Мудрак Марія Афанасіївна

Опубліковано: 25 березня 2013

mudrakКафедра психологічних та педагогічних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мудрак, Марія Афанасіївна Діагностика розвитку здібностей до літературної творчості у старшокласників (на матеріалі сільських загальноосвітніх шкіл) [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Мудрак Марія Афанасіївна ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - К., 1998. - 194 с.
 2. Мудрак, Марія Афанасіївна Діагностика розвитку здібностей до літературної творчості у старшокласників (на матеріалі сільських загальноосвітніх шкіл) [Текст] : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Мудрак Марія Афанасіївна ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - К., 1998. - 18 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Мудрак, М. А. Проблема взаємозв’язку інтелекту і творчості у вітчизняній науці [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 2. Мудрак, М. А. Роль творчого потенціалу в процесі розвитку особистості [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак // Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2011. – Вип. 2.
 3. Мудрак, М. А. Теоретичні засади творчого розвитку особистості: психолого-педагогічний аналіз [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 4. Мудрак, М. Інтелектуалізація навчальної діяльності студентів як чинник інноваційних перетворень в освіті [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 5. Мудрак, М. Особливості психологічного підходу до вивчення системи цінностей особистості [Електронний ресурс] / Марія Мудрак // Нова педагогічна думка. – 2014. – № 1 (77). – С. 195-198.
 6. Мудрак, М. Підготовка майбутніх учителів до професійної творчої діяльності [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 7. Мудрак, М. А. Психолого-педагогічний аналіз гуманізаційно-інноваційної перебудови вищої освіти [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 8. Мудрак, М. А. Вплив інноваційних технологій навчання на розвиток творчої особистості [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 9. Мудрак, М. Гуманізація навчального процесу як передумова розвитку творчих здібностей студента [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 10. Мудрак, М. А. Інтерактивні технології навчання як засіб формування творчих здібностей студентів [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 11. Мудрак, М. А. Компетентнісний підхід при формуванні творчих здібностей майбутніх педагогів [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 12. Мудрак, М. А. Напрями удосконалення підготовки педагогічних кадрів україни (1981-1991 роки XX ст.) [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 13. Мудрак, М. А. Напрямки вдосконалення навчального процесу в ході підготовки практичних психологів[Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 14. Мудрак, М. Особливості вдосконалення змісту освіти в ліцеї [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 15. Мудрак, М. А. Питання інтелектуального розвитку особистості в педагогічній спадщині В.О.сухомлинського [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 16. Мудрак, М. А. Про систему академічних кредитів у вищій школі [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 17. Мудрак, М. Проблема розвитку творчого потенціалу особистості в умовах європейської інтеграції [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 18. Мудрак, М. А. Самостійна робота студентів в контексті вимог Болонського процесу [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 19. Мудрак, М. А. Соціокультурна інтеграція як передумова підготовки фахівців до творчої діяльності [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 20. Мудрак, М. А. Творча діяльність як умова формування творчої особистості [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 21. Мудрак, М. А. Тенденції в галузі підготовки вчителів для професійної творчої діяльності (1985-1991 рр. XX ст.) [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 

Мирончук Вікторія Михайлівна

Опубліковано: 17 лютого 2012

1456236738 mironchuk vmКафедра фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інстиуту економіки

Науковий ступінь: кандидат екеномічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мирончук, Вікторія Михайлівна Оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мирончук Вікторія Михайлівна ; Хмельницький нац. ун-т. - Хмельницький., 2013. - 179 с.
 2. Мирончук, Вікторія Михайлівна Оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мирончук Вікторія Михайлівна ; Львів. держ. фін. акад. - Л., 2013. - 20 с.

Статті:

 1. Мирончук, В. Сутність фінансової стійкості банку та фактори, що її визначають / Вікторія Мирончук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім./ В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 19. – С. 156-162.
 2. Погріщук, Б. Розвиток фінансової системи України в умовах ринкової трансформації: [Про ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію у Вінницькому інституті економіки 14-15 жовтня 2004 р.] / Б. Погріщук, О. Марченко, В. Мирончук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – січень-березень (№1). – С. 195-197.
 3. Мирончук, В. М. Вплив макроекономічних чинників на фінансову стійкість банків України / В. М. Мирончук // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. № 262 : в 12 т, т. ІІ. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – С. 341-358.
 4. Мирончук, В. М. Аналіз основних підходів і методів оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій / В. М. Мирончук // Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. – Вінниця : Вінницький фінансово-економічний університет, 2010. – № 4 (28). – С. 113-122.
 5. Мирончук, В. М. Дискримінантна модель оцінки стійкості фінансового стану банків України / В. М. Мирончук // Прометей : регіон. зб. наук. праць з економіки. – Донецьк : ДЕГІ, 2010. – Вип. 3 (33). – С. 216-222.
 6. Мирончук, В. М. Оцінка внутрішньо системних складових формування фінансової стійкості банків України / В. М. Мирончук // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : зб. наук. праць. Сер. Економічні науки. – Чернівці : Технодрук, 2010.  – Вип. 2 (19) – С. 113-125.
 7. Мирончук, В. М. Аналіз основних показників діяльності депозитних корпорацій / В. М. Мирончук // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-виробн. журнал. – Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААН. – Тернопіль : ТІАПВ НААН, 2010. – Вип. 2 (21). – С. 208-211.
 8. Мирончук, В. М. Проблеми оцінювання фінансової стійкості банків за допомогою сучасних рейтингових методик / В. М. Мирончук // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – № 2.
 9. Мирончук, В. М. Визначення схильності банків до системних банківських криз за допомогою термодинамічних показників / В. М. Мирончук // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. – № 52/2. – С. 181-186.
 10. Мирончук, В. М. Вдосконалення комплексної оцінки стійкості фінансової системи України [Електронний ресурс] / В. М. Мирончук, І. О. Зававльнюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 8.
 11. Мирончук, В. М. Вдосконалення схеми кредитних відносин, шляхом поєднання елементів традиційної та ісламської систем кредитування [Електронний ресурс] / В. М. Мирончук // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. - 2011. - № 6.
 12. Мирончук, В. М. Використання функції Харрінгтона при оцінюванні фінансової стійкості банків України [Електронний ресурс] / В. М. Мирончук // Економіка. Управління. Інновації. - 2012. - № 1.
 13. Мирончук, В. М. Фінансова стійкість депозитних корпорацій: фактори впливу та індикатори оцінки [Електронний ресурс] / В. М. Мирончук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. І (41). – С. 306-312.
 

Мукомела Ірина Богданівна

Опубліковано: 28 листопада 2011

gavlch

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гавліч, Ірина Богданівна Українська кредитна кооперація у Східній Галичині (остання третина XIX ст. - 1914 р.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гавліч Ірина Богданівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2010. - 241 с.
 2. Гавліч, Ірина Богданівна Українська кредитна кооперація у Східній Галичині (остання третина XIX ст. - 1914 р.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гавліч Ірина Богданівна ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. - Л., 2010. - 22 с.

Публікації:

Статті:

 1. Гавліч, І. Зародження української кредитної кооперації у Східній Галичині (1860-і – 1880-і рр.) [Електронний ресурс] / І. Гавліч, М. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – С. 37-44.
 2. Гавліч, І. Ідеї кооперативного руху у поглядах українських громадсько-політичних діячів Східної Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Ірина Гавліч // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 68-71.
 3. Гавліч, І. Місце Крайового союзу кредитового у розвитку української кооперації в Східній Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. Гавліч // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 28-34.
 4. Гавліч, І. Б. Василь Нагірний: діяльність біля витоків української кооперації Східної Галичини. / І. Б. Гавліч // Історичні пам'ятки Галичини (до 150-річчя від дня народження Івана Франка) : матеріали Четвертої наук. краєзнав. конф. [10 листоп. 2006 р.]. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – С. 344-349.
 5. Гавліч, І. Б. Виникнення та діяльність Крайового союзу кредитового як центру української кредитної кооперації Східної Галичини / І. Б. Гавліч // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. Сер. Історія. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. ХІХ. – С. 314-319.
 6. Гавліч, І. Б. Діяльність «Земельного банку гіпотечного» у Східній Галичині в 1910–1914 рр. / І. Б. Гавліч // Гiлея: науковий вісник : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВIР УАН, 2013. –Вип. 73, № 6. – С. 13-15.
 7. Гавліч, І. Б. Західноєвропейський кооперативний рух і становлення української кооперації Східної Галичини / І. Б. Гавліч // Шлях України: колізії новітнього поступу : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. [Тернопіль, 27 січ. 2006 р.]. – Тернопіль, 2006. – C. 129-131.
 8. Гавліч, І. Б. Західноєвропейський кооперативний рух і становлення української кооперації Східної Галичини / І. Б. Гавліч // Сторінки історії : зб. наук. праць / відп. ред. Н. Ф. Гнатюк. – К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2006. – Вип. 23. – С. 74-79.
 9. Гавліч, І. Б. Кость Левицький – лідер кооперативного руху Східної Галичини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / І. Б. Гавліч // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2006. – Вип. ХІ. – С. 81-85.
 10. Гавліч, І. Б. Причини зародження та початковий період діяльності української кредитної кооперації у Східній Галичині (1860-1880-ті рр.) / І. Б. Гавліч // Гiлея: науковий вісник : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВIР УАН, 2012. – Вип. 56, № 1. – С. 38-42.
 11. Гавліч, І. Б. Роль Краєвого Союзу Ревізійного у розвитку українського кооперативного руху Східної Галичини на початку ХХ ст. / І. Б. Гавліч // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молод учених. – Вип. V : у 3-х ч. – Ч. 3 : Історія / за заг. ред. проф. В. Ф. Колесника. – К., 2007. – С. 65-67.
 12. Гавліч, І. Б. Роль страхових товариств «Дніпра» і «Карпатії» у кредитному забезпеченні кооперативного руху Східної Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). / Ірина Богданівна Гавліч // Наукові записки Тернопiльського національного педагогічного університету iм. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. I. С. Зуляка. – Тернопiль : Вид-во ТНПУ iм. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 1, ч. 2. – С. 13-18.
 13. Гавліч, І. Б. Роль товариства «Просвіта» у становленні і розвитку української кредитної кооперації у східній Галичині (кінець ХІХ ст. – 1914 р.). / І. Б. Гавліч // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. ст. Сер. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 378-379. – С. 220-225.
 14. Гавліч, І. Зародження української кредитної кооперації у Східній Галичині (1860-і – 1880-і рр.) / І. Гавліч, М. Лазарович / Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 12. – С. 37-44.
 15. Гавліч, І. Ідеї кооперативного руху у поглядах українських громадсько-політичних діячів Східної Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Ірина Гавліч // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 68-71.
 16. Гавліч, І. Місце Крайового союзу кредитового у розвитку української кооперації в Східній Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / І. Гавліч // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 28-34.
 17. Гавліч, І. Функціонування української кредитної  кооперації  у східній Галичині на початковому етапі її розвитку / І. Гавліч // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 65-74.
 18. Гавліч, І. Б. Художня спадщина Тараса Шевченка / І. Б. Гавліч // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 93-94.
 19. Матейко, Р. М. Зв'язки української кооперації Східної Галичини із кооперативним рухом Наддніпрянщини на початку ХХ ст. / Р. М. Матейко, І. Б. Гавліч // Стосунки Сходу та Заходу України: суб'єкти, інтереси, цінності : зб. наук. праць.  – Луганськ : Знання, 2007. – С. 180-184.
 20. Гавліч, І. Б. Джерельна база дослідження української кредитної кооперації у Східній Галичині (кінець ХІХ ст. – 1914 р.) [Електронний ресурс] / І. Б. Гавліч // Гiлея: науковий вісник : зб. наук. праць. – К. : Гілея, 2015. – Вип. 93 (№ 2). – С. 136-140.
 21. Гавліч, І. Б. Історіографія дослідження української кредитної кооперації у Східній Галичині (кінець ХІХ ст. – 1914 р.) [Електронний ресурс] / І. Б. Гавліч // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 114. - С. 33-37.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Гавліч, І. Б. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Історія світової художньої культури» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0201 «Культура», напряму Підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / І. Б. Гавліч. –Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 24 с.
 

Микитин Віталій Ігорович

Опубліковано: 05 березня 2013

mikitinКафедра цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Микитин, В. І. Цивільно-правова відповідальність за порушення майнових прав інтелектуальної власності [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.03 / Віталій Ігорович Микитин. – Київ : Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності національної академії правових наук України, 2016. – 224 с.
 2. Микитин, В. І. Цивільно-правова відповідальність за порушення майнових прав інтелектуальної власності [Текст] : автореферат дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.03 / Віталій Ігорович Микитин. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького, 2016. – 22 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Микитин, Віталій Права на об'єкти інтелектуальної власності в аспекті цивільно-правової відповідальності / Віталій Микитин // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – №3. – С. 50-57.
 2. Микитин, Віталій Цивільно-правові способи захисту майнових прав інтелектуальної власності / Віталій Микитин // Юридична Україна. – 2012. – № 9. – С. 53-61.
 3. Микитин, В. І. Наслідки порушення прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / В. І. Микитин // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 256-261.
 4. Микитин, В. І. Теоретичні аспекти цивільно-правової відповідальності та підстави її виникнення [Електронний ресурс] / В. І. Микитин.
 5. Микитин, В. Захист порушених прав на об’єкти інтелектуальної власності: деякі теоретичні аспекти / В. Микитин // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 7. – C. 15–20.
 6. Микитин, В. І. Цивільно-правова відповідальність та підстави її виникнення / В. І. Микитин // Актуальні проблеми правознавства. – 2012. – Вип. 1 (2). – С. 163-171.
 7. Микитин, В. І. Актуальні аспекти правового регулювання майнових прав інтелектуальної власності  / В. І. Микитин // Актуальні проблеми правознавства. – 2011. – Вип. 1. – С. 296-306.
 8. Микитин, В. І. До питання про строки чинності майнових прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / В. І. Микитин // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 1. – С. 8-15.
 9. Микитин, В. І. До питання про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / В. І. Микитин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2014. – № 24. – С. 67-70.
 10. Микитин, В. І. Підстави виникнення договірної та деліктної цивільно-правової відповідальності: деякі теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / В. І. Микитин // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фахове вид. – 2014. – № 5. – С. 95-98.
 11. Микитин, В. І. Специфіка захисту майнових прав інтелектуальної власності в аспекті цивільно-правової відповідальності / В. І. Микитин // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фахове вид. – 2015. – № 2. – С. 115-119.
 12. Микитин, В. І. Теоретичні аспекти наслідків порушення майнових прав інтелектуальної власності за законодавством України / В. І. Микитин // Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. фахове вид. – 2015. – № 3. – С. 83-87.
 13. Микитин, В. И. Совершенствование законодательства по урегулированию вопросов защиты имущественных прав авторов в сети Интернет / В. И. Микитин // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – Москва, 2013. – № 12. – С. 63-68.
 

Мовчан Лариса Григорівна

Опубліковано: 20 лютого 2012

movchan-Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мовчан, Лариса Григорівна Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти в Королівстві Швеція : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Лариса Григорівна Мовчан, Національна академія педагогічних наук України. Інститут педагогіки.– К. : Б.в., 2012.– 198 с.
 2. Мовчан, Лариса Григорівна Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти в Королівстві Швеція : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Лариса Григорівна Мовчан, Відкритий Міжнар. ун-т розвитку людини "Україна".– К. : Б.в., 2012.– 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Мовчан, Л. Г. Гуманістичні аспекти мовної політики Швеції / Л. Г. Мовчан // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 4. – С. 33-36.
 2. Мовчан, Л. Г. Сучасні реформи у педагогічній освіті вчителів іноземних мов Швеції [Електронний ресурс] / Л. Г. Мовчан // Наукові записки. Сер. Психолого-педагогічні науки.(Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя). – 2011. – № 2. – С. 164-166.
 3. Мовчан, Л. Г. Професійна модель учителя іноземних мов для гімназій ШвеціїÂ [Електронний ресурс] / Л. Г. Мовчан // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. – 2009. – № 147. – С. 117-120.
 4. Мовчан, Л. Г. Особливості реалізації культурологічного підходу до навчання англійської мови у підручниках для шведських гімназій [Електронний ресурс] / Л. Г. Мовчан // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. – К. : Педагогічна думка, 2008. – Вип. 8. – С. 394-402.
 5. Мовчан, Л. Г. Використання досвіду Швеції у вітчизняній практиці навчання іноземних мов [Електронний ресурс] / Л. Г. Мовчан // Гуманізація навчально-виховного процесу. – 2011. – Спец. вип. 7, ч. 2. – С. 214-220.
 6. Мовчан, Лариса Вінницький інститут економіки ТНЕУ: 15 років якісної освіти / Лариса Мовчан //Університетська думка.– 2010.– 30 січня (№1).– С. 3.
 7. Зарішняк, І. М. Формування навичок іншомовного письма в науковій роботі студентів [Електронний ресурс] // І. М. Зарішняк, Л. Г. Мовчан // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Сер. Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 131. – С. 88-92.
 8. Зарішняк, І. Самовдосконалення особистості як проблема [Електронний ресурс] / І. Зарішняк, Л. Мовчан // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Психологія. - 2015. - Вип. 37. - С. 76-86.
 9. Мовчан, Л. Г. Тенденції розвитку навчальних програм з англійської мови для середньої школи Швеції / Л. Г. Мовчан // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2007. – Вип. 20. – С. 26-29.
 10. Мовчан, Л. Г. Шкільний підручник з англійської мови як засіб втілення мовної політики Швеції / Л. Г. Мовчан // Наукові записки : зб. наук. статей. Сер. Педагогічні та історичні науки. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 50 (70). – С. 129-136. 
 11. Мовчан, Л. Г. Особливості підготовки вчителів іноземних мов для обов'язкової школи Королівства Швеція / Л. Г. Мовчан // Наукові записки. Сер. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – № 5. – С. 99-100.
 12. Мовчан, Л. Г. Реформування змісту сучасної шкільної іншомовної освіти Королівства Швеція // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 3. – С. 139-142.
 13. Мовчан, Л. Г. Основні аспекти європейської мовної політики // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла  Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Педагогіка і психологія.  – Вінниця : «Планер», 2008. – Вип. 25. – С. 315-318.
 14. Мовчан, Л. Г. Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах Швеції // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Сер. Педагогіка, психологія, філософія : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 25. – С. 113-116.
 15. Мовчан, Л. Г. Стратегія Ради Європи у галузі навчання іноземних мов [Електронний ресурс] // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. праць. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2012. – Вип. 37. – С. 175-178.
 16. Мовчан, Л. Г. Педагогічна підготовка вчителів іноземних мов країн Європейського Союзу в умовах мультилінгвізму [Електронний ресурс] // Порівняльна професійна педагогіка. – К. - Хмельницький : ХНУ, 2013. – № 1 (5). – С. 263-267.
 17. Мовчан, Л. Г. Комунікативно-орієнтоване навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах Швеції [Електронний ресурс] // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2013. – Вип. 2 (58). – С. 45-50.
 18. Мовчан, Л. Г. Реалізація контекстно-мовного інтегрованого підходу до навчання математики іноземних студентів [Електронний ресурс] // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – К. : Гнозис, 2013. – Дод. 1 до вип. 31, т. ІХ (51) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 375-382.
 19. Мовчан, Л. Г. Досвід Швеції у використанні інформаційних технологій у навчанні іноземних мов [Електронний ресурс] // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми :  зб. наук. праць – Київ - Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. – Вип. 39. – С. 51-56.
 20. Movchan, L. G. Development of plurilingual competencies through vocationally oriented language learning in Sweden [Електронний ресурс] / L. G. Movchan // Порівняльна професійна педагогіка : наук. журнал. – К. - Хмельницький : ХНУ, 2014. – № 3, т. 4. – С. 44-50.
 21. Мовчан, Л. Г. Використання досвіду білінгвальної освіти Швеції в економічних університетах України [Електронний ресурс] // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – К. : Гнозис, 2014. – Дод. 1 до вип. 5, т. І (52). – С. 258-266.
 22. Movchan, L. G. The Swedish experience of developing students’ oral proficiency in voca-tionally oriented English / L. G. Movchan // Науковий вісник інституту професійно-технічної освіти НАПНУ : зб. наук. праць. Сер. Професійна педагогіка. – К. : Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України, 2015. – Вип. 10. – С. 120-126.