Михайлишин Лілія Іванівна

Опубліковано: 23 грудня 2011

muhajlushunКафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: викладач

Дисертація:

 1. Михайлишин, Л. І . Транснаціоналізація економічної діяльності в умовах глобалізації : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня к. екон. наук : спец. 08.00.02 світове господарство і міжнародні економічні відносини / Лілія Іванівна Михайлинин. – Донецьк, 2011. – 24 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Михайлишин, Л. І. До питання про теоретичні основи розвитку міжнародної економічної діяльності / Л. І. Михайлишин // Вісник Донецького національного університету. Сер. В. Економіка і право.– 2009.– № 2.– С. 169-173.
 2. Михайлишин, Л. До питання глобалізації української економіки: сутність, стан, проблеми / Лілія Михайлишин // Підприємництво, господарство і право.– 2009.– № 8.– С. 168-173.
 3. Михайлишин, Л. І. Туризм як напрям економічного розвитку високогірних регіонів Прикарпаття (на прикладі Яремчанського регіону) / Л. І. Михайлишин // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу.– 2008.– № 1.– С. 147-151.
 4. Михайлишин, Л. Вектори інтеграції України: в ЄС чи СНД [Електронний ресурс] / Лілія Михайлишин // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила. Галицького. – 2011. – № 3. – С. 172-181.
 5. Михайлишин, Л. І. Впровадження прогресивного оподаткування доходів фізичних осіб як напрям забезпечення суспільного добробуту [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин, Ю. І Коровчук // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – Вип. 1, ч. 1. – С. 312-323.
 6. Михайлишин, Л. І. До проблем транснаціоналізації економічної діяльності в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин, М. М. Дзісяк // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. – 2011.– № 3.- С. 313-317.
 7. Михайлишин, Л. І. Прямі іноземні інвестиції в розвитку економіки України: стан та проблеми [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНЕУ. – Чернівці : ЧТЕІ КНЕТУ, 2009. – Вип. 4 – С. 198-210.
 8. Михайлишин, Л. І. Регіональні аспекти підвищення конкурентоспроможності України / Л. І. Михайлишин, М. М. Максимюк // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених. – 2011. – Ч. 2.– С. 279 – 281.
 9. Михайлишин, Л. Інституційне забезпечення вдосконалення організаційно-правового механізму регулювання прямих іноземних інвестицій [Електронний ресурс] / Л. Михайлишин // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011.– Вип. ІІ, ч. 1. – С.199-208.
 10. Михайлишин, Л. Людський капітал та його роль в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Л. Михайлишин // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених – 2011. – Ч.2. – С. 277–279.
 11. Михайлишин, Л. Міжнародні інвестиційні договори як напрям правового регулювання процесу транснаціоналізації економічної діяльності / Л. Михайлишин // Освіта і наука ХХІ століття : зб. матер. звітної викладацької та студентської наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 24 березня 2011 р.). – Івано-Франківськ, 2011. – С. 311-313.
 12. Михайлишин, Л. Тенденції інтеграційних процесів в Україні під впливом глобалізації [Електронний ресурс] / Л. Михайлишин // Участь України у глобалізаційних процесах : матеріали Всеукр. семінару молодих учених та студентів. – Саки : Підприємство Фенікс, 2011. – С. 52-55.
 13. Михайлишин, Л. Удосконалення макроекономічного механізму міжнародного інвестування в умовах глобалізації / Л. Михайлишин // Освіта і наука ХХІ століття : зб. матеріалів звітної викладацької та студентської наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 24 берез. 2011 р.]. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 51-53.
 14. Михайлишин, Л. Удосконалення національних стратегій регулювання процесів у сфері транснаціоналізації економічної діяльності в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Л. Михайлишин // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Суми, 2011. – Т. 1. – С. 50-52.
 15. Михайлишин, Л. Узгодження системи цінностей суб’єктів транс націоналізації економічної діяльності [Електронний ресурс] / Л. Михайлишин // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект : зб. наук. праць. Донецького національного університету – Донецьк, 2011. – С. 300-309.
 16. Михайлишин, Л. І. Напрями удосконалення механізму стимулювання і розвитку ЗЕД суб'єктів малого та середнього бізнесу / Л. І. Михайлишин, Б. А. Камінський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 298-302.
 17. Михайлишин, Л. І. Управління процесами антикризової діяльності на підприємствах /Л. І. Михайлишин, А. А. Шевченко //Інноваційна економіка.– 2012.– № 4.– С. 41-46.
 18. Михайлишин, Л. І. Міжнародний тероризм як особлива форма глобального конфлікту: причини, наслідки та способи боротьби [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлинин, Ю. І. Коровчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2012. – Вип. 2. – С. 312-325.
 19. Михайлишин, Л. І. Основні напрями удосконалення діючого механізму регулювання процесів транснаціоналізації економічної діяльності в умовах глобалізаці / Л. І. Михайлинин // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Т. 2. – С. 216-222.
 20. Михайлинин, Л. І., Проблеми розвитку міжнародних транспортних коридорів / Л. І. Михайлинин, І. В. Кузів //Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материали ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [1 марта 2012 г.]. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2012. – С. 331-332.
 21. Михайлишин, Л. І. Особливості здійснення експортно-імпортних операцій підприємствами в Україні / Л. І. Михайлинин, Т. М. Пасічник // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материали ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь ИТ «АРИАЛ», 2012. – С. 344-346.
 22. Михайлинин, Л. І. Напрями удосконалення механізму стимулювання і розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу / Л. І. Михайлишин, П. В. Саміла // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материали ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2012. – С. 346-348.
 23. Михайлинин, Л. І. Проблеми та напрями підвищення реалізації експортного потенціалу українських підприємств / Л. І. Михайлинин, Н. В. Шкрібляк // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материали ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2012. – С. 367-368.
 24. Михайлишин, Л. І. Міжнародний тероризм як особлива форма глобального конфлікту / Л. І. Михайлинин, В. О. Зінькова // Посткризовий розвиток світової економіки та України : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молод. вчених. – Тернопіль, 2012. – С. 395-397.
 25. Михайлинин, Л. І. Газотранспортна система України в системі геоекономічного позиціонування вітчизняної економіки / Л. І. Михайлинин, І. В. Кузів // Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – С. 270-273.
 26. Кузів, І. В. Газотранспортна система України в контексті геополітичних амбіцій сходу і заходу / І. В. Кузів, Л. І. Михайлинин // Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики : зб. тез доповідей. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012 – С. 46-49.
 27. Михайлишин, Л. І. Розвиток та боротьба з корупцією в Україні / Л. І. Михайлишин // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 7-13.
 28. Михайлишин, Л. І. Інновації як форма глобальних соціально-економічних відносин / Л. І. Михайлишин // Інноваційна економіка . - 2014. - № 3. - С. 40-48.
 29. Михайлишин, Л. І. Роль і значення ТНК та національних компаній в соціально-економічному розвитку депресивних регіонів / Л. І. Михайлишин // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці : ЧТЕІ КНЕТУ, 2007. – Вип. 3. – С. 119-135.
 30. Михайлишин, Л. І. Організаційно-правові аспекти залучення іноземного капіталу в економіку України / Л. І. Михайлишин, В. І. Охота // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций: региональный аспект. – Донецкий национальный университет, 2010. – Ч. І. – С. 618-621.
 31. Михайлишин, Л. І. Роль експортно-імпортних операцій при формуванні геоекономічного і геополітичного вектора України [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин, О. А. Пробоїв // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНЕТУ, 2012. – Вип. ІV (48). – С. 86-97.
 32. Михайлишин, Л. І. Реформування фіскальної політики та ефективність процесів інтеграції України до ЄС / Л. І. Михайлишин // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций: региональный аспект. – Донецкий национальный университет, 2013. – Ч. 2. – С. 199-203.
 33. Михайлишин, Л. І. Формування концептуальних основ регулювання ринку праці України в умовах трансформації інноваційного розвитку глобальної економіки [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин, Ю. О. Гетьманенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 85-92.
 34. Михайлишин, Л. І. До питання про трудоресурсне забезпечення інноваційного розвитку глобальної економіки [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин, Ю. О. Гетьманенко // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 28. – С. 156-163.
 35. Михайлишин, Л. І. Системні перетворення транснаціоналізації в новітніх імперативах інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 30. – С. 256-267.
 36. Михайлишин, Л. І. Інноваційна політика України в контексті Євроінтеграції: стан, проблеми, перспективи розвитку / Л. І. Михайлишин // Scientific Journal Virtus Issue. – 2015. – № 3. – Р. 130-135.
 37. Михайлишин, Л. І. Трансформації інноваційно-орієнтованих моделей розвитку в глобальній економіці [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин, В. С. Свірський // Інноваційна економіка. - 2016. - № 1-2. - С. 15-20.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ

 1. Дні науки ІФІМ ТНЕУ [Текст] : зб. тез. доп. звітної наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.] / редкол. В. М. Островерхов, М. Я. Матвіїв, І. В. Пилипів, В. Є. Куриляк, Л. М. Алексеєнко, В. І. Данилишин, Р. Я. Баран, Л. І. Михайлишин. – Івано-Франківськ : ІФІМ ТНЕУ, 2012. – 196 с.
 

Мартусенко Ірина Валеріївна

Опубліковано: 20 лютого 2012

martusenko i v

Кафедра економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мартусенко, Ірина Валеріївна Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області [Текст] : дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Мартусенко Ірина Валеріївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 213 с.
 2. Мартусенко, Ірина Валеріївна Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області [Текст] : автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Мартусенко Ірина Валеріївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 24 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Мартусенко, І. В. Захворюваність населення як основний соціально-демографічний фактор розвитку регіонального медичного комплексу [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко // Економічні науки. Сер. Регіональна економіка. – 2008. – Вип. 5(17), ч. 2 - С. 276-289.
 2. Мартусенко, І. В. Функціонально-компонентна структура регіонального медичного комплексу [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко // Економічна та соціальна географія. – 2008. – Вип. 58. – С. 182-189.
 3. Мартусенко, І. В. Сутність організаційного потенціалу та його роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств / І. В. Мартусенко, Г. М. Бойківська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 69-72.
 4. Мартусенко, І. В. Медико-географічне районування території Вінницької області / І. В. Мартусенко // Регіональна економіка. – 2012. – № 3. – С. 49-56.
 5. Бойківська, Г. М. Проблеми формування системи реалізації зерна в Україні [Електронний ресурс] / Г. М. Бойківська, І. В. Мартусенко // Університетські наукові записки. – 2009. – № 4 (32) – С. 296-301.
 6. Мартусенко, І. В. Особливості розвитку ринку молока та молочних продуктів в Україні [Електронний ресурс] / Г. М. Бойківська, І. В. Мартусенко //  Агросвіт. – 2010. – № 9.– С. 30-35.
 7. Бойківська, Г. М. Організаційно-інноваційна модель ефективного використання потенціалу переробних підприємств аграрного комплексу Вінницької області [Електронний ресурс] / Г. М. Бойківська, І. В. Мартусенко // Агросвіт. – 2012. – № 8. – С. 20-26.
 8. Бойківська, Г. М. Конкурентоспроможний розвиток молокопереробного підприємства: передумови та фактори / Г. М. Бойківська, І. В. Мартусенко // Агросвіт. – 2014. – № 18. – С. 29-35.
 9. Мартусенко, І. В. Особливості конкурентоспроможного розвитку молокопереробного підприємства в сучасній практиці господарювання [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко, Г. М. Бойківська //Агросвіт. – 2014. – № 18. – С. 29-35.
 10. Мартусенко, І. В. Рівень соціально-економічного розвитку та його вплив на функціонування медичного комплексу Вінницької області [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко // Університетські наукові записки. - 2007. - № 4. - С. 509-515.
 11. Мартусенко, І. В. Трансформація фінансування системи охорони здоров’я в Україні та зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко, Т. Д. Сіташ // Проблеми економіки. - 2013. - № 1. - С. 321-325.
 12. Мартусенко, І. В. Особливості сучасного розвитку агропромислового комплексу Вінницької області [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко, О. М. Ціхановська // Сталий розвиток економіки. - 2014. - № 3. - С. 126-133.
 13. Мартусенко, І. В. Комплексна оцінка проблем і перспектив соціально-економічного розвитку території Вінницької області / І. В. Мартусенко // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку : зб. наук. праць. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2008. – С. 144-149.
 14. Мартусенко, І. В. Передумови та фактори формування медико-географічної ситуації у Вінницькій області / І. В. Мартусенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.  Географія. – Вінниця, 2002. – Вип. 3. – С. 146-152.
 15. Мартусенко, І. В. Структурні і територіальні особливості розвитку медичного комплексу Вінницької області / І. В. Мартусенко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Географія. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – № 2. – С. 169-172.
 16. Мартусенко, І. В. Антропогенна діяльність як фактор формування та функціонування медичного комплексу / І. В. Мартусенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Географія. – Вінниця, 2003. – Вип. 6. – С. 162-167.
 17. Мартусенко, І. В. Методика суспільно-географічного дослідження медичного комплексу обласного регіону / І. В. Мартусенко // Економічна та соціальна географія : наук. збірник. – К., 2003. – Вип. 54. – С. 139-145.
 18. Мартусенко,  І. В. Сутність і структурні особливості медичного комплексу як територіальної системи / І. В. Мартусенко // Географія і сучасність : зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2003. – Вип. 1 (10). – С. 236-246.
 19. Мартусенко, І. В. Організаційні зміни регіонального медичного комплексу в період переходу до ринкових умов / І. В. Мартусенко // Економічна та соціальна географія : наук. зб. КНУ ім. Т. Шевченка. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. – Вип. 56. – С. 159-166.
 20. Мартусенко, І. В. Формування сучасної моделі сталого розвитку регіону (на прикладі Вінницької області) / І. В. Мартусенко // Економічна та соціальна географія : наук. зб. КНУ ім. Т. Шевченка. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. – Вип. 57. – С. 236-242.
 21. Мартусенко, І. В. Концепція сталого розвитку суспільства як невід’ємна складова екологічної освіти / І. В. Мартусенко // Нові технології навчання. Шляхи розвитку духовності та професіоналізму за умов глобалізації ринку освітніх послуг. – Київ - Вінниця : ІІТЗМ МОН України, ВСЕІ Університету «Україна», 2007. – Спецвип. 48, ч. I. – С. 339-343.
 22. Мартусенко, І. В. Управлінська структура регіонального медичного комплексу / І. В. Мартусенко // Університетські наукові записки. : часоп. Хмельн. ун-ту управління та права. – Хмельницький, 2008. – № 3 (ІІ). – С. 225-227.
 23. Мартусенко, І. В. Збереження суверенного статусу України в умовах сучасних глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 8. – С. 210-214.
 24. Рум’янцева, К. Є. Роль міжпредметних зв’язків у професійній підготовці студентів економічних спеціальностей [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, І. В. Мартусенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ - Вінниця : ТОВ фірма “Планер”, 2012. – Вип. 30. – С. 457-461.
 

Марченко Олена Іванівна

Опубліковано: 17 лютого 2012

marchenko o i

Кафедра фінанси і кредит Вінницького інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Марченко, О. І. Асортимент продукції підприємства як важливий фактор зростання прибутку / О. І. Марченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 8. – С. 27-31.
 2. Марченко, О. І. Прагматика та проблематика собівартості продукції молокопереробних підприємств / О. І. Марченко, Л. І. Дороженко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 11. – С. 117-121.
 3. Марченко, О. І. Толінг як форма кооперування підприємств та поглиблення їхньої спеціалізації / О. І. Марченко, Я. П. Шафорост // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 7-8. – С. 105-109.
 4. Марченко, О. Фінансове планування діяльності підприємств та напрями його розвитку [Текст] / Олена Марченко, Галина Погріщук // Світ фінансів. – 2007. – № 3. – С. 102-111.
 5. Марченко, О. Фінансовий стан підприємства та напрямки його зміцнення / Олена Марченко, Галина Погріщук // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 135-146.
 6. Марченко, О. І. Фінансові аспекти ділової активності підприємств / О. І. Марченко // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 136-143.
 7. Марченко, О. І. Бюджетування у системі фінансового планування на підприємстві: стан, перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. І. Марченко, Г. Б. Погріщук // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Сер.  Економічні науки. - 2013. - Вип. 2. - С. 49-57.

 

 

Мудрак Марія Афанасіївна

Опубліковано: 25 березня 2013

mudrakКафедра психологічних та педагогічних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мудрак, Марія Афанасіївна Діагностика розвитку здібностей до літературної творчості у старшокласників (на матеріалі сільських загальноосвітніх шкіл) [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Мудрак Марія Афанасіївна ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - К., 1998. - 194 с.
 2. Мудрак, Марія Афанасіївна Діагностика розвитку здібностей до літературної творчості у старшокласників (на матеріалі сільських загальноосвітніх шкіл) [Текст] : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Мудрак Марія Афанасіївна ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - К., 1998. - 18 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Мудрак, М. А. Проблема взаємозв’язку інтелекту і творчості у вітчизняній науці [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 2. Мудрак, М. А. Роль творчого потенціалу в процесі розвитку особистості [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак // Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2011. – Вип. 2.
 3. Мудрак, М. А. Теоретичні засади творчого розвитку особистості: психолого-педагогічний аналіз [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 4. Мудрак, М. Інтелектуалізація навчальної діяльності студентів як чинник інноваційних перетворень в освіті [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 5. Мудрак, М. Особливості психологічного підходу до вивчення системи цінностей особистості [Електронний ресурс] / Марія Мудрак // Нова педагогічна думка. – 2014. – № 1 (77). – С. 195-198.
 6. Мудрак, М. Підготовка майбутніх учителів до професійної творчої діяльності [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 7. Мудрак, М. А. Психолого-педагогічний аналіз гуманізаційно-інноваційної перебудови вищої освіти [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 8. Мудрак, М. А. Вплив інноваційних технологій навчання на розвиток творчої особистості [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 9. Мудрак, М. Гуманізація навчального процесу як передумова розвитку творчих здібностей студента [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 10. Мудрак, М. А. Інтерактивні технології навчання як засіб формування творчих здібностей студентів [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 11. Мудрак, М. А. Компетентнісний підхід при формуванні творчих здібностей майбутніх педагогів [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 12. Мудрак, М. А. Напрями удосконалення підготовки педагогічних кадрів україни (1981-1991 роки XX ст.) [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 13. Мудрак, М. А. Напрямки вдосконалення навчального процесу в ході підготовки практичних психологів[Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 14. Мудрак, М. Особливості вдосконалення змісту освіти в ліцеї [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 15. Мудрак, М. А. Питання інтелектуального розвитку особистості в педагогічній спадщині В.О.сухомлинського [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 16. Мудрак, М. А. Про систему академічних кредитів у вищій школі [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 17. Мудрак, М. Проблема розвитку творчого потенціалу особистості в умовах європейської інтеграції [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 18. Мудрак, М. А. Самостійна робота студентів в контексті вимог Болонського процесу [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 19. Мудрак, М. А. Соціокультурна інтеграція як передумова підготовки фахівців до творчої діяльності [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 20. Мудрак, М. А. Творча діяльність як умова формування творчої особистості [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 21. Мудрак, М. А. Тенденції в галузі підготовки вчителів для професійної творчої діяльності (1985-1991 рр. XX ст.) [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 

Мирончук Вікторія Михайлівна

Опубліковано: 17 лютого 2012

1456236738 mironchuk vmКафедра фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інстиуту економіки

Науковий ступінь: кандидат екеномічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мирончук, Вікторія Михайлівна Оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мирончук Вікторія Михайлівна ; Хмельницький нац. ун-т. - Хмельницький., 2013. - 179 с.
 2. Мирончук, Вікторія Михайлівна Оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мирончук Вікторія Михайлівна ; Львів. держ. фін. акад. - Л., 2013. - 20 с.

Статті:

 1. Мирончук, В. Сутність фінансової стійкості банку та фактори, що її визначають / Вікторія Мирончук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім./ В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 19. – С. 156-162.
 2. Погріщук, Б. Розвиток фінансової системи України в умовах ринкової трансформації: [Про ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію у Вінницькому інституті економіки 14-15 жовтня 2004 р.] / Б. Погріщук, О. Марченко, В. Мирончук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – січень-березень (№1). – С. 195-197.
 3. Мирончук, В. М. Вплив макроекономічних чинників на фінансову стійкість банків України / В. М. Мирончук // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. № 262 : в 12 т, т. ІІ. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – С. 341-358.
 4. Мирончук, В. М. Аналіз основних підходів і методів оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій / В. М. Мирончук // Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. – Вінниця : Вінницький фінансово-економічний університет, 2010. – № 4 (28). – С. 113-122.
 5. Мирончук, В. М. Дискримінантна модель оцінки стійкості фінансового стану банків України / В. М. Мирончук // Прометей : регіон. зб. наук. праць з економіки. – Донецьк : ДЕГІ, 2010. – Вип. 3 (33). – С. 216-222.
 6. Мирончук, В. М. Оцінка внутрішньо системних складових формування фінансової стійкості банків України / В. М. Мирончук // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : зб. наук. праць. Сер. Економічні науки. – Чернівці : Технодрук, 2010.  – Вип. 2 (19) – С. 113-125.
 7. Мирончук, В. М. Аналіз основних показників діяльності депозитних корпорацій / В. М. Мирончук // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-виробн. журнал. – Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААН. – Тернопіль : ТІАПВ НААН, 2010. – Вип. 2 (21). – С. 208-211.
 8. Мирончук, В. М. Проблеми оцінювання фінансової стійкості банків за допомогою сучасних рейтингових методик / В. М. Мирончук // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – № 2.
 9. Мирончук, В. М. Визначення схильності банків до системних банківських криз за допомогою термодинамічних показників / В. М. Мирончук // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. – № 52/2. – С. 181-186.
 10. Мирончук, В. М. Вдосконалення комплексної оцінки стійкості фінансової системи України [Електронний ресурс] / В. М. Мирончук, І. О. Зававльнюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 8.
 11. Мирончук, В. М. Вдосконалення схеми кредитних відносин, шляхом поєднання елементів традиційної та ісламської систем кредитування [Електронний ресурс] / В. М. Мирончук // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. - 2011. - № 6.
 12. Мирончук, В. М. Використання функції Харрінгтона при оцінюванні фінансової стійкості банків України [Електронний ресурс] / В. М. Мирончук // Економіка. Управління. Інновації. - 2012. - № 1.
 13. Мирончук, В. М. Фінансова стійкість депозитних корпорацій: фактори впливу та індикатори оцінки [Електронний ресурс] / В. М. Мирончук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. І (41). – С. 306-312.