. – С. 117-122.
 19. Мельник, Ю. Стратегічне управління туристичним підприємством на міжнародному ринку / Ю. Мельник, Л. Цетнар //Психологія і суспільство. – 2012. – № 2. – С. 58-63.
 20. Мельник, Ю. Оцінити безцінне [Електронний ресурс] / Ю. Мельник // ART UKRAINE. – 2010. – № 5 (18). – С. 118-122.
 21. Мельник, Ю. Стратегія діяльності українських підприємств на міжнародному ринку транспортних послуг / Юлія Мельник // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 78-83.
 22. Мельник, Ю. Розвиток світового ринку творів мистецтва: регіональний вимір / Юлія Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 69-76.
 23. Мельник, А. Національний та регіональні ринки послуг України: чи наближаємось ми до Європи? / Алла Мельник, Юлія Мельник // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, № 4. – С. 456-476.
 24. Мельник, Ю. Сутність та необхідність реформування вітчизняного ринку творів мистецтва / Юлія Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-2. – С. 351-358.
 25. Мельник, Ю. В. Підходи до оцінки активів на міжнародному ринку творів мистецтва [Електронний ресурс] / Ю. В. Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5-2. – С. 44-53.
 26. Мельник,  Ю. В. Сутність та необхідність реформування вітчизняного ринку творів мистецтва [Електронний ресурс] / Ю. В. Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип. 5-2. – С. 351-358.
 27. Мельник, Ю. В. Формування комплексу маркетингу на світовому ринку творів мистецтва [Електронний ресурс] / Ю. В. Мельник // Наука й економіка. – 2013. – Вип.4 (32), ч. І. – С. 130-137.
 28. Melnyk, Y. Marketing tools on the international art market [Electronic resource] / Y. Melnyk // Young Scientist 2012 ; red. F. Adamczuk. – Jelenia Góra : AD REM, 2012. – P. 109-113.
 29. Melnyk, Y. Regional peculiarities of the global art market [Electronic resource] / Y. Melnyk // "Regional Economy in Theory and Practice": Research Papers of Wrocław University of Economics / edited by E. Sobczak, A.Raszkowski. - Wrocław: Publishing House of Wrocław University of Economics, 2013. – 286 p., pp. 62-70.
 30. Melnyk, Y. Zarządzanie ryzykiem na rynku sztuki [Electronic resource] / Y. Melnyk // Research Papers of Wroclaw University of Economics. – 2014. – № 335 : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2014. – P. 50-61.
 31. Melnyk, Y. Transformation of the global art market [Electronic resource] / Y. Melnyk // Young Scientist 2014; red. F.Adamczuk. – Jelenia Góra : AD REM, 2014. – P. 101-111.
 32. Melnyk, Y. Dzieło sztuki jako obiekt inwestycji alternatywnych [Electronic resource] / Y. Melnyk // Nurty badawcze w ekonomii; red. D. Dyrda, Szymański E. M. – Zgorzelec : GSP w Zgorzelcu, 2015. – S. 127-139.
 33. Melnyk, Y. Аrt markets of european cities: formation and institutional support [Electronic resource] / Yuliya Melnyk.
 34. Мельник, Ю. Регіональна специфіка розвитку світового ринку творів мистецтва [Електронний ресурс] / Юлія Мельник.
 35. Melnyk, Y. Das Wesen und die Notwendigkeit der Reformierung des Ukrainischen Kunstmarktes / Y. Melnyk // Autorrenkollektiv. Globale und landerspezifische sozio-okonomische Effekte. – Berlin, 2012. – 325 s.
 36. Мельник, Ю. Міжнародний ринок творів мистецтва в умовах світової економічної кризи [Електронний ресурс] / Юлія Мельник // Збірник тез доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті”.Ч.1. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – С.82-84.
 37. Мельник, Ю. Е-комерція на світовому арт-ринку [Електронний ресурс] / Юлія Мельник // Збірник тез доповідей X Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті”.Ч.1. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – С.83-84.
 38. Мельник, Ю. Інвестиційні фонди на світовому ринку творів мистецтва [Електронний ресурс] / Юлія Мельник // Збірник тез доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті”.Ч.1. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – С.64-65.
 39. Мельник, Ю. Інституційна складова розвитку ринків творів мистецтва: досвід України та Польщі [Електронний ресурс] // Збірник матеріалів доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю «Публічне управління та регіональна політика в країнах Центральної і Східної Європи» (Форос, 22 жовтня 2012 р.). – C.185-188.
 40. Мельник, Ю. Канали розподілу на світовому арт-ринку [Електронний ресурс] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності» (Кременчук, 21-23 листопада 2013 р.). – С.211-213.
 41. Мельник, Ю. Митні аспекти інтеграції України до міжнародного ринку творів мистецтва [Електронний ресурс] // Збірник тез доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті”.Ч.1. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С.40-42.
 42. Мельник, Ю. Роль аукціону в організації міжнародної торгівлі творами мистецтва [Електронний ресурс] // Тези доповідей IIІ Міжнародної конференції молодих учених і студентів „Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід”. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – С.42-44.
 43. Мельник, Ю. Твори мистецтва та ринок емоційних інвестицій [Електронний ресурс] // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: збірник тез доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Тернопіль, 26-27 березня 2015 р.). – Тернопіль: Астон, 2015. – С.44-45.
 44. Мельник, Ю. Управління ризиками на міжнародному ринку творів мистецтва [Електронний ресурс] // Збірник тез доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті”.Ч.1. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – С.68-70.
 45. Мельник, Ю. Феномен біржової торгівлі на міжнародному ринку творів мистецтва [Електронний ресурс] // Тези доповідей V Міжнародної конференції молодих учених і студентів „Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід”. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С.12-14.
 46. Мельник, Ю. Формування ринків творів мистецтва як фактор зміни структури економіки регіону [Електронний ресурс] // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інституціоналізація структурної політики на регіональному та муніципальному рівнях». – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – С.134-136.
 47. Мельник, Ю. Формування та проблеми розвитку ринку творів мистецтва в Україні [Електронний ресурс] // Актуальні проблеми розвитку соціокультурної сфери: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 16 грудня 2014 р. – Львів: Центр суспільних інновацій, 2014. – С.97-104.
 48. Мельник, Ю. Цінові бульбашки на світовому ринку творів мистецтва [Електронний ресурс] // Тези доповідей VІ Міжнародної конференції молодих учених і студентів „Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід”. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – С.17-19.
 49. Мельник, Ю. Ринок творів мистецтва як елемент бренду країни [Електронний ресурс] // Тези доповідей IV Міжнародної конференції молодих учених і студентів „Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід”. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – С.98-100.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сохацька, О. М. Міжнародний ринок послуг в умовах транснаціоналізації економіки [Текст] : монографія / О. М. Сохацька, Ю. В. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 279 с. – Із змісту : Мельник, Ю. В. – С. 9–228.
 2. Мельник Ю. В. Ціннісні орієнтири інституціоналізації економічного розвитку: Кол. монографія / А. О. Задоя, О. Г. Братута, Ю. В. Мельник та ін.; за заг. ред. А. О. Задої. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2010. – 768 с.
 3. Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 480 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Мельник, Ю. В. Біржова спекуляція на ф'ючерсних ринках [Текст] / Ю. В. Мельник // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 508-550.
 2. Мельник, Ю. В. Організація біржових торгів [Текст] / Ю. В. Мельник // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 287-310.
 3. Мельник, Ю. В. Сучасні міжнародні біржові ринки [Текст] / Ю. В. Мельник // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 107-146.
 4. Мельник, Ю. В. Учасники біржових операцій [Текст] / Ю. В. Мельник // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 264-286.
 5. Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сохацька, Л. В. Гаврилюк-Єнсен, В. М. Олейко [та ін.] ; за ред. О. М. Сохацької. – К. : Кондор, 2011. – 660 с.
 6. Біржова справа [Текст] : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко [та ін.] ; за наук. ред. О. М. Сохацької. - 3-тє вид., переробл., змін. та доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 655 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання. - Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 51 с.
 2. Конспект лекцій до вивчення дисципліни  «Корпоративне управління» для студентів заочної форми навчання. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 68 c.
 3. Конспект лекцій до вивчення дисципліни «Міжнародний маркетинг» для студентів напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форм навчання / Ю. В. Мельник, Н. З. Лагоцька. - Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 70 c.
 4. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Міжнародний маркетинг» для студентів денної форми навчання. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 32 с.
 5. Методичні рекомендації для підготовки міждисциплінарної курсової роботи за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр» денної форми навчання спеціальностей «Менеджмент ЗЕД» та «Маркетинг» / Ю. В. Мельник, Д. В. Гаргула. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 26 c.
 6. Конспект лекцій до вивчення дисципліни «Теорія організації» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». - Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 44 c.
 7. Конспект лекцій з дисципліни «Актуальні проблеми міжнародного маркетингу» для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг». -  Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 24 с.
 8. Уніфіковані вимоги до змісту та оформлення курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки «Маркетинг» та «Менеджмент» / О. С. Братко, Ю. В. Мельник, Н. І. Полікевич. - Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 28 c. 
 

Меленчук Юлія Тарасівна

Опубліковано: 06 травня 2019

1537780065 melenchuk-ju t-1Кафедра маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Меленчук, Юлія Тарасівна Формування ефективної системи маркетингового планування на підприємстві: дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук : 08.00.04 / Меленчук Юлія Тарасівна. - ТНТУ, 2015. - 294 с.
 2. Меленчук, Юлія Тарасівна Формування ефективної системи маркетингового планування на підприємстві [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Меленчук Юлія Тарасівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2015. - 23 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Меленчук, Ю. Т. Медіа-план як складовий елемент маркетингового плану / Ю. Т. Меленчук // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 4 (43) – С. 251-254.
 2. Меленчук, Ю. Т. Сучасний стан та тенденції розвитку машинобудівної галузі України / Ю. Т. Меленчук // Галицький економічний вісник. – 2014. – № 4 (33). – С. 74-81.
 3. Меленчук, Ю. Т. Структура маркетингового плану та його обчислення / Ю.Т.Меленчук // Економіка і Фінанси. – 2014. – № 6-7. – С. 28-32.
 4. Меленчук, Ю.Т. Маркетинговий аналіз пивного рику на первинних даних / Меленчук Ю.Т., Бриндзя З.Ф./ Бізнес Інформ. – 2014. - № 9. – С. 363-368.
 5. Меленчук, Ю. Т. Теоретико-методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємст / Ю. Т. Меленчук // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – 1/6. – С. 18 -22.
 6. Меленчук, Ю. Т. Сучасний стан та проблеми розвитку електротехнічної промисловості / Ю. Т. Меленчук // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17) – С. 184-187.
 7. Меленчук, Ю.Т. Застосування економіко-математичних моделей в маркетинговому плануванні підприємств/ Ю. Т. Меленчук // Молодий вчений. – 2015. – №4 (19).
 8. Меленчук, Ю.Т. Кількісна оцінка ефективності маркетингового планування на підприємстві / Ю. Т. Меленчук // The progressive researches«Science & Genesis» - 2015. – №1 Prague ( Czech Republic).
 9. Меленчук, Ю. Т. Маркетинг – ефективний інструмент успішної економіки / Ю. Т. Меленчук // Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі : матеріали VІІІ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів. – Тернопіль, ТНТУ. - 20.12.2017. – 18-20c.
 10. Меленчук, Ю. Т. Скрайбінг – інноваційно-комунікаційна технологія/ Ю. Т. Меленчук // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» та I Міжнародного студентського наукового форуму «Креативна економіка очима молоді» у 2 томах (29-31 березня 2018 р.) / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. – Т.2. – 52-54с.
 11. Меленчук, Ю. Т. Переваги та недоліки Event-marketing в Україні / Ю. Т. Меленчук // Тенденції та перспективи розвитку маркетингу як основи конкурентоспроможності українських підприємств на європейському ринку. - Матеріали ІІІ Регіональної студентської науково-практичної конференції. – Тернопіль, ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі», 2018. – 42-44 с.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Меленчук, Ю. Т. Роль маркетингового планування в системі планування на підприємстві / Ю. Т. Меленчук // Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України : колективна монографія; за ред. проф. Р.В.Федоровича. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. – С. 278-301.
 2. Меленчук, Ю.Т. Моделювання стратегічно-орієнтованого маркетингового планування машинобудівних підприємств / Ю. Т. Меленчук // Розвиток маркетингу в умовах глобалізації: сучасні тенденції та перспективи: монографія; за ред. проф. Р.В. Федоровича. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015 – С. 195-220.
 3. Меленчук, Ю.Т. Стратегічні орієнтири реалізації системи маркетингового планування на підприємстві / Меленчук Ю.Т. // Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги: монографія; за ред. проф. Р.В. Федоровича. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 – С. 130-145.
 4. Меленчук, Ю.Т. Постконфліктні умови формування маркетингового плану на підприємстві (Європейсько-адаптаційні контексти) – За заг. ред. Н.Б. Кирич – Тернопіль: Вид-во ТзОВ «Терно-Граф», 2016. – 338 с. 
 5. Меленчук, Ю. Т. Що таке Event-marketing і навіщо він потрібен / Ю. Т. Меленчук // Аналітичний інструментарій в маркетинговій діяльності: колективна монографія; за ред. проф. Р. В. Федоровича. – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б., 2018. – С. 100 – 110.
 6. Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги: монографія; за ред. проф. Р.В. Федоровича. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – 244 с.
 

Мельник Григорій Миколайович

Опубліковано: 21 вересня 2011

мельник

Кафедра комп'ютерної інженерії  

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: старший викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мельник, Григорій Миколайович Інформаційна технологія аналізу та синтезу структурних текстур в автоматизованих системах опрацювання гістологічних зображень [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології /Григорій Миколайович Мельник.– Тернопіль: ТНЕУ, 2013.– 178 с.
 2. Мельник, Григорій Миколайович Інформаційна технологія аналізу та синтезу структурних текстур в автоматизованих системах опрацювання гістологічних зображень [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології /Григорій Миколайович Мельник.– Тернопіль: ТНЕУ, 2013.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Березький, О. Комп'ютерна система аналізу біомедичних зображень [Електронний ресурс] / О. Березький, Ю. Батько, Г. Мельник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – № 650. – С. 11-17.
 2. Березький, О. Синтез альтернативних рішень при структурному проектуванні систем автоматизованої мікроскопії [Електронний ресурс] / О. Березький, К. Березько, Ю. Батько, Г. Мельник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – № 638. – С. 64-72.
 3. Березький, О. М. Методи сегментації біомедичних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Г. М. Мельник, Ю. М. Батько // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – 2010. – № 1. – С. 251-258.
 4. Мельник, Г. М. Метод і алгоритми аналізу симетричних зображень [Електронний ресурс] / Г. М. Мельник // Искусственный интеллект. – 2010. – № 4. – С. 253-261.
 5. Березький, О. Алгоритми для пошуку і вибірки біометричних зображень [Електронний ресурс] / О. Березький, Г. Мельник, Ю. Батько.
 6. Березький, О. М. Інтелектуальна система аналізу зображень ауто- та ксеногенних тканин [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Г. М. Мельник, К. М. Березька, Т. В. Дацко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.11. – С. 323-330.
 7. Дацко, В. А. Створення гібридної інтелектуальної системи морфометричної діагностики для верифікації внутрішньопротокового раку молочної залози за цитологічного дослідження [Електронний ресурс] / В. А. Дацко, О. М. Березький, Г. М. Мельник [та ін.] // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. – Т. 8, № 4. – С. 162-165.
 8. Березский, О. Н. Информационная технология анализа и синтеза гистологических изображений в системах автоматизированной микроскопии [Електронний ресурс] / О. Н. Березский, Г. Н. Мельник // Управляющие системы и машины. – 2013. – № 4. – С. 26-32.
 9. Berezsky, O. Biomedical image search and retrieval algorithms [Електронний ресурс] / О. Berezsky, G. Melnyk, Yu Batko // Computing. – 2008. – Vol. 7, Issues 1. – P. 108-113.
 10. Березький, О. М. Синтез альтернативних рішень при структурному проектуванні систем автоматизованої мікроскопії [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Ю. М. Батько, Г. М. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.5. – С. 258-268.
 11. Березький, О. М. База даних цитологічних та гістологічних зображень ауто- та ксеногенних тканин [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Г. М. Мельник, Т. В. Дацко, С. О. Вербовий // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.10. – С. 338-345.
 12. Березький, О. М. Інтелектуальна система для діагностування різних форм раку молочної залози на основі аналізу гістологічних і цитологічних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Г. М. Мельник, Ю. М. Батько, Т. В. Дацко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2013. – Вип. 23.13. – С. 357-367.
 13. Дацко, Т. В. Морфометричні особливості епітелію шийки матки при цитологічному дослідженні дисплазій / Т. В. Дацко, О. М. Березький, Ю. М. Батько та ін. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : наук.-практ. журнал. – 2008. – № 2 (9). – C. 112.
 14. Березький, О. М. Аналіз та генерування зображень біологічної природи / О. М. Березький, Г. М. Мельник // Моделювання та керування станом еколого-економічних систем регіону. – 2006. – T. 3. – C. 69-77.
 15. Мельник, Г. М. Аналітичний огляд методів аналізу та синтезу текстурних зображень / Г. М. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – T. 2, № 1. – C. 110-114.
 16. Березький, О. М. Інформаційно-аналітична система дослідження та діагностування пухлинних клітин на основі аналізу їх зображень / О. М. Березький, Ю. М. Батько, Г. М. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – T. 3, № 4 (113). – C. 33-41.
 17. Berezky, O. Modern Trends in Biomedical Image Analysis System Design Modern Trends in Biomedical Image Analysis System Design / O. Berezsky, G. Melnyk, Y. Batko // Biomedical engineering trends in electronics, communications and software. – Rijeka, Croatia : InTech, 2011. – P. 461-480.
 18. Melnyk, G. М. Information technology of structural texture analysis for processing of image of auto- and xenogenic tissue / G. M. Melnyk // Herald of Khmelnytskyi national university. – 2014. – № 6 (217). – C. 132-141.
 19. Мельник, Г. М. Метод знаходження відповідних точок на контурах мікрооб’єктів біомедичної природи / Г. М. Мельник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2012. – № 732. – C. 343-350.
 20. Березький, О. М. Нечітка база знань інтелектуальної системи діагностування видів раку молочної залози / О. М. Березький, Г. М. Мельник, К. М. Березька // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – № 6. – C. 284-291.
 21. Мельник, Г. М. Інформаційна технологія аналізу структурних текстур для опрацювання зображень ауто- та ксеногенних тканин / Г. М. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 6 (217). – C. 132-141.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Програмування [Текст] : навч. посіб. / О. М. Березький, Ю. М. Батько, М. М. Касянчук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 256 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Комп'ютерні мережі [Текст] : метод. рек. / уклад. Г. М. Мельник, С. О. Вербовий, С. І. Возняк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 68 с.