Мармураш Любов Петрівна

Опубліковано: 23 жовтня 2012

Мармураш Л.

Кафедра гуманітарних дисциплін Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мармураш, Любов Петрівна Розвиток гуманістичної спрямованості педагогічної думки в епоху віхових культур Стародавнього світу і Середньовіччя [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Мармураш Любов Петрівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Т., 2009. - 208 c.

 2. Мармураш, Любов Петрівна Розвиток гуманістичної спрямованості педагогічної думки в епоху культур Стародавнього світу і Середньовіччя [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Любов Петрівна Мармураш. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Мармураш, Л. Рефлексія педагогічної аксіології епохи віхових культур і середньовіччя на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Л.П. Мармураш.
 

Марчин Михайло Ігорович

Опубліковано: 15 лютого 2013

Кафедра обліку і аудиту ЧІПБ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: асистент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Марчин, Михайло Ігорович Управлінський облік і контроль витрат операційної діяльності в цукровій промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Михайло Ігорович Марчин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 190 с.
 2. Марчин, Михайло Ігорович Управлінський облік і контроль витрат операційної діяльності в цукровій промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Михайло Ігорович Марчин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Марчин, М. І. Бюджетування і контроль у цукровій промисловості / М. І. Марчин // Економічний часопис- ХХI. – 2012. – № 11-12. – С. 93-95.
 2. Марчин, М. І. Методи управління витратами у цукровій промисловості Англії / М. І. Марчин // Економіка та держава. – 2012. – № 3. – С. 52-55.
 3. Марчин, М. Особливості розвитку вітчизняного ринку депозитів / М. Марчин // Інноваційна економіка. – 2007. – №2. – С.237-241.
 4. Марчин, М. Досвід американської цукрової промисловості у зниженні витрат [Електронний ресурс] / М. Марчин.
 5. Марчин, М. Інноваційні технології як засіб зниження витрат в цукровій промисловості [Електронний ресурс] / М. Марчин.
 6. Марчин, М. Необхідність зниження витрат в цукровій промисловості США [Електронний ресурс] / М. Марчин.
 7. Марчин, М. Проблеми та перспективи розвитку цукрової промисловості України [Електронний ресурс] / М. Марчин // Інноваційна економіка. – 2011. – №2. – С.27-30.
 8. Марчин, М. Резерви збільшення виробництва цукру в Україні [Електронний ресурс] / М. І. Марчин.
 9. Марчин, М. Розрахунок собівартості продукції в цукровій промисловості за попередільно-нормативним методом [Електронний ресурс] / М. І. Марчин.
 10. Марчин, М. Сутність і класифікація витрат, як об’єкт управління в цукровій промисловості [Електронний ресурс] / М. І. Марчин.
 11. Марчин, М. І. Особливості організації внутрішнього контролю матеріальних витрат у цукровій промисловості / М. І. Марчин // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – № 5. – С. 79-82.
 

Мельник Віктор Вікторович

Опубліковано: 19 березня 2012

мельник віктор вікторовичКафедра загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту

Посада: старший викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Мельник, В. Кого церква вважає святими та різні види подвижництва / В. Мельник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2006. – № 14. – С. 132-135.
 

Маляр Едуард Імрейович

Опубліковано: 30 вересня 2013

маляр едуард імрейович

Кафедра фізичної культури і спорту

Науковий ступінь: кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Вчене звання : доцент

Посада: старший викладач

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Маляр, Е. Чемпіони інтелектуальної гри : [ТНЕУ організував і провів першість із шахів серед професорсько-викладацького та адміністративно-допоміжного колективів] / Е. Маляр, Ю. Мазуренко // Свобода. – 2010. – 24 березня (№24-25). – С. 4 : фото. – (Вісник ТНЕУ).
 2. Маляр, Е. Визначення раціонального розподілу часу на загальну та спеціальну фізичну підготовку студентів спеціальності “ Оподаткування” [Електронний ресурс] / Е. Маляр.
 3. Маляр, Е. І. Методичні прийоми розвитку професійно важливих якостей студентів економічних спеціальностей засобами футболу [Електронний ресурс] / Е. І. Маляр, Лебідь М. Р. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – №5. – С. 93-95.
 4. Маляр, Е. І. Педагогічні умови реалізації програми розвитку професійно важливих якостей студентів економічних спеціальностей засобами футболу [Електронний ресурс] / Е. І. Маляр, Лебідь М. Р. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – №4. – С.87-89.
 5. Маляр, Е. І. Методи професійно-прикладної фізичної підготовкистудентів вищих навчальних закладів економічного профілю [Електронний ресурс] / Е. І. Маляр, Н. С. Маляр, В. Є. Будний // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – №11. – С.64-67.
 6. Бакалюк, О. Й. Наукове обґрунтування принципів формування позитивної мотивації та застосування новітніх інноваційних технологій у процесі формуваннякультури здорового способу життя у студентському середовищі [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, С. В. Лукащук-Федик, Н. М. Олійник [ та ін. ] // Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-16 червня 2012 року. М. Сімферополь-Судак. – 2012. – С.10-13.