Михайлишин Надія Петрівна

Опубліковано: 12 грудня 2011

myhaylyshyn

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Михайлишин, Надія Петрівна Облік, оперативний контроль витрат та калькулювання собівартості продукції буряківництва [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.12 - бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності / Надія Петрівна Михайлишин.– Тернопіль : ТАНГ, 1994. – 173 с.
 2. Михайлишин, Надія Петрівна Облік, оперативний контроль витрат та калькулювання собівартості продукції буряківництва [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.12 / Надія Петрівна Михайлишин. - Тернопіль : ТІНГ, 1994. - 22 с.

СТАТТІ:

 1. Михайлишин, Н. Роль контролінгу у формуванні цінової політики підприємства / Н. Михайлишин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – № 22. – С. 133-135.
 2. Альошина, Т. Г. Аналіз та співставність показників операційних витрат та фінансових результатів діяльності у фінансовій звітності / Т. Г. Альошина, Н. П. Михайлишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 135-137.
 3. Михайлишин, Н. П. Контролінг інноваційної діяльності як засіб реалізації інноваційного потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Н. Михайлишин, Н. Г. Мельник // Інноваційна економіка. – 2010. – № 1. – С. 101-105.
 4. Михайлишин, Н. Оцінка рівня податкового навантаження / Надія Михайлишин, Святослав Питель // Накові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. - С. 65-68.
 5. Михайлишин, Н. Сутність контролінгу як нової концепції системного управління підприємством / Н. Михайлишин, С. Питель // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 13, ч. 2. - С. 18-20.
 6. Мельник, Н. Особливості розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Н. Мельник , Н. Михайлишин // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2009. – № 17, т. II. – С. 217-220.
 7. Михайлишин, Н. П. Інноваційні методи навчання у системі підготовки економістів / Н. П. Михайлишин // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 72-77.
 8. Романів, Р. Принципи формування внутрішньогосподарської звітності в системі управлінського обліку [Електронний ресурс] / Ростислав Романів, Надія Михайлишин // Наукові записки. Сер. Економіка. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – № 10. – С. 202-204.
 9. Михайлишин, Н. П. Тос – теорія, що ламає стереотипи [Електронний ресурс] / Н. П. Михайлишин, Н. Г. Мельник // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4. – С. 81-83.
 10. Михайлишин, Н. П. Управлінський облік витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства [Електронний ресурс] / Н. П. Михайлишин, В. В. Данилюк // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 190-193.
 11. Михайлишин, Н. П. Використання SWOT-аналізу в контролінгу маркетингової діяльності підприємства [Текст] / Н. П. Михайлишин, А. А. Михайлишин // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ : зб. тез доп. за матер. наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Секц. № 4 : Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні. – С. 30-33.
 12. Мельник, Н. Г. Практичні аспекти організації контролінгу на підприємстві [Електронний ресурс] / Н. Г. Мельник , Н. П. Михайлишин // Вісник львівської комерційної академії. – 2011. – Вип. 36. – С. 254-257.
 13. Михайлишин, Н. П. Сутність контролінгу персоналу та його роль у підвищенні конкурентоспроможності підприємства / Н. П. Михайлишин // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 35-39.
 14. Данилюк, І. Роль стратегічного контролю в системі управління підприємством / Ірина Данилюк, Надія Михайлишин // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 105-108.
 15. Крамарчук, С. Еволюція логістики та сучасні тенденції її розвитку /Світлана Крамарчук, Надія Михайлишин //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 95-97.
 16. Михайлишин, Н. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління власним капіталом підприємства [Електронний ресурс] / Надія Михайлишин, Ірина Данилюк // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 127-133.
 17. Мельник, Н. Г. Прогресивні калькуляційні системи / Н. Г. Мельник, Н. П.  Михайлишин // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв : Миколаївський університет ім. В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 1008-1012.
 18. Михайлишин, Н. П. Якість продукції як важливий показник обліку в буряківництві / Н. П. Михайлишин // Методологія бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1992. – С. 15-18.
 19. Палюх, М. С. Опыт работы подсобных промышленных предприятий колхоза / М. С. Палюх, И. И. Костецкий, Н. П. Михайлишин // Информационный листок. – Львов, 1992. – № 050-92. – 3 с.
 20. Михайлишин, Н. П. Економічні проблеми виробництва продукції буряківництва / Н. П. Михайлишин // Організація бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах переходу до ринкової економіки. – Тернопіль, 1993. – С. 25-27.
 21. Михайлишин, Н. П. Нормативи виробничих витрат в буряківництві / Н. П. Михайлишин // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1995. – Вип. 3. – С. 39-40.
 22. Мельник, Н. Г. Значення оперативного аналізу в управлінні сільськогосподарським підприємством / Н. Г. Мельник, Н. П. Михайлишин // Економічні проблеми розвитку західноукраїнського агропромислового комплексу в умовах переходу до ринкової економіки : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – С. 119-121.
 23. Підлужна, Н. М. До питання про склад витрат виробництва / Н. М. Підлужна, Н. П. Михайлишин, С. В. Питель // Проблеми і напрямки реформування аграрного сектора економіки України : зб. наук. статей. – Тернопіль : ТІАБ, 1996. – Вип. 1. – С. 52
 24. Підлужна, Н. М. До питання обліку виробничих витрат у фарфоровій промисловості / Н. М. Підлужна, Н. П. Михайлишин, С. В.Питель // Проблеми економічної теорії і практики на сучасному етапі : зб. наук. праць. – Хмельницький : Вид-во ТУП, 1998. – С. 85-87.
 25. Михайлишин, Н. П. Підходи до відображення витрат в системі фінансового і управлінського обліку / Н. П. Михайлишин // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 7. – С. 55-58.
 26. Михайлишин, Н. П. Особливості ведення управлінського обліку в умовах автоматизації / Н. П. Михайлишин // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – Вип. 8. – С. 141-143.
 27. Підлужна, Н. М. Методика формування практичних навиків з курсу «Теорія бухгалтерського обліку» / Н. М Підлужна, Н. П. Михайлишин, Г. В. Тесля // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – Вип. 9. – С. 66-69.
 28. Михайлишин, Н. П. Сутність та основні показники маркетингового контролінгу / Н. П. Михайлишин, С. В. Питель // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – Вип. 10. – С. 82-88.
 29. Михайлишин, Н. П. Інформація як фактор ефективної діяльності підприємства в умовах ринку / Н. П. Михайлишин // Проблеми економіки України : зб. наук. Праць // Проблеми економіки України: зб. наук. пр. Вип. 11 / відпов. за випуск проф. М.С. Пушкар. – Тернопіль, 2006. – С. 62-65.
 30. Михайлишин, Н. П. Контролінг в системі менеджменту / Н. П. Михайлишин // Поступ в науку : зб. наук. праць. – Бучач, 2006. – Вип. 2. – С. 101-105.
 31. Михайлишин, Н. П. Врахування умов, у яких приймається управлінське рішення в системі контролінгу / Н. П. Михайлишин // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2008. – Вип. 12. – С. 112-116.
 32. Михайлишин, Н. П. Формування системи контролінгу в інформаційному середовищі підприємства / Н. П. Михайлишин, Н. Г. Мельник // Поступ в науку : зб. наук. праць БІМА. – Бучач, – 2010. – № 6. – С. 209-211.
 33. Михайлишин, Н. П. Облік витрат і калькулювання собівартості поліграфічної продукції / Н. П. Михайлишин // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки : міжнар. зб. наук. праць. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 43-51
 34. Михайлишин, Н. П. Становлення національної системи управлінського обліку / Н. П. Михайлишин // Економіка: проблеми теорії та практики : міжвуз. зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. – Вип. 38. – С. 54-57.
 35. Мельник, Н. Г. Комплексний аналіз соціально-економічного розвитку регіону / Н. Г. Мельник, Н. П. Михайлишин // Наукові записки. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12. – С. 83-85.
 36. Мельник, Н. Г. Гармонізація та інтеграція міжнародних стандартів аудиту / Н. Г. Мельник, Н. П. Михайлишин // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – С. 142-144.
 37. Михайлишин, Н. П. Сутність бенчмаркінгу та його роль у формуванні конкурентної стратегії підприємства / Н. П. Михайлишин, М. М. Дупай, Н. Г. Мельник // Вісник національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. – Рівне : Редакційно-видавничий центр, 2006. – Вип. 4 (36). – С. 285-290.
 38. Данилюк, І. В. Облік розрахунків з оплати праці: шляхи вдосконалення / І. В. Данилюк, Н. П. Михайлишин // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 4 (25). – С. 144-149.
 39. Михайлишин, Н. П. Сутність зобов’язань та їх класифікація: економічний та правовий аспекти / Н. П. Михайлишин // Економіка: реалії часу : наук. журн. Одеського нац. політехн. ун-ту. – 2012. – № 2 (3). – С. 130-135.
 40. Романів, С. Р. Теоретичні засади функціонування комп’ютерного аудиту в Україні [Електронний ресурс] / С. Р. Романів, Н. П. Михайлишин // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10. – С. 971-976.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.] ; за ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 268 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Облік в галузях промисловості [Текст] : навч. посіб. / М. С. Кузів, Н. П. Михайлишин, Н. В. Гудзь, О. М. Берестецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 222 с.
 2. Дупай, М. М. Облік товарних операцій комерційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. М. Дупай, Н. П. Михайлишин. – Тернопіль : Астон, 2005. – 272 с.
 

Мелих Оксана Юріївна

Опубліковано: 31 жовтня 2011

meluh

Кафедра фінансів ім. С.І.Юрія

Посада: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мелих, Оксана Юріївна Валютно-курсова політика та її вплив на фінансову безпеку держави [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Оксана Юріївна Мелих. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 277 с.
 2. Мелих, Оксана Юріївна Валютно-курсова політика та її вплив на фінансову безпеку держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Оксана Юріївна Мелих. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

Публікації:

Статті:

 1. Мелих, О. Валютно-курсова політика та її вплив на фінансову безпеку держави / О. Мелих // Вісник Національного банку України. – 2008. – №8. – С. 50-57.
 2. Мелих, О. Концептуальні основи валютного курсоутворення / О. Мелих // Світ фінансів. – 2007. – №3. – С.58-68.
 3. Мелих, О. Політика обмінного курсу як фактор зміцнення міжнародної ліквідності України / О. Мелих // Світ фінансів. – 2009. – №19. – С. 97-108.
 4. Мелих, О. Ю. Валютна безпека України: проблеми та шляхи підвищення у посткризовий період / О. Ю. Мелих // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Вип. 111, ч. 2. – С. 60-75.
 5. Мелих, О. Ю. Сучасні тенденції доларизації економіки України та шляхи її подолання / О. Ю. Мелих // Інноваційна економіка. – 2012. - №9. – С. 42 – 49.
 6. Мелих, О. Фінансова безпека держави: сутність, критерії оцінки та превентивні заходи зміцнення / Оксана Мелих / Економічна думка. - 2013. - Вип. 12, ч. 2. - С. 266-272.
 7. Мелих, О. Ю. Сутнісно-теоретичні основи валютно-курсової політики держави / О. Ю. Мелих //Сталий розвиток економіки. – 2013. – №. 2(19). – С.38-47.
 8. Мелих, О. Ю. Зовнішня заборгованість зарубіжних країн та України: сучасний стан і ризики зростання [Електронний ресурс] / О. Мелих // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2014. – Вип.  694-695 : Економіка. – С. 42-50.
 9. Мелих, О. Ю. Фіскальні ефекти реалізації валютної політики в Україні [Електронний ресурс] / О. Мелих // Галицький економічний вісник. – 2015. – № 2 (49). – С. 164 - 175.
 10. Мелих, О. Ю. Бюджетний дефіцит та його вплив на стан боргової безпеки України [Електронний ресурс] / О. Мелих // Перші наукові читання пам’яті С.І. Юрія : збірник наукових праць [Тернопіль, 26 листопада 2015 р. ] / за ред. д.е.н., проф. О.П. Кириленко. – Тернопіль: Видавництво «Вектор», 2015. – С. 123 – 127.
 11. Мелих, О. Ю. Фінансовий стан українських підприємств та механізм його зміцнення в умовах економічної рецесії [Електронний ресурс] / О. Мелих // Перші наукові читання пам’яті С.І. Юрія : зб. наук. праць / за ред. д.е.н., проф. О. П. Киреленко [Тернопіль, 26 лист. 2015 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 76 – 78.
 12. Мелих, О. Ю. Дефіцит державного бюджету як індикатор боргової безпеки України  / О. Мелих // Ефективна економіка. – 2016. – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4909
 13. Мелих, О. Ю. Валютно-курсова політика та монетарні ефекти її реалізації в Україні / О. Ю. Мелих // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. – 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 211-225.
 14. Мелих, О. Ю. Зовнішня стабільність гривні та проблеми її забезпечення в умовах розгортання світової фінансово-економічної кризи / О. Ю. Мелих, З. Луцишин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. – 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 248-258.
 15. Клапків, Ю. М. Інвестування у вино як альтернативна стратегія довгострокового розміщення резервів компаніями із страхування життя / Ю. М. Клапків, О. Ю. Мелих // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 10. – С. 26-34.
 16. Свірський, В. С. Монетарні механізми управління конкурентоспроможністю національних економік: валютні війни / Володимир Степанович Свірський, Оксана Юріївна Мелих // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 4 – С. 324-333.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 2. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кравчук, Н. Я. Фінансова безпека [Електронний ресурс]: навч.-метод. посібн. /Н. Я. Кравчук, О. Я. Колісник, О. Ю. Мелих.– Тернопіль: Вектор, 2010.– 277 с.
 

Мельник Роман Олексійович

Опубліковано: 12 грудня 2011

melnyk_ro

Кафедра обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Мельник, Р. Деякі аспекти розробки політики та процедур контролю якості аудиторських послуг / Р.Мельник, О. Мельник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(19). – С. 304-306.
 2. Мельник, Р. Особливості виявлення за даними бухгалтерського обліку ризикових фінансово-господарських операцій [ Електронний ресурс] / Р.Мельник, О. Мельник // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 2. – С. 176-184.
 3. Мельник, Р. Організація аудиторських послуг : деякі проблеми політики та процедур контролю якості / Р.Мельник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 457-458.
 4. Дейнека, М. Проблеми обліку та аналізу фінансових показників діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Марія Дейнека, Роман Мельник.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічне Тернопілля : реалії та перспективи = Economy of Ternopil region : realities and prospects / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, А. І. Крисоватий, О. Є. Гомотюк [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 120 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Крупка, Я. Д. Бухгалтерська звітність [Текст] : практ посіб. бухгалтеру / Я. Д. Крупка, Р. О. Мельник. – Тернопіль : Астон, 1994. – 84 с.
 2. Крупка, Я. Д. Бухгалтерський облік в будівництві [Текст] / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Р. О. Мельник. – Тернопіль : ПП" Принтер- інформ", 2004. – 514 с.
 3. Бухгалтерський облік в умовах реформування економіки [Текст] / Г. П. Журавель, З. В. Задорожний, Я. Д. Крупка [та ін.]. – К. : І С Д, 1995. – 380 с.
 4. Крупка, Я. Д. Облік в будівництві [Текст] : Підруч. / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Р. О. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 608 с.
 5. Крупка, Я. Д. Облік у будівництві [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Р. О. Мельник. – К. : Знання, 2008. – 631 с.
 6. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк [та ін.]. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 544 с.
 7. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. - 3-тє вид., доповн. та переробл. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 418 с.
 8. Мельник, Р. О. Звітність [Електронний ресурс] : метод. вказ. / Р. О. Мельник. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 30 с.
 9. Мельник, Р. О. Облік грошових коштів та їх еквівалентів [Текст] / Р. О. Мельник // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк, Н. В. Гудзь. – К. : Кондор, 2013. – С. 133-173.
 10. Мельник, Р. О. Облік грошових коштів та їх еквівалентів [Текст] / Р. О. Мельник // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 98-127.
 

Марцінковська Олександра Богданівна

Опубліковано: 01 грудня 2011

marcinkovska o b

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Марцінковська, Олександра Богданівна Еколого-ресурсні основи розвитку господарського комплексу регіону (на прикладі Тернопільської області) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва /Олександра Богданівна Марцінковська.– Тернопіль: ТАНГ, 1998.– 216 с.
 2. Марцінковська, Олександра Богданівна Еколого-ресурсні основи розвитку господарського комплексу регіону (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Марцінковська Олександра Богданівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1998. - 18 с.

СТАТТІ:

 1. Марцінковська, О. Атестація персоналу в ринкових умовах / О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2004.– Вип. 9.– С. 176-180.
 2. Марцінковська, О. Еколого-економічні аспекти землекористування в Тернопільській області / О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2005.– Вип. 10.– С. 63-66.
 3. Марцінковська, О. Конкурентоспроможність персоналу в умовах ринку / О. Марцінковська, Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2003.– Вип. 8.– С. 168-174.
 4. Марцінковська, О. Людський капітал та шляхи його відтворення / Олександра Марцінковська, Олег Легкий // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 310-312.
 5. Марцінковська, О. Об'єктивна необхідність та значення ділової оцінки персоналу / О. Марцінковська, Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2008.– Вип. 13.– С. 109-112.
 6. Марцінковська, О. Основи екологозбалансованого функціонування АПК Тернопільської області / О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль, 2002.– Вип. 7.– С. 18-21.
 7. Марцінковська, О. Формування якісного складу персоналу в умовах ринку / О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль, 2006.– Вип. 11.– С. 74-76.
 8. Слівінська, Н. Оплата праці в Україні: сучасний стан та напрями реформування / Н. Слівінська, О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2007.– Вип. 12.– С. 102-106.
 9. Марцінковська, О. Деякі аспекти розміщення продуктивних сил / О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2000. – Вип. 4. – С. 56-59.
 10. Марцінковська, О. Вплив конкурентоспроможності персоналу на ефективність роботи організації / Олександра Марцінковська, Олег Легкий // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – 2011. – С. 203-206.
 11. Марцінковська, О. Роль коучингу в розвитку персоналу / Олександра Марцінковська, Наталія Фижик // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 257-260.
 12. Марцінковська, О. Інфляційне тергетування: реалії і перспективи : [офіційне декларування інфляції центральним банком] / О. Марцінковська, О. Легкий // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 32-35.
 13. Марцінковська, О. Б. Аналіз землересурсного потенціалу Тернопільської області / О. Б. Марцінковська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 176-178.
 14. Марцінковська, О. Б. Аналіз екологічної стабільності території Тернопільської області / О. Б. Марцінковська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 99-101.
 15. Марцінковська, О. Планування ділової кар'єри як умова ефективного розвитку персоналу / Олександра Марцінковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 245-248.
 16. Марцінковська, О. "ІНКОТЕРМС-2010" як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності / Олександра Марцінковська, Олег Легкий // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 265-268.
 17. Марцінковська, О. Продакт-плейсмент як сучасний маркетинговий інструмент: юридичні аспекти та проблеми ефективності / Олександра Марцінковська, Олег Легкий // Економічний аналіз : зб. наук. прць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Т. 13. – С. 327-333.
 18. Марцінковська, О. Зовнішньоекономічна діяльність Тернопільської області : сучасний стан та перспективи / Олександра Марцінковська, Олег Легкий // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 52-58.
 19. Марцінковська, О. Б. Розвиток і розташування підприємств сфери послуг: аналіз і тенденції / Олександра Богданівна Марцінковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 2. – С. 76-80.
 20. Марцінковська, О. Сучасні підходи до управління командами в контексті реалізації проекту / Олександра Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 102-108.
 21. Марцінковська, О. Б. Основні напрями удосконалення землекористування в АПК Тернопільської області / О. Б. Марцінковська // Ефективність реформування аграрної сфери і шляхи раціонального використання природних ресурсів Поділля : з6. наук. праць. – Тернопіль, 1996. – Ч. 2. –С. 66-67.
 22. Марцінковська, О. Б. Основні шляхи раціонального використання земельних ресурсів Тернопільської області / О. Б. Марцінковська // Економічні проблеми розвитку західноукраїнського АПК в умовах переходу до ринкової економіки : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – С. 116-118.
 23. Марцінковська, О. Б. Еколого-економічні аспекти збалансованого розвитку господарського комплексу регіону / О. Б. Марцінковська // Проблеми економічної теорії і практики на сучасному етапі : з6. наук. праць. – Хмельницький, 1998. – С. 62-64.
 24. Марцінковська, О. Б. Економічні проблеми розвитку ТВК Тернопільської області / О. Б. Марцінковська // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 242-246.
 25. Марцінковська, О. Б. Проблеми взаємодії господарської діяльності і природного середовища в регіоні (на прикладі Тернопільської області) / О. Б. Марцінковська // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викл. і асп. кафедри УТР і РПС ТАНГ. – Тернопіль : ВАТ “Поліграфіст”, 1997. – Вип. 1. – С. 128-131.
 26. Марцінковська, О. Б. Основні напрямки вдосконалення розвитку і розміщення продуктивних сил Подільського регіону України / О. Б. Марцінковська, М. О. Петрига // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викл. і асп. кафедри УТР і РПС ТАНГ. – Тернопіль : ВАТ “Поліграфіст”, 1997. – Вип. 1. – С. 80-84.
 27. Марцінковська, О. Б. Екологічна ситуація на Тернопільщині та шляхи її поліпшення / О. Б. Марцінковська // Вісник Львівського націо­нального університету ім. І. Франка. – Львів, 1998. – Вип. 22. – С. 65-71.
 28. Марцінковська, О. Б. Природно-ресурсний потенціал Тернопільської області та шляхи його раціонального використання / О. Б. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 153-160.
 29. Марцінковська, О. Б. Наукові основи еколого-ресурсного дослідження / О. Б. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 3. – С. 77-88.
 30. Марцінковська, О. Б. Основні умови збалансованого розвитку регіону / О. Б. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 60-63.
 31. Марцінковська, О. Б. Особливості формування ринку праці в Подільському регіоні / О. Б. Марцінковська, Н. М. Слівінська // Социально-экономические аспекты промышленной политики : сб. науч. трудов. – Донецк, 2003. – Т. 3. – С. 298-302.
 32. Марцінковська, О. Еколого-економічні проблеми України та шляхи їх вирішення / Олександра Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 43-48.
 33. Марцінковська, О. Система регулярного менеджменту: проблеми і шляхи впровадження в Україні [Текст] / Олександра Марцінковська, Тетяна Бутинська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 82-87.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Легкий, О. А. Зовнішньоекономічна діяльність Тернопільської області : сучасний стан, проблеми та напрямки її активізації [Текст] / О. А. Легкий, О. Б. Марцінковська // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 338-358.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.
 

Машко Андрій Іванович

Опубліковано: 01 вересня 2011

mashko a i

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Машко, Андрій Іванович Дефіцит державного бюджету : причини, наслідки та управління [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Андрій Іванович Машко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010– 204 с.
 2. Машко, Андрій Іванович Дефіцит державного бюджету : причини, наслідки та управління [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит /Андрій Іванович Машко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Іващук О. Моделювання взаємозв'язку дефіциту бюджету та показників економічної динаміки / Олег Іващук, Андрій Машко // Світ фінансів. –– № 1. – С. 68-79.
 2. Машко А. І. Суспільно-політичні детермінанти дефіциту бюджету [Електронний ресурс] / А. І. Машко, О. Й. Тимчук // Економічний аналіз. - 2012. - Т. 11(1). - С. 169-174.
 3. Машко А. Теоретичні аспекти регулювання інфляції в країнах Євросоюзу / А. Машко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 18. – С. 156-159.
 4. Фрадинський, О. Становлення оподаткування в країнах Стародавнього світу / Олександр Фрадинський, Андрій Машко // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 244-247.
 5. Машко, А. Соціально-політичні детермінанти дефіциту бюджету / Андрій Машко // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 169-174.
 6. Машко, Андрій Думка з приводу : бюджетний дефіцит – інфляція [ Електронний ресурс ] / Андрій Машко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 82-85.
 7. Фрадинський, О. Становлення морської митної варти в Російській імперії ( ХVIII- ХХ ст.) / О. Фрадинський, А. Машко // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 240-244.
 8. Горлачук, О. А. Сутність ціни та ціноутворення на сільськогосподарську продукцію [Електронний ресурс] / Олексій Анатолійович Горлачук, Микола Анатолійович Горлачук, Андрій Іванович Машко // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центрТернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Т. 20. – С. 23-29.
 9. Фрадинський, О. Еволюція надзвичайного оподаткування: від давньогрецької ейсфори до вітчизняного військового збору / Олександр Фрадинський, Андрій Машко // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 51-61.
 10. Машко, А. І. Бюджетний дефіцит: двоєдинство проблем та перспектива / А. І. Машко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2003. – Вип. 181, т. 2. – C. 260-273.
 11. Машко, А. І. Вплив інфляції на первинний дефіцит в моделі кривої інфляційного податку Лаффера / А. І. Машко // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Сер. Економіка. – 2006. – Вип. 8, ч. 1. – С. 205-213.
 12. Машко, А. І. Бюджетний дефіцит і державний борг: взаємозалежність та кількісна оцінка / А. І. Машко // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 2 (13). – С. 94-97.
 13. Машко, А. І. Теоретико-практичні проблеми управління бюджетним дефіцитом / А. І. Машко, О. Й. Тимчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2007. – Спецвип. 22, ч. 1. – С. 155-158.
 14. Машко, А. І. Управління дефіцитом державного бюджету / А. І. Машко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2008. – № 5, т. 1. – С. 152-158.
 15. Машко, А. І. Теоретичний аспект моделювання управління державним боргом / А. І. Машко // Наука й економіка. – 2008. – Вип. 4 (12). – С. 369-375.
 16. Машко, А. І. Аналіз взаємодії державних фінансів та суспільно-політичних формувань / А. І. Машко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – 2008. – Вип. 3 (19). – С. 111-114.
 17. Машко, А. І. Теоретичний еклектизм дефіциту бюджету [Електронний ресурс] / А. І. Машко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 1 (10), ч. II. – С. 278-282.
 18. Машко, А. І. До питання про дефіцит бюджету [Електронний ресурс] / А. І. Машко // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учен. та асп. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди». – 2012. – Вип. 18/3. – С. 202-207.
 19. Машко, А. І. Дефіцит бюджету: сутність, причини виникнення та проблеми управління [Електронний ресурс] / А. І. Машко // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2012. – Вип. 2 (7). – С. 308-314.
 20. Шашкевич, О. Л. Концептуалізація фінансових ресурсів як об’єкта фінансового контролю [Електронний ресурс] / О. Л. Шашкевич, А. І. Машко // Ефективна економіка. – 2014. – № 6.
 21. Машко, А. І. Теоретичні підходи до визначення сутності дефіциту бюджету [Електронний ресурс] / А. І. Машко, О. Р. Квасовський // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2014. – № 8.
 22. Машко, А. І. Сутнісні домінанти бюджетного дефіциту / А. І. Машко // Економіка та держава. – 2017. – № 11. – С. 44-46.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 2. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Кізима, Т. О. Управління державним боргом [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, А. І. Машко, О. Л. Шашкевич. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 228 с. – До 50-річчя ТНЕУ.