Нагара Марина Борисівна

Опубліковано: 23 грудня 2011

nagara

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Нагара, Марина Борисівна Управління людськими ресурсами підприємств на засадах коучингу [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Борисівна Нагара.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 225 с.
 2. Нагара, Марина Борисівна Управління людськими ресурсами підприємств на засадах коучингу [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Борисівна Нагара.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Нагара, М. Б. Аналіз стану та проблеми використання людських ресурсів молокопереробних підприємств /М. Б. Нагара //Вісник Донецького національного університету. Сер. В: Економіка і право.– 2009.– № 2.– С. 119-125.
 2. Нагара, M. Б. Коучинг як ефективний інструмент формування організації, що навчається [Електронний ресурс] / М. Б. Нагара // Економічний простір : зб. наук. пр. Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2009. – Вип. 7. – С. 113-120.
 3. Нагара, M. Б. Підхід до оцінювання процесу управління людськими ресурсами на підприємствах [Електронний ресурс] / М. Б. Нагара // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2011. – № 19. – С. 144-150.
 4. Нагара, M. Б. Роль коучингу в забезпеченні конкурентоспроможності персоналу [Електронний ресурс] / М. Б. Нагара // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 4 (44). – С. 96-101.
 5. Брич, В. Методологічні засади розвитку коучингу в Україні /В. Брич, М. Нагара //Україна: аспекти праці.– 2009.– № 6.– С. 18-23.
 6. Нагара, М. Методологічні засади коучингу як процесу розвитку трудового потенціалу працівників /Марина Нагара //Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту .– Тернопіль : Економічна думка, 2009.– № 11.– С. 24-28.
 7. Брич, В. Напрямки розвитку ринку цінних паперів в Україні за умов фінансової глобалізації /Василь Брич, Марина Нагара //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 5.– С. 324-327.
 8. Нагара, М. Б. Взаємозвязок коучингу та процесу управління навчанням персоналу: функціональних аспект [/ М. Б. Нагара, О. Б. Обаранчук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 73-76.
 9. Нагара, M. Б. Оцінка компетентності працівників як пріоритетний напрямок управління людськими ресурсами на засадах коучингу [Електронний ресурс] / М. Б. Нагара // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. праць. – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – № 7. – С. 143-149.
 10. Нагара, М. Методичні особливості впровадження коучингу на підприємстві / Марина Нагара // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 370-372.
 11. Нагара, М. Б. Особливості стратегування на підприємствах туристичної сфери : системний аспект / М. Б. Нагара // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6. – С. 93-98.
 12. Нагара, М. Б. Парадигма ринку праці в умовах глобалізації / М. Б. Нагара // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. – 2009. – Вип. 7. – С. 200-205.
 13. Nagara, M. Transformational Tendencies of Employment in the Context of Economic Globalization / М. Nagara, V. Brych // Dynamische Prozesse in der europäischen Wirtschaftslandschaft. Forschungsinstitut Weltwirtschaft und Weltpolitik. – Berlin, 2010. – S. 73-83.
 14. Нагара, М. Б. Модель оцінки ефективності коучингу для підприємства та вибору форми його проведення / М. Б. Нагара // Вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. – 2011. – № 1. – С. 28-36.
 15. Нагара, М. Б. Фiнaнсoві мoжливoсті мoлoкoпеpеpoбних пiдпpиємств для пpoведення кoучингу / М. Б. Нагара // Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2013. – № 46. – С. 198-203.
 16. Нагара, М. Б. Тpaнсфopмaцiя poлi упpaвлiння людськими pесуpсaми пiдпpиємствa в сучaсних умoвaх / М. Б. Нагара // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – № 4. – С. 130-137.
 17. Нагара, М. Б. Інтегpoвaний компетентнісний пiдхiд дo oцiнки людських pесуpсiв підприємств / М. Б. Нагара // Вісник Сумського державного університету. Сер. Економіка. – 2013. – № 2. – С. 73-77.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Брич, В. Я. Коучинг в системі управління людськими ресурсами [Текст] : монографія / В. Я. Брич, М. Б. Нагара. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 188 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Нагара, М. Б. Стратегічний менеджмент в туроператорській діяльності [Текст] / М. Б. Нагара // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 269-300.
 2. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 3. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.
 

Ніпіаліді-Іщик Ольга Юріївна

Опубліковано: 09 вересня 2011

nipialidiКафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ніпіаліді, Ольга Юріївна Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ольга Юріївна Ніпіаліді.– Тернопіль: ТАНГ, 2002.– 208 с.
 2. Ніпіаліді, Ольга Юріївна Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикладі хлібоприймальних підприємств Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ольга Юріївна Ніпіаліді. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Ніпіаліді О. Амортизація податкова і бухгалтерська: спільне та відмінності / О. Ніпіаліді // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2008. – № 22. – С. 203-205.
 2. Ніпіаліді О. До питання стандартизації бухгалтерського обліку: міжнародний аспект / О. Ніпіаліді. – Чортків // Наукові записки. – 2002. – Вип. 1. – С. 10-12.
 3. Ніпіаліді О. Економіко-математичні методи розв'язання аналітичних задач оцінки фінансового стану підприємства / О. Ніпіаліді // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 19. – С. 233-235.
 4. Ніпіаліді, О. Ю. Фінансова політика та її вплив на розвиток підприємництва в галузі заготівлі хлібопродуктів / О. Ю. Ніпіаліді // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 39-40.
 5. Ніпіаліді, О. Прийняття управлінських рішень: аналітичний і інформаційний аспект / О. Ніпіаліді // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 176-179.
 6. Ніпіаліді, О. Державне регулювання амортизаційної політики підприємств: проблеми та перспективи / Ольга Ніпіаліді // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – 2011. – С. 221-224.
 7. Ніпіаліді, О. Кореляційно-регресійний аналіз виявлення суттєвості впливу факторів на зміну інтегральної оцінки фінансового стану / О. Ніпіаліді // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 27-28.
 8. Ніпіаліді, О. Оцінка фінансового становища підприємства в умовах переходу до ринкової економіки / О. Ніпіаліді // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 235-237.
 9. Ніпіаліді, О. Ю.Розвиток інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства / О. Ю. Ніпіаліді // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 286-289.
 10. Ніпіаліді, О. Удосконалення законодавства з питань оподаткування суб'єктів малого підприємництва / Ольга Ніпіаліді // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 307-309.
 11. Ніпіаліді, О. Аналіз фінансового стану: економіко-математичний аспект / Ольга Ніпіаліді // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Вип. 12. – С. 121-124.
 12. Ніпіаліді-Іщик, О. Влада і бізнес: ефективні методи реґуляторної політики у сфері підприємницької діяльності / О. Ніпіаліді-Іщик // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.94-101.
 13. Ніпіаліді, О. Аналітичний інструментарій та методика управління грошовими потоками підприємства / Ольга Ніпіаліді // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 93-105.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Ніпіаліді, О. Ю. Фінанси підприємств [Текст]: навч. посіб. /О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 232 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Ніпіаліді, О. Ю. Фінанси промислових підприємств [Текст] : навч.-метод. компл. / О. Ю. Ніпіаліді, Н. І. Карпишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 132 с.
 2. Забезпечення здійснення фінансових розслідувань [Електронний ресурс] : метод. вказівки / уклад. О. Ю. Ніпіаліді. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 30 с.
 

Надвиничний Сергій Анатолійович

Опубліковано: 01 грудня 2011

nadvunuchnuj

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Навчально-методичний відділ

Посада: заступник начальника навчально-методичного відділу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Надвиничний, Сергій Анатолійович Наукові основи розвитку і розміщення сільськогосподарського виробництва в умовах трансформації економіки (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Надвиничний Сергій Анатолійович ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2004. - 225 c.
 2. Надвиничний, Сергій Анатолійович Наукові основи розвитку і розміщення сільськогосподарського виробництва в умовах трансформації економіки (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Надвиничний Сергій Анатолійович ; НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України. - К., 2004. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Надвиничний, С. Аналіз негативних тенденцій на ринку зерна в Україні та шляхи їх подолання / С. Надвиничний // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип.15. – С. 91-93.
 2. Надвиничний, С. Земельна рента та її вплив на спеціалізацію сільського господарства / С. Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – № 8. – С. 90-93.
 3. Надвиничний, С. Особливості конкуренції в сільськогосподарському виробництві / С. Надвиничний, В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 12. – С. 31-38.
 4. Надвиничний, С. Регіональні аспекти формування продовольчої безпеки держави / С. Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 6. – С. 174-178.
 5. Надвиничний, С. Регіональні особливості інноваційного розвитку сільського господарства Поділля / Сергый Надвиничний // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 18. – С. 279-282.
 6. Надвиничний, С. Становлення і проблеми розвитку нових форм господарювання в аграрному секторі економіки України / С. Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – № 4. – С. 90-93.
 7. Надвиничний, С. Сучасний стан та тенденції розвитку цукрової промисловості в Україні / С. Надвиничний // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – № 20. – С. 197-200.
 8. Надвиничний, С. Сучасні проблеми та пріоритети розвитку сільськогосподарського виробництва України в ринкових умовах / С. Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – № 10. – С. 57-59.
 9. Надвиничний, С. Шляхи стимулювання регіонального розвитку з урахуванням зарубіжного досвіду / С. Надвиничний / Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – № 11. – С. 15-17.
 10. Файфура, В. Еколого-економічні проблеми водокористування міста Тернополя / В. Файфура, С. Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2011. – № 16. – С. 34-38.
 11. Надвиничний, С. А. Аналіз системи чинників економічного розвитку аграрної сфери економіки регіону / С. А. Надвиничний // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 220-225.
 12. Надвиничний, С. А. Зарубіжний досвід державної підтримки сільського господарства / С. А. Надвиничний // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 10. – С. 22-28.
 13. Надвиничний, С. Вплив глобальних викликів на розвиток аграрної сфери України / Сергій Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 69-75.
 14. Надвиничний, С. Регіональні особливості розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації / Сергій Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 45-53.
 15. Надвиничний, С. Напрями економічного розвитку аграрної сфери України в умовах глобалізації / Сергій Надвиничний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 195-207.
 16. Файфура, В. Екосистемні платежі в контексті формування й оптимізації довкілля / Василь Файфура, Сергій Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 28-33.
 17. Надвиничний, С. Продовольча безпека як головний стратегічний пріоритет економічного розвитку аграрної сфери економіки України / Сергій Надвиничний, Василь Файфура // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 38-42.
 18. Єрмаков, О. Ю. До методології кластеризації розвитку аграрної сфери регіонів України [Текст] / О. Ю. Єрмаков, С. А. Надвиничний // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 18. – С. 14-21.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Надвиничний, С. А. Сільське господарство Тернопільської області : рівень розвитку, структурна трансформація та глобальні виклики [Текст] / С. А. Надвиничний, З. М. Пушкар // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 248-274.
 3. Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 399 с.
 4. Надвиничний, С. А. Еволюція та міжнародний досвід управління витратами [Текст] / С. А. Надвиничний // Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко, С. А. Надвиничний ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С.199-208.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посібн. / В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 373 с.
 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов [та ін.].– К.: Знання, 2008.– 407 с.
 3. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.
 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2008. – 408 с.
 

Назарова Ірина Ярославівна

Опубліковано: 12 грудня 2011

nazarova

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Назарова, Ірина Ярославівна Облік та розкриття інформації в умовах реорганізації підприємств [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Ірина Ярославівна Назарова.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 218 с.
 2. Назарова, Ірина Ярославівна Облік та розкриття інформації в умовах реорганізації підприємств [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ірина Ярославівна Назарова.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 20 с.

Статті:

 1. Назарова, І. Я. Інформаційне забезпечення реорганізацій підприємств [Електронний ресурс] / Ірина Назарова // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 2. – С. 188-192.
 2. Назарова, І. Особливості обліку перетворення суб’єктів підприємницької діяльності / Ірина Назарова // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 278-280.
 3. Крупка, Я. Про масштаби та способи розкриття інформації у примітках до фінансової звітності [Електронний ресурс] / І. Назарова, Я. Крупка // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 7. – С. 144-149.
 4. Назарова, І. Я. Особливості вартості оцінки майна та зобов’язань при різних формах реорганізації підприємств [Електронний ресурс] / І. Назарова.
 5. Крупка, Я. Д. Принципи формування облікової політики об’єднаних підприємств [Електронний ресурс] / Я. Крупка, І. Назарова // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. Економічні науки. ─ 2009. – № 15. – С. 116-123.
 6. Назарова, І. Принципи розкриття інформації при реорганізації підприємства шляхом виділу окремих підрозділів / Ірина Назарова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – Вип. 4. – С. 94-101.
 7. Назарова, І. Я. Формування інформації про капітал у звітності підприємства /І. Я. Назарова //Інноваційна економіка.– 2012.– № 10.– С. 284-286.
 8. Крупка, Я. Принципи і суттєві обмеження інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Ярослав Крупка, Ірина Крупка.
 9. Крупка, І. Я. Про відповідність фінансової звітності міжнародним стандартам обліку [Електронний ресурс] / І. Я. Крупка.
 10. Назарова, І. Роль аудиту в проведенні санації, реорганізації, ліквідації підприємства / Ірина Назарова // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 171-173.
 11. Крупка, Я. Д. Принципи обліку та розкриття інформації про інвестиційні процеси на підприємстві / Я. Д. Крупка, І. Я. Крупка // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 39-42.
 12. Назарова, І. Фактори впливу на облікову політику при реорганізації підприємств / Ірина Назарова // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 4. – С. 265-269.
 13. Назарова, І. Я. Форми реорганізації підприємства та їх облікове забезпечення [Електронний ресурс] / І. Я. Назарова // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 12. –  С. 235-237.
 14. Крупка, І. Я. Нова звітність про рух грошових коштів [Електронний ресурс] / І. Я. Крупка // Вісник Тернопільської академії народного господарства. –  Тернопіль : ТАНГ, 2001. – Вип. 18. – С. 121-122.
 15. Крупка, І. Я. Деякі аспекти відображення капіталу у звітності підприємства [Електронний ресурс] / І. Я. Крупка // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ, 2003. – Вип. №2 (60). –  С. 163-166.
 16. Назарова, І. Я. Реорганізація підприємницької діяльності і проблеми розкриття інформації / І. Я. Назарова // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. – Рівне : НУВГП, 2004. – Вип. 4, ч. ІІ. –  С. 160-165.
 17. Назарова, І. Я. Проблеми інформаційного забезпечення реорганізації та ліквідації підприємства [Електронний ресурс] / І. Я. Назарова // Розвиток обліку та аудиту як основи інформаційно-аналітичної системи підприємства : зб. наук. праць. – Харків : НТУ «ХПІ», 2005. – Вип. 58. –  С. 164-166.
 18. Назарова, І. Я. Організаційні форми та обліково-аналітичне забезпечення реорганізації підприємств [Електронний ресурс] / І. Я. Назарова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. –  Кіровоград : КНТУ, 2005. –  С. 312-316.
 19. Назарова, І. Я. Балансове узагальнення результатів об’єднання підприємств [Електронний ресурс] / І. Я. Назарова // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Економіка. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 334. – С. 76-79.
 20. Назарова, І. Роль і функції балансу при поділі суб’єктів господарювання          / Ірина Назарова // Галицький економічний вісник. –  Тернопіль : ТДТУ, 2008. – Вип. 3. – С. 136-141.
 21. Назарова, І. Я. Особливості вартісної оцінки майна та зобов’язань при різних формах реорганізації підприємств [Електронний ресурс] / І. Я. Назарова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. – Рівне : НУВГП, 2010. – Вип. 1. – С. 201-208.
 22. Назарова, І. Я. Аналіз методів оцінки активів, зобов’язань та капіталу при реорганізації підприємств [Електронний ресурс] / І. Я. Назарова // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 14, ч. 2. – С. 214-220. 
 23. Крупка, Я. Балансове узагальнення та звітність підприємств в період реорганізаційних перетворень [Електронний ресурс ] / Я. Крупка, І. Назарова // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – 2016. – № 2. – С. 76-83.
 24. Назарова, І. Сутність та структуризація власного капіталу для потреб обліку / Ірина Назарова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3. – С. 117-126.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Назарова, І. Я. Методи оцінки активів в умовах реорганізації бізнесу [Текст] / І. Я. Назарова // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 34-43.
 2. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 3. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 4. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.
 5. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. В. А. Дерій, В. М. Панасюк, І. Я. Назарова [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 47 с.
 

Налукова Наталія Ігорівна

Опубліковано: 19 лютого 2016

1455610170 nalukovaКафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вовна, Наталія Ігорівна Доходи місцевих бюджетів : оптимізація формування та резерви зростання [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Наталія Ігорівна Вовна. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 203 c.
 2. Вовна, Наталія Ігорівна Доходи місцевих бюджетів : оптимізація формування та резерви зростання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Наталія Ігорівна Вовна. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 c.

СТАТТІ:

 1. Вовна, Н. Дискусійні питання сутності місцевих бюджетів / Н. Вовна // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 84-91.
 2. Вовна, Н. Наукова парадигма доходів місцевих бюджетів / Н. Вовна // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 49-62.
 3. Вовна, Н. Неподаткові надходження: їх роль та значення у формуванні власної дохідної бази місцевих бюджетів / Н. Вовна // Регіональна економіка. – 2005. – № 3. – С. 143-156.
 4. Вовна, Н. Теоретичні підходи до трактування сутності фінансового адміністрування та фінансового менеджменту державних установ і організацій / Наталія Вовна // Світ фінансів. – 2009. – № 3. – С. 107-119.
 5. Налукова, Н. Фінансова діяльність субєктів підприємництва: сутнісно-аналітичний аспект [Електронний ресурс] / Наталія Налукова // Галицький економічний вісник. - 2011. - № 1. - С. 166-173.
 6. Налукова, Н. Теоретико-прагматичні аспекти визначення сутності страхового менеджменту / Н. Налукова // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 139-149.
 7. Вовна, Н. Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної реформи [Електронний ресурс] / Н. Вовна // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Економіка. – № 15. – 2003. – С. 97-100.
 8. Бескид, Й. М. Місцеві податки та збори у доходах місцевих бюджетів України / Й. М. Бескид, Н. І. Вовна // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Випуск 13 : Ч.1. – С. 140-145.
 9. Налукова, Н. Фінансова діяльність страховика: концептуальні засади теорії і практики / Наталя Налукова, Марія Бадида // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 2. - С. 105-117.
 10. Налукова, Н. Конкуренція як запорука успішного розвитку страхового ринку / Наталія Налукова // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 102-112.
 11. Кнейслер, О. В. Фінансове адміністрування і менеджмент у системі управління фінансами суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / О. В. Кнейслер, Н. І. Налукова // Наукові записки національного університету “Острозька академія”. Сер. Економіка : зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного університету Острозька академія, 2013. – Вип. 24 – С. – 169-173.
 12. Налукова, Н. І. Управління нематеріальними активами суб’єктів підприємництва: дискусійні аспекти та проблеми ідентифікації [Електронний ресурс] / Н. І. Налукова // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка.  – 2013. – Вип. 3 (40). – С. 36-40.
 13. Налукова, Н. І. Нематеріальні активи суб’єктів підприємництва: наукове обґрунтування та специфічні ознаки [Електронний ресурс] / Н. І. Налукова // Наука і економіка. – 2013. – № 1 (29) – С. 50-55.
 14. Налукова, Н. І. Теоретична концептуалізація страхового маркетингу [Електронний ресурс] / Н. І. Налукова // Наукові записки. Сер. Економіка : зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного університету Острозька академія, 2011. – Вип. 18. – С. 487-495.
 15. Вовна, Н. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: теоретична інтерпретація [Електронний ресурс] / Н. І. Вовна // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2010. – Вип. 262. – С. 2365-2372.
 16. Вовна, Н. І. Теоретична концептуалізація доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Н. І. Вовна // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – № 7. – 2005. – С. 205-210.
 17. Вовна, Н. І. Прагматизм доходів місцевих бюджетів (на прикладі місцевих бюджетів Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей) / Н. І. Вовна // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2005. – Вип. 205, т. ІV. – С. 1162-1186.
 18. Вовна, Н. І. Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Н. І. Вовна // Схід. – 2010. – № 4 (104). – С. 17-24.
 19. Налукова, Н. І. Управління фінансами неприбуткових установ, організацій / Н. І. Вовна // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2009. – Вип. 251 : в 6 т. – Т. IV. – С. 1499-1511.
 20. Налукова, Н. Інтегральні моделі оцінки ймовірності банкрутства страховика у сучасних умовах / Наталія Налукова, Михайло Гузела // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 4. – С. 99-110.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 2. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 3. Налукова, Н. І. Страхове посередництво у контексті формування конкурентоспроможного страхового ринку [Текст] / Н. І. Налукова // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 96-124.
 4. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 

Сторінка 1 із 5