Марків Інна Степанівна

Опубліковано: 23 травня 2013

чуйко інна степанівна

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Чуйко, Інна Степанівна Громадська та парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860-1917 рр.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Чуйко Інна Степанівна ; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2007. - 264 с.
 2. Чуйко І. С. Громадська та парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860 - 1917 рр.) : Автореф. дис... канд. іст. наук / І. С. Чуйко; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. Ін-т народознав. - Л., 2007. - 19 c.

Публікації:

Статті:

 1. Матейко, Р. Літопис стрілецької слави / Р. Матейко, І. Чуйко // Свобода. – 2006. – 1 лип. (№ 53). – С. 4.
 2. Чуйко, І. Іван Огієнко як церковний і державний діяч / І. Чуйко // Університетська думка. – 2007. – трав.-черв. (№ 7-8). – С. 11.
 3. Чуйко, І. С. Роман Михайлович Матейко / І. С. Чуйко // Вільне життя. – 2009. – 8 трав. (№ 35). – С. 7.
 4. Чуйко, І. Роль Є. Олесницького у реформуванні виборчої системи [Електронний ресурс] / Інна Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2011. – № 2. – С. 123-127.
 5. Чуйко, І. Роль Є. Олесницького у розвитку українського кооперативного руху [Електронний ресурс] / Інна Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2011. – № 1. – С. 76-80.
 6. Чуйко, І. Адвокатська діяльність Євгена Олесницького / І. Чуйко // Суспільство: історія, методологія дослідження, практика : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. [Тернопіль, 18 черв. 2004 р.]. – Тернопіль, 2004. – С. 77-78.
 7. Чуйко, І. Виборчий закон 1907 р. в інтерпретації Є. Олесницького / І. Чуйко // Гілея : наук. вісник. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 56 (№ 1). – С. 26-29.
 8. Чуйко, І. Визначний український громадсько-політичний діяч Євген Олесницький (1860–1917): повернення зі забуття і вшанування пам’яті / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – Вип. 2. – С. 17-21.
 9. Чуйко, І. Визначний український громадсько-політичний діяч Євген Олесницький (1860–1917): повернення зі забуття і вшанування пам’яті / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2008. – Вип. 1. – С. 34–41.
 10. Чуйко, І. Дипломатична діяльність ЗУНР у 1918–1919 рр. / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2002. – Вип. 3. – С. 31-35.
 11. Чуйко, І. Дипломатична діяльність ЗУНР у 1919–1923 рр. / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2003. – Вип. 1. – С. 141-146.
 12. Чуйко, І. Дитячі та юнацькі роки Євгена Олесницького / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2003. – Вип. 4. – С. 353-358.
 13. Чуйко, І. Діяльність Євгена Олесницького в австрійському парламенті (1907–1917 рр.) / І. Чуйко // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : у 2-х т. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 149-154.
 14. Чуйко, І. Діяльність Євгена Олесницького у стрийській філії товариства «Просвіта» / І. Чуйко // «Просвіта» в національно-культурному житті українського народу (до 140-річчя з часу заснування) : матеріали Міжнар. наук. конф. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 200-204.
 15. Чуйко, І. Діяльність Євгена Олесницького у товаристві «Просвіта» [Електронний ресурс] / І. Чуйко // Каразінські читання : тези 58 Міжнар. конф. молод. вчених [22 квіт. 2005 р. ].
 16. Чуйко, І. Економічні погляди Євгена Олесницького / І. Чуйко // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 5. : у 2 ч. – Ч. 2. : Україна-Європа-Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку. – С. 204-208.
 17. Чуйко, І. Євген Олесницький і товариство «Просвіта» / І. Чуйко // Буковинська Мжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині «Руська бесіда» [Чернівці, 27-28 листоп. 2009 р.] : тези / наук. ред. О. В. Добржанський. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 75-78.
 18. Чуйко, І. Євген Олесницький як активний діяч товариства «Просвіта» / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 2, ч. 2. : Українська історична біографістика: забуте і невідоме. – С. 64-73.
 19. Чуйко, І. Публіцистична, редакторсько-видавнича і літературна діяльність Є. Олесницького / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 1. : у 2-х ч. – Ч. 1. – С. 100-104.
 20. Чуйко, І. С. Адвокатська діяльність Євгена Олесницького / І. С. Чуйко // Сторінки історії : зб. наук. праць. – К. : ІВЦ С81 «Видавництво «Політехніка», 2004. – Вип. 19. – С. 282-293.
 21. Чуйко, І. С. Олесницький Є. і проблеми української освіти у Східній Галичині на поч. ХХ ст. / І. С. Чуйко //         Релігія та освіта: сучасний та історичний контекст взаємовідносин : пам’яті науковця-релігієзнавця Н. Гаврілової : зб. статей-вшанувань, наук. праць та експертиз / за ред. проф. А. Колодного // Українське релігієзнавство. – К., 2014. – № 70. – С. 124-132.
 22. Чуйко, І. С. Роль Є. Олесницького у діяльності товариства «Просвіта» / І. Чуйко // Перспективи :  наук. журнал. Сер. Філософія, історія, соціологія, політологія. – Одеса: Б. в., 2005. – № 1 (29). – С. 103-109.
 23. Чуйко, І. С. Роль Є. Олесницького у розбудові крайового хліборобського товариства «Сільський господар» / І. С. Чуйко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія. – Вінниця, 2005. – Вип. 9. – С. 125-131.
 24. Чуйко, І. С. Участь Євгена Олесницького у кооперативному русі / І. С. Чуйко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : Поліграфічний центр “Фоліант”, 2005. – Т. ІV. – С. 159-171.
 25. Чуйко, І. С. Формування національно-патріотичного світогляду Євгена Олесницького / І. С. Чуйко // Гуманізм та освіта : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. [Вінниця, 21–23 верес. 2004 р]. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – Т. 2. – С. 239-243.
 26. Чуйко, І. Становлення політичної кар`єри Є. Олесницького (кінець ХІХ ст.) / І. Чуйко // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнар. конгресу [Київ, 25–27 жовт. 2007 р.]. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Кн. 1. – С. 552-553.
 27. Чуйко, І. УСС: данина пам`яті, науковий погляд з висоти ХХІ ст. / І. Чуйко, Р. Матейко // Вільна думка. – Австралія, 2006. – Ч. 28-29. – 25 лип.-7 серп. – С. 19. – Рец. на кн. : Лазарович, М. В. Легіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба. – Тернопіль : Джура, 2005. – 592 с.: іл.
 28. Чуйко, І. Філософія релігії / І. Чуйко // Студентський науковий вісник Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2003. – Вип. 6. – С. 134-135.
 29. Чуйко, І. Формування світогляду Євгена Олесницького у львівський період його діяльності (1878–1891 рр.) / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – Вип. 1. – С. 61-67.
 30. Чуйко, І. С. Вплив ідей Тараса Шевченка на формування світогляду та громадсько-політичну діяльність Євгена Олесницького (1860-1917) / І. С. Чуйко // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 74-76.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Чуйко, І. Євген Олесницький: сторінки життєпису. Історико-біографічний нарис [Текст] : До 145-річчя від дня народження / І. Чуйко. – Тернопіль : Принтер-Інформ, 2005. – 206 с.
 2. Культурологія [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Білик, О. П. Лотоцька, Л. І. Чернецька [та ін.] ; за ред. Н. М. Юрчак. – 2-ге вид., доповн. – Тернопіль : Астон, 2007. – 200 с.
 3. Культурологія [Текст] : навч. посіб. / БіликН. І. Білик, О. П. Лотоцька, Л. І. Чернецька [та ін.] ; за ред. Н.М. Юрчак. – 2-ге вид., доп. – Тернопіль : Астон, 2008. – 200 с.
 4. Олесницький, Є. Сторінки з мого життя / Є. Олесницький. – [передрук. видан. 1935 р. з додат. матеріалами]. – Стрий : Щедрик, 2007. – І-ІІ ч. – Із змісту : Чуйко, І. Громадська і парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860–1917) / І. Чуйко. – С. 7-30.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Чуйко, І. Програма cтажування слухачів магістратури спеціальності 8.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» професійного спрямування «Документознавець» / І. Чуйко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 16 с.
 2. Чуйко, І. Програма навчально-виробничої практики для студентів ІV курсу (підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» професійного спрямування «Документознавство та інформаційна діяльність» / І. Чуйко. – Тернопіль, 2008. – 15 с.
 3. Чуйко, І. С. Комплекс навчально-методичних матеріалів з питань організації та проведення тренінгу / І. С. Чуйко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 68 с.
 4. Чуйко, І. С. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Інформаційне забезпечення прийняття рішень» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання галузі знань 0201 «Культура» зі спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» / І. С. Чуйко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 28 с.
 5. Чуйко, І. С. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Теорія і практика референтської та офісної діяльності» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 0201 «Культура» з напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / укл. І. С. Чуйко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 29 с.
 6. Чуйко, І. С. Програма переддипломної практики для спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» 7.02010501 – ОКР «спеціаліст» кваліфікації «Документознавство та інформаційна діяльність» / І. С. Чуйко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 15 с.
 

Матвійшин Марія Михайлівна

Опубліковано: 29 жовтня 2012

filyo m m

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший  викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Фільо, Марія Михайлівна Фіскальні інститути мінімізації податкових втрат [Текст]: дис. ...канд. екон. наук :08.00.08 / Марія Михайлівна Фільо. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 282 с.
 2. Фільо, Марія Михайлівна Фіскальні інститути мінімізації податкових втрат [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марія Михайлівна Фільо. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Фільо, М. Інституційні умови організації протидії податковим втратам / М. Фільо // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 151-156.
 2. Фільо, М. М. Проблема втрат бюджету від надання податкових пільг та шляхи її вирішення / М. М. Фільо // Економічний часопис- ХХI.– 2012.– № 3-4.– С. 73-76.
 3. Фільо, М. М. Фіскальні інститути: процес становлення та ефективність / М. М. Фільо // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 276-280.
 4. Фільо, М. М. Податкові втрати: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / М. М. Фільо.
 5. Фільо, М. Оцінка ефективності фіскальних інститутів мінімізації податкових втрат / М. Фільо // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 60-66.
 6. Фильо, М. М. Системные характеристики высокоразвитых фискальных институтов [Електронний ресурс] / М. Фильо // Управління розвитком: збірник наукових робіт. – Харків: ХНЕУ, 2013. – С. 26-28.
 7. Фільо, М. М. Пріоритети мінімізації податкових втрат в Україні / М. М. Фільо // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 267-281.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Десятнюк, О. М. Домінанти мінімізації податкових втрат [Текст] : монографія / О. М. Десятнюк, М. М. Фільо.– Тернопіль : ТНЕУ, 2015.– 262 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. [Тернопіль, 23-24 лют. 2012 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар [та ін.] ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 371 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 

Матійчук Любомир Павлович

Опубліковано: 14 вересня 2011

matychukКафедра аудиту, ревізії та аналізу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Матійчук, Любомир Павлович Статистичне оцінювання надійності банків України : дис ... канд. екон. наук: 08.00.10 / Любомир Павлович Матійчук. – Київ : Б.в., 2010 . – 185 с.
 2. Матійчук, Любомир Павлович Статистичне оцінювання надійності банків України : автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.00.10 / Любомир Павлович Матійчук. – Київ : Б.в., 2011 . – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Матійчук, Л. Особливості статистичного оцінювання надійності банківських установ / Любомир Матійчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 5. – С. 133 –137.
 2. Матійчук, Л. Порівняльний статистичний аналіз динаміки активно-пасивних операцій (регіональний аспект) / Любомир Матійчук, Іван Шост // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 2. – С. 152 – 155.
 3. Матійчук, Л. Статистичний аналіз динаміки та тенденції розвитку кредитування на регіональному рівні / Л. Матійчук // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 13. – С. 140 – 143.
 4. Чорний, В. Шляхи оптимізації ринку праці та відтворення трудових ресурсів / В. Чорний, Л. Матійчук // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2007. – № 11. – С. 94-96.
 5. Чорний, В. Шляхи підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності та матеріально-технічного забезпечення місцевих органів виконавчої влади / Володимир Чорний, Любомир Матійчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – № 19. – С. 247-250.Чорний, Р.
 6. Сільськогосподарська політика в Україні з моменту проголошення незалежності / Р. Чорний, Л. Матійчук, В. Бонюкевич // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2002. – Вип. 7. – С. 73-75.
 7. Матійчук, Любомир. Методичні підходи до інтегрального статистичного оцінювання надійності банків України [Текст] / Любомир Матійчук // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 386-390.
 8. Матійчук, Л. П. Методичні підходи статистичного оцінювання фінансової стійкості та надійності банківських установ / Л. П. Матійчук // Збірник наукових праць кафедри статистики НАОСУ. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 85 – 89.
 9. Чорний, В. Кадрове планування та застосування у виробничих процесах кадрової політики / В. Чорний, Л. Матійчук // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2005. – Вип. 10. – С. 147-149.
 10. Матійчук, Л. Методики рейтингового оцінювання в банківській діяльності / Любомир Матійчук, Володимир Чорний // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 401-403.
 11. Шост, І. Порівняльний аналіз івестицій на модернізацію обладнання цукрових заводів подільського регіону [Електронний ресурс] / І. Шост, В. Маслій, Л. Матійчук.
 12. Матійчук, Л. Порівняльний аналіз особливостей розміщення та діяльності комерційних банків на регіональному рівні [Електронний ресурс] / Л. Матійчук.
 13. Матійчук, Л. П. Статистичне моделювання надійності функціонування банків / Л. П. Матійчук // Інноваційна економіка.– 2013.– № 4.– С. 291-297.
 14. Матійчук, Л. Удосконалення багатомірного статистичного оцінювання надійності банків / Любомир Матійчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 2. – С. 71-73.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Шост, І. М. Фінансова статистика: теоретичний аспект : навч. посіб. / І. М. Шост, В. В. Маслій, Л. П. Матійчук. – Тернопіль : Вектор, 2005. – 186 с.
 2. Навчальний посібник по виконанню індивідуальних завдань зі статистики для студентів всіх форм навчання / І. М. Шост, О. В. Кустовська, Є. І. Ткач, Я. І. Костецький, Л. П. Матійчук. – Тернопіль : Лідер, 2005. – 47 с.
 3. Практикум із дисципліни «Статистика» з використанням Excel / О. В. Кустовська, Л. П. Матійчук, В. В. Солтис, Р. В. Ціщик, В. С. Чорний. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 215 c.
 4. Статистика : зб. задач / О. В. Кустовська, Л. П. Матійчук, В. С. Чорний, В. В. Солтис, Є. І. Ткач, Я. І. Костецький, І. М. Шост, Р. В. Ціщик [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 88 с.
 5. Статистика. Практикум. [Електронний ресурс] : навч. посібник // Кустовська О. В., Солтис В.В., Матійчук Л. П., Чорний В. С., Ціщик Р.В. - Тернопіль : ТНЕУ.
 6. Статистика. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Безродна, Ю. І. Бойко, Я. І. Костецький [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 200 с.
 

Мачуга Надія Зіновіївна

Опубліковано: 28 листопада 2011

machuga

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мачуга, Надія Зіновіївна Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах : проблеми методики та організації (на прикладі лікувальних закладів України) [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Надія Зіновіївна Мачуга. – Львів : ЛКА, 2001. – 19 с.
 2. Мачуга, Надія Зіновіївна Теорія і методологія функціонування системи надання медичних послуг в Україні [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Мачуга Надія Зіновіївна ; Тернопільський національний економічний університет. - Тернопіль, 2016. - 386 с.
 3. Мачуга, Надія Зіновіївна Теорія і методологія функціонування системи надання медичних послуг в Україні [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Мачуга Надія Зіновіївна ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. - Одеса, 2016. - 38 с.

Публікації

Статті:

 1. Гуцайлюк, З. Бухгалтерський облік в Україні: плюси та мінуси запозичення зарубіжного досвіду / Зіновій Гуцайлюк, Євген Воробець, Надія Мачуга // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - Тернопіль, 2001. - Вип. 18, ч. 2. - С. 95-98.
 2. Мачуга, Н. З. Якість медичних послуг як інструмент реформування системи охорони здоров'я в Україні / Н. З. Мачуга // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7. – С. 200-205.
 3. Мачуга, Н. З. Аналіз особливостей управління системою якості медичних послуг в Україні / Н. З. Мачуга // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 110-116.
 4. Мачуга, Н. Аналіз умов ефективного функціонування системи якісних медичних послуг/ Надія Мачуга // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 198-201.
 5. Мачуга, Н. З.Оцінка якості медичних послуг на макро- та мікрорівнях / Н. З. Мачуга // Інноваційна економіка. – 2012. – № 8. – С. 197-201.
 6. Мачуга, Н. З. Зв'язок якості медичних послуг і фінансових результатів діяльності лікувальних закладів / Н. З. Мачуга // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 192-198.
 7. Мачуга, Н. Фінансування закладів охорони здоров’я: досвід зарубіжних країн / Надія Мачуга // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9. – С. 270-272.
 8. Мачуга, Н. Числова оцінка якості медичних послуг / Надія Мачуга // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 3. – С. 52-61.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Мачуга, Н. З. Методологічні аспекти формування та функціонування системи якісних медичних послуг в Україні [Текст] : монографія / Н. З. Мачуга. – Тернопіль : Крок, 2012. – 199 с.

 2. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.

 

Муха Роксолана Андріївна

Опубліковано: 28 листопада 2011

мачугаКафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Муха, Роксолана Андріївна Управління державними корпоративними правами в господарських товариствах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Муха Роксолана Андріївна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2012. - 242 с.
 2. Муха, Роксолана Андріївна Управління державними корпоративними правами в господарських товариствах [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Муха Роксолана Андріївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2012. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Муха, Р. А. Державна власність як об’єкт управління в ринковій економіці [Електронний ресурс] / Р. А. Муха // Наука й економіка. – 2009. – № 3 (15), т. 1. – С. 254-259.
 2. Муха, Р. А. Сучасний стан діяльності підприємств машинобудування [Електронний ресурс] / Р. А. Муха // Інноваційна економіка. – 2011. – № 2. – С. 47- 51.
 3. Муха, Р. А. Теоретичні основи визначення поняття „ корпоративне управління ” [Електронний ресурс] / Р. А. Муха // Вісник НУВГП. Сер. Економіка. – 2009. – № 48. – C. 237-244.
 4. Муха Р. А. Корпоративне управління як головний елемент ефективного функціонування підприємства / Р. А. Муха // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Вип. 255: в 9-х т. – Т. ІХ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 2157-2167.
 5. Муха Р. А. Сучасні механізми управління корпоративними правами держави в Україні [Електронний ресурс] / Р. А. Муха // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Вип. 14-15. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – С. 173-180.
 6. Муха Р.А. Удосконалення процесу прийняття рішення щодо управління державною часткою власності в господарських товариствах [Електронний ресурс] / Р.А. Муха // Стійкий розвиток економіки. – 2013. - №4 [21]. – С. 335-344.
 7. Муха Р.А. Врегулювання контролю в акціонерних товариствах із часткою державної власності [Електронний ресурс] / Р.А. Муха // Ефективна економіка - №2. – лютий 2014. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2742
 8. Муха Р. А. Продуктивність праці на підприємствах та основні напрями її підвищення [Електронний ресурс] / Р. А. Муха // Галицький економічний вісник. – 2015. – №1(48). – С. 82-93.
 9. Муха Р. А. Команда, її суть та особливості розвитку [Електронний ресурс] / Р. А. Муха // Ефективна економіка. - №8. – серпень 2015. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4253
 10. Муха Р. А. Організація командної роботи на підприємстві, її переваги та недоліки [Електронний ресурс] / Р. А. Муха // Глобальні та національні проблеми економіки . - №12. – серпень 2016.
 11. Муха Р. А. Малий бізнес в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / Р. А. Муха // Збірник наукових праць IV Міжнародної науково-практичної конференції „Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період” 19-20 жовтня 2006 року у Хмельницькому економічному університеті. – Хмельницький: НВП „Еріка” ТОВ, 2006. – С. 402-404.
 12. Муха Р. А. Деякі прогалини сучасного законодавства в системі управління акціонерними товариствами / Р.А. Муха // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: зб. тез. доп. VIII міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – Ч. 2. – С. 282-283.
 13. Муха Р. А. Можливості застосування інституту „золота акція” на корпоративних підприємствах з державною часткою власності / Р. А. Муха // Актуальні проблеми соціально-економічних трансформацій у міжнародному середовищі: зб. тез. доп. II міжнар. наук.-практ. конф.: – Тернопіль: ТКІ, 2010. – С. 264-266.
 14. Муха Р. А. Основні причини неефективності державних підприємств / Р. А. Муха // Інтелектуальний потенціал молоді в науці та практиці: зб. тез. доп. ІІІ всеукр. наук. конф. – Хмельницький: УЕП, 2009. – Ч.1. – С. 227-230.
 15. Муха Р. А. Особливості корпоративного управління в умовах транзитивної економіки України / Р. А. Муха // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: зб. тез. доп. ІV міжнар. наук.-практ. конф.– Тернопіль: Економічна думка, 2007. – Ч. 2. – С. 419-422.
 16. Муха Р. А. Особливості управління державними підприємствами в економічно розвинутих країнах світу / Р. А. Муха // Теоретична і прикладна економіка: задачі та перспективи: зб. тез. доп. I міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль: ТДТУ ім. І. Пулюя, 2008. – С. 169-170.
 17. Муха Р. А. Особливості управління державною власністю на регіональному рівні / Р. А. Муха // Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування економіки України: зб. тез. доп. міжвуз. наук.-практ. конф. – Львів: ЛКА, 2008. – С. 131-133.
 18. Муха Р. А. Сучасні проблеми управління корпоративними підприємствами / Р. А. Муха // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: зб. тез. доп. VII міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – Ч. 2. – С. 344-345.
 19. Муха Р. А. Теоретичні основи ефективності функціонування державних підприємств / Р. А. Муха // Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє: зб. тез. доп. ІII міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк: Вежа, 2009. – Т. 3. – С. 194-195.
 20. Муха Р. А. Формування сучасної моделі корпоративного управління в Україні / Р. А. Муха // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: зб. тез. доп. ІV міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – С. 157-159.
 21. Муха Р.А. Сучасні проблеми функціонування акціонерних товариств з державною часткою власності / Р. А. Муха // Майбутні дослідження – 2014: зб. тез. доп. Х міжнар. наук.-практ. конф. – Болгарія, Софія: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014. – Том 7. Економіка. – С. 81-82.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.