Мельник Андрій Миколайович

Опубліковано: 28 січня 2013

melnuk a.Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь : кандидат технічних наук

Посада : доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мельник, Андрій Миколайович Інформаційна технологія автоматичної генерації тестових завдань з керованою складністю [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Андрій Миколайович Мельник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 179 с.
 2. Мельник, Андрій Миколайович Інформаційна технологія автоматичної генерації тестових завдань з керованою складністю [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Андрій Миколайович Мельник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Статті:

 1. Мельник, А. Інформаційна технологія автоматичної генерації тестових завдань з керованою складністю [Електронний ресурс] / А.М. Мельник, Р.М. Пасічник, Р.П. Шевчук // Системи обробки інформації. – 2011. - Вип. 3 (93). – С. 57-61.
 2. Мельник, А. Метод адаптивного управління структурою процесу навчання [Електронний ресурс] / А.М. Мельник, Р.М. Пасічник // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. - № 1. – С. 132-137.
 3. Дивак, М. П. Метод ідентифікації моделей об’єктів із розподіленими параметрами з просторово розподіленим керуванням на основі аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, Н. П. Порплиця, Ю. Б. Маслияк, А. В. Пукас, А. М. Мельник // Радіоелектроніка, інформатика, управління. - 2017. - № 2. - С. 150-159.
 

Маслияк Богдан Олексійович

Опубліковано: 23 вересня 2011

маслияк

Кафедра комп'ютерної інженерії

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Публікації:

Статті :

 1. Пасічник, Р. Архітектура процедурної бази знань підприємства / Р. Пасічник, Б. Маслияк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2. – С. 156-167.
 2. Дубина, А. Комп’ютеризована система планування завантаженості виробничих потужностей / Анатолій Дубина, Богдан Маслияк, Роман Пасічник // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 108-111.
 3. Саченко, А. А. Идентификация фазового перехода реперного материала в цифровом измерителе температуры / А. А. Саченко, В. В. Кочан, Б. О.  Маслыяк // Известия ВУЗов. Сер. Приборостроение. – Ленинград, 1988. – № 9. – С. 88-92.
 4. Пасічник, Р. М. Комп'ютерна система управлінського обліку / Р. М. Пасічник, Б. О. Маслияк, Н. М. Васильків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Економіко-математичні методи. – 1998. – № 4. – С. 7-11.
 5. Пасічник, Р. М. Інформаційна модель ефек­тивного управління облад­нанням виробничої системи / Р. М. Пасічник, Б. О. Маслияк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 1998. – № 4. – С. 107-109.
 6. Пасічник, Р. М. Комп'ютеризована система планування завантаженості виробничих потужностей / Р. М. Пасічник, Б. О. Маслияк, А. Б. Дубина // Вісник Тернопільської акаде­мії народного господарства. – 2000. – № 10. – С. 108-111.
 7. Пасічник, Р. М. Визначення класифікаційних ознак об’єктів та прогнозування їх поведінки в системах здобування знань / Р. М. Пасічник, Б. О. Маслияк, М. М. Карачок // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – № 11. – С. 112-114.
 8. Пасічник, Р. М. Моделювання швидкості продаж та рекомендованої структури товару на основі методу скорочення даних / Р. М. Пасічник, Б. О.  Маслияк, В. М. Віцентій // Комп’ютинг. – 2002. – Т. 1, вип. 2. – С. 80-82.
 9. Пасічник, Р. М. Оцінка успішності венчурних проектів на основі опосередкованої інформації / Р. М. Пасічник, Б. О. Маслияк // Науковий вісник Чернівець­кого торго­вельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці, 2003. – Вип. 1.
 10. Добротвор, І. Теоретичні аспекти системного аналізу економіко-географічних локальних комплексів (кластерів) / І. Добротвор, Б. Маслияк, Т. Антимис // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2009. – С. 141-155.
 11. Sachenko, А. Design of measurement instruments of the basis of transducers with self-calibration / A. Sachenko, V. Kochan, B. Maslyyak // Third IFAC-Symposium on Low Cost Automation. – Vienna, Austria, 1992. – РР. 72-77.
 12. Pasichnyk, R. Modeling of Products Sale Velocity and Products Recommended Structure on the Basis of a Data Reduction Method / R. Pasichnyk, B. Maslyyak V. Vizentij // Proceedings of the International Workshop on IDAACS’2001. – Foros, 2001. – July 1-4. – РР. 238-241.
 13. Pasichnyk, R. Project Selection Model in Venture Investments / R. Pasichnyk, B. Maslyyak // Proceedings of the Second IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems IDAACS. – Lviv, Ukraine, 2003. – September 8-10. – РР. 500-503.
 14. Dobrotvor, I. Some Aspects of Claster Analysis of Economic – Geographical Complexes / I. Dobrotvor, B. Maslyyak, N. Cepenjuk // Оралдын гылым жаршысы. Экономика и право. – 2007. – № 1 (2). – с. 36-43.
 15. Дивак, М. П. Метод ідентифікації моделей об’єктів із розподіленими параметрами з просторово розподіленим керуванням на основі аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, Н. П. Порплиця, Ю. Б. Маслияк, А. В. Пукас, А. М. Мельник // Радіоелектроніка, інформатика, управління. - 2017. - № 2. - С. 150-159.
 16. Букетов, А. В. Розроблення ізоляційних матеріалів на основі епоксидних композитів для елементів СЕУ [Електронний ресурс] / А. В. Букетов, Б. О. Маслияк, О. О. Сапронов, В. О. Скирденко // Науковий вісник Херсонської держав­ної морської академії : наук. жур­нал. – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2015. – № 2 (13). – С. 126-132.
 17. Букетова, Н. М. Дослідження структури полімерних покриттів для захисту конструктивних деталей СЕУ мето­дом ІЧ-спектроскопії [Електронний ресурс] / Н. М. Букетова, О. О. Сапронов, В. О. Скирденко, Б. О. Маслияк // Наукові нотатки : міжвуз. збірник. – Луцьк, 2015. – Вип. № 52. – С. 75-82.
 

Марценюк Євгенія Олексіївна

Опубліковано: 23 вересня 2011

marcenyuk-yevgenya-oleksyivna

Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Марценюк, Євгенія Олексіївна Методи параметричної ідентифікації дискретних моделей динамічних систем, що гарантують задану точність [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Марценюк Євгенія Олексіївна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2011. - 154 c.
 2. Марценюк, Євгенія Олексіївна Методи параметричної ідентифікації дискретних моделей динамічних систем, що гарантують задану точність [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Марценюк Євгенія Олексіївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л., 2011. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Дивак, М. П. Моделювання динамічних систем за умов інтервальної ідентифікації параметрів стану в каналі вимірювань [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, Є. О. Марценюк, О. Л. Козак // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – 2009. – № 5. – С. 249-254.
 2. Дивак, Т. М. Практичні аспекти застосування методу та алгоритму параметричної ідентифікації дискретних динамічних систем з інтервальною невизначеністю [Електронний ресурс]/ Т. М. Дивак, Ю. Р. Піговський, М. П. Дивак, Є. О. Марценюк // Індуктивне моделювання складних систем. – 2010. – Вип. 2. – С. 39-49.
 3. Марценюк, Є. О. Ідентифікація дискретних динамічних моделей процесів з інтервальною невизначеністю у біогазових установках переробки органічного сміття [Електронний ресурс] / Є. О. Марценюк, М. П. Дивак, Ю. Р. Піговський, Т. М. Дивак // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2010. – № 11. – С. 181-187.
 4. Марценюк, Є. О. Особливості розв’язку задач параметричної ідентифікації динамічних систем в умовах інтервальної невизначеності [Електронний ресурс] / Є. О. Марценюк // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2010. – № 1. – С. 30-38.
 5. Dyvak, M. Modeling of Fermentation Processes under Limited by Amplitude Errors of a Technological Process [Еlectronic resource] / M. Dyvak, Ye. Маrtsenyuk, Y. Pigovsky.
 6. Дивак, М. Дослідження властивостей множини параметрів інтервальної дискретної моделі динамічної системи / М. Дивак, Є. Марценюк // Вісник Тернопільського державного технічного університету : наук. журнал. – 2006. – № 3. – С. 163-168.
 7. Дивак, М. П. Оптимальна процедура настроювання параметрів методу ідентифікації інтервальної дискретної моделі динамічної системи / М. П. Дивак, Є. О. Марценюк, І. Ф. Матола // Відбір і обробка інформації : міжвід. зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 27 (103). – С. 17-24.
 8. Дивак, М. П. Моделювання лінійних динамічних систем із заданою структурою каналу вимірювання методами аналізу інтервальних даних / М. П. Дивак, А. В. Пукас, Є. О. Марценюк, І. Ф. Войтюк // Моделювання та керування станом еколого-економічних систем регіону : зб. праць. – Київ : МННЦ ІТЦ, 2008. – С. 79-91.
 9. Дивак, М. П. Інтервальні дискретні динамічні моделі виробництва біогазу з побутових органічних відходів / М. П. Дивак, А. В. Пукас, Є. О. Марценюк // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – Київ, 2010. – Спецвип. – С. 179-184.
 10. Марценюк, Є. О. Особливості побудови критеріїв оптимальності параметрів в задачах ідентифікації математичних моделей в умовах стохастичної та інтервальної невизначеності / Є. О. Марценюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – № 2. – С. 108-111.
 11. Шевчук, Б. М. Реализация информационно эффективной и скрытой передачи информации в беспроводных локально-региональных сетях / Б. М. Шевчук, Є. О. Марценюк, Ю. Р. Піговський // Journal of Qafgaz UniversityAn International jornal Riyaziyyat va informatika. Matematik ve bilgisayar. Математика и информатика. – 2011. – № 31. – С. 23-31.
 12. Шевчук, Б. М. Технологія дистанційного моніторингу функціональних станів спортсменів, операторів та пацієнтів на основі портативних терміналів і абонентських систем сенсорних та локально-регіональних радіомереж [Електронний ресурс] / Б. М. Шевчук, В. К. Задірака, Є. О. Марценюк, С. В. Фраєр // Український журнал телемедицини та медичної техніки НДУ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. – 2012. – Т. 10, № 1. – С. 69-73.
 13. Гераїмчук, М. Д. Математичне та техніко-економічне обґрунтування розробки інформаційно-ефективних об’єктних систем комп’ютерних мереж [Електронний ресурс] / М. Д. Гераїмчук, Б. М. Шевчук, Є. О. Марценюк // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Сер. Приладобудування. – 2012. – Вип. 43. – С. 117-125.
 14. Марценюк, Є. О. Порівняльний аналіз методів параметричної ідентифікації дискретних моделей динамічних систем з інтервальною невизначеністю [Електронний ресурс] / Є. О. Марценюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2013. – № 1. – С. 245-254.
 15. Марценюк, Є. О. Інтервальна модель для визначення швидкості руху конвеєрної лінії виробництва гіпсокортону [Електронний ресурс] / Є. О. Марценюк // Індуктивне моделювання складних систем : зб. праць. – Київ : МННЦ ІТЦ, 2015. – Вип. 7. – С. 165-172. 
 

Манжула Володимир Іванович

Опубліковано: 23 вересня 2011

манджула Кафедра комп'ютерних наук

 Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

 Вчене звання: доцент 

 ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Манжула, Володимир Іванович. Структурна ідентифікація моделей "вхід-вихід" статичних систем на основі аналізу інтервальних даних : дис ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Володимир Іванович Манжула . – ТНЕУ - Тернопіль., 2007 . – 156 с.
 2. Манжула, Володимир Іванович. Структурна ідентифікація моделей "вхід-вихід" статичних систем на основі аналізу інтервальних даних : автореф. дис ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Володимир Іванович Манжула . – Львів : 2008 . – 20 с.

 Публікації

СТАТТІ:

 1. Дивак, М. Структурна ідентифікація інтервальних різницевих операторів [Електронний ресурс] / М. Дивак, В. Манжула, І. Войтюк // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2010. – № 4. – С. 154-159.
 2. Дивак, М. Урахування додаткових аргументів в задачах структурної ідентифікації інтервальних моделей статичних систем / Микола Дивак, Володимир Манжула // Комп`ютинг. – 2004. – № 3. – С. 102-112.
 3. Шевчук, Р. Оцінка технічних характеристик операційних пристроїв процесорів хешування [Електронний ресурс] / Р. Шевчук, В. Манжула, О. Адамів // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 2. – С. 103-108.
 4. Dyvak, M. Structural Identification of Interval Models of the Static Systems [Еlectronic resource] / Mykola Dyvak, Volodymyr Manzhula, Andriy Pukas, Petro Stakhiv // Journal of Automation and Information Sciences. – 2008. – Vol. 40, № 4. – Р. 172-179.
 5. Дивак, М. П. Методи, засоби та інтервальна модель для задачі візуалізації зворотного гортанного нерва в процесі хірургічної операції на щитовидній залозі [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, В.І. Манжула, Н. І. Падлецька // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2011. – № 2. – С. 102-109.
 6. Дивак, М. П. Моделювання та забезпечення функціональної придатності технологічного обладнання лінії по виготовленню гіпсокартону в умовах змінних характеристик сировини [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, С. Я. Крепич, Т. М. Дивак, В. І. Манжула // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2015. – № 3 (52). – С. 186-192.
 7. Dyvak, M. The algorithm of supplementary arguments inclusion for interval models structural identification of the static system / M. Dyvak, V. Manjula // Computing. – 2004. – Vol. 3, Issue № 2. – P. 99-101.
 8. Дывак, Н. П. Макромодель распределения влажности в листе гипсокартона в процессе его сушения на основе интервального разностного оператора [Електронний ресурс] / Н. П. Дывак, Т. Н. Дывак, А. В. Пукас, В. И. Манжула // Управляющие системы и машины. – 2013. – № 2 (244). – С. 72-78. 
 9. Дивак, М. П. Активна ідентифікація параметрів інтервальних моделей методом локалізації з виділенням насиченого блоку експерименту / М. П. Дивак, В. І. Манжула // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2002. – № 440. – С. 241-246.
 10. Дивак, М. П. Багатокритеріальний підхід структурної ідентифікації інтервальних моделей статичних систем / М. П. Дивак, В. І. Манжула // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2005. – № 2. – С. 37-44.
 11. Манжула, В. І. Синтез генетичного алгоритму для задач структурної ідентифікації інтервальних моделей статичних систем / В. І. Манжула // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – № 1. – С. 160-165.
 12. Дивак, М. П. Моделювання фонових рівнів шкідливих викидів в атмосфері методами аналізу інтервальних даних / М. П. Дивак, В. І. Манжула // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2007. – № 3. – С. 138-147.
 13. Дывак, Н. П. Структурная идентификация интервальних моделей статических систем / Н. П. Дивак, В. И. Манжула // Проблемы управления и информатики. – 2008. – № 2. – С. 105-117.
 14. Дивак, М. П. Інтервальна модель для прогнозування потужності малої гідроелектростанції «Топольки» / М. П. Дивак, Ю. П. Франко, В. І. Манжула // Енергетика та електрифікація. – 2008. – № 11 (303). – C. 21-29. 
 

Мацедонська Наталя Вікторівна

Опубліковано: 29 березня 2016

1456236653 macedonska-nvКафедра фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мацедонська, Наталя Вікторівна Управління підприємствами на ринку олійно-жирової продукції з використанням інформаційних та Інтернет-технологій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мацедонська Наталя Вікторівна ; Укоопспілка, Вінниц. кооп. ін-т. - [Вінниця], 2012. - 238 с.
 2. Мацедонська, Наталя Вікторівна Управління підприємствами на ринку олійно-жирової продукції з використанням інформаційних та Інтернет-технологій : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Наталя Вікторівна Мацедонська, Чернігів. держ. технол. ун-т.– Чернігів : Б.в., 2012.– 19 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Мацедонська, Н. В. Організація впровадження сучасних інформаційних та інтернет-технологій в управлінні підприємствами на ринку олійно-жирової продукції / Н. В. Мацедонська // Економіка та держава. – 2011. – №5. – С. 86-90.
 2. Клівіденко, Л. М. Основні шляхи удосконалення функціонування місцевих бюджетів у сучасних умовах [Електронний ресурс] / Л. М. Клівіденко, Н. В. Мацедонська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 9. – С. 640-643.
 3. Мацедонська, Н. В. Фінансове планування на підприємствах олійно-жирової галузі України [Електронний ресурс] / Л. М. Клівіденко, Н. В. Мацедонська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2016. – Вип. 16, ч. 2. – С. 115-118.
 4. Мацедонська, Н. В. Особливості формування фінансових потоків в банківській сфері [Електронний ресурс] / Н. В. Мацедонська // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2014. - № 2. - С. 72-77.
 5. Маркіна, І. А. Методичні підходи до формування інформаційних систем управління підприємств на ринку олійно-жирової продукції [Електронний ресурс] / І. А. Маркіна, Н. В. Мацедонська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Економічні науки. - 2011. - № 3. - С. 185-191.
 6. Мацедонська, Н. В. Необхідність реформування міжбюджетних відносин в Україні в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Н. В. Мацедонська, В. С. Мостовлюк.
 7. Штефан, Л. Б. Вплив грошово-кредитної політики на пожвавлення кредитної діяльності комерційного банку [Електронний ресурс] / Л. Б. Штефан, Н. В. Мацедонська, О. М. Романенко // Молодий вчений. – 2015. – № 4. – С. 87-91.
 8. Мацедонська, Н. В. Зарубіжний досвід управління бюджетним дефіцитом [Електронний ресурс] / Н. В. Мацедонська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 732-735.
 9. Мацедонська, Н. В. Адаптація національної моделі оцінювання стійкості фінансової системи [Електронний ресурс] / Н. В. Мацедонська // Вісник Хмельницького національного університету : наук. журн. Сер. Економічні науки. – Хмельницький, 2015. – № 2, т. 1. – С. 160-164.
 10. Мацедонська, Н. В. Управління грошовими потоками на підприємствах олійно-жирової галузі України [Електронний ресурс] / Н. В. Мацедонська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – Херсон, 2015. – Вип. 10, ч. 3. – С. 162-165.
 11. Мацедонська, Н. В. Принципи формування моделі інформаційної системи для ефективного управління підприємством [Електронний ресурс] / Н. В. Мацедонська // Вісник Чернігівського державного технологічного університету Сер. Економічні науки. – 2012. – № 2 (58). – C. 64-67.
 12. Мацедонська, Н. В. Тенденції розвитку підприємств олійно-жирової галузі в Україні / Н. В. Мацедонська // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Вип. 207, т. ІІ. – С. 337-342.
 13. Мацедонська, Н. В. Сучасні економічні проблеми олійного виробництва в Україні / Н. В. Мацедонська // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 214, т. ІV. – С. 962-967.
 14. Мацедонська, Н. В. Проблема обліку витрат і доходів переробки давальницької сировини на підприємствах олійно-жирової галузі / Н. В. Мацедонська // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – Львів : Львівська політехніка, 2007. – № 577. – С. 230-234.
 15. Мацедонська, Н. В. Завдання внутрішнього аудиту на підприємствах олійно-жирової промисловості / Н. В. Мацедонська // Економіка і регіон : наук. вісник Полтавськ. націон. техніч. ун-ту. – Полтава : ПолтНТУ, 2007. – № 2 (13). – С. 123-126.
 16. Мацедонська, Н. В. Необхідність впровадження міжнародних стандартів обліку та звітності на українських підприємствах / Н. В. Мацедонська // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Економічні науки. – Харків : ХНТУСГ, 2007. – Вип. 65. – С. 145-150.
 17. Мацедонська, Н. В. Методичні засади обліку доходів на підприємствах олійно-жирової галузі / Н. В. Мацедонська // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету – К. : КНТЕУ, 2008. – № 5. – С. 124-129.
 18. Мацедонська, Н. В. Відповідність фінансової звітності України вимогам міжнародних стандартів / Н. В. Мацедонська // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – № 2. – Т. 1 (106). – С. 209-212.
 19. Мацедонська, Н. В. Методичні підходи до оцінки ефективності функціонування інформаційних та Інтернет-технологій в управлінні підприємствами на ринку олійно-жирової продукції / Н. В. Мацедонська // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 261-267.
 20. Мацедонська, Н. В. Методичне забезпечення формування і розвитку інформаційних систем управління підприємств на ринку олійно-жирової продукції / Н. В. Мацедонська, І. А. Маркіна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Економічні науки. – Полтава : ПУЕТ, 2011. – № 3 (48). – С. 185-191.
 21. Мацедонська, Н. В. Шляхи оздоровлення фінансової системи України / Н. В. Мацедонська // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2015. – № 1 (45). – С. 16-23.