Мукомела Ірина Богданівна

Опубліковано: 28 листопада 2011

gavlch

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гавліч, Ірина Богданівна Українська кредитна кооперація у Східній Галичині (остання третина XIX ст. - 1914 р.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гавліч Ірина Богданівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2010. - 241 с.
 2. Гавліч, Ірина Богданівна Українська кредитна кооперація у Східній Галичині (остання третина XIX ст. - 1914 р.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гавліч Ірина Богданівна ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. - Л., 2010. - 22 с.

Публікації:

Статті:

 1. Гавліч, І. Зародження української кредитної кооперації у Східній Галичині (1860-і – 1880-і рр.) [Електронний ресурс] / І. Гавліч, М. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – С. 37-44.
 2. Гавліч, І. Ідеї кооперативного руху у поглядах українських громадсько-політичних діячів Східної Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Ірина Гавліч // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 68-71.
 3. Гавліч, І. Місце Крайового союзу кредитового у розвитку української кооперації в Східній Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. Гавліч // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 28-34.
 4. Гавліч, І. Б. Василь Нагірний: діяльність біля витоків української кооперації Східної Галичини. / І. Б. Гавліч // Історичні пам'ятки Галичини (до 150-річчя від дня народження Івана Франка) : матеріали Четвертої наук. краєзнав. конф. [10 листоп. 2006 р.]. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – С. 344-349.
 5. Гавліч, І. Б. Виникнення та діяльність Крайового союзу кредитового як центру української кредитної кооперації Східної Галичини / І. Б. Гавліч // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. Сер. Історія. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. ХІХ. – С. 314-319.
 6. Гавліч, І. Б. Діяльність «Земельного банку гіпотечного» у Східній Галичині в 1910–1914 рр. / І. Б. Гавліч // Гiлея: науковий вісник : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВIР УАН, 2013. –Вип. 73, № 6. – С. 13-15.
 7. Гавліч, І. Б. Західноєвропейський кооперативний рух і становлення української кооперації Східної Галичини / І. Б. Гавліч // Шлях України: колізії новітнього поступу : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. [Тернопіль, 27 січ. 2006 р.]. – Тернопіль, 2006. – C. 129-131.
 8. Гавліч, І. Б. Західноєвропейський кооперативний рух і становлення української кооперації Східної Галичини / І. Б. Гавліч // Сторінки історії : зб. наук. праць / відп. ред. Н. Ф. Гнатюк. – К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2006. – Вип. 23. – С. 74-79.
 9. Гавліч, І. Б. Кость Левицький – лідер кооперативного руху Східної Галичини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / І. Б. Гавліч // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2006. – Вип. ХІ. – С. 81-85.
 10. Гавліч, І. Б. Причини зародження та початковий період діяльності української кредитної кооперації у Східній Галичині (1860-1880-ті рр.) / І. Б. Гавліч // Гiлея: науковий вісник : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВIР УАН, 2012. – Вип. 56, № 1. – С. 38-42.
 11. Гавліч, І. Б. Роль Краєвого Союзу Ревізійного у розвитку українського кооперативного руху Східної Галичини на початку ХХ ст. / І. Б. Гавліч // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молод учених. – Вип. V : у 3-х ч. – Ч. 3 : Історія / за заг. ред. проф. В. Ф. Колесника. – К., 2007. – С. 65-67.
 12. Гавліч, І. Б. Роль страхових товариств «Дніпра» і «Карпатії» у кредитному забезпеченні кооперативного руху Східної Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). / Ірина Богданівна Гавліч // Наукові записки Тернопiльського національного педагогічного університету iм. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. I. С. Зуляка. – Тернопiль : Вид-во ТНПУ iм. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 1, ч. 2. – С. 13-18.
 13. Гавліч, І. Б. Роль товариства «Просвіта» у становленні і розвитку української кредитної кооперації у східній Галичині (кінець ХІХ ст. – 1914 р.). / І. Б. Гавліч // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. ст. Сер. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 378-379. – С. 220-225.
 14. Гавліч, І. Зародження української кредитної кооперації у Східній Галичині (1860-і – 1880-і рр.) / І. Гавліч, М. Лазарович / Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 12. – С. 37-44.
 15. Гавліч, І. Ідеї кооперативного руху у поглядах українських громадсько-політичних діячів Східної Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Ірина Гавліч // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 68-71.
 16. Гавліч, І. Місце Крайового союзу кредитового у розвитку української кооперації в Східній Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / І. Гавліч // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 28-34.
 17. Гавліч, І. Функціонування української кредитної  кооперації  у східній Галичині на початковому етапі її розвитку / І. Гавліч // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 65-74.
 18. Гавліч, І. Б. Художня спадщина Тараса Шевченка / І. Б. Гавліч // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 93-94.
 19. Матейко, Р. М. Зв'язки української кооперації Східної Галичини із кооперативним рухом Наддніпрянщини на початку ХХ ст. / Р. М. Матейко, І. Б. Гавліч // Стосунки Сходу та Заходу України: суб'єкти, інтереси, цінності : зб. наук. праць.  – Луганськ : Знання, 2007. – С. 180-184.
 20. Гавліч, І. Б. Джерельна база дослідження української кредитної кооперації у Східній Галичині (кінець ХІХ ст. – 1914 р.) [Електронний ресурс] / І. Б. Гавліч // Гiлея: науковий вісник : зб. наук. праць. – К. : Гілея, 2015. – Вип. 93 (№ 2). – С. 136-140.
 21. Гавліч, І. Б. Історіографія дослідження української кредитної кооперації у Східній Галичині (кінець ХІХ ст. – 1914 р.) [Електронний ресурс] / І. Б. Гавліч // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 114. - С. 33-37.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Гавліч, І. Б. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Історія світової художньої культури» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0201 «Культура», напряму Підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / І. Б. Гавліч. –Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 24 с.
 

Микитин Віталій Ігорович

Опубліковано: 05 березня 2013

mikitinКафедра цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Микитин, В. І. Цивільно-правова відповідальність за порушення майнових прав інтелектуальної власності [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.03 / Віталій Ігорович Микитин. – Київ : Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності національної академії правових наук України, 2016. – 224 с.
 2. Микитин, В. І. Цивільно-правова відповідальність за порушення майнових прав інтелектуальної власності [Текст] : автореферат дис. ... канд. юрид. наук. : 12.00.03 / Віталій Ігорович Микитин. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького, 2016. – 22 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Микитин, Віталій Права на об'єкти інтелектуальної власності в аспекті цивільно-правової відповідальності / Віталій Микитин // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – №3. – С. 50-57.
 2. Микитин, Віталій Цивільно-правові способи захисту майнових прав інтелектуальної власності / Віталій Микитин // Юридична Україна. – 2012. – № 9. – С. 53-61.
 3. Микитин, В. І. Наслідки порушення прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / В. І. Микитин // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 256-261.
 4. Микитин, В. І. Теоретичні аспекти цивільно-правової відповідальності та підстави її виникнення [Електронний ресурс] / В. І. Микитин.
 5. Микитин, В. Захист порушених прав на об’єкти інтелектуальної власності: деякі теоретичні аспекти / В. Микитин // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 7. – C. 15–20.
 6. Микитин, В. І. Цивільно-правова відповідальність та підстави її виникнення / В. І. Микитин // Актуальні проблеми правознавства. – 2012. – Вип. 1 (2). – С. 163-171.
 7. Микитин, В. І. Актуальні аспекти правового регулювання майнових прав інтелектуальної власності  / В. І. Микитин // Актуальні проблеми правознавства. – 2011. – Вип. 1. – С. 296-306.
 8. Микитин, В. І. До питання про строки чинності майнових прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / В. І. Микитин // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2013. – № 1. – С. 8-15.
 9. Микитин, В. І. До питання про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / В. І. Микитин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2014. – № 24. – С. 67-70.
 10. Микитин, В. І. Підстави виникнення договірної та деліктної цивільно-правової відповідальності: деякі теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / В. І. Микитин // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фахове вид. – 2014. – № 5. – С. 95-98.
 11. Микитин, В. І. Специфіка захисту майнових прав інтелектуальної власності в аспекті цивільно-правової відповідальності / В. І. Микитин // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фахове вид. – 2015. – № 2. – С. 115-119.
 12. Микитин, В. І. Теоретичні аспекти наслідків порушення майнових прав інтелектуальної власності за законодавством України / В. І. Микитин // Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. фахове вид. – 2015. – № 3. – С. 83-87.
 13. Микитин, В. И. Совершенствование законодательства по урегулированию вопросов защиты имущественных прав авторов в сети Интернет / В. И. Микитин // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – Москва, 2013. – № 12. – С. 63-68.
 

Мовчан Лариса Григорівна

Опубліковано: 20 лютого 2012

movchan-Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мовчан, Лариса Григорівна Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти в Королівстві Швеція : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Лариса Григорівна Мовчан, Національна академія педагогічних наук України. Інститут педагогіки.– К. : Б.в., 2012.– 198 с.
 2. Мовчан, Лариса Григорівна Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти в Королівстві Швеція : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Лариса Григорівна Мовчан, Відкритий Міжнар. ун-т розвитку людини "Україна".– К. : Б.в., 2012.– 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Мовчан, Л. Г. Гуманістичні аспекти мовної політики Швеції / Л. Г. Мовчан // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 4. – С. 33-36.
 2. Мовчан, Л. Г. Сучасні реформи у педагогічній освіті вчителів іноземних мов Швеції [Електронний ресурс] / Л. Г. Мовчан // Наукові записки. Сер. Психолого-педагогічні науки.(Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя). – 2011. – № 2. – С. 164-166.
 3. Мовчан, Л. Г. Професійна модель учителя іноземних мов для гімназій ШвеціїÂ [Електронний ресурс] / Л. Г. Мовчан // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. – 2009. – № 147. – С. 117-120.
 4. Мовчан, Л. Г. Особливості реалізації культурологічного підходу до навчання англійської мови у підручниках для шведських гімназій [Електронний ресурс] / Л. Г. Мовчан // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. – К. : Педагогічна думка, 2008. – Вип. 8. – С. 394-402.
 5. Мовчан, Л. Г. Використання досвіду Швеції у вітчизняній практиці навчання іноземних мов [Електронний ресурс] / Л. Г. Мовчан // Гуманізація навчально-виховного процесу. – 2011. – Спец. вип. 7, ч. 2. – С. 214-220.
 6. Мовчан, Лариса Вінницький інститут економіки ТНЕУ: 15 років якісної освіти / Лариса Мовчан //Університетська думка.– 2010.– 30 січня (№1).– С. 3.
 7. Зарішняк, І. М. Формування навичок іншомовного письма в науковій роботі студентів [Електронний ресурс] // І. М. Зарішняк, Л. Г. Мовчан // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Сер. Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 131. – С. 88-92.
 8. Зарішняк, І. Самовдосконалення особистості як проблема [Електронний ресурс] / І. Зарішняк, Л. Мовчан // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Психологія. - 2015. - Вип. 37. - С. 76-86.
 9. Мовчан, Л. Г. Тенденції розвитку навчальних програм з англійської мови для середньої школи Швеції / Л. Г. Мовчан // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2007. – Вип. 20. – С. 26-29.
 10. Мовчан, Л. Г. Шкільний підручник з англійської мови як засіб втілення мовної політики Швеції / Л. Г. Мовчан // Наукові записки : зб. наук. статей. Сер. Педагогічні та історичні науки. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 50 (70). – С. 129-136. 
 11. Мовчан, Л. Г. Особливості підготовки вчителів іноземних мов для обов'язкової школи Королівства Швеція / Л. Г. Мовчан // Наукові записки. Сер. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – № 5. – С. 99-100.
 12. Мовчан, Л. Г. Реформування змісту сучасної шкільної іншомовної освіти Королівства Швеція // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 3. – С. 139-142.
 13. Мовчан, Л. Г. Основні аспекти європейської мовної політики // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла  Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Педагогіка і психологія.  – Вінниця : «Планер», 2008. – Вип. 25. – С. 315-318.
 14. Мовчан, Л. Г. Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах Швеції // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Сер. Педагогіка, психологія, філософія : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 25. – С. 113-116.
 15. Мовчан, Л. Г. Стратегія Ради Європи у галузі навчання іноземних мов [Електронний ресурс] // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. праць. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2012. – Вип. 37. – С. 175-178.
 16. Мовчан, Л. Г. Педагогічна підготовка вчителів іноземних мов країн Європейського Союзу в умовах мультилінгвізму [Електронний ресурс] // Порівняльна професійна педагогіка. – К. - Хмельницький : ХНУ, 2013. – № 1 (5). – С. 263-267.
 17. Мовчан, Л. Г. Комунікативно-орієнтоване навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах Швеції [Електронний ресурс] // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2013. – Вип. 2 (58). – С. 45-50.
 18. Мовчан, Л. Г. Реалізація контекстно-мовного інтегрованого підходу до навчання математики іноземних студентів [Електронний ресурс] // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – К. : Гнозис, 2013. – Дод. 1 до вип. 31, т. ІХ (51) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 375-382.
 19. Мовчан, Л. Г. Досвід Швеції у використанні інформаційних технологій у навчанні іноземних мов [Електронний ресурс] // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми :  зб. наук. праць – Київ - Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. – Вип. 39. – С. 51-56.
 20. Movchan, L. G. Development of plurilingual competencies through vocationally oriented language learning in Sweden [Електронний ресурс] / L. G. Movchan // Порівняльна професійна педагогіка : наук. журнал. – К. - Хмельницький : ХНУ, 2014. – № 3, т. 4. – С. 44-50.
 21. Мовчан, Л. Г. Використання досвіду білінгвальної освіти Швеції в економічних університетах України [Електронний ресурс] // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – К. : Гнозис, 2014. – Дод. 1 до вип. 5, т. І (52). – С. 258-266.
 22. Movchan, L. G. The Swedish experience of developing students’ oral proficiency in voca-tionally oriented English / L. G. Movchan // Науковий вісник інституту професійно-технічної освіти НАПНУ : зб. наук. праць. Сер. Професійна педагогіка. – К. : Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України, 2015. – Вип. 10. – С. 120-126.
 

Марків Інна Степанівна

Опубліковано: 23 травня 2013

чуйко інна степанівна

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Чуйко, Інна Степанівна Громадська та парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860-1917 рр.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Чуйко Інна Степанівна ; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2007. - 264 с.
 2. Чуйко І. С. Громадська та парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860 - 1917 рр.) : Автореф. дис... канд. іст. наук / І. С. Чуйко; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. Ін-т народознав. - Л., 2007. - 19 c.

Публікації:

Статті:

 1. Матейко, Р. Літопис стрілецької слави / Р. Матейко, І. Чуйко // Свобода. – 2006. – 1 лип. (№ 53). – С. 4.
 2. Чуйко, І. Іван Огієнко як церковний і державний діяч / І. Чуйко // Університетська думка. – 2007. – трав.-черв. (№ 7-8). – С. 11.
 3. Чуйко, І. С. Роман Михайлович Матейко / І. С. Чуйко // Вільне життя. – 2009. – 8 трав. (№ 35). – С. 7.
 4. Чуйко, І. Роль Є. Олесницького у реформуванні виборчої системи [Електронний ресурс] / Інна Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2011. – № 2. – С. 123-127.
 5. Чуйко, І. Роль Є. Олесницького у розвитку українського кооперативного руху [Електронний ресурс] / Інна Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2011. – № 1. – С. 76-80.
 6. Чуйко, І. Адвокатська діяльність Євгена Олесницького / І. Чуйко // Суспільство: історія, методологія дослідження, практика : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. [Тернопіль, 18 черв. 2004 р.]. – Тернопіль, 2004. – С. 77-78.
 7. Чуйко, І. Виборчий закон 1907 р. в інтерпретації Є. Олесницького / І. Чуйко // Гілея : наук. вісник. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 56 (№ 1). – С. 26-29.
 8. Чуйко, І. Визначний український громадсько-політичний діяч Євген Олесницький (1860–1917): повернення зі забуття і вшанування пам’яті / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. – Вип. 2. – С. 17-21.
 9. Чуйко, І. Визначний український громадсько-політичний діяч Євген Олесницький (1860–1917): повернення зі забуття і вшанування пам’яті / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2008. – Вип. 1. – С. 34–41.
 10. Чуйко, І. Дипломатична діяльність ЗУНР у 1918–1919 рр. / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2002. – Вип. 3. – С. 31-35.
 11. Чуйко, І. Дипломатична діяльність ЗУНР у 1919–1923 рр. / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2003. – Вип. 1. – С. 141-146.
 12. Чуйко, І. Дитячі та юнацькі роки Євгена Олесницького / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2003. – Вип. 4. – С. 353-358.
 13. Чуйко, І. Діяльність Євгена Олесницького в австрійському парламенті (1907–1917 рр.) / І. Чуйко // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : у 2-х т. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 149-154.
 14. Чуйко, І. Діяльність Євгена Олесницького у стрийській філії товариства «Просвіта» / І. Чуйко // «Просвіта» в національно-культурному житті українського народу (до 140-річчя з часу заснування) : матеріали Міжнар. наук. конф. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 200-204.
 15. Чуйко, І. Діяльність Євгена Олесницького у товаристві «Просвіта» [Електронний ресурс] / І. Чуйко // Каразінські читання : тези 58 Міжнар. конф. молод. вчених [22 квіт. 2005 р. ].
 16. Чуйко, І. Економічні погляди Євгена Олесницького / І. Чуйко // Україна–Європа–Світ : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Історія, міжнародні відносини / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 5. : у 2 ч. – Ч. 2. : Україна-Європа-Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку. – С. 204-208.
 17. Чуйко, І. Євген Олесницький і товариство «Просвіта» / І. Чуйко // Буковинська Мжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині «Руська бесіда» [Чернівці, 27-28 листоп. 2009 р.] : тези / наук. ред. О. В. Добржанський. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 75-78.
 18. Чуйко, І. Євген Олесницький як активний діяч товариства «Просвіта» / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 2, ч. 2. : Українська історична біографістика: забуте і невідоме. – С. 64-73.
 19. Чуйко, І. Публіцистична, редакторсько-видавнича і літературна діяльність Є. Олесницького / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 1. : у 2-х ч. – Ч. 1. – С. 100-104.
 20. Чуйко, І. С. Адвокатська діяльність Євгена Олесницького / І. С. Чуйко // Сторінки історії : зб. наук. праць. – К. : ІВЦ С81 «Видавництво «Політехніка», 2004. – Вип. 19. – С. 282-293.
 21. Чуйко, І. С. Олесницький Є. і проблеми української освіти у Східній Галичині на поч. ХХ ст. / І. С. Чуйко //         Релігія та освіта: сучасний та історичний контекст взаємовідносин : пам’яті науковця-релігієзнавця Н. Гаврілової : зб. статей-вшанувань, наук. праць та експертиз / за ред. проф. А. Колодного // Українське релігієзнавство. – К., 2014. – № 70. – С. 124-132.
 22. Чуйко, І. С. Роль Є. Олесницького у діяльності товариства «Просвіта» / І. Чуйко // Перспективи :  наук. журнал. Сер. Філософія, історія, соціологія, політологія. – Одеса: Б. в., 2005. – № 1 (29). – С. 103-109.
 23. Чуйко, І. С. Роль Є. Олесницького у розбудові крайового хліборобського товариства «Сільський господар» / І. С. Чуйко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія. – Вінниця, 2005. – Вип. 9. – С. 125-131.
 24. Чуйко, І. С. Участь Євгена Олесницького у кооперативному русі / І. С. Чуйко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : Поліграфічний центр “Фоліант”, 2005. – Т. ІV. – С. 159-171.
 25. Чуйко, І. С. Формування національно-патріотичного світогляду Євгена Олесницького / І. С. Чуйко // Гуманізм та освіта : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. [Вінниця, 21–23 верес. 2004 р]. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – Т. 2. – С. 239-243.
 26. Чуйко, І. Становлення політичної кар`єри Є. Олесницького (кінець ХІХ ст.) / І. Чуйко // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнар. конгресу [Київ, 25–27 жовт. 2007 р.]. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Кн. 1. – С. 552-553.
 27. Чуйко, І. УСС: данина пам`яті, науковий погляд з висоти ХХІ ст. / І. Чуйко, Р. Матейко // Вільна думка. – Австралія, 2006. – Ч. 28-29. – 25 лип.-7 серп. – С. 19. – Рец. на кн. : Лазарович, М. В. Легіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба. – Тернопіль : Джура, 2005. – 592 с.: іл.
 28. Чуйко, І. Філософія релігії / І. Чуйко // Студентський науковий вісник Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2003. – Вип. 6. – С. 134-135.
 29. Чуйко, І. Формування світогляду Євгена Олесницького у львівський період його діяльності (1878–1891 рр.) / І. Чуйко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : ТДПУ, 2004. – Вип. 1. – С. 61-67.
 30. Чуйко, І. С. Вплив ідей Тараса Шевченка на формування світогляду та громадсько-політичну діяльність Євгена Олесницького (1860-1917) / І. С. Чуйко // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 74-76.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Чуйко, І. Євген Олесницький: сторінки життєпису. Історико-біографічний нарис [Текст] : До 145-річчя від дня народження / І. Чуйко. – Тернопіль : Принтер-Інформ, 2005. – 206 с.
 2. Культурологія [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Білик, О. П. Лотоцька, Л. І. Чернецька [та ін.] ; за ред. Н. М. Юрчак. – 2-ге вид., доповн. – Тернопіль : Астон, 2007. – 200 с.
 3. Культурологія [Текст] : навч. посіб. / БіликН. І. Білик, О. П. Лотоцька, Л. І. Чернецька [та ін.] ; за ред. Н.М. Юрчак. – 2-ге вид., доп. – Тернопіль : Астон, 2008. – 200 с.
 4. Олесницький, Є. Сторінки з мого життя / Є. Олесницький. – [передрук. видан. 1935 р. з додат. матеріалами]. – Стрий : Щедрик, 2007. – І-ІІ ч. – Із змісту : Чуйко, І. Громадська і парламентська діяльність Євгена Олесницького (1860–1917) / І. Чуйко. – С. 7-30.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Чуйко, І. Програма cтажування слухачів магістратури спеціальності 8.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» професійного спрямування «Документознавець» / І. Чуйко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 16 с.
 2. Чуйко, І. Програма навчально-виробничої практики для студентів ІV курсу (підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» професійного спрямування «Документознавство та інформаційна діяльність» / І. Чуйко. – Тернопіль, 2008. – 15 с.
 3. Чуйко, І. С. Комплекс навчально-методичних матеріалів з питань організації та проведення тренінгу / І. С. Чуйко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 68 с.
 4. Чуйко, І. С. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Інформаційне забезпечення прийняття рішень» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання галузі знань 0201 «Культура» зі спеціальності 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» / І. С. Чуйко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 28 с.
 5. Чуйко, І. С. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Теорія і практика референтської та офісної діяльності» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 0201 «Культура» з напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / укл. І. С. Чуйко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 29 с.
 6. Чуйко, І. С. Програма переддипломної практики для спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» 7.02010501 – ОКР «спеціаліст» кваліфікації «Документознавство та інформаційна діяльність» / І. С. Чуйко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 15 с.
 

Матвійшин Марія Михайлівна

Опубліковано: 29 жовтня 2012

filyo m m

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший  викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Фільо, Марія Михайлівна Фіскальні інститути мінімізації податкових втрат [Текст]: дис. ...канд. екон. наук :08.00.08 / Марія Михайлівна Фільо. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 282 с.
 2. Фільо, Марія Михайлівна Фіскальні інститути мінімізації податкових втрат [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марія Михайлівна Фільо. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Фільо, М. Інституційні умови організації протидії податковим втратам / М. Фільо // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 151-156.
 2. Фільо, М. М. Проблема втрат бюджету від надання податкових пільг та шляхи її вирішення / М. М. Фільо // Економічний часопис- ХХI.– 2012.– № 3-4.– С. 73-76.
 3. Фільо, М. М. Фіскальні інститути: процес становлення та ефективність / М. М. Фільо // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 276-280.
 4. Фільо, М. М. Податкові втрати: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / М. М. Фільо.
 5. Фільо, М. Оцінка ефективності фіскальних інститутів мінімізації податкових втрат / М. Фільо // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 60-66.
 6. Фильо, М. М. Системные характеристики высокоразвитых фискальных институтов [Електронний ресурс] / М. Фильо // Управління розвитком: збірник наукових робіт. – Харків: ХНЕУ, 2013. – С. 26-28.
 7. Фільо, М. М. Пріоритети мінімізації податкових втрат в Україні / М. М. Фільо // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 267-281.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Десятнюк, О. М. Домінанти мінімізації податкових втрат [Текст] : монографія / О. М. Десятнюк, М. М. Фільо.– Тернопіль : ТНЕУ, 2015.– 262 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. [Тернопіль, 23-24 лют. 2012 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар [та ін.] ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 371 с. – До 50-річчя ТНЕУ.