Михальчук Надія Михайлівна

Опубліковано: 07 березня 2013

mihalchukКафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Михальчук, Надія Михайлівна Податковий борг як загроза фінансовій безпеці держави [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Михальчук Надія Михайлівна ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ, 2015. - 23 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Валігура, В. А. Фіскальні технології управління податковим боргом у контексті його оптимізації [Електронний ресурс] / В. А. Валігура, Н. М. Михайльчук // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 16. – С. 12-21.
 2. Лекарь, С. І. Фіктивне банкрутство як загроза безпеці податково-боргових відносин / С. І. Лекарь, Н. М. Михальчук // Фінанси України. - 2013. - № 12. - С. 33-41.
 3. Михальчук, Н. М. Поняття податкового боргу в системі забезпечення фінансової безпеки держави / Н. М. Михальчук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Видавництво Тернопільського національного економічного університету, 2012. – Вип. 18. – С. 93-98.
 4. Martynjuk, V. Das Steuerschuldrisiko und die finanzielle Absicherung der Ukraine: Identifizierung und Monitoring / V. Martynjuk, N. Mschaltschuk, V. Savka // Ukraine unter Entscheidungszwang : Veränderungen in Wirtschaftszeigen. – Berlin : Forschungsinst. der IWVWW, 2014. – № 39. – S. 114-124.
 5. Михальчук, Н. М. Колекторська діяльність як інструмент подолання податково-боргових ризиків фінансової безпеки держави / Н. Михальчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економіка. – 2014. – №6 (ч.1). – С. 34-37.
 6. Михальчук, Н. М. Мобілізація податкового боргу: перспективи зміцнення бюджетної безпеки держави / Н. М. Михальчук, К. А. Нечипорук // Часопис економічних реформ : наук.-виробн. журнал. – Луганськ : Видавництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 50-56.
 7. Михальчук, Н. М. Податковий борг як форма економічної злочинності та загроза економічній безпеці держави / С. І. Лекарь, В. П. Мартинюк, Н. М. Михальчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. Економіка. – 2013. – № 2. – С. 66-77.
 8. Михальчук, Н. Моделювання податково-боргової складової фінансової безпеки на основі штучних нейронних мереж / Н. Михальчук, Н. Савка // Вісник НУ «Львівська Політехніка». Проблеми економіки і управління. – 2015. – С. 225-233.
 9. Михальчук, Н.М. Програма нейтралізації податково-боргових ризиків фінансової безпеки держави / Н. М. Михальчук // Науковий вісник Львівського університету внутрішніх справ. – 2016.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Мартинюк, В. П. Податкове право [Текст] : навч. посіб. / В. П. Мартинюк, Н. М. Михальчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 274 с.
 

Мартинюк Володимир Петрович

Опубліковано: 28 листопада 2011

мартинюк

Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри

Публікації:

Статті:

 1. Баранецька О. Національні інтереси України в сфері фіскальної безпеки / Ольга Баранецька, Володимир Мартинюк // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – № 9. – С. 83-87.
 2. Крисоватий А. Економічний зміст і складові митної системи держави / А. І. Крисоватий, В. П. Мартинюк // Фінанси України. – 2009. – № 6. – С. 29-38.
 3. Мартинюк В. Методологічні основи оцінки стану фінансової безпеки держави / В. Мартинюк // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 119-124.
 4. Мартинюк В. Митна складова економічної безпеки держави: наукове обгрунтування та оцінка сучасного стану / Володимир Мартинюк // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.  – Тернопіль, 2009. – № 11. – С. 118-123.
 5. Мартинюк В. Модель моніторингу економічної безпеки держави / Володимир Мартинюк, Ольга Баранецька // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 119-124.
 6. Мартинюк В. Оцінка фіскального потенціалу митної системи України / Володимир Мартинюк // Світ фінансів. – 2010. – № 1. – С. 44-54.
 7. Мартинюк В. Походження та роль мита у фінансовій системі держави / Володимир Мартинюк // Світ фінансів. – 2009. – № 3. – С. 17-23.
 8. Мартинюк В. Проблеми моніторингу та забезпечення економічної безпеки держави / В. Мартинюк // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 185-187.
 9. Мартинюк В. Теоретичні та фіскальні аспекти митно-тарифного адміністрування в Україні / В. Мартинюк // Світ фінансів. – 2005. – № 1. – С. 79-87.
 10. Мартинюк В. Оцінка сильних та слабких сторін вітчизняної економіки на основі розрахунку інтегрального показника економічної безпеки держави [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Економіка природокористування і охорона довкілля : зб. наук. праць.  – К. : РВПС України НАН України, 2008. – С. 80-91.
 11. Мартинюк, В. Факторний аналіз чинників впливу на розміри податкових надходжень до державного бюджету України / В. П. Мартинюк // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 40-51.
 12. Мартинюк В. Чинники впливу на прогнозовані обсяги надходжень до державного бюджету від митних платежів / В. П. Мартинюк // Фінанси України. – 2010. – № 1. – С. 29-37.
 13. Мартинюк, В. Аналіз стану митної складової фінансової безпеки України / Володимир Мартинюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 212-218.
 14. Баранецька, О. Фіскальна безпека держави: індикатори, загрози та основи моніторингу / Ольга Баранецька, Володимир Мартинюк // Наукові записки Острозької академії. Сер. Економіка. – 2007. – Вип. 9, ч. 1. – С. 186-195.
 15. Мартинюк, В. П. Оцінка фіскальної безпеки України [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька // Світ фінансів. – 2013. – № 1. – С. 114-122.
 16. Мартынюк, В. П. Оценка отдельных показателей фискальной безопасности государства [Електронний ресурс] / В. П. Мартынюк, О. В. Баранецкая // Бизнес Информ. – 2013. – № 8. – С. 15-21.
 17. Мартинюк, В. П. Окремі заходи щодо забезпечення фіскальної безпеки держави: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса, 2013. – № 26 (205). – С. 23-31.
 18. Martynyuk, V. Bewertung ausgewählter Indikatoren der Fiskalsicherheit des Staates / V. Martynyuk, О. Baranetska, V. Klimchuk // Osteuropa: Schwierigkeiten bei der Neuorientierung. – Berlin, 2013. – Juli-September. – S. 48-53.
 19. Мартинюк, В. Моделювання індикаторів економічної безпеки держави засобами штучної нейронної мережі з радіально-базисними функціями / В. Мартинюк, М. Дивак, Н. Савка // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 1. – С. 56-66.
 20. Мартинюк, В. П. Комп’ютерне моделювання оцінки стану економічної безпеки регіонів України / В. П. Мартинюк, І. В. Бакушевич, В. М. Гора // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці, освіті : зб. наук. праць : в 2 т. – Кривий Ріг : Видавничий відділ КДПУ, 2001. – Т.1. – С. 7-10.
 21. Мартынюк, В. П. Концептуализация таможенно-тарифного администрирования / В. П. Мартынюк // Мировая экономика в ХХІ веке: проблемы и перспективы. – Москва : РУДН, 2005. – С. 129-133.
 22. Мартинюк, В. П. Стабілізуючі ефекти промислово-фінансових груп в енергетичному менеджменті вільних економічних зон / В. П. Мартинюк, І. В. Бакушевич // Енергетика: економіка технології, екологія. – № 1. – 2000. – С. 70-74.
 23. Мартинюк, В. П. Інституційні зміни у сфері господарювання та їх можливий вплив на рівень економічної безпеки / В. П. Мартинюк // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2001. – № 2. – С. 73-79.
 24. Мартинюк, В. П. Дослідження впливу зміни рівня індикаторів загальнодержавної економічної безпеки на показники суб’єктів господарювання / В. П. Мартинюк // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2001. – № 3. – С. 85-90.
 25. Мартинюк, В. П. Економічна безпека регіонів України: аналіз сучасного стану та можливості забезпечення / В. П. Мартинюк, І. В. Бакушевич // Вісник ДУ “Львівська політехніка”. Логістика. – 2001. – № 416. – С. 14-20.
 26. Мартинюк, В. П. Модель моніторингу економічної безпеки регіону / В. П. Мартинюк, І. В. Бакушевич // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Сер. Економічна. – Донецьк : ДонДТУ, 2001. – Вип. 26. – С. 156-163.
 27. Мартинюк, В. П. Модель оцінки економічної безпеки регіону на основі індикативного аналізу / В. П. Мартинюк, І. В. Бакушевич // Вісник Сумського державного університету. Сер. Економіка. – Суми : СДУ, 2001. – № 6 (27) – 7 (28). – С. 78-84.
 28. Мартинюк, В. П. Взаємозв’язок фіскального менеджменту з індикаторами економічної безпеки України / В. П. Мартинюк, Б. Б. Баділь // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика. – 2003. – № 472. – С. 295-299.
 29. Мартинюк, В. П. Митне адміністрування в Україні: зміст, принципи та необхідність вдосконалення / В. П. Мартинюк, Б. Б. Баділь // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004. – № 1, ч. 2, т. 1 (59). – С. 91-95.
 30. Мартинюк, В. П. Вплив інструментів митно-тарифного адміністрування на обсяги міжнародної торгівлі в Україні / В. П. Мартинюк // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. праць. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2004. – Вип. 17, т. ІІ. – С. 77-85.
 31. Мартинюк, В. П. Реалії оподаткування доходів фізичних осіб / В. П. Мартинюк, В. В. Письменний // Наука молода. – 2005. – Вип. 3. – С. 83-90.
 32. Мартинюк, В. П. Інтегральний показник економічної безпеки держави: доцільність та можливості використання / В. П. Мартинюк // Таврійський науковий вісник : наук. журнал. – 2008. – Вип. 60, ч. ІІ. – С. 76-86.
 33. Мартинюк, В. П. Методичні підходи до розрахунку інтегрального показника економічної безпеки держави / В. П. Мартинюк // Стратегічна панорама. – 2009. – № 1. – С. 101-109.
 34. Мартынюк, В. П. Теоретические подходы к дальнейшему развитию таможенной системы Украины / В. П. Мартынюк // Бизнес Информ. – 2009. – № 4 (2). – С. 18-22.
 35. Мартинюк, В. П. До питання про походження та роль мита у фінансовій системі держави / В. П. Мартинюк // Світ фінансів. – 2009. – № 3 (20). – С. 17-24.
 36. Мартынюк, В. П. Таможенные аспекты обеспечения конкурентоспособности экономики Украины / В. П. Мартынюк // Бизнес Информ. – 2009. – № 12 (1). – С. 91-94.
 37. Мартынюк, В. П. Последствия либерализации таможенного тарифа Украины в период мирового финансового кризисна / В. П. Мартынюк // Налоги и финансовое право. – 2010. – № 5. – С. 101-106.
 38. Мартынюк, В. П. Роль налогового регулирования в обеспечении конкурентоспособности отраслей отечественной промышленности / В. П. Мартынюк, А. В. Маркив // Экономические аспекты структурного реформирования экономики : сб. научн. трудов. – Иркутск : Изд-во ИрГУПС, 2011. – С. 224-225.
 39. Martyniuk, V. Налогово-долговые риски финансовой безопасности Украины: идентификация и моніторинг / V. Martyniuk, N. Mykhalchuk, V. Savka // Das Steuerschuldrisiko und die finanzielle Absicherung der Ukraine: Identifizierung und Monitoring Ukraine under Entscheidungszwang. Veränderungen in Wirtschaftszweigen. – Berlin, – 2014. – Oktober. – S. 114-124.
 40. Мартинюк, В. П. Моделювання взаємовпливу фіскальних та макроекономічних показників з метою забезпечення фіскальної безпеки держави / В. П. Мартинюк // Наука молода. – 2013. – № 20. – С. 63-71.
 41. Мартинюк, В. П. Моделювання впливу змін у митній системі на індикатори економічної безпеки держави / В. П. Мартинюк // Наука молода. – 2010. – № 14. – С. 109-116.
 42. Мартинюк, В. П. Митна система України та її фіскально-регулюючий потенціал [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 3 (48), т. 2. – С. 84-92.
 43. Мартинюк, В. П. Аналіз ефективності та напрямки вдосконалення діяльності митних органів України [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Наука молода. – 2010. – № 13. – С. 165-173.
 44. Мартинюк, В. П. Прогнозування надходження податкових платежів до державного бюджету за допомогою використання arima-моделі [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Наукові праці НДФІ. – 2011. – № 2 (55). – С. 46-55.
 45. Мартинюк, В. П. Особливості ідентифікації методів оцінки ринкової вартості при діагностиці економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Наука молода. – 2012. – № 18. – С. 118-122.
 46. Мартинюк, В. П. Оцінка стану національної економіки на основі інтегрального показника економічної безпеки держави [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2013. – № 25 (І). – С. 179-187.
 47. Мартинюк, В. П. Специфіка особливостей фінансово-економічної безпеки банківського контролю над економічною злочинністю [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Вісник Дніпропетровського університету. Сер..Економіка. –2013. – Вип. 7 (1). – С. 53-58.
 48. Мартинюк, В. П. Формування логістичної стратегії як чинник фінансово-економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, О. І. Вівчар // Наука молода. – 2013. – № 19. – С. 176-180.
 49. Мартинюк, В. П. Економічна безпека вищих навчальних закладів в Україні: передумови оцінювання [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2013. – № 25, ч. ІІ. – С. 193-198.
 50. Мартинюк, В. П. Податковий борг як форма економічної злочинності та загроза економічній безпеці держави [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, С. І. Лекарь, Н. М. Михальчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. Економічна. – 2013. – Вип. 2. – С. 66-78.
 51. Мартинюк, В. П. Стратегія нейтралізації податково-боргових ризиків фінансової безпеки держави [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, Н. М. Михальчук // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – 2014. – № 4 (59). – С. 143-148.
 52. Мартинюк, В. П. Наукові підходи до удосконалення методики розрахунку рівня економічної безпеки держави [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2014. – Вип. 1 (10). – С. 277-286.
 53. Мартинюк, В. П. Боротьба з тіньовою економікою як пріоритетний напрям зміцнення фінансової безпеки [Електронний ресурс] / В. П. Мартинюк, К. А. Хом’як // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – 2015 – Вип. 11. – С. 68-72.
 54. Крисоватий, А. І. Нові можливості застосування інструментів митно-тарифного регулювання в умовах світової фінансово-економічної нестабільності / А. І. Крисоватий, В. П. Мартинюк // Міжнародне співробітництво України у сфері оподаткування. Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів : зб. матер. наук.-практ. конф. [23 жовтня 2009]. – Ірпінь, 2009. – С. 150-152.
 55. Мартинюк, В. П. Видатки на соціальні пенсії в контексті забезпечення соціальної безпеки держави: міжнародні порівняння / В. П. Мартинюк, Т. І. Длугопольська // Стратегічні пріоритети. – 2017. – № 4. – С. 118-131.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Мартинюк, В. П. Фінансові аспекти розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України [Текст] : монографія / В. П. Мартинюк. – К. : Кондор, 2011. – 326 с.
 2. Мартинюк, В. П. Фіскальна безпека держави : концептуальні засади та шляхи забезпечення [Текст] : монографія / В. П. Мартинюк, О. В. Баранецька. – Тернопіль : Крок, 2015. – 206 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Мартинюк, В. П. Податкове право [Текст] : навч. посіб. / В. П. Мартинюк, Н. М. Михальчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 274 с.
 

Маслій Вадим Володимирович

Опубліковано: 14 вересня 2011

masly

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Маслій, Вадим Володимирович Статистичне дослідження інвестиційної діяльності промислових підприємств на регіональному рівні [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / Маслій Вадим Володимирович ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2004. - 288 c.
 2. Маслій, Вадим Володимирович Статистичне дослідження інвестиційної діяльності промислових підприємств на регіональному рівні [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / Маслій Вадим Володимирович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2004. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Березька, К. М. Методологічні аспекти застосування моделі нечітких часових рядів для прогнозування податкових надходжень / К. М. Березька, В. В. Маслій // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С. 227-235.
 2. Маслій, В. Аналіз неповних даних у процесі вибіркового обстеження діяльності суб'єктів ринку автотранспортних послуг / В. Маслій, Я. Б. Гнатик // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 204-213.
 3. Маслій, В. Економічна сутність та основні напрямки статистичного аналізу фінансового потенціалу міста / Вадим Маслій // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 128-132.
 4. Маслій, В. Концептуальні підходи до класифікації інвестицій / Вадим Маслій, Святослав Питель // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац.. екон. н-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 197-199.
 5. Маслій, В. Методологічні аспекти формування системи показників для статистичного аналізу технологічної структури інвестицій в основний капітал / В. Маслій, С. Питель // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – Вип. 7. – С. 167-171.
 6. Маслій, В. Оцінка впливу прямих іноземних інвестицій на зовнішньоекономічну діяльність Тернопільської області / В. Маслій // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2006. – Вип.11. – С. 34-37.
 7. Маслій, В. Оцінка інвестиційної діяльності цукрових заводів Подільського регіону: економіко-статистичний аспект / В. Маслій // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2004. – Вип. 9. – С. 319-323.
 8. Маслій, В. Результати моніторингу ефективності інвестиційної діяльності цукрових заводів: регіональний аспект / В. Маслій // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2003. – Вип. 8. – С. 58-62.
 9. Маслій, В. Статистичне забезпечення інформаційно-аналітичної системи муніципального управління / Вадим Маслій // Економічний аналіз : зб. наук. прць. каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 454-456.
 10. Маслій, В. В. Застосування методів кореляційного аналізу для оцінювання впливу зовнішніх і внутрішніх інвестицій на економічний розвиток України / В. В. Маслій // Статистика України. – 2008. – № 4. – С. 42-47.
 11. Маслій, В. В. Прямі іноземні інвестиції: ретроспективний аналіз / В. В. Маслій, С. В. Питель // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 11. – С. 70-82.
 12. Шост, І. Порівняльний аналіз інвестицій на модернізацію обладнання цукрових заводів Подільського регіону / І. Шост, В. Маслій, Л. Матійчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2004. – № 17. – С. 235-238.
 13. Маслій, В. Теоретичні аспекти застосування методу групувань в статистичному дослідженні процесу іноземного інвестування в Україні / Вадим Маслій // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 446-448.
 14. Маслій, В. В.Авторегресійні моделі як інструмент для аналізу процесу іноземного інвестування / В. В. Маслій // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 311-317.
 15. Маслій, В. Особливості застосування факторного та регресійного аналізу для дослідження економічного розвитку регіону / Вадим Маслій // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 107-109.
 16. Маслій, В. Методологічні аспекти інформаційного забезпечення маркетингових досліджень регіонального ринку банківських послуг / Вадим Маслій, Андрій Талейко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 57-61.
 17. Гнатик, Я. Б. Державні транснаціональні компанії як учасники міжнародної інвестиційної діяльності /Я. Б. Гнатик, В. В. Маслій //Статистика України.– 2012.– № 4.– С. 27-34.
 18. Маслій, В. Деякі аспекти статистичного аналізу процесів відтворення на цукрових заводах Подільського регіону / В. Маслій // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. народ. госп-ва. – 2002. – Вип. 6. – С. 71-72.
 19. Маслій, В. Інформаційно-аналітичне забезпечення дослідження впливу прямих іноземних інвестицій на економіку країни-реципієнта ./ В. Маслій // Управління розвитком. – 2011. - № 5(102). – С. 184-185.
 20. Маслій, В. Участь іноземних інвесторів в процесі приватизації / В. Маслій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – № 5. – С. 68-70.
 21. Маслій, В. Теоретико-методологічні засади застосування системного підходу в статистичному дослідженні процесу іноземного інвестування [Електронний ресурс] / В. Маслій.
 22. Маслій, В. Форми та фактори інвестицій на підприємстві / В. Маслій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9.- С. 244-245.
 23. Гнатик, Я. Основні тенденції у сфері інституціоналізації міжнародних фінансових ринків / Я. Б. Гнатик, В. В. Маслій // Статистика України. – 2012. - № 2. – С. 41-46.
 24. Шост, І. М. Теоретичні аспекти проведення статистичного моніторингу в процесі формування інвестиційної стратегії на регіональному рівні / І. М. Шост, В. В. Маслій // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004.– Вип. 13, ч 1 . – С. 91-93.
 25. Дацків,І. Б.. Україна як учасник міжнародної інвестиційної діяльності: історичний аспект [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків, В. В. Маслій // "Гілея : Науковий вісник": збірник наукових праць. – 2013. –Вип. 77. – С.83-86.
 26. Березька, К. М. Оцінювання диспропорцій регіонального розподілу іноземних інвестицій в Україні / К. М. Березька, О. М. Березький, В. В. Маслій // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12. – С. 106-114.
 27. Маслій, В. Оцінка стійкості процесу іноземного інвестування за видами економічної діяльності [Електронний ресурс] / В. Маслій // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.86-93.
 28. Березька К. М. Модифіковані ARIMA-моделі обсягів прямих іноземних інвестицій / К. М. Березька, В. В. Маслій // Матеріали IX-ої міжнародної конференції «Актуальні проблеми економіки 2015-2016», м. Київ, 19 лютого 2016 р. – К.: Національна академія управління, 2016. – С. 15 – 20.
 29. Березька, К. М. Побудова ARIMA моделей часових рядів для прогнозування інвестицій / К. М. Березька, В. В. Маслій // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI’2015), м. Залізний Порт, 25–28 травня 2015 р. – Херсон: ХНТУ, 2015. – С. 28–32.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Крисоватий, А. І. Планування та прогнозування податкових надходжень : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 260 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 2. Шост, І. М. Фінансова статистика : навч. посіб. / І. М. Шост, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 112 с.Шост, І. М. Фінансова статистика: теоретичний аспект : навч. посіб. / І. М. Шост, В. В. Маслій, Л. П. Матійчук. – Тернопіль : Вектор, 2005. – 186 с.
 3. Шост, І. М. Фінансова статистика: теоретичний аспект : навч. посіб. / І. М. Шост, Ф. С. Кіщак, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 164 с.
 4. Теорія статистики. Навчальний посібник для студентів економічних вузів усіх спеціальностей і форм навчання : навч. посіб. / І. М. Шост, О. В. Кустовська, Я. І. Костецький, В. В. Маслій. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 202 с.
 5. Маслій, В. В. Статистика [Текст]: навч. посіб. /В. В. Маслій.– Тернопіль: Карт-бланш, 2007.– 270 с.
 

Мазур Віталій Григорович

Опубліковано: 26 квітня 2013

мазур віталій григорович

Кафедра економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Семчук, І. В. Вплив внутрішніх операцій на звітність об’єднання (групи) підприємств [Електронний ресурс] / І. В. Семчук, В. Г. Мазур // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2011. – Вип. 3 (21). – С. 327-337.
 2. Мазур, В. Г. Сутність та значення фінансового стану підприємств / В. Г. Мазур // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2006. – Вип. 30. – С. 82-87.
 3. Мазур, В. Г. Зарубіжний досвід удосконалення діяльності органів влади / В. Г. Мазур // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2010. – № 23. – С. 84-87.
 4. Мазур, В. Г. Особливості впровадження інноваційної діяльності в регіоні / В. Г. Мазур // Управління сучасним містом. – Київ, 2010. – № 1-12 (33-36). – С. 113-118.
 5. Мазур, В. Г. Комунікації як механізм взаємодії державних органів влади та громадськості на регіональному рівні [Електронний ресурс] / В. Г. Мазур // Державне управління: теорія та практика. – 2011. – № 1.
 6. Мазур, В. Г. Особливості функціонування владної еліти в Україні на сучасному етапі [Електронний ресурс] / В. Г. Мазур, В. В. Добіжа // Держава і право : зб. наук. праць. – Київ, 2012. – Вип. № 56. – С. 625-630.
 7. Мазур, В. Г. Електронне управління в органах місцевої влади: стан та шляхи удосконалення [Електронний ресурс] / В. Г. Мазур, І. В. Семчук // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Харків, 2013. – № 2. – С. 210 - 219.
 8. Мазур, В. Г. Хмарні технології для державного управління: стан та перспективи розвитку / В. Г. Мазур // Ефективність державного управління : зб. наук. праць. – ЛРІДУ НАДУ, 2015. – № 3 (43).
 9. Семчук, І. В. Удосконалення процесу формування консолідованої фінансової звітності на етапі наступної консолідації звітності [Електронний ресурс] / І. В. Семчук , В. Г. Мазур // Мукачівський державний університет. – 2016. – Вип. 2. – С. 732 - 737.
 10. Семчук, І. В. Особливості здійснення процесу об’єднання підприємств на етапі первинної консолідації звітності [Електронний ресурс] / І. В. Семчук , В. Г. Мазур // Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2016. – Вип. 10. – С. 981 - 984.
 11. Куйбіда, В. С. Впровадження інноваційної діяльності у розвиток регіонів [Електронний ресурс] / В. С. Куйбіда, В. Г. Мазур // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 23. - С. 84-87.
 

Ментух Наталія Фелікіссімівна

Опубліковано: 27 січня 2012

1453456003 imgserver mentuhКафедра конституційного, адміністративного та фінансового права 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ментух, Наталія Фелікіссімівна. Правовий статус учасників лізингової діяльності в Україні : дис ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Наталія Фелікіссімівна Ментух; В.о. НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України.– К. : 2010.– 242 с.
 2. Ментух, Наталія Фелікіссімівна. Правовий статус учасників лізингової діяльності в Україні : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Наталія Фелікіссімівна Ментух; В.о. НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України.– К. : 2010.– 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Ментух, Н. Види учасників лізингової діяльності та їх особливості / Наталія Ментух // Підприємництво, господарство і право.– 2010.– № 1.– С. 84-87.
 2. Ментух, Н. Лізинг: поняття, види, особливості відповідно до законодавства / Н. Ментух // Командор. Вісник державного службовця України.– 2005.– № 1. – С.65-67.
 3. Ментух, Н. Правовий статус лізингових компаній та їх особливості / Наталія Ментух // Юридична Україна.– 2010.– № 3.– С. 68-73.
 4. Ментух, Н. Ф. Особливості управління діяльністю лізінгових комнаній / Н. Ф. Ментух // Адвокат.– 2010.– № 10.– С. 30-35.
 5. Ментух, Н. Ф. Поняття господарської правосуб'єктності / Н. Ф. Ментух // Адвокат.– 2011.– № 2.– С. 39-41.
 6. Ментух, Н. Ф. Господарські договори, що укладаються в процесі здійснення лізингової діяльності / Н. Ф. Ментух // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 4. – С. 104-111.
 7. Ментух, Н. Ф. Лізинг в окремих сферах господарювання / Н. Ф. Ментух // Адвокат. 2012. № 9. С.29-32.
 8. Ментух, Н. Ф. Правові особливості лізингу окремих зарубіжних країн [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2006. – № 3. – С. 66-69.
 9. Ментух, Н. Ф. Господарсько-правова відповідальність суб'єктів лізингової діяльності за договорами лізингу / Н. Ф. Ментух // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 6. – С. 149-155.
 10. Ментух, Н. Ф. Правове становище лізингових компаній за чинним законодавством України [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух // Юридичний вісник. - 2011. - № 4. - С. 72-75.
 11. Ментух, Н. Ф. Виникнення, вдосконалення та правове регулювання лізингових відносин в Україні / Н.Ф.Ментух // Юридична України. – 2005. – №10. – С.51-54.
 12. Ментух, Н. Ф. Види лізингу та їх особливості / Н.Ф. Ментух // Держава і право. – 2007. – № 36. – С. 364-371.
 13. Ментух, Н. Ф. Види способів забезпечення виконання господарських зобов’язань за договором лізингу [Електронний ресурс] / Наталія Фелікіссімівна Ментух // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів» (м. Запоріжжя, 24 лютого 2011р.). – C. 106-108.
 14. Ментух, Н. Ф. Фінансовий і оперативний лізинги як основні  та самостійні форми лізингових відносин [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. 22. – C. 40-43.
 15. Ментух, Н. Ф. Лізингові компанії: поняття та ознаки [Електронний ресурс] / Наталія Фелікіссімівна Ментух // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 108-112.
 16. Ментух, Н. Ф. Зворотний лізинг: поняття та особливості [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух // Адвокат. – 2014. – № 6. – C. 24-26.
 17. Ментух, Н. Ф. Управління діяльністю лізингових компаній та їх особливості [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух.
 18. Ментух, Н. Ф. Міжнародний лізинг: поняття та особливості [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух, О. Р. Шевчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2015. –Вип. 4. – т. 1. – С.144-146.
 19. Ментух, Н. Ф. Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС / Наталія Фелікіссімівна Ментух, Оксана Романівна Шевчук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 68-72.
 20. Ментух, Н. Ф. Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС / Н. Ф. Ментух // Карпатський правничий часопис. – Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2015. – Вип. 8. – С. 98-105.
 21. Ментух, Н. Ф. Окремі способи забезпечення виконання господарських зобов’язань за договором лізингу та їх особливості / Н. Ф. Ментух // Приватне право і підприємництво. – 2010. − № 9. – С. 95-99.
 22. Ментух, Н. Ф. Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги / Н. Ф. Ментух // Адвокат. − 2013. − № 12. − С. 27-31.
 23. Ментух, Н. Ф. Фінансово-правові засади діяльності Національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного ринку України [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух // Молодий вчений. − 2015. − № 2 (17). − С. 803-806.
 24. Ментух, Н. Ф. Фінансово-правові засади діяльності Національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України [Електронний ресурс] / Н. Ф. Ментух, О. Р. Шевчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – Ужгород, 2015. – Вип. 30, т. 2. – С. 92-95.
 25. Ментух, Н. Особливості форм господарсько-правової відповідальності за договором лізингу [Електронний ресурс] / Н. Ментух // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 62-67.