Мачуга Надія Зіновіївна

Опубліковано: 28 листопада 2011

machuga

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мачуга, Надія Зіновіївна Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах : проблеми методики та організації (на прикладі лікувальних закладів України) [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Надія Зіновіївна Мачуга. – Львів : ЛКА, 2001. – 19 с.
 2. Мачуга, Надія Зіновіївна Теорія і методологія функціонування системи надання медичних послуг в Україні [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Мачуга Надія Зіновіївна ; Тернопільський національний економічний університет. - Тернопіль, 2016. - 386 с.
 3. Мачуга, Надія Зіновіївна Теорія і методологія функціонування системи надання медичних послуг в Україні [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Мачуга Надія Зіновіївна ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. - Одеса, 2016. - 38 с.

Публікації

Статті:

 1. Гуцайлюк, З. Бухгалтерський облік в Україні: плюси та мінуси запозичення зарубіжного досвіду / Зіновій Гуцайлюк, Євген Воробець, Надія Мачуга // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - Тернопіль, 2001. - Вип. 18, ч. 2. - С. 95-98.
 2. Мачуга, Н. З. Якість медичних послуг як інструмент реформування системи охорони здоров'я в Україні / Н. З. Мачуга // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7. – С. 200-205.
 3. Мачуга, Н. З. Аналіз особливостей управління системою якості медичних послуг в Україні / Н. З. Мачуга // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 110-116.
 4. Мачуга, Н. Аналіз умов ефективного функціонування системи якісних медичних послуг/ Надія Мачуга // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 198-201.
 5. Мачуга, Н. З.Оцінка якості медичних послуг на макро- та мікрорівнях / Н. З. Мачуга // Інноваційна економіка. – 2012. – № 8. – С. 197-201.
 6. Мачуга, Н. З. Зв'язок якості медичних послуг і фінансових результатів діяльності лікувальних закладів / Н. З. Мачуга // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 192-198.
 7. Мачуга, Н. Фінансування закладів охорони здоров’я: досвід зарубіжних країн / Надія Мачуга // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9. – С. 270-272.
 8. Мачуга, Н. Числова оцінка якості медичних послуг / Надія Мачуга // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 3. – С. 52-61.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Мачуга, Н. З. Методологічні аспекти формування та функціонування системи якісних медичних послуг в Україні [Текст] : монографія / Н. З. Мачуга. – Тернопіль : Крок, 2012. – 199 с.

 2. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.

 

Муха Роксолана Андріївна

Опубліковано: 28 листопада 2011

мачугаКафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Муха, Роксолана Андріївна Управління державними корпоративними правами в господарських товариствах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Муха Роксолана Андріївна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2012. - 242 с.
 2. Муха, Роксолана Андріївна Управління державними корпоративними правами в господарських товариствах [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Муха Роксолана Андріївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2012. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Муха, Р. А. Державна власність як об’єкт управління в ринковій економіці [Електронний ресурс] / Р. А. Муха // Наука й економіка. – 2009. – № 3 (15), т. 1. – С. 254-259.
 2. Муха, Р. А. Сучасний стан діяльності підприємств машинобудування [Електронний ресурс] / Р. А. Муха // Інноваційна економіка. – 2011. – № 2. – С. 47- 51.
 3. Муха, Р. А. Теоретичні основи визначення поняття „ корпоративне управління ” [Електронний ресурс] / Р. А. Муха // Вісник НУВГП. Сер. Економіка. – 2009. – № 48. – C. 237-244.
 4. Муха Р. А. Корпоративне управління як головний елемент ефективного функціонування підприємства / Р. А. Муха // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. – Вип. 255: в 9-х т. – Т. ІХ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 2157-2167.
 5. Муха Р. А. Сучасні механізми управління корпоративними правами держави в Україні [Електронний ресурс] / Р. А. Муха // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Вип. 14-15. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – С. 173-180.
 6. Муха Р.А. Удосконалення процесу прийняття рішення щодо управління державною часткою власності в господарських товариствах [Електронний ресурс] / Р.А. Муха // Стійкий розвиток економіки. – 2013. - №4 [21]. – С. 335-344.
 7. Муха Р.А. Врегулювання контролю в акціонерних товариствах із часткою державної власності [Електронний ресурс] / Р.А. Муха // Ефективна економіка - №2. – лютий 2014. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2742
 8. Муха Р. А. Продуктивність праці на підприємствах та основні напрями її підвищення [Електронний ресурс] / Р. А. Муха // Галицький економічний вісник. – 2015. – №1(48). – С. 82-93.
 9. Муха Р. А. Команда, її суть та особливості розвитку [Електронний ресурс] / Р. А. Муха // Ефективна економіка. - №8. – серпень 2015. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4253
 10. Муха Р. А. Організація командної роботи на підприємстві, її переваги та недоліки [Електронний ресурс] / Р. А. Муха // Глобальні та національні проблеми економіки . - №12. – серпень 2016.
 11. Муха Р. А. Малий бізнес в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / Р. А. Муха // Збірник наукових праць IV Міжнародної науково-практичної конференції „Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період” 19-20 жовтня 2006 року у Хмельницькому економічному університеті. – Хмельницький: НВП „Еріка” ТОВ, 2006. – С. 402-404.
 12. Муха Р. А. Деякі прогалини сучасного законодавства в системі управління акціонерними товариствами / Р.А. Муха // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: зб. тез. доп. VIII міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – Ч. 2. – С. 282-283.
 13. Муха Р. А. Можливості застосування інституту „золота акція” на корпоративних підприємствах з державною часткою власності / Р. А. Муха // Актуальні проблеми соціально-економічних трансформацій у міжнародному середовищі: зб. тез. доп. II міжнар. наук.-практ. конф.: – Тернопіль: ТКІ, 2010. – С. 264-266.
 14. Муха Р. А. Основні причини неефективності державних підприємств / Р. А. Муха // Інтелектуальний потенціал молоді в науці та практиці: зб. тез. доп. ІІІ всеукр. наук. конф. – Хмельницький: УЕП, 2009. – Ч.1. – С. 227-230.
 15. Муха Р. А. Особливості корпоративного управління в умовах транзитивної економіки України / Р. А. Муха // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: зб. тез. доп. ІV міжнар. наук.-практ. конф.– Тернопіль: Економічна думка, 2007. – Ч. 2. – С. 419-422.
 16. Муха Р. А. Особливості управління державними підприємствами в економічно розвинутих країнах світу / Р. А. Муха // Теоретична і прикладна економіка: задачі та перспективи: зб. тез. доп. I міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль: ТДТУ ім. І. Пулюя, 2008. – С. 169-170.
 17. Муха Р. А. Особливості управління державною власністю на регіональному рівні / Р. А. Муха // Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування економіки України: зб. тез. доп. міжвуз. наук.-практ. конф. – Львів: ЛКА, 2008. – С. 131-133.
 18. Муха Р. А. Сучасні проблеми управління корпоративними підприємствами / Р. А. Муха // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: зб. тез. доп. VII міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – Ч. 2. – С. 344-345.
 19. Муха Р. А. Теоретичні основи ефективності функціонування державних підприємств / Р. А. Муха // Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє: зб. тез. доп. ІII міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк: Вежа, 2009. – Т. 3. – С. 194-195.
 20. Муха Р. А. Формування сучасної моделі корпоративного управління в Україні / Р. А. Муха // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: зб. тез. доп. ІV міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – С. 157-159.
 21. Муха Р.А. Сучасні проблеми функціонування акціонерних товариств з державною часткою власності / Р. А. Муха // Майбутні дослідження – 2014: зб. тез. доп. Х міжнар. наук.-практ. конф. – Болгарія, Софія: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014. – Том 7. Економіка. – С. 81-82.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 

Матвіїв Микола Ярославович

Опубліковано: 08 лютого 2012

matvyiv-m.ya.new

Кафедра міжнародного менеджменту і маркетингу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Івано-Франківського інституту менеджменту

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Матвіїв, Микола Ярославович Маркетинг на ринку знань [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Микола Ярославович Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 435 с.
 2. Матвіїв, Микола Ярославович Бухгалтерський облік витрат на основні послуги : методологія і методика (на прикладі вищих навчальних закладів Міністерства освіти України) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Микола Ярославович Матвіїв. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – 190 с.
 3. Матвіїв, Микола ЯрославовичБухгалтерський облік витрат на основні послуги : методологія і методика (на прикладі вищих навчальних закладів Міністерства освіти України) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Микола Ярославович Матвіїв.– Тернопіль: ТАНГ, 1997.– 190 с.

СТАТТІ:

 1. Матвіїв, М. STP - маркетинг на ринку знань / Микола Матвіїв // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009. – Вип. 2. – С. 136-144.
 2. Матвіїв, М. Вдосконалення маркетингового макросередовища України з метою реверсного руху капіталу / М. Матвіїв // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 5-1. – С. 134-145.
 3. Матвіїв, М. Дослідження концепції маркетингу відносин на міжнародному ринку / Микола Матвіїв // Журнал європейської економіки.– 2010. – № 4. – С. 463-476.
 4. Матвіїв, М. Дослідження психології споживача в комплексі маркетингу на ринку цінних паперів / Микола Матвіїв // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 366-371.
 5. Матвіїв, М. Маркетингове ціноутворення на ринку знань / Микола Матвіїв // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-2. – С. 77-85.
 6. Матвіїв, М. Маркетинговий підхід до питання оцінки якості і конкурентноздатності освітніх послуг вищого навчального закладу / М. Матвіїв // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 178-183.
 7. Матвіїв, М. Стратегічні пріоритети розвитку освіти в Україні / Микола Матвіїв // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5-1. – С. 196-199.
 8. Матвіїв, М. Суперечлива єдність вартості і споживчої вартості послуг сфери вищої освіти / Микола Матвіїв // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-1. – С. 179-186.
 9. Матвіїв, М. Формування міжнародного ринку виробництва знань в Україні / Микола Матвіїв // Журнал європейської економіки. – 2009. – № 2. – С. 217-229.
 10. Матвіїв, М. Я. Вірусний маркетинг як спосіб просування банківських послуг на ринку / М. Я. Матвіїв // Дні науки ІФІМ ТНЕУ : зб. тез. доп. звітної наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.]. – Івано-Франківськ : ІФІМ ТНЕУ, 2012. – С. 97-110.
 11. Матвіїв, М. Я. Особливості сегментування споживачів за рівнем їхніх доходів в Україні [Електронний ресурс] / М. Я. Матвіїв // Торгівля і ринок України. – 2011. – Вип. 31, т. 2. – С. 91-101.
 12. Матвіїв, М. Я. Маркетинг послуг іпотечного житлового кредитування в Україні [Електронний ресурс] / М. Я. Матвіїв // Ефективність державного управління. – 2010. – Вип. 25. – С. 406-415.
 13. Матвіїв, М. Я. Маркетинг послуг благодійних організацій / М. Я. Матвіїв // Економіка і управління. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 90-96.
 14. Матвіїв, М. Я. Маркетинг і фандрейзинг неприбуткових установ / М. Я. Матвіїв // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів, 2011. – Вип. 23, ч. 2. – С. 115-122.
 15. Матвіїв, М. Я. Хімічна промисловість України: економічні трансформації [Електронний ресурс] / М. Я. Матвіїв // Журнал Європейської економіки. – 2011. – № 1, т. 10. – С. 109-112.
 16. Матвіїв, М. Я. Маркетингова оцінка нематеріальних активів фірми [Електронний ресурс] / М. Я. Матвіїв // Наука й економіка. – Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 82-90.
 17. Матвіїв, М. Я. Товари Гіффена як запорука продовольчої безпеки України / М. Я. Матвіїв // Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2011. – Вип. 5-1. – С. 183-194.
 18. Матвіїв, М. Я. Тенденції розвитку ринку послуг в Україні [Електронний ресурс] / М. Я. Матвіїв // Вісник Донецького національного університету. Сер. В. Економіка і право. – Донецьк, 2011. – Спец. вип., т. 1. – С. 238-245.
 19. Матвіїв, М. Я. Маркетинг та індаумент неприбуткових установ [Електронний ресурс] / М. Я. Матвіїв // Науковий вісникУжгородського університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2011. – Вип. 34. – С. 113-119.
 20. Матвіїв, М. Вірусний маркетинг на міжнародному ринку банківських послуг / Микола Матвіїв, Ольга Лисюк // Журнал Європейської економіки. – Тернопіль, 2012. – № 3, т. 11. – С. 358-376.
 21. Матвіїв, М. Я. Глобальний маркетинг та міжнародний терроризм [Електронний ресурс] / М. Я. Матвіїв // Экономика Крыма. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 305-313.
 22. Матвіїв, М. Взаємозв’язок ринку знань із ринком праці в Україні: маркетинговий аспект [Електронний ресурс] / Микола Матвіїв // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 73-79.
 23. Матвіїв, М. Маркетинг освітніх послуг в економіці вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Микола Матвіїв // Психологія і суспільство. – 2001. – № 2. – С. 85-90.
 24. Матвіїв, М. Персонал в комплексі маркетингу на ринку праці / М. Матвіїв // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 3. – С. 50-56.
 25. Матвіїв, М. Проблеми стратегії маркетингу закладів освіти [Електронний ресурс] / Микола Матвіїв // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – Спец. вип. 5. – С. 82-85.
 26. Матвіїв, М. Формування вартості нематеріальних активів фірми на ринку знань / Микола Матвіїв // Світ фінансів. – 2009. – № 2. – С. 178-182.
 27. Матвіїв, М. Формування концепції гостинності в інноваційному маркетингу послуг ресторанних підприємств / Микола Матвіїв // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 3. – С. 304-323.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Матвіїв, М. Я. Маркетинг знань: методологічний та організайійний аспекти [Текст] : монографія / М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 448 с.
 3. Матвіїв, М. Я. Методологія та організація маркетингового менеджменту в сфері вищої освіти [Текст] : монографія / М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 560 с.
 4. Новітній маркетинг [Текст] / Є. В. Савельєв, О. С. Братко, М. Я. Матвіїв [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 296 с.
 5. Матвіїв, М. Я. Спрощена форма обліку на малих підприємствах за стандартами [Текст] : монографія / М. Я. Матвіїв, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Поліграфіст, 2001. – 176 с.
 6. Структурні реформи економіки : світовий досвід, інститути, стратегії для України [Текст] : монографія / Б. М. Андрушків, О. І. Амоша, С. С. Аптекар [та ін.] ; наук. ред. В. І. Ляшенко, Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.
 7. Матвіїв, М. Я. Цінність послуги як нової парадигми маркетингу підприємств [Текст] / М. Я. Матвіїв // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 7-27.
 8. Матвіїв, М. Я. Глобальний маркетинг та міжнародний тероризм [Текст] / М. Я. Матвіїв // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 41-55.
 9. Матвіїв, М. Я. Партнерський маркетинг та монетизація соціальних мереж [Текст] / М. Я. Матвіїв // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 74-90.
 10. Матвіїв, М. Я. Товари Гіффена як запорука продовольчої безпеки України [Текст] / М. Я. Матвіїв // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 91-107.
 11. Матвіїв, М. Я. Маркетинг знань [Текст] / М. Я. Матвіїв // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 255-270.
 12. Матвіїв, М. Я. Оцінка нематеріальних активів інноваційних підприємств [Текст] / М. Я. Матвіїв // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 334-344.
 13. Матвіїв, М. Я. Бренд вищого навчального закладу як чинник конкурентоспроможності та формування нематеріальних активів установи на ринку знань [Текст] / М. Я. Матвіїв // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 345-355.
 14. Матвіїв, М. Я. Персонал у комплексі маркетингу підприємств [Текст] / М. Я. Матвіїв // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 371-382.
 15. Матвіїв, М. Я. Вірусний маркетинг на міжнародному ринку банківських послуг [Текст] / М. Я. Матвіїв, О. М. Лисюк // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 56-73.
 16. Матвіїв, М. Я. Вдосконалення технологій бенчмаркінгу готельних підприємств [Текст] / М. Я. Матвіїв // Інноваційний маркетинг підприємств : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 368-375.
 17. Матвіїв, М. Я. Інноваційний маркетинг як засіб підвищення [Текст] / М. Я. Матвіїв // Інноваційний маркетинг підприємств : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 71-85.
 18. Матвіїв, М. Я. Аспекти дослідження інновації як економічної категорії [Текст] / М. Я. Матвіїв // Інноваційний маркетинг підприємств : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 8-27.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Матвіїв, М. Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Матвіїв, П. Я. Хомин. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 352 с.
 2. Матвіїв, М. Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами [Текст] / М. Я. Матвіїв, П. Я. Хомин. – К. : ЦНЛ, 2004. – 350 с.
 

Мигаль Оксана Фелікіссімівна

Опубліковано: 09 квітня 2013

migal-o.fКафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Науковий ступень: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мигаль, Оксана Фелікіссімівна STP-маркетинг м'ясопереробних підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Фелікіссімівна Мигаль. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 196 с.
 2. Мигаль, Оксана Фелікіссімівна STP-маркетинг м'ясопереробних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Фелікіссімівна Мигаль. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 19 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

Статті:

 1. Ментух, О. Інструменти ринкового позиціонування м'ясної продукції / Оксана Ментух // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – № 10. – С. 20-24.
 2. Ментух, О. Ф. Дослідження поведінки споживачів м`ясної продукції в умовах економічної кризи [Електронний ресурс] / О. Ф. Ментух // Экономика Крыма. – 2010. – № 1. – С. 146-151.
 3. Лагоцька, Н. Сегментування промислового ринку на засадах маркетингу партнерських взаємовідносин / Наталія Лагоцька, Оксана Мигаль // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 236-240.
 4. Ментух, О. Ф. Формування психографічних профілів споживачів м ’ ясної продукції [Електронний ресурс] / О. Ф. Ментух // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 6, т. 4. – С.109-112.
 5. Ментух, О. Ф. Аналіз методів сегментування ринку / О. Ф. Ментух // Галицький економічний вісник. – 2008. –  № 20. – С. 52-57.
 6. Ментух, О. Ф. Принципи та критерії сегментування ринку м’ясної продукції / О. Ф. Ментух // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 249, т. І. – С. 116-125.
 7. Мигаль, О. Ф. Формування інструментів мерчандайзингу торговельного підприємства  [Електронний ресурс] / О. Ф. Мигаль //  Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. вид. Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. – 2015. – Вип. 4. – C. 486-490.
 8. Мигаль, О. Ф. Особливості персонального продажу на зарубіжному ринку [Електронний ресурс] / О. Ф. Мигаль //  Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. праць. – Харків : ХНАДУ, 2016. – № 1 (12). – С. 44-49. 

МОНОГРАФІЇ

 1. Мигаль, О. Ф. STP-маркетинг інноваційних продуктів м'ясопереробних підприємств [Текст] / О. Ф. Мигаль // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 145-171.
 

Мельниченко Василь Васильович

Опубліковано: 15 листопада 2011