Мартусенко Ірина Валеріївна

Опубліковано: 20 лютого 2012

martusenko i v

Кафедра економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мартусенко, Ірина Валеріївна Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області [Текст] : дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Мартусенко Ірина Валеріївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 213 с.
 2. Мартусенко, Ірина Валеріївна Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області [Текст] : автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Мартусенко Ірина Валеріївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 24 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Мартусенко, І. В. Захворюваність населення як основний соціально-демографічний фактор розвитку регіонального медичного комплексу [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко // Економічні науки. Сер. Регіональна економіка. – 2008. – Вип. 5(17), ч. 2 - С. 276-289.
 2. Мартусенко, І. В. Функціонально-компонентна структура регіонального медичного комплексу [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко // Економічна та соціальна географія. – 2008. – Вип. 58. – С. 182-189.
 3. Мартусенко, І. В. Сутність організаційного потенціалу та його роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств / І. В. Мартусенко, Г. М. Бойківська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 69-72.
 4. Мартусенко, І. В. Медико-географічне районування території Вінницької області / І. В. Мартусенко // Регіональна економіка. – 2012. – № 3. – С. 49-56.
 5. Бойківська, Г. М. Проблеми формування системи реалізації зерна в Україні [Електронний ресурс] / Г. М. Бойківська, І. В. Мартусенко // Університетські наукові записки. – 2009. – № 4 (32) – С. 296-301.
 6. Мартусенко, І. В. Особливості розвитку ринку молока та молочних продуктів в Україні [Електронний ресурс] / Г. М. Бойківська, І. В. Мартусенко //  Агросвіт. – 2010. – № 9.– С. 30-35.
 7. Бойківська, Г. М. Організаційно-інноваційна модель ефективного використання потенціалу переробних підприємств аграрного комплексу Вінницької області [Електронний ресурс] / Г. М. Бойківська, І. В. Мартусенко // Агросвіт. – 2012. – № 8. – С. 20-26.
 8. Бойківська, Г. М. Конкурентоспроможний розвиток молокопереробного підприємства: передумови та фактори / Г. М. Бойківська, І. В. Мартусенко // Агросвіт. – 2014. – № 18. – С. 29-35.
 9. Мартусенко, І. В. Особливості конкурентоспроможного розвитку молокопереробного підприємства в сучасній практиці господарювання [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко, Г. М. Бойківська //Агросвіт. – 2014. – № 18. – С. 29-35.
 10. Мартусенко, І. В. Рівень соціально-економічного розвитку та його вплив на функціонування медичного комплексу Вінницької області [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко // Університетські наукові записки. - 2007. - № 4. - С. 509-515.
 11. Мартусенко, І. В. Трансформація фінансування системи охорони здоров’я в Україні та зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко, Т. Д. Сіташ // Проблеми економіки. - 2013. - № 1. - С. 321-325.
 12. Мартусенко, І. В. Особливості сучасного розвитку агропромислового комплексу Вінницької області [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко, О. М. Ціхановська // Сталий розвиток економіки. - 2014. - № 3. - С. 126-133.
 13. Мартусенко, І. В. Комплексна оцінка проблем і перспектив соціально-економічного розвитку території Вінницької області / І. В. Мартусенко // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку : зб. наук. праць. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2008. – С. 144-149.
 14. Мартусенко, І. В. Передумови та фактори формування медико-географічної ситуації у Вінницькій області / І. В. Мартусенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.  Географія. – Вінниця, 2002. – Вип. 3. – С. 146-152.
 15. Мартусенко, І. В. Структурні і територіальні особливості розвитку медичного комплексу Вінницької області / І. В. Мартусенко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Географія. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – № 2. – С. 169-172.
 16. Мартусенко, І. В. Антропогенна діяльність як фактор формування та функціонування медичного комплексу / І. В. Мартусенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Географія. – Вінниця, 2003. – Вип. 6. – С. 162-167.
 17. Мартусенко, І. В. Методика суспільно-географічного дослідження медичного комплексу обласного регіону / І. В. Мартусенко // Економічна та соціальна географія : наук. збірник. – К., 2003. – Вип. 54. – С. 139-145.
 18. Мартусенко,  І. В. Сутність і структурні особливості медичного комплексу як територіальної системи / І. В. Мартусенко // Географія і сучасність : зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2003. – Вип. 1 (10). – С. 236-246.
 19. Мартусенко, І. В. Організаційні зміни регіонального медичного комплексу в період переходу до ринкових умов / І. В. Мартусенко // Економічна та соціальна географія : наук. зб. КНУ ім. Т. Шевченка. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. – Вип. 56. – С. 159-166.
 20. Мартусенко, І. В. Формування сучасної моделі сталого розвитку регіону (на прикладі Вінницької області) / І. В. Мартусенко // Економічна та соціальна географія : наук. зб. КНУ ім. Т. Шевченка. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. – Вип. 57. – С. 236-242.
 21. Мартусенко, І. В. Концепція сталого розвитку суспільства як невід’ємна складова екологічної освіти / І. В. Мартусенко // Нові технології навчання. Шляхи розвитку духовності та професіоналізму за умов глобалізації ринку освітніх послуг. – Київ - Вінниця : ІІТЗМ МОН України, ВСЕІ Університету «Україна», 2007. – Спецвип. 48, ч. I. – С. 339-343.
 22. Мартусенко, І. В. Управлінська структура регіонального медичного комплексу / І. В. Мартусенко // Університетські наукові записки. : часоп. Хмельн. ун-ту управління та права. – Хмельницький, 2008. – № 3 (ІІ). – С. 225-227.
 23. Мартусенко, І. В. Збереження суверенного статусу України в умовах сучасних глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 8. – С. 210-214.
 24. Рум’янцева, К. Є. Роль міжпредметних зв’язків у професійній підготовці студентів економічних спеціальностей [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, І. В. Мартусенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ - Вінниця : ТОВ фірма “Планер”, 2012. – Вип. 30. – С. 457-461.
 

Марченко Олена Іванівна

Опубліковано: 17 лютого 2012

marchenko o i

Кафедра фінанси і кредит Вінницького інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Марченко, О. І. Асортимент продукції підприємства як важливий фактор зростання прибутку / О. І. Марченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 8. – С. 27-31.
 2. Марченко, О. І. Прагматика та проблематика собівартості продукції молокопереробних підприємств / О. І. Марченко, Л. І. Дороженко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 11. – С. 117-121.
 3. Марченко, О. І. Толінг як форма кооперування підприємств та поглиблення їхньої спеціалізації / О. І. Марченко, Я. П. Шафорост // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 7-8. – С. 105-109.
 4. Марченко, О. Фінансове планування діяльності підприємств та напрями його розвитку [Текст] / Олена Марченко, Галина Погріщук // Світ фінансів. – 2007. – № 3. – С. 102-111.
 5. Марченко, О. Фінансовий стан підприємства та напрямки його зміцнення / Олена Марченко, Галина Погріщук // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 135-146.
 6. Марченко, О. І. Фінансові аспекти ділової активності підприємств / О. І. Марченко // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 136-143.
 7. Марченко, О. І. Бюджетування у системі фінансового планування на підприємстві: стан, перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Марченко, Г. Б. Погріщук // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Сер.  Економічні науки. - 2013. - Вип. 2. - С. 49-57.

 

 

Мудрак Марія Афанасіївна

Опубліковано: 25 березня 2013

mudrakКафедра психологічних та педагогічних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мудрак, Марія Афанасіївна Діагностика розвитку здібностей до літературної творчості у старшокласників (на матеріалі сільських загальноосвітніх шкіл) [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Мудрак Марія Афанасіївна ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - К., 1998. - 194 с.
 2. Мудрак, Марія Афанасіївна Діагностика розвитку здібностей до літературної творчості у старшокласників (на матеріалі сільських загальноосвітніх шкіл) [Текст] : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Мудрак Марія Афанасіївна ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - К., 1998. - 18 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Мудрак, М. А. Проблема взаємозв’язку інтелекту і творчості у вітчизняній науці [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 2. Мудрак, М. А. Роль творчого потенціалу в процесі розвитку особистості [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак // Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2011. – Вип. 2.
 3. Мудрак, М. А. Теоретичні засади творчого розвитку особистості: психолого-педагогічний аналіз [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 4. Мудрак, М. Інтелектуалізація навчальної діяльності студентів як чинник інноваційних перетворень в освіті [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 5. Мудрак, М. Особливості психологічного підходу до вивчення системи цінностей особистості [Електронний ресурс] / Марія Мудрак // Нова педагогічна думка. – 2014. – № 1 (77). – С. 195-198.
 6. Мудрак, М. Підготовка майбутніх учителів до професійної творчої діяльності [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 7. Мудрак, М. А. Психолого-педагогічний аналіз гуманізаційно-інноваційної перебудови вищої освіти [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 8. Мудрак, М. А. Вплив інноваційних технологій навчання на розвиток творчої особистості [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 9. Мудрак, М. Гуманізація навчального процесу як передумова розвитку творчих здібностей студента [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 10. Мудрак, М. А. Інтерактивні технології навчання як засіб формування творчих здібностей студентів [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 11. Мудрак, М. А. Компетентнісний підхід при формуванні творчих здібностей майбутніх педагогів [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 12. Мудрак, М. А. Напрями удосконалення підготовки педагогічних кадрів україни (1981-1991 роки XX ст.) [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 13. Мудрак, М. А. Напрямки вдосконалення навчального процесу в ході підготовки практичних психологів[Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 14. Мудрак, М. Особливості вдосконалення змісту освіти в ліцеї [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 15. Мудрак, М. А. Питання інтелектуального розвитку особистості в педагогічній спадщині В.О.сухомлинського [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 16. Мудрак, М. А. Про систему академічних кредитів у вищій школі [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 17. Мудрак, М. Проблема розвитку творчого потенціалу особистості в умовах європейської інтеграції [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 18. Мудрак, М. А. Самостійна робота студентів в контексті вимог Болонського процесу [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 19. Мудрак, М. А. Соціокультурна інтеграція як передумова підготовки фахівців до творчої діяльності [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 20. Мудрак, М. А. Творча діяльність як умова формування творчої особистості [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 21. Мудрак, М. А. Тенденції в галузі підготовки вчителів для професійної творчої діяльності (1985-1991 рр. XX ст.) [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 

Мирончук Вікторія Михайлівна

Опубліковано: 17 лютого 2012

1456236738 mironchuk vmКафедра фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інстиуту економіки

Науковий ступінь: кандидат екеномічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мирончук, Вікторія Михайлівна Оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мирончук Вікторія Михайлівна ; Хмельницький нац. ун-т. - Хмельницький., 2013. - 179 с.
 2. Мирончук, Вікторія Михайлівна Оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мирончук Вікторія Михайлівна ; Львів. держ. фін. акад. - Л., 2013. - 20 с.

Статті:

 1. Мирончук, В. Сутність фінансової стійкості банку та фактори, що її визначають / Вікторія Мирончук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім./ В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 19. – С. 156-162.
 2. Погріщук, Б. Розвиток фінансової системи України в умовах ринкової трансформації: [Про ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію у Вінницькому інституті економіки 14-15 жовтня 2004 р.] / Б. Погріщук, О. Марченко, В. Мирончук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – січень-березень (№1). – С. 195-197.
 3. Мирончук, В. М. Вплив макроекономічних чинників на фінансову стійкість банків України / В. М. Мирончук // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. № 262 : в 12 т, т. ІІ. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – С. 341-358.
 4. Мирончук, В. М. Аналіз основних підходів і методів оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій / В. М. Мирончук // Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. – Вінниця : Вінницький фінансово-економічний університет, 2010. – № 4 (28). – С. 113-122.
 5. Мирончук, В. М. Дискримінантна модель оцінки стійкості фінансового стану банків України / В. М. Мирончук // Прометей : регіон. зб. наук. праць з економіки. – Донецьк : ДЕГІ, 2010. – Вип. 3 (33). – С. 216-222.
 6. Мирончук, В. М. Оцінка внутрішньо системних складових формування фінансової стійкості банків України / В. М. Мирончук // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : зб. наук. праць. Сер. Економічні науки. – Чернівці : Технодрук, 2010.  – Вип. 2 (19) – С. 113-125.
 7. Мирончук, В. М. Аналіз основних показників діяльності депозитних корпорацій / В. М. Мирончук // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-виробн. журнал. – Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААН. – Тернопіль : ТІАПВ НААН, 2010. – Вип. 2 (21). – С. 208-211.
 8. Мирончук, В. М. Проблеми оцінювання фінансової стійкості банків за допомогою сучасних рейтингових методик / В. М. Мирончук // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – № 2.
 9. Мирончук, В. М. Визначення схильності банків до системних банківських криз за допомогою термодинамічних показників / В. М. Мирончук // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. – № 52/2. – С. 181-186.
 10. Мирончук, В. М. Вдосконалення комплексної оцінки стійкості фінансової системи України [Електронний ресурс] / В. М. Мирончук, І. О. Зававльнюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 8.
 11. Мирончук, В. М. Вдосконалення схеми кредитних відносин, шляхом поєднання елементів традиційної та ісламської систем кредитування [Електронний ресурс] / В. М. Мирончук // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. - 2011. - № 6.
 12. Мирончук, В. М. Використання функції Харрінгтона при оцінюванні фінансової стійкості банків України [Електронний ресурс] / В. М. Мирончук // Економіка. Управління. Інновації. - 2012. - № 1.
 13. Мирончук, В. М. Фінансова стійкість депозитних корпорацій: фактори впливу та індикатори оцінки [Електронний ресурс] / В. М. Мирончук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. І (41). – С. 306-312.
 

Мукомела Ірина Богданівна

Опубліковано: 28 листопада 2011

gavlch

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гавліч, Ірина Богданівна Українська кредитна кооперація у Східній Галичині (остання третина XIX ст. - 1914 р.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гавліч Ірина Богданівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2010. - 241 с.
 2. Гавліч, Ірина Богданівна Українська кредитна кооперація у Східній Галичині (остання третина XIX ст. - 1914 р.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гавліч Ірина Богданівна ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. - Л., 2010. - 22 с.

Публікації:

Статті:

 1. Гавліч, І. Зародження української кредитної кооперації у Східній Галичині (1860-і – 1880-і рр.) [Електронний ресурс] / І. Гавліч, М. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – С. 37-44.
 2. Гавліч, І. Ідеї кооперативного руху у поглядах українських громадсько-політичних діячів Східної Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Ірина Гавліч // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 68-71.
 3. Гавліч, І. Місце Крайового союзу кредитового у розвитку української кооперації в Східній Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. Гавліч // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 28-34.
 4. Гавліч, І. Б. Василь Нагірний: діяльність біля витоків української кооперації Східної Галичини. / І. Б. Гавліч // Історичні пам'ятки Галичини (до 150-річчя від дня народження Івана Франка) : матеріали Четвертої наук. краєзнав. конф. [10 листоп. 2006 р.]. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – С. 344-349.
 5. Гавліч, І. Б. Виникнення та діяльність Крайового союзу кредитового як центру української кредитної кооперації Східної Галичини / І. Б. Гавліч // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. Сер. Історія. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. ХІХ. – С. 314-319.
 6. Гавліч, І. Б. Діяльність «Земельного банку гіпотечного» у Східній Галичині в 1910–1914 рр. / І. Б. Гавліч // Гiлея: науковий вісник : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВIР УАН, 2013. –Вип. 73, № 6. – С. 13-15.
 7. Гавліч, І. Б. Західноєвропейський кооперативний рух і становлення української кооперації Східної Галичини / І. Б. Гавліч // Шлях України: колізії новітнього поступу : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. [Тернопіль, 27 січ. 2006 р.]. – Тернопіль, 2006. – C. 129-131.
 8. Гавліч, І. Б. Західноєвропейський кооперативний рух і становлення української кооперації Східної Галичини / І. Б. Гавліч // Сторінки історії : зб. наук. праць / відп. ред. Н. Ф. Гнатюк. – К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2006. – Вип. 23. – С. 74-79.
 9. Гавліч, І. Б. Кость Левицький – лідер кооперативного руху Східної Галичини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / І. Б. Гавліч // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2006. – Вип. ХІ. – С. 81-85.
 10. Гавліч, І. Б. Причини зародження та початковий період діяльності української кредитної кооперації у Східній Галичині (1860-1880-ті рр.) / І. Б. Гавліч // Гiлея: науковий вісник : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВIР УАН, 2012. – Вип. 56, № 1. – С. 38-42.
 11. Гавліч, І. Б. Роль Краєвого Союзу Ревізійного у розвитку українського кооперативного руху Східної Галичини на початку ХХ ст. / І. Б. Гавліч // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молод учених. – Вип. V : у 3-х ч. – Ч. 3 : Історія / за заг. ред. проф. В. Ф. Колесника. – К., 2007. – С. 65-67.
 12. Гавліч, І. Б. Роль страхових товариств «Дніпра» і «Карпатії» у кредитному забезпеченні кооперативного руху Східної Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). / Ірина Богданівна Гавліч // Наукові записки Тернопiльського національного педагогічного університету iм. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. I. С. Зуляка. – Тернопiль : Вид-во ТНПУ iм. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 1, ч. 2. – С. 13-18.
 13. Гавліч, І. Б. Роль товариства «Просвіта» у становленні і розвитку української кредитної кооперації у східній Галичині (кінець ХІХ ст. – 1914 р.). / І. Б. Гавліч // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. ст. Сер. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 378-379. – С. 220-225.
 14. Гавліч, І. Зародження української кредитної кооперації у Східній Галичині (1860-і – 1880-і рр.) / І. Гавліч, М. Лазарович / Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 12. – С. 37-44.
 15. Гавліч, І. Ідеї кооперативного руху у поглядах українських громадсько-політичних діячів Східної Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Ірина Гавліч // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 68-71.
 16. Гавліч, І. Місце Крайового союзу кредитового у розвитку української кооперації в Східній Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / І. Гавліч // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 28-34.
 17. Гавліч, І. Функціонування української кредитної  кооперації  у східній Галичині на початковому етапі її розвитку / І. Гавліч // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 65-74.
 18. Гавліч, І. Б. Художня спадщина Тараса Шевченка / І. Б. Гавліч // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 93-94.
 19. Матейко, Р. М. Зв'язки української кооперації Східної Галичини із кооперативним рухом Наддніпрянщини на початку ХХ ст. / Р. М. Матейко, І. Б. Гавліч // Стосунки Сходу та Заходу України: суб'єкти, інтереси, цінності : зб. наук. праць.  – Луганськ : Знання, 2007. – С. 180-184.
 20. Гавліч, І. Б. Джерельна база дослідження української кредитної кооперації у Східній Галичині (кінець ХІХ ст. – 1914 р.) [Електронний ресурс] / І. Б. Гавліч // Гiлея: науковий вісник : зб. наук. праць. – К. : Гілея, 2015. – Вип. 93 (№ 2). – С. 136-140.
 21. Гавліч, І. Б. Історіографія дослідження української кредитної кооперації у Східній Галичині (кінець ХІХ ст. – 1914 р.) [Електронний ресурс] / І. Б. Гавліч // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 114. - С. 33-37.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Гавліч, І. Б. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Історія світової художньої культури» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0201 «Культура», напряму Підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / І. Б. Гавліч. –Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 24 с.