Паничок Тетяна Ярославівна

Опубліковано: 17 січня 2013

panichok-tetyana-yaroslavvna

Кафедра німецької мови

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Паничок, Тетяна Ярославівна Статеве виховання учнівської молоді у Німеччині : дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Тетяна Ярославівна Паничок ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 187 с.
 2. Паничок, Тетяна Ярославівна Статеве виховання учнівської молоді у Німеччині : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 - теорія і методика виховання / Тетяна Ярославівна Паничок ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Паничок, Т. Теоретичні напрямки статевого виховання в Німеччині в період існування ФРН і НДР (1949-1989 р.р.) / Тетяна Паничок // Молодь і ринок. – 2007. – № 8. –С. 128-132.
 2. Паничок, Т. Особливості статевого виховання як невід'ємної частини дошлюбного виховання в ФРН / Т. Паничок // Освітянин. – 2006. – № 2. – С. 25-27.
 3. Паничок, Т. Особливості статевого виховання як невід'ємної частини дошлюбного виховання у ФРН / Т. Паничок // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2006. – № 6. – С. 139-143.
 4. Паничок, Т. Статеве виховання як актуальна соціо-педагогічна проблема в Німеччині на початку ХХ століття та за часів існування ФРН і НДР / Т. Паничок // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2006. – № 7. – С. 177-184.
 5. Паничок, Т. Я. Адаптація англіцизмів до системи сучасної німецької мови / Т. Я. Паничок // Філологічні трактати. – 2012. – № 4. – С. 85-88.
 6. Паничок, Т. Я. Афіксація як типологічно характерний спосіб словотворення в німецькій мові / Т. Я. Паничок // Вісник Маріупольського гуманітарного державного університету. Сер. Філологія. – Маріуполь, 2012. – Вип. 7. – С. 126-132.
 7. Паничок, Т. Я. Особливості вживання та перекладу модальних дієслів німецької мови / Т. Я. Паничок // Наукові записки. Сер. Філологія. –  Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 25. – С. 94-96.
 8. Паничок, Т. Я. Англіцизми в сучасній німецькій мові / Т. Я. Паничок // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – № 50. – С. 184-187.
 9. Panychok, T. Y. Mündliche Kommunikation im Fremdsprachen-unterricht /Т. Y. Panychok // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. праць. – Ужгород : ФОП Береза А. Е., 2012. –  Вип. 10. – С. 364-368.
 10. Паничок, Т. Я. Проблеми статевого виховання і статі у німецькій суспільній думці наприкінці XVIII  на початку XIX століття / Т. Я. Паничок // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – Умань : УДПУ, 2008. – № 1. – С. 91-96.
 11. Паничок, Т. Я. Особливості взаємодії учителів і батьків при здійсненні статевого виховання учнівської молоді у Німеччині / Т. Я. Паничок // Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ : СДПУ, 2009. – № 43. – С. 169-177.
 12. Паничок, Т. Я. Основні аспекти ефективного статевого виховання у ФРН / Т. Я. Паничок // Педагогічні науки. – Суми : СДПУ, 2008. – № 2. – С. 65-69.
 13. Паничок, Т. Я. Особливості  становлення статевого виховання школярів у Німеччині з кінця XX століття / Т. Я. Паничок // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2015.  – Вип. 49 (2). – С. 219-225.
 14. Паничок, Т. Я. Принцип мультидисциплінарності як основний принцип організації статевого виховання у навчальних закладах Німеччини / Т. Я. Паничок // Вісник психології і педагогіки. – К., 2013. – Вип. 12.
 15. Паничок, Т. Я. Перспективи використання досвіду організації статевого виховання  Німеччини в школах України / Т. Я. Паничок // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 42. – С. 102-107.
 16. Паничок, Т. Я. Статеве виховання учнівської молоді на етапі становлення державної єдності Німеччини / Т. Я. Паничок // Наукові записки. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – № 9. – С. 102-108.
 17. Паничок, Т. Я. Kommunikative Grammatik [Електронний ресурс] / Тетяна Ярославівна Паничок // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов : Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – C. 214 – 216.
 18. Паничок, Т. Я. Вerufsbezogener deutschunterricht als primäres lernziel jedes fremdsprachenunterrichts [Електронний ресурс] / Тетяна Ярославівна Паничок.
 19. Паничок, Т. Я. Розвиток статевого виховання в німецькій педагогіці XVIII - першої половини XX ст. [Електронний ресурс] / Тетяна Ярославівна Паничок.
 20. Паничок, Т. Шляхи використання досвіду статевого виховання Німеччини на заняттях з іноземної мови в навчальних закладах України [Електронний ресурс] / Тетяна Паничок. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Німецька мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Г. Цяпа, О. М. Царик, Т. Я. Паничок [et al.] ; за ред. А. Г. Цяпи. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – 142 с.
 

Полигач Ірина Осипівна

Опубліковано: 17 січня 2013

poligach-rina-osipvna

Кафедра німецької мови

Посада: викладач

Публікації

 

 

СТАТТІ:

 1. Полигач, І. О. Зіставлення фразеологізмів з компонентом auge/око у німецькій та українській мовах у структурно-граматичному плані [Електронний ресурс] / Ірина Осипівна Полигач.
 2. Полигач, Ірина Вплив мотивації на працівників підприємства [Текст] / Ірина Полигач // Актуальні проблеми економіки та управління на сучасному етапі : зб. тез доп. студ. наук.-практ. WEB-конф. [м. Тернопіль, 11-12 жовт. 2016 р.] / відп. за вип. В. М. Островерхов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 169-170.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Німецька мова [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. М. З. Кузів, Л. Б. Служинська, І. О. Полигач. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 132 с.
 2. Німецька мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Г. Цяпа, О. М. Царик, Т. Я. Паничок [et al.] ; за ред. А. Г. Цяпи. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – 142 с.
 

Погріщук Борис Васильович

Опубліковано: 21 лютого 2012

pogrschuk-bvКафедра економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: директор Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Погріщук, Борис Васильович Інвестиційно-інноваційне забезпечення ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу України [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Погріщук Борис Васильович ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К., 2010. - 461 с.
 2. Погріщук, Борис Васильович Інвестиційно-інноваційне забезпечення ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Погріщук Борис Васильович ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2010. - 35 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Погріщук, Б. Формування ринку землі в Україні / Б. Погріщук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 143-145.
 2. Погріщук, Б. В. Світовий досвід розвитку виробництва, переробки та реалізації зернопродукції на інноваційній основі / Б. В. Погріщук // Економіка та держава. – 2010. – № 3. – С. 50-52.
 3. Погріщук, Б. Ресурсні та соціально-економічні умови для здійснення інвестиційної діяльності в зернопродуктовому підкомплексі / Борис Погріщук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 315-319.
 4. Погріщук, Б. В. Інвестиційний потенціал зернопродуктового підкомплексу: формування та напрями використання / Б. В. Погріщук // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 17. – С. 8-11.
 5. Погріщук, Б. В. Стратегія інноваційного розвитку АПК: формування та реалізація [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук // Економіка розвитку. – 2011. – № 2. – С. 18-21.
 6. Погріщук, Б. Систематизація формотворчих елементів процесу розвитку в контексті інноваційних змін / Борис Погріщук, Вікторія Чорнодон // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 14. – С. 184-189.
 7. Погріщук, Б. В. Світоглобалізаційні процеси та їх вплив на розвиток інноваційної діяльності в АПК [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Чорнодон // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 3 (25). – С. 28-31.
 8. Погріщук, Б. В. Особливості функціонування зернопродуктового підкомплексу України в ринкових умовах господарювання [Електронний ресурс] / Борис Погріщук // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 168-171.
 9. Погріщук, Б. В. Державне регулювання і підтримка зернопродуктового підкомплексу України: ринкові аспекти / Б. В. Погріщук // Економіка та держава. – 2009. – №9. – С. 4-7.
 10. Погріщук, Б. Інтеграційні процеси у розвитку зернопродуктового підкомплексу за ринкових умов господарювання [Електронний ресурс] / Б. Погріщук // Наука молода : зб. наук. праць ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. Економічні науки. – 2009. – Вип. 11. – С. 168-170.
 11. Погріщук, Б. В. Кластеризація регіонів за показниками інноваційно-інвестиційної діяльності зернопродуктового підкомплексу України [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук // Агроінком. – 2010. – № 7-9. – С. 1-13.
 12. Погріщук, Б. Комплексне вирішення проблеми ефективності цукробурякового виробництва / Борис Погріщук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 6. – С. 63-64.
 13. Погріщук, Б. Концептуальні аспекти розвитку інноваційних процесів у зернопродуктовому підкомплексі України / Борис Погріщук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. –Тернопіль, 2009. – Вип. 5. – С. 370-375.
 14. Погріщук, Б. Методологія дослідження інвестиційних процесів в Україні: стан і напрямки розвитку / Б. Погріщук, В. Козловський // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 125-130.
 15. Погріщук, Б. В. Організаційні основи розвитку інноваційного підприємництва / Б. В. Погріщук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 2. -С. 103-105.
 16. Погріщук, Б. Розвиток кооперативних відносин в агропромисловому комплексі України / Б. Погріщук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000.- Вип. 11. – С. 174-177.
 17. Погріщук, Б. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємницьких стуктур та продукції в АПК [Електронний ресурс] / Б. Погріщук.
 18. Погріщук, Б. В. Моделі впровадження системи контролю якості продукції олієжирового підкомплексу / Б. В. Погріщук, В. М. Пилявець // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 137-141.
 19. Погріщук, Б. Обгрунтування раціональних розподільних відносин у продуктових підкомплексах АПК / Борис Погріщук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 187-189.
 20. Погріщук, Б. Економічна оцінка земельних ресурсів сільського господарства / Борис Погріщук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 194-198.
 21. Погріщук, Б. Концептуальні засади забезпечення стратегічного розвитку агропромислового комплексу в умовах євроорієнтованої економіки / Борис Погріщук, Галина Погріщук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 7-15.
 22. Погріщук, Б. В. Потенційні фактори активізації біоекономічного розвитку в контексті реформування національної економіки / Б. В. Погріщук // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 17-21.
 23. Погріщук, Б. В. Стратегічний підхід до організації галузевого розвитку агропромислового комплексу [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, А. І. Гончаренко // Агросвіт. – 2013. – № 19. – С. 13-16.
 24. Погріщук, Б. Інноваційна транзитивність як індикатор формування глобальної економічної безпеки / Борис Погріщук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 18-23.
 25. Погріщук, Б. В. Євроінтеграційні напрями сервісного забезпечення розвитку промислових підприємств України в умовах економічних реформ / Б. В. Погріщук // Інноваційна економіка. – 2016. – № 7-8. – C. 172-173.
 26. Погріщук, Б. В. Формування наукового середовища як основи розвитку інноваційної економіки / Б. В. Погріщук // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2014. - Вип. 3(2). - С. 101-110.
 27. Погріщук, Б. В. Суспільно-економічне значення сільського розвитку в парадигмі соціально-просторових утворень / Б. В. Погріщук // Агросвіт. - 2012. - № 7. - С. 7-9.
 28. Погріщук, Б. В. Еколого-економічна парадигма сучасного розвитку сільськогосподарського виробництва / Б. В. Погріщук, Г. Б. Погріщук // Агросвіт. - 2011. - № 9. - С. 8-11.
 29. Погріщук, Б. В. Організаційно-економічні умови функціонування зернопродуктового підкомплексу України: аспекти оптимізації / Б. В. Погріщук // Агросвіт. - 2010. - № 4. - С. 13-17.
 30. Погріщук, Б. В. Кластерний підхід до організації виробництва у зернопродуктовому підкомплексі / Б. В. Погріщук // Агросвіт. - 2010. - № 5. - С. 20-22.
 31. Погріщук, Б. В. Інноваційна модель розвитку зернопродуктового підкомплексу України / Б. В. Погріщук // Агросвіт. - 2009. - № 16. - С. 11-15.
 32. Погріщук, Б. В. Біоресурсні передумови ефективного розвитку аграрного сектора економіки / Б. В. Погріщук // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 5. - С. 44-53.
 33. Rumyantseva, К. The use of computer modeling in teaching the economic and mathematical disciplines to future economists [Електронний ресурс] / Kateryna Rumyantseva, Borys Pogrischuk, Olena Lysyuk // Education - Technology - Computer Science. Scientific Annual. – Rzeszow, 2012. –  № 3. - P. 286-290.
 34. Погріщук, Б. В. Розрахунок одношарових циліндричних стержневих покриттів / Б. В. Погріщук, В. О. Сіянов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця, 2005. – № 1 (58). – С. 13-16.
 35. Погріщук, Б. В. Розвиток кооперативної діяльності у сфері заготівель сільськогосподарської продукції / Б. В. Погріщук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – Вип. 4. – С. 164-166.
 36. Погріщук, Б. В. Реформування економічних відносин в АПК / Б. В. Погріщук // Економіка АПК. – 1998. – № 8. – С. 26-31.
 37. Погріщук, Б. В. Підвищення ефективності цукробурякового виробництва / Б. В. Погріщук // Економіка АПК. – 1999. – № 4. – С. 68-72.
 38. Погріщук, Б. В. Удосконалення міжгалузевих економічних відносин в умовах кооперації / Б. В. Погріщук // Економіка АПК. – 1999. – № 9. – С. 65-69.
 39. Погріщук, Б. В. Інновації в сфері економічних відносин в АПК / Б. В. Погріщук // Наукові записки кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в сільському господарстві ТАНГ. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – Вип. 1. – С. 118-119.
 40. Погріщук, Б. В. Основні проблеми та перспективи розвитку АПК / Б. В. Погріщук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – Вип. 13. – С. 93-96.
 41. Погріщук, Б. В. Шляхи конкурентоспроможності підприємницьких структур та продукції в АПК / Б. В. Погріщук // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – Вип. 10. – С. 176-178.
 42. Погріщук, Б. В. Развитие инфраструктуры зернового рынка: инновационно-инвестиционный аспект / Б. В. Погріщук // Бізнес-інформ / Харківський національний економічний університет МОН України. – Харків, 2009. – № 2 (3). – С. 15-18.
 43. Погріщук, Б. В. Інвестування як чинник ефективного розвитку зернового ринку / Б. В. Погріщук // Збірник наукових праць Одеського державного економічного університету. – Одеса, 2009. – № 4 (82). – С. 95-103.
 44. Погріщук, Б. В. Роль інноваційно-інвестиційного забезпечення у функціонуванні ринку зерна / Б. В. Погріщук // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Сер. Економіка та менеджмент. – 2009. – Вип. 12/1 (33). – С. 68-72.
 45. Погріщук, Б. В. Формування та розвиток зернопродуктового підкомплексу Вінницької області / Б. В. Погріщук // Збірник наукових праць Одеського державного економічного університету. – Одеса, 2009. – Вип. 11. – С. 29-36.
 46. Погріщук, Б. В. Наукові основи методології дослідження економічних явищ і процесів / Б. В. Погріщук, В. І. Чорнодон // Збірник наукових праць Одеського державного економічного університету. – Одеса, 2010. – С. 40-49.
 47. Погріщук, Б. В. Формування системи управління кадровим потенціалом в АПК / Б. В. Погріщук // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. – 2012. – № 20 (145). – С. 3-12.
 48. Погріщук, Б. В. Вплив ринкової сегментації, посередництва та біржової торгівлі на розвиток зернопродуктового підкомплексу України [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 247, т. ІІ. – С. 454-460.
 49. Погріщук, Б. В. Регуляторні чинники розвитку зернопродуктового підкомплексу України [Електронний ресурс] / Борис Погріщук // Вісник ДВНЗ Житомирського національного агроекологічного університету. – 2010. – Вип. 1 (26), т. 2 : Економічні науки. – С. 75-82.
 50. Погріщук, Б. В. Формування системи інвестиційно-інноваційного забезпечення АПК в контексті інституціональних змін [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук // Вісник аграрної науки Причорномор’я (економічні науки). – 2011. – Вип. 3 (60). – С. 36-41.
 51. Погріщук, Б. В. Наукове забезпечення формування інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Чорнодон // Бизнес Інформ. – Харківський національний економічний університет МОН України, 2011. – № 3. – С. 64-67.
 52. Погріщук, Б. В. Соціально-економічні передумови інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Чорнодон // Вісник Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – Вип. 27 (42), ч. ІІ. – С. 63-68.
 53. Погріщук, Б. В. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва в контексті інноваційних змін у функціонуванні АПК [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Чорнодон // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – Вип. 2, т. 2 : Економічні науки. – С. 206-210.
 54. Погріщук, Б. В. Основні структурні зрушення в розвитку національної економіки як індикатор формування товарного ринку [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 5 (2). – С. 215-220.
 55. Погріщук, Б. В. Конкурентоспроможність як базова економічна теорія: стратегічний контент [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Мельник // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2013. – Спецвип. – С. 27-33.
 56. Погріщук, Б. В. Інвестиційно-інноваційний розвиток економіки: регіональний вимір [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Чорнодон // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. – 2012 . – № 7 (159). – С. 22-30.
 57. Погріщук, Б. В. Міжгалузеві аспекти формування організаційно-економічного механізму інвестиційного забезпечення в агропромисловому комплексі [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія. – 2011. – Вип. 20 (145). – С. 3-12.
 58. Погріщук, Б. В. Стратегічні засади інноваційного розвитку в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2011. – № 1. – С. 106-109.
 59. Погріщук, Б. В. Особливості формування економічного базису зерновиробництва та ринку зерна України [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – Вип. 2, т. 1 : Економічні науки. – С. 219-224.
 60. Погріщук, Борис Формування пріоритетів розвитку світової економічної системи [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5 (1). – С. 215-221.
 61. Погрищук, Б. В. Развитие и активизация инвестиционных процесов в зерновом хозяйстве [Електронний ресурс] / Б. В. Погрищук // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 247, т. V. – С. 1106-1109.
 62. Погріщук, Б. В. Формування та використання виробничого потенціалу в АПК [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Сер. Економічні науки. – 2012. – Вип. 1 (4), т. 2. – С. 218-224.
 63. Погріщук, Б. В. Суспільно-економічне значення сільського розвитку в парадигмі соціально-просторових утворень [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук // Агросвіт : наук.-практ. журнал. – 2012. – № 7. – С. 7-9.
 64. Погріщук, Б. В. Системоутворюючі чинники підвищення результативності процесів управління конкурентоспроможністю у сільському господарстві [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Сер. Економічні науки. – 2012. – Вип. 1 (4), т. 3. – С. 182-186.
 65. Погріщук, Б. В. Теоретико-методологічні засади формування конкурентних переваг на регіональному рівні [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. М. Пилявець // Економічний вісник Донбасу. – 2013 . – № 3 (24). – С. 218-224.
 66. Погріщук, Б. В. Інновації як індикатор економічного розвитку промислових підприємств [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, В. І. Мельник, В. М. Пилявець // Економічний вісник Донбасу. – 2013. – № 5 (25). – С. 218-224.
 67. Погріщук, Б. В. Кластеризація в системі розвитку аграрного сектора економіки [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, Г. Б. Погріщук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – Вип. 5. – С. 319-324.
 68. Погріщук, Б. В. Формування наукового середовища як основи розвитку інноваційної економіки [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 3 (80), т. 2. – С. 101-110.
 69. Погріщук, Б. В. Вдосконалення обліку і аналізу дебіторської заборгованості на підприємстві [Електронний ресурс] / Б. В. Погріщук, Є. П. Гнатенко // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського : зб. наук. праць. Економічні науки. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2014. – Вип. 5,3 (112). – С.15-18.
 70. Pogrischuk, B. V. Theoretical conceptualization of grain market [Електронний ресурс] / B. V. Pogrischuk // Nauka i studia. – Przemysl, 2009. – № 4 (16). – Р. 27-35.
 71. Погріщук, Б. Природно-ресурсне забезпечення інноваційно-орієнтованого розвитку аграрного сектора економіки [Електронний ресурс] / Б. Погріщук, Г. Погріщук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2016. - Вип. 4. - С. 7-17.
 72. Погріщук, Б. Конкурентоспроможність аграрного сектору: детермінанти глобального поступу / Борис Погріщук, Галина Погріщук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 7-17.
 73. Погріщук, Б. Науково-інноваційна сфера як об'єкт формування інноваційної інфраструктури розвитку сучасного суспільства / Борис Погріщук, Георгій Хвічія-Дуве // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 3. – С. 35-45.
 74. Погріщук, Б. Економічна безпека як індикатор розвитку інфраструктури сучасного підприємництва / Борис Погріщук, Георій Хвічія-Дуве, Наталія Добіжа // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 2. – С. 91-99.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Погріщук, Б. В. Підприємництво [Текст] : опорн. консп. лекций / Б. В. Погріщук. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 134 с.
 2. Козловський, В. О. Основи підприємництва [Текст] : Практикум. Навч.посіб. / В. О. Козловський, Б. В. Погріщук. – Тернопіль : ТзОВ " Терно - Граф", 2005. – 297 с.
 3. Погріщук, Б. В. Підприємництво [Текст] : опорн. консп. лекцій / Б. В. Погріщук. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 134 с.
 4. Наука молода: зб. наук. праць Ради молод. вчених ТАНГ [Текст]. Вип. 7 / Голов. ред. Адамик Б.П. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 211 c.
 5. Гринчуцький, В. І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦУЛ, 2010. – 304 с.
 6. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. – Вінниця : ВІЕ ТНЕУ, 2007. – 288 с.
 7. Економічний аналіз : Збірник наукових праць [Текст]. вип. 5 / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 393 с.
 8. Погріщук, Б. В. Підприємництво [Текст] : опорн. консп. лекцій / Б. В. Погріщук. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 134 с.
 9. Облік і аналіз діяльності фермерських господарств [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, Б. В. Погріщук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 438 с. – 50-річчю ТНЕУ присвячується.
 10. Козловський, А. В. Комп'ютерна техніка та інформаційні технології [Текст] : навч. посіб. / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. – К. : Знання, 2011. – 463 с.
 11. Погрищук, Г. Б. Финансовые инструменты регулирования охраны окружающей среды в условиях рыночных преобразований [Текст] / Г. Б. Погрищук // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 183-188.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Волинець , В. І. Інформаційні технології бухгалтерського обліку : лабораторний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова. - Тернопіль : Крок , 2012 . – 201 с.
 2. Волинець , В. І. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудити : комп'ютерний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова . -2-ге вид., переробл., і доповн. - Тернопіль : Крок , 2013.
 3. Волинець , В. І. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті : практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова , - Тернопіль : Крок, 2013. - 260с.
 4. Волинець , В. І. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті : комп'ютерний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова. -Тернопіль : Крок , 2013- 189с.
 5. Волинець , В. І. Інформаційні технології бухгалтерського обліку : лабораторний практикум / В. І. Волинець , Б. В. Погріщук , Н. В. Гордополова. - Тернопіль : Крок , 2011. - 201с.
 

Письменна Тетяна Валеріївна

Опубліковано: 12 вересня 2011

pismennaКафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Письменна, Тетяна Валеріївна Бюджетний контроль за видатками на освіту та перспективи його розвитку [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Валеріївна Письменна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 370 с.
 2. Письменна, Тетяна Валеріївна Бюджетний контроль за видатками на освіту та перспективи його розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Валеріївна Письменна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

Публікації:

 1. Письменна Т. В. Теоретичні аспекти дослідження системи державного фінансового контролю / Т. В. Письменна // Наука молода: збірник наукових праць Ради молодих вчених ТАНГ. – Тернопіль: ТАНГ, 2004. – № 2. – С. 149-153.
 2. Письменна Т. В. Контролюючі органи як складова фінансового контролю в державі: визначення їх складу / Т. В. Письменна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: економіка. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – № 19. – С. 96-100.
 3. Письменна Т. В. Результативність діяльності контрольно-ревізійних органів як підґрунтя для зміцнення фінансової дисципліни в державі / Т. В. Письменна // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТДЕУ. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006. – № 15. – C. 130-133.
 4. Письменна Т. В. Шляхи побудови ефективної системи державного фінансового контролю / Т. В. Письменна // Світ фінансів: науковий журнал ТНЕУ. – Тернопіль, 2007. – № 1 (10). – С. 51-59.
 5. Письменна Т. В. Новоутворені форми державного фінансового контролю: організаційно-методичні засади реалізації у контрольно-ревізійній практиці / Т. В. Письменна // Наука молода: збірник наукових праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – № 9. – С. 102-111.
 6. Письменна Т. В. Теоретичні засади державного фінансового контролю: вітчизняний і зарубіжний досвід / Т. В. Письменна // Світ фінансів: науковий журнал ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – № 4 (17). – С. 130-138.
 7. Письменна Т. В. Зміна ідеології бюджетного контролю у контексті бюджетної реформи в Україні / Т. В. Письменна // Галицький економічний вісник: науковий журнал. – Тернопіль, 2009. – № 2 (23). – С. 123-133.
 8. Письменна Т. В. Система показників ефективності бюджетного контролю видатків на освіту / Т. В. Письменна // Фінансова система України: збірник наукових праць. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2010. – Випуск 15. – С. 52-62.
 9. Письменна Т. В. Європейський досвід діяльності вищих органів контролю державних фінансів: уроки для вітчизняної практики / Т. В. Письменна // Наука молода: збірник наукових праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – № 15-16. – С. 213-221.
 10. Письменна Т. В. Принципи бюджетного контролю: теоретична інтерпретація та практика виконання / Т. В. Письменна // Світ фінансів: науковий журнал ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – № 4. – С. 115-127.
 11. Письменна Т. В. Формування системи принципів державного фінансового контролю / Т. В. Письменна // Світ фінансів: науковий журнал ТНЕУ. – Тернопіль, 2013. – № 2. – С. 104-114.
 12. Письменна Т. В. Розмежування функціональних повноважень органів державного фінансового контролю: аналіз проблеми та шляхи її подолання / Т. В. Письменна // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль: науковий журнал ТАНГ. – Тернопіль: ТАНГ, 2002. – № 7. – C. 88-98.
 13. Письменна Т. В. Державний фінансовий контроль як інструмент впливу на стан державних фінансів / Т. В. Письменна // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: збірник тез доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 24-25 лютого 2005 р., Тернопіль. Ч. 2 / відповідальний за випуск Г. Л. Монастирський. – Тернопіль: ТАНГ, 2005. – С. 153-155.
 14. Письменна Т. В. Багатогранність трактування поняття державного фінансового контролю / Т. В. Письменна // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006. – № 11. – С. 161-168.
 15. Письменна Т. В. Роль контролюючих органів у зміцненні фінансової дисципліни в державі / Т. В. Письменна // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: збірник тез доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 23-24 лютого 2006 р., Тернопіль. Ч. 2 / відповідальний за випуск Г. Л. Монастирський. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006. – С. 221-224.
 16. Письменна Т. В. Стратегічні орієнтири побудови ефективної системи фінансового контролю в державі / Т. В. Письменна // Проблеми фінансової теорії та практики в постстабілізаційний період: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, 13 квітня 2006 р., Тернопіль / голова редакційної колегії С. І. Юрій. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006. – С. 97-100.
 17. Письменна Т. В. Удосконалення системи державного фінансового контролю в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду / Т. В. Письменна // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: збірник тез доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 22-23 лютого 2007 р., Тернопіль. Ч. 2 / відповідальний за випуск Г. Л. Монастирський. – Тернопіль: ТНЕУ, 2007. – С. 235-239.
 18. Письменна Т. В. Результативність діяльності контрольно-ревізійного апарату держави: оцінка та шляхи підвищення / Т. В. Письменна // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в постстабілізаційний період: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, 18 квітня 2007 р., Тернопіль / голова редакційної колегії С. І. Юрій. – Тернопіль: ТНЕУ, 2007. – С. 136-138.
 19. Письменна Т. В. Необхідність фінансового контролю за використанням бюджетних ресурсів у сфері освіти / Т. В. Письменна // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації: збірник тез доповідей V ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 21-23 лютого 2008 р., Тернопіль. Ч. 2 / відповідальний за випуск Г. Л. Монастирський. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – С. 173-175.
 20. Письменна Т. В. Реформування національної системи освіти у контексті європейської інтеграції / Т. В. Письменна // Проблеми розвитку фінансової системи України на сучасному етапі: матеріали наукової конференції студентів та молодих вчених, 21 березня 2008 р., Тернопіль / голова редакційної колегії О. П. Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – С. 23-25.
 21. Письменна Т. В. Удосконалення державного фінансового контролю у контексті реалізації пріоритетів бюджетної політики України / Т. В. Письменна // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в постстабілізаційний період: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, 16 квітня 2008 р., Тернопіль / голова редакційної колегії О. П. Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – С. 110-113.
 22. Письменна Т. В. Особливості фінансування закладів освіти в Україні / Т. В. Письменна // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки: матеріали науково-практичної конференції, 16-17 жовтня 2008 р., Тернопіль / відповідальний редактор С. І. Юрій. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – С. 84-86.
 23. Письменна Т. В. Удосконалення бюджетного контролю відповідно до пріоритетів політики держави в освітній сфері / Т. В. Письменна // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: збірник тез доповідей VI міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 26-27 лютого 2009 р., Тернопіль. Ч. 2 / відповідальний за випуск Г. Л. Монастирський. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – С. 164-167.
 24. Письменна Т. В. Практика застосування фінансових санкцій до порушників бюджетного законодавства / Т. В. Письменна // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах світової економічної кризи: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, 15 квітня 2009 р., Тернопіль / відповідальна за випуск О. П. Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – С. 111-114.
 25. Письменна Т. В. Практика взаємодії органів бюджетного контролю в Україні / Т. В. Письменна // Актуальні проблеми фінансової системи України: збірник тез доповідей та виступів VІ всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, 24 квітня 2009 р., Черкаси / голова комітету Ю. Г. Лега. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – С. 190-192.
 26. Письменна Т. В. Оцінка дієздатності чинної в Україні системи відповідальності за бюджетні злочини / Т. В. Письменна // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – Випуск 251; т. ІІІ. – С. 721-734.
 27. Письменна Т. В. Компоненти підсистеми бюджетного контролю за видатками на освіту / Т. В. Письменна // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах економічної нестабільності: матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, 14 квітня 2010 р., Тернопіль / відповідальна за випуск О. П. Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – С. 137-143.
 28. Письменна Т. В. Система показників результативності використання бюджетних коштів у сфері освіти / Т. В. Письменна // Перспективи розвитку фінансових систем європейських країн в умовах виходу з кризи: матеріали ХІІ Міжнародної студентсько-аспірантської конференції, 19 листопада 2010 р., Львів. Ч. 1 / голова редакційної колегії Л. Є. Альошина. – Львів: ЛДФА, 2010. – С. 129-132.
 29. Письменна Т. В. Праґматизм бюджетного контролю за видатками на освіту / Т. В. Письменна // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: збірник тез доповідей Х ювілейної міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 10 червня 2011 р., Тернопіль. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – С. 143-145.
 30. Письменна Т. В. Передумови здійснення бюджетного контролю за видатками на освіту в Україні / Т. В. Письменна // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: збірник тез доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 23-24 лютого 2012 р., Тернопіль. Ч. 2 / відповідальний за випуск Г. Л. Монастирський. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С. 130-133.
 31. Письменна Т. В. Пріоритети державної політики у фінансуванні системи освіти в Україні / Т. В. Письменна // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ: матеріали загальноуніверситетської наукової конференції професорсько-викладацького складу, 11 квітня 2012 р., Тернопіль. Ч. ІІ / відповідальний за випуск В. Г. Дем’янишин. – Тернопіль: “Вектор”, 2012. – С. 92-98.
 32. Письменна Т. В. Критерії оцінки планування та використання бюджетних коштів / Т. В. Письменна // Перспективи розвитку фінансової системи України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2012 р., Тернопіль / відповідальний за випуск І. С. Гуцал. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С. 277-280.
 33. Письменна Т. В. Пріоритетні напрямки розвитку системи державного фінансового контролю в Україні / Т. В. Письменна // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: збірник тез доповідей Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 21-23 лютого 2013 р., Тернопіль. Ч. 2 / відповідальний за випуск Г. Л. Монастирський. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ “Економічна думка”, 2013. – С. 135-137.
 34. Письменна Т. В. Внутрішній аудит у системі державного внутрішнього фінансового контролю / Т. В. Письменна // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ: матеріали загальноуніверситетської підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу, 10 квітня 2013 р., Тернопіль / відповідальний за випуск В. Г. Дем’янишин. – Тернопіль: “Вектор”, 2013. – С. 97-102.
 35. Письменна Т. В. Управління ризиками в системі внутрішнього контролю органів державного сектору / Т. В. Письменна // Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 16-18 травня 2013 р., Севастополь / Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України; Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. – С. 227-229.
 36. Письменна Т. В. Розвиток вітчизняної системи державного фінансового контролю в площині зарубіжного досвіду / Т. В. Письменна // Наука молода: збірник наукових праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – № 19. – С. 126-134.
 37. Письменна Т. В. Внутрішній контроль як компонент системи державного внутрішнього фінансового контролю / Т. В. Письменна // Економіка та підприємництво: формування інноваційних моделей розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 червня 2013 р., Херсон. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2013. – С. 179-182.
 38. Письменна Т. В. Формування понятійного апарату у сфері фінансового контролю: традиційні та новітні підходи / Т. В. Письменна // Вісник Львівської державної фінансової академії. – Львів: ЛДФА, 2014. – № 26. – С. 71-78.
 39. Письменна Т. В. Теоретичні основи функціонування механізму державного фінансового контролю / Т. В. Письменна // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць. – Одеса: ОНЕУ, 2014. – № 2 (53). – С. 244-250.
 40. Письменна Т. В. Різновиди державного аудиту: зарубіжний досвід для вітчизняної практики / Т. В. Письменна // Фінансово-економічний розвиток України в умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів: збірник матеріалів ІІІ всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 28 лютого 2014 р., Львів. – Львів: ЛКА, 2014. – С. 69-71.
 41. Письменна Т. В. Система державного фінансового контролю в Україні: відповідність європейським вимогам / Т. В. Письменна // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: збірник тез доповідей Одинадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 13-14 березня 2014 р., Тернопіль. Ч. 2 / відповідальний за випуск Т. Я. Маршалок. – Тернопіль: ВЦ “Вектор”, 2014. – С. 114-116.
 42. Письменна Т. В. Підвищення ролі державного фінансового контролю на вимогу практики фінансових порушень в Україні / Т. В. Письменна // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків: збірник наукових праць професорсько-викладацького складу кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – Випуск 1. – С. 66-70.
 43. Письменна Т. В. Система методів нейтралізації фінансових ризиків підприємства / Т. В. Письменна // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: збірник тез доповідей Дванадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 26-27 березня 2015 р., Тернопіль / відповідальний за випуск Т. Я. Маршалок. – Тернопіль: ТзОВ “Видавництво “Астон”, 2015. – С. 188-190.
 44. Письменна Т. В. Стратегії управління фінансовими ризиками підприємства / Т. В. Письменна // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків: збірник наукових праць / відп. ред. І. С. Гуцал. – [Вип. 2]. – Тернопіль: ВЦ “Вектор”, 2015. – С. 115-119.
 45. Письменна Т. В. Фінансові ризики в господарській діяльності підприємства / Т. В. Письменна // Вісник Запорізького національного університету. – 2015. – № 3 (27). – С. 151-158.
 46. Письменна Т. В. Теоретичні основи управління фінансовими ризиками підприємства / Т. В. Письменна // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. – 2015. – Вип. 28. – С. 100-106.
 47. Письменна Т. В. Тенденції розвитку ринку страхових послуг в Україні та за кордоном / Т. В. Письменна // Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 12-13 листопада 2015 р., Тернопіль / відповідальна за випуск О. М. Десятнюк. – Тернопіль: Астон, 2015. – С. 128-130.
 48. Письменна Т. В. Система управління фінансовими ризиками підприємства / Т. В. Письменна // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: збірник тез доповідей Тринадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 24-25 березня 2016 р., Тернопіль / відповідальний за випуск Т. Я. Маршалок. – Тернопіль: ВЦ “Вектор”, 2016. – С. 153-155.
 49. Письменна Т. В. Удосконалення державного регулювання діяльності страхових посередників в Україні / Т. В. Письменна // Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13-14 квітня 2016 р., Київ / І. Я. Чугунов, М. В. Тарасюк, Т. В. Канєва та ін.; відп. за вип. І. Я. Чугунов. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – С. 141-143.
 50. Письменна Т. В. Перспективи розвитку страхового посередництва на страховому ринку України / Т. В. Письменна // Формування єдиного європейського фінансового простору та розвиток світової фінансової думки: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 травня 2016 р., Тернопіль / відповідальна за випуск О. В. Кнейслер. – Тернопіль: Вектор, 2016. – С. 139-143.
 51. Письменна Т. В. Теоретичне підґрунтя функціонування і вітчизняна практика розвитку страхового ринку / Т. В. Письменна // Світ фінансів: науковий журнал ТНЕУ. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3 (48). – С. 113-123.
 52. Письменна Т. В. Управління збалансованістю страхового портфеля: дискурс в теорію та погляд на сучасну практику / Т. В. Письменна // Вісник Тернопільського національного економічного університету: науковий журнал ТНЕУ. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 90-101.
 53. Письменна, Т. Інвестиційні ризики страхових компаній крізь призму вітчизняної практики / Тетяна Письменна // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 34-47.
 54. Письменна, Т. Актуальні проблеми функціонування ринку фінансових послуг в Україні / Тетяна Письменна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 2. – С. 57-70.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень [Текст] : монографія / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина. – К. : Кондор, 2012. – 376 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 4. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 5. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 6. Письменна, Т. В. Розвиток ринку страхових послуг України : оцінка тенденцій та визначення перспектив [Текст] / Т. В. Письменна // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 84-95.
 7. Письменний, В. В. Фінансове забезпечення галузі науки в умовах реалізації інвестиційно-інноваційної політики держави [Текст] / В. В. Письменний, Т. В. Письменна // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 274-284.
 8. Письменна, Т. В. Фінансова політика у сфері інвестиційно-інноваційного розвитку освіти в Україні [Текст] / Т. В. Письменна, В. В. Мартинюк // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 253-264.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фінансові ризики суб'єктів господарювання [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Кнейслер, Т. В. Письменна, В. В. Костецький, Н. П. Лубкей ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 138 с.
 2. Методика викладання фінансової грамотності [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, В. В. Письменний, С. Л. Коваль [та ін.] ; за ред. Т. О. Кізими. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 200 с.
 

Патряк Олександра Тарасівна

Опубліковано: 07 листопада 2019

ПатрякКафедра інформаційної та соціокультурної діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Патряк, Олександра Тарасівна  Облік і контроль корпоративних прав телекомунікаційних підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Олександра Тарасівна Патряк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 312 с.
 2. Патряк, Олександра Тарасівна  Облік і контроль корпоративних прав телекомунікаційних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олександра Тарасівна Патряк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Лучко, М. Р.  Система внутрішнього контролю у процесі управління корпоративними правами: ієрархічний підхід [Текст] / М. Р. Лучко, О. Т. Патряк // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 6. – С. 31-35.
 2. Патряк, О. Т.  Телекомунікаційні підприємства України : до питання обліку їх корпоративних прав [Текст] / О. Т. Патряк // Наука молода. – 2015. – Вип. 22. – С. 163-174. 
 3. Патряк, О. Т.  Моделювання обліку корпоративних прав [Текст] / О. Т. Патряк // Облік, оподаткування і контроль : теорія та методологія : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [ м. Тернопіль, 30 черв. 2017 р.] / редкол. : Bartosiewicz Slawomir, Henning Drager, Korzeb Zbigniew [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 306-309. 
 4. Патряк, Олександра  Облік корпоративних прав за стадіями життєвого циклу: практичний аспект [Текст] / Олександра Патряк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 4 : жовт.-груд. – С. 138-148. 
 5. Патряк, Олександра  Етапи організації бухгалтерського обліку операцій з корпоративними правами телекомунікаційних підприємств [Текст] / Олександра Патряк // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 24-25 берез. 2016 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 218-219. 
 6. Патряк, Олександра  Завдання обліку корпоративних прав у процесі імплементації європейського законодавства [Текст] / Олександра Патряк // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики в глобалізації : зб. тез доп. XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 26-27 берез. 2015 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко, С. М. Галещук [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : Астон, 2015. – С. 298-300. 
 7. Патряк, О. Т. Корпоративні права як об’єкт бухгалтерського обліку [Текст] / О. Т. Патряк // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 10-11 жовт. 2014 р.] / редкол. : З. В. Задорожний, В. А. Дерій, М. Р. Лучко [та ін.] ; гол. ред. З. В. Задорожний. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - С. 97-99.
 8. Патряк, О. Т. Особливості розвитку сфери мобільних та інтернет-комунікацій в Україні як основа побудови інформаційного суспільства [Текст] / О. Т. Патряк // Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 20-21 квіт. 2018р.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - С. 394-396.
 9. Патряк О. Т. Інформаційні інтереси сторін корпоративних відносин / О. Т. Патряк // Проблеми розвитку економіки на національному та міжнародному рівні: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет конференції економічного спрямування, 3 червня 2015. - Тернопіль, 2015. – С.58-61.
 10. Патряк О. Т. Операції з корпоративними правами за етапами їх життєвого циклу / О. Т. Патряк // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2015. – Вип. 1 (45). – Т.2. – С.106-111.
 11. Патряк О. Т. Облік корпоративних прав: реалії сьогодення європейського законодавства / О. Т. Патряк // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси»: зб. наук. праць / Луцький національний технічний університет. – Випуск 13(49). – Ч.2. – Луцьк, 2016. – С.197-206.
 12. Патряк О. Т. Контроль і державне регулювання в сфері корпоративних прав / О. Т. Патряк // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: збірник тез доповідей за матеріалами міжнародної наукової інтернет- конференції [Тернопіль, 1 грудня 2016 року].– Вип. 16. – С. 47-49.
 13. Патряк О. Т. Класифікація корпоративних прав як об’єкт бухгалтерського обліку / О. Т. Патряк // Економічний аналіз. - 2014. - Т. 16(2). - С. 218-224.
 14. Патряк О. Т. Види операцій з корпоративними правами та їх вплив на побудову бухгалтерського обліку та контролю [Електронний ресурс] / О. Т. Патряк // Молодий вчений. - 2016. - № 1(1). - С. 133-138. 
 15. Патряк О. Т. Алгоритмічні моделі операцій з корпоративними правами як методичний підхід до їх обліку та оподаткування [Електронний ресурс] / О. Т. Патряк // Облік і фінанси. - 2016. - № 1. - С. 56-65.
 16. Патряк О. Т. Розвиток телекомунікаційного простору України в контексті формування інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / О. Т. Патряк // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. - 2018. - Вип. 53. - С. 129-138.
 17. Патряк О. Т. Документальне забезпечення операцій, пов’язаних з корпоративним правами / О. Т. Патряк // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали IVміжнародної науково-практичної конференції, 11 травня 2016 року. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. С. 189-191.
 18. Patryak O.T. The organization and methods of control over equity rights issue/ O.T.Patryak // International Collection of scientific proceedings «European Cooperation». – 2017. - № 3 (22) – Р. 9-18.
 19. Patryak O. T. Operations with Investor’s Corporate Rights: the Aspect of Control / O. T. Patryak // Бізнес Інформ. - 2017. - № 1. - С. 73-78.
 

Сторінка 1 із 18