Саченко Анатолій Олексійович

Опубліковано: 26 вересня 2011

саченко
Кафедра iнформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Биковий П. Є. Оцінювання імовірнісних характеристик сповіщувачів тривожної сигналізації з врахуванням невизначеного впливу завад / П. Є. Биковий, Ю. Р. Піговський, А. О. Саченко, А. Ф. Карачка, І. М. Чирка, Г. В. Сапожник, В. В. Кочан // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – Вип. 2. – С. 128-133.
 2. Комар М. П. Інтелектуалізована інформаційна технологія виявлення комп’ютерних атак / М. П. Комар, Д. І. Боднар, А. О. Саченко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – № 2. – С. 133-137.
 3. Куриляк Ю. О. Виявлення рухомих об'єктів у відеопотоці на основі методу віднімання фону та ієрархічної структури даних / Ю. О. Куриляк, А. О. Саченко // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Сер. Фізика, електроніка. – 2008. – Вип. 426. – С. 135-139.
 4. Палій І. О. Нейромережний підхід до комп’ютерного розпізнання облич / І. О. Палій, А. О. Саченко, С. Г. Антощук, Т. О. Буряк // Искусственный интеллект. – 2010. – № 3. – С. 378-387.
 5. Підхід до оптимізації дистибутивних сенсорних систем безпеки / В. Турченко, В. Кочан, П. Биковий [та ін.] // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – № 3. – С. 111-117.
 6. Коваль, В. Алгоритми об'єднання даних в інтелектуальних дистрибутивних сенсорних мережах / Василь Коваль, Анатолій Саченко, Надія Васильків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 24-30.
 7. Головко, В. Выбор архитектури и адаптивное обучение рекуррентной нейронной сети для прогнозирования временных рядов/ Владимир Головко, Юрий Савицкий, Анатолий Саченко и др. // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 37-42.
 8. Саченко, А. Підхід до побудови багатомодульної системи відображення з самоініціалізацією [Електронний ресурс] / А.О. Саченко, О.Ю. Рощупкін, О.В. Денисюк, Н.В. Рощупкіна // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2008. – Вип. 426. – С. 140-144.
 9. Нелінійне кодування даних в безпровідних сенсорних мережах : (текст на англ. мові ) / В. Яцків, Су Дзюнь, Н. Яцків, А. Саченко // Комп'ютинг. – 2011. – Вип. 4, т. 10. – С. 383-390.
 10. Саченко, А. Комп'ютерні системи: співпраця науковців Східної і Західної Європи (Третій науково-технічний симпозіум - IDAACS'2005) [Текст] / А. Саченко // Вісник Національної академії наук України. – 2005. – №10. – С.56-60.
 11. Марковський, Г. Тернопільський освітньо-комунікаційний центр: проект НАТО з інтеграції регіональних інформаційно-технологічних ресурсів [Електронний ресурс] / Г. Марковський, А. Саченко, С. Возняк [та ін.].
 12. Турченко, И. В. Нейросетевые методы распознавания выходного сигнала мультисенсора [Електронний ресурс] / И. В. Турченко, В. В. Кочан, А. А. Саченко // Измерительная и вычислительная техника в технологических процессах. – Хмельницкий: ХНУ, 2011. – №2. – С. 137-144.
 13. George, Markowsky and others The Ternopil educational communication center: a NATO project to integrate regoinal information technology resources / Markowsky and others George // Комп`ютинг. – 2008. – березень (№ 1). – P. 185 – 190.
 14. Koval, V. The 3D Mapping Preparation using 2D/3D Cameras for Mobile Robot Control [Електронний ресурс] / V. Koval, Hubert Roth, Anatoly Sachenko [and other] // Artificial Intelligence journal. – Donetsk, Ukraine, 2008. – #4. – РР. 512-521.
 15. Koval, V. Method of Environment Reconstruction Using Epipolar Images [Електронний ресурс] / V. Koval, Oleh Adamiv, Anatoly Sachenko [and other] // International Journal of Computing. – Ternopil, (Ukraine), 2012. – Vol. 1 (1). – РР. 11-16.
 16. Sachenko, A. Intrusion detection system based on neural networks [Електронний ресурс] / A. Sachenko, M. Komar // Zeszyty naukowe politechniki Śląskiej: Organizacja i zarządzanie. – Gliwice, 2014. – Z. 68. – S. 377-386.
 17. Саченко, А. О. Концепція побудови мобільних систем пост-аварійного моніторингу АЕС з використанням флоту квадрокоптерів [Електронний ресурс] / А. О. Саченко, В. В. Кочан, В. С. Харченко, В. В. Яцків, М. А. Чернишов, П. Є. Биковий, О. Ю. Рощупкін, В. С. Коваль // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. - 2016. - № 5. - С. 207–214.
 18. Sieck, V. Two-Dimensional Error Control Based on Modular Corrective Codes / Sieck, V. Yatskiv, A. Sachenko, T. Tsavolyk // International Journal of Computing. – 2015. – Vol. 14, 17 – Issue 4. – P. 208-213.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Карачка, А. Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. Карачка, О. Дудко ; за ред. О. А. Саченка. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 181 с.
 2. Добротвор, І. Г. Системний аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Добротвор, А. О. Саченко, Л. М. Буяк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 170 с.
 3. Саченко, А. А. Совершенствование методов измерения температуры [Текст] /А. А. Саченко, Е. Я. Твердый.– К.: Техніка, 1983.– 104 с.
 

Снігур Христина Анатоліївна

Опубліковано: 28 січня 2013

snigur-hristina-anatolyivna

Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франкіського навчально-наукового інституту менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Снігур, Христина Анатоліївна Управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Христина Анатоліївна Снігур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 226 с.
 2. Снігур, Христина Анатоліївна Управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Христина Анатоліївна Снігур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Снігур, Х. Інноваційна політика підприємств у забезпеченні їх конкурентоспроможності / Х. Снігур // Світ фінансів.– 2011.– Вип. 4.– С. 200-204.
 2. Снігур, Христина Передумови розвитку інноваційної діяльності підприємств / Христина Снігур // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених ТНЕУ: наук. вид. / голов. ред. Б.П. Адамик.– Тернопіль: Економічна думка, 2010.– вип.14.– С. 50-52.– (До 50-річчя ТНЕУ).
 3. Брич В. Я. Методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційно- інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / В. Я. Брич, Х. А. Снігур.
 4. Снігур, Х. Розробка методичних підходів до формування критеріїв відбору інвестиційно-інноваційного проекту для підприємств харчової промисловості / Христина Снігур // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 51-55.
 5. Снігур, Х. А. Впровадження інноваційних технологій в систему управління персоналом готельного закладу [Електронний ресурс] / Х. А. Снігур // Бізнес Інформ. – 2014. – №10. – C. 143–147.
 6. Снігур, Х. А. Розробка алгоритму управління інвестиційно-інноваційним проектом підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / Х. А. Снігур // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки . – 2013. – Вип. 3. – С. 165-171.
 7. Снігур, Х. А. Сучасний стан інноваційної діяльності підприємств України / Х. А. Снігур // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2011. – С. 76-80.
 8. Снігур, Х. А. Разработка методических подходов к управлению инвестиционно-инновационным развитием предприятий пищевой промышленности / Х. А. Снігур // Экономика и предпринимательство. – Москва : Роспечать, 2013. – № 7 (36). – С. 523-526.
 9. Снігур, Х. А. Методи кількісного та якісного аналізу інвестиційних ризиків [Електронний ресурс] / Х. А. Снігур // Економіка , фінанси, право. – 2014. – № 11/1. – С. 19-22.
 10. Снігур, Х. А. Трансформація корпоративної культури як один із етапів реінжинірингу бізнес-процесів компанії [Електронний ресурс] / Х. А. Снігур // Науковий вісник Херсонського державного університету ХДУ. Сер. Економічні науки. – Херсон : ХДУ, 2015. – Вип. 12. – С. 154-157.
 11. Снігур, Х. А. Інноваційний підхід до управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / Х. А. Снігур // Вісник Одеського національного університету ОНУ. Економіка. – Одеса : ОНУ, 2015. – Вип. 2, т. 20. – С. 76-80.
 12. Снігур, Х. Коворкінг: переваги та недоліки в організації робочих місць / Христина Снігур // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 117-124.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Управління інноваційним розвитком підприємства [Електронний ресурс] : монографія / В. Я. Брич, Х. А. Снігур, М. М. Тисько, Я. О. Шпак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 216 с.
 

Слівінська Наталія Миколаївна

Опубліковано: 01 грудня 2011

slivinska

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Слівінська, Наталія Миколаївна Соціально-економічні та демографічні чинники реалізації трудового потенціалу регіону: дисертація канд. екон. наук: 08.09.01 / Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2003. - 208 с.
 2. Слівінська, Наталія Миколаївна Соціально-економічні та демографічні чинники реалізації трудового потенціалу регіону: автореферат дис ... канд. екон. наук: 08.09.01 / Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2003. - 22 с.

Публікації

Статті:

 1. Марцінковська, О. Конкурентоспроможність персоналу в умовах ринку / О. Марцінковська, Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – № 8. – С. 168-174.
 2. Марцінковська, О. Об'єктивна необхідність та значення ділової оцінки персоналу / О. Марцінковська, Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 13. – С. 109-112.
 3. Слівінська, Н. Деякі напрями збільшення зайнятості трудових ресурсів в аграрно-індустріальному регіоні (на прикладі Подільського економічного району) / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – № 4. – С. 221-224.
 4. Слівінська, Н. Вплив демографічної ситуації на формування трудового потенціалу в областях Поділля / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 7. – С. 149-154.
 5. Слівінська, Н. Кадровий аудит як інструмент формування ефективної кадрової політики організації / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нау. екон. ун-ту. – 2011. – № 16. – С. 74-77.
 6. Слівінська, Н. Мотиваційна роль контрактної форми трудового договору в ринкових умовах / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – № 11. – С. 68-71.
 7. Слівінська, Н. Оплата праці в Україні: сучасний стан та напрями реформування / Н. Слівінська, О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2007. – № 12. – С. 102-106.
 8. Слівінська, Н. Основні напрямки реформування системи мінімальних гарантій оплати праці в Україні / Наталія Слівінська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– Тернопіль, 2007.– № 21.– С. 54-57.
 9. Слівінська, Н. Оцінка стану соціального захисту вразливих верств населення в Подільському регіоні / Наталія Слівінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2006.– № 20.– С. 50-52.
 10. Слівінська, Н. Підвищення ролі заробітної плати у процесі відтворення робочої сили / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2004. – № 9. – С. 68-71.
 11. Слівінська, Н. Регулюваня заробітної плати в умовах ринку: зарубіжний досвід / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – № 10. – С. 125-128.
 12. Слівінська, Н. Соціально-економічні чинники, що впливають на реалізацію трудового потенціалу в областях Поділля / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 6. – С. 187-190.
 13. Слівінська, Н. Управління продуктивністю праці в організаціях / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 68-70.
 14. Слівінська, Н. Аудит оплати та стимулювання праці як складові соціального аудиту на підприємстві / Наталія Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.118-122.
 15. Слівінська, Н. М. Соціальна політика в регіонах України: проблеми та їх вирішення / Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць. Вип.2. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 290-1295.
 16. Петрига, М. О. Територіально-галузеві аспекти управління трудовими ресурсами в регіонах України / М. О. Петрига, Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць. Вип.2. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 215-222.
 17. Слівінська, Н. Резерви зростання ефективності праці на підприємствах Тернопільської області / Наталія Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 111-118.
 18. Слівінська, Н. Негрошові форми заохочення та їх вплив на мотивацію працівників / Наталія Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 87-91.
 19. Слівінська, Н. М. Джерела і фактори формування трудових ресурсів (на прикладі Тернопільської обл.) / Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць кафедри УТР і РПС. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. –  Вип. 3. – С. 228-232.
 20. Слівінська, Н. М. Прогнозування трудових ресурсів: регіональні аспекти в умовах становлення ринкових відносин / Н. М. Слівінська // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 233-235.
 21. Слівінська, Н. М. Деякі напрямки збільшення зайнятості трудових ресурсів в аграрно-індустріальному регіоні (на прикладі Подільського регіону) / Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць кафедри УТР і РПС. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 4. – С. 221-224.
 22. Слівінська, Н. М. Основні напрямки забезпечення продуктивної зайнятості населення подільських областей в умовах реформування відносин власності / Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць кафедри УТР і РПС. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 186-189.
 23. Слівінська, Н. М. Реструктуризація зайнятості сільського населення подільських областей – основний чинник збільшення оплати праці та доходів / Н. М. Слівінська // Вісник Технологічного університету Поділля : наук. Журнал. – Хмельницький, 2001. – С. 139-141.
 24. Слівінська, Н. М. Трудова міграція населення: регіональний аспект / Н. М. Слівінська // Формування ринкової економіки: регулювання соціально-трудових відносин на ринку праці : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 504-511.
 25. Слівінська, Н. М. Регулювання заробітної плати в умовах ринку: зарубіжний досвід / Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць кафедри УТР і РПС. – Тернопіль : Економічна думка, 2005, Вип. 10. – С.125-128.
 26. Слівінська, Н. М. Диференціація добробуту населення України / Н. М. Слівінська, Д. Г. Шушпанов // Социально-экономические аспекты промышленной политики : сб. науч. трудов. – Донецк, 2006. – Т. 1. – С. 216-221.
 27. Слівінська, Н. М. Проблеми соціального захисту мало-захищених верств населення в регіоні / Н. М. Слівінська // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля : наук. журнал. – Луганськ : видавництво СНУ, 2009. – Ч. 2, № 10 (140). – С. 159-162.
 28. Дяків, О. П. Портфоліо як метод самопрезентації студента на ринку праці / О. П. Дяків, Н. М. Слівінська // Вісник Донецького національного університету : наук. журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – Спецвип., т. 1. – С. 38-40.
 29. Слівінська, Н. М. Підвищення мотиваційного механізму заробітної плати, заснованого на системі грейдів / Н. М. Слівінська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2011. – № 4 (49). – С. 240-243.
 30. Слівінська, Н. М. Резерви зростання ефективності праці на підприємствах легкої промисловості / Н. М. Слівінська // Вісник Донецького національного університету : наук. журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Спецвип., т. 1. – С. 216-217.
 31. Слівінська, Н. М. Матеріальне стимулювання як складова системи управління ефективністю роботи персоналу / Н. М. Слівінська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. праць ДВЗ КНЕУ ім. В Гетьмана. – КНЕУ, 2014. – С. 213-217.
 32. Слівінська, Н. М. Корпоративне волонтерство: перспективи розвитку в Україні / Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 91-94.
 33. Слівінська, Н. Актуальні проблеми функціонування соціально-трудових відносин в регіоні / Наталія Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 143-148.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Слівінська, Н. М. Резерви зростання продуктивності праці на підприємствах Тернопільської області [Текст] / Н. М. Слівінська // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 173-188.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за заг. ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 212 с.
 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. - 2-ге вид., доповн. й переробл. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 284 с.
 3. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 391 с.
 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов [та ін.].– К.: Знання, 2008.– 407 с.
 5. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за заг. ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 316 с.
 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Практикум [Текст] : навч. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 302 с.
 7. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 8. Слівінська, Н. М. Політика доходів і регулювання заробітної плати [Текст] / Н. М. Слівінська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 139-151.
 9. Слівінська, Н. М. Планування праці [Текст] / Н. М. Слівінська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 188-200.
 10. Слівінська, Н. М. Соціальне партнерство [Текст] / Н. М. Слівінська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 76-84.
 11. Слівінська, Н. М. Соціальне партнерство [Текст] / Н. М. Слівінська // Менеджмент персоналу : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний, О. П. Дяків ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 323-346.
 12. Слівінська, Н. М. Організація і нормування праці [Текст] / Н. М. Слівінська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 104-120.
 13. Слівінська, Н. М. Продуктивність та ефективність праці [Текст] / Н. М. Слівінська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 121-138.
 14. Слівінська, Н. М. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці [Текст] / Н. М. Слівінська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 201-213.
 

Скавронська Ірина Володимирівна

Опубліковано: 23 грудня 2011

skavronska

Кафедра міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Скавронська, Ірина Володимирівна Формування соціально-економічних ефектів міжнародних спортивних мега-заходів [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ірина Володимирівна Скавронська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 289 с.
 2. Скавронська, Ірина Володимирівна Формування соціально-економічних ефектів міжнародних спортивних мега-заходів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ірина Володимирівна Скавронська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Адамик, В. Оцінка економічних ефектів проведення спортивних мега-заходів /Вікторія Адамик, Ірина Скавронська // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2010.– Вип. 4.– С. 134-142.
 2. Скавронська, І. Конкурентні переваги національної економіки на світовому ринку туристичних послуг /Ірина Скавронська // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 5.– С. 396-403.
 3. Скавронська, І. Формування попиту на міжнародні туристичні тури / Ірина Скавронська // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – № 9. – С. 75-78.
 4. Скавронська, І. В. Міжнародні спортивні заходи як диверсифікований туристичний продукт в основі іміджевої політики країни [Електронний ресурс] / І. В. Скавронська.
 5. Скавронська, І. В. Теоретичні засади щодо визначення позитивних економічних ефектів проведення міжнародних спортивних заходів [Електронний ресурс] / І. В. Скавронська.
 6. Скавронська, І. В. Пріоритетні напрямки розвитку ресторанної справи України в контексті світового досвіду [Електронний ресурс] / І. В. Скавронська // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. Економічні науки. – 2009. – Вип. ІІ (34). – С. 232-244.
 7. Скавронська, І. Структуризація галузей народного господарства для підвищення добробуту України в умовах підготовки до прийняття чемпіонату Європи з футболу у 2012 році [Електронний ресурс] / Ірина Скавронська // Галицький економічний вісник. 2011. №1(30). С. 88-93.
 8. Скавронська, І. Фінансово-економічні засади організації та проведення Олімпійських ігор / Ірина Скавронська // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 2. – С. 321-324.
 9. Скавронська, І. Оцінювання конкурентних переваг країн у проведенні міжнародних спортивних мега-заходів [Електронний ресурс] / І.Скавронська // Галицький економічний вісник. – 2013. – №1(40). – с.24-31.
 10. Скавронська, І. В. Інноваційні процеси у сфері туризму в умовах євроатлантичної інтеграції України [Електронний ресурс] / І. В. Скавронська // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : зб. наук. праць. – 2008. – С. 187-195.  
 11. Скавронська, І. В. Розвиток ринку круїзних послуг України в контексті світового досвіду [Електронний ресурс] / І. В. Скавронська // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 2 (17). – С. 66-73. 
 12. Скавронська, І. В. Деякі аспекти організації міжнародних розважально-спортивних заходів [Електронний ресурс] / І. В. Скавронська // Менеджмент. – 2009. – Вип. 12. – С. 163-176.
 13. Скавронська, І. В. Теоретичні основи дослідження спортивного туризму [Електронний ресурс] / Ірина Володимирівна Скавронська // Економічний простір. – 2010. – № 39. – С. 92-98.
 14. Скавронська, І. В. Світові й глобальні міста: подібності та відмінності [Електронний ресурс] / І. В. Скавронська // Схід. – 2014. – № 4 (130). – С. 61-65. 
 15. Скавронська, І. В. Місце і роль ТНК у розвитку національних економік [Електронний ресурс] / Ірина Володимирівна Скавронська, Олександр Володимирович Мадараш // Молодий вчений. – 2016. – № 4. – C. 197-200.
 16. Скавронська, І. В. Взаємодія міжнародних ринків праці та освітніх послуг [Електронний ресурс] / Ірина Володимирівна Скавронська, Богдан Михайлович Заблоцький // Молодий вчений. – 2016. – № 4. – С. 193-197.
 17. Скавронська, І. В. Тенденції розвитку креативних індустрій в країнах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Ірина Володимирівна Скавронська, Анастасія Олександрівна Гончарук // Молодий вчений. — 2016. – № 4. – С. 201-204.  
 18. Skavronska, I. The evolution of creative industries [Electronic resource] / I. Skavronska // Схід. – 2016. – № 1 (141). – С. 32-34.
 19. Skavronska, I. The role of global cities in the world economy [Electronic resource] / I. Skavronska // The Advanced Science Journal. – 2015. – Issue 04. – Pp. 43-49.
 20. Skavronska, I. The role of media economics in the modern world [Electronic resource] / I. Skavronska // Economics, management, law: realities and perspectives: Collection of scientific articles. - Les Editions L'Originаlе, Paris, France, 2016. – 484 p. – P. 103-106.
 21. Скавронська, І. Еuro 2012 as one of the main stabilizing factors of ukrainian economics in the conditions of world financial crisis [Electronic resource] / Ірина Скавронська // Глобалізаційні світоцивілізаційні процеси та економічна політика європейських країн, що розвиваються : зб. тез доповідей міжн. наук.-практ. конф. (І-сесія) (Тернопіль, 17-18 чер. 2010 р.) ; М-во освіти і науки, Терн. нац. ек. ун-т. – Т.: Терн. нац. ек. ун-т, 2010. – 185 с.
 22. Скавронська, І. В. Європейський досвід підготовки та проведення чемпіонатів з футболу [Електронний ресурс] / Ірина Володимирівна Скавронська // Євро-2012 як чинник модернізації регіональних економік : матер. «круглого столу» (Львів, 30 травня 2012 р.) / за ред. Т.Г. Васильціва, В.І. Волошина. – Львів: Ліга Прес, 2012. – 164 с.
 23. Скавронська, І. В. Міжнародні спортивні заходи на Тернопільщині як інструмент розвитку туризму [Електронний ресурс] / І. В. Скавронська.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Скавронська, І. В. Міжнородні мега-заходи : спортивний аспект [Текст] / І. В. Скавронська // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 356-368.
 2. Скавронская, И. В. Асимметрия экономических интересов ЕС [Текст] / И. В. Скавронская. – Saarbrucken : LAP LAMBERT, 2015. – 328 с.
 3. Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 480 с.
 4. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Скавронська, І. В. Управління збутовою діяльністю туроператора [Текст] / І. В. Скавронська // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 127-164.
 2. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.
 

Сохацька Олена Миколаївна

Опубліковано: 11 листопада 2011

Sohatska

Кафедра міжнародного менеджменту і маркетингу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри міжнародного бізнесу і маркетингу

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сохацька, Олена Миколаївна Ф'ючерсні ринки : глобальні тенденції та становлення в Україні [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.05.10 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олена Миколаївна Сохацька.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 478 с.
 2. Сохацька, Олена Миколаївна Ф'ючерсні ринки : глобальні тенденції та становлення в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.05.10 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олена Миколаївна Сохацька. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 37 с.
 3. Сохацька, Олена Миколаївна Становлення та функціонування товарних бірж(на прикладі України та країн СНД) [Текст] : дис...канд. екон. наук: 08.00.01 – політична економія / Сохацька Олена Миколаївна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1993. - 144 с.
 4. Сохацька, Олена Миколаївна Становлення та функціонування товарних бірж(на прикладі України та країн СНД) [Текст] : автореф.дис...канд екон.наук: 08.00.01 / Сохацька Олена Миколаївна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1993. - 24 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Данильченко, М. Концепція управління вартістю як основа формування стратегії підприємства / М. Данильченко, О. Сохацька // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2007. – № 8. – С. 12-17.
 2. Сохацька, О. Використання реальних опціонів у корпоративному управлінні / Олена Сохацька, Наталя Расевич // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2005. - Вип. 14. - С. 13-16.
 3. Сохацька, О. Вирішення проблем корпоративного управління шляхом застосування технологій фінансового інжинірингу / Олена Сохацька, Ольга Пробоїв // Світ фінансів. – 2005. – № 3-4. – С. 122-130.
 4. Сохацька, О. Деривативи на погоду як інвестиційні фінансові інструменти страхування втрат від природних катаклізмів / Олена Сохацька, Наталія Стрельбіцька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-1. – С. 224-234.
 5. Сохацька, О. Міжнародний фінансовий ринок - детонатор чи індикатор світової економічної кризи? / Олена Сохацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 100-104.
 6. Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України / А. Крисоватий, Є. Савельєв, В. Адамик [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 191-214.
 7. Сохацька, О. М. Інтеграція BALANCED SCORECARD в систему управління вартістю організації [Електронний ресурс] / О. М. Сохацька, Г. Й. Островська.
 8. Сохацька, О. Новий порядок на світовому фінансовому ринку: післякризові проекти і реалії / Олена Сохацька // Журнал європейської економіки. – 2010. – № 1. – С. 93-107.
 9. Сохацька, О. Нові підходи до класифікації інструментів міжнародних строкових фінансових ринків / О. Сохацька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 5-2. – С. 11-21.
 10. Сохацька, О. Перспективи використання енергетичних деривативів підприємствами нафтопереробної галузі України [Електронний ресурс] / О. М. Сохацька, Н. Є Стрельбіцька // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 429-436.
 11. Сохацька, О. Перспективи міждержавного регулювання податкових гаваней в умовах формування нового світового економічного порядку / Олена Сохацька, Ірина Морква // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 12. – С. 90-97.
 12. Сохацька, О. Підвищення ефективності управління проектами через впровадження автоматизованих систем / О. Сохацька, Н. Расевич // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 3. – С. 120-129.
 13. Сохацька, О. Підготовка фінансових інженерів: відповідь на виклики глобалізованих фінансових ринків / О. Сохацька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/2. – С. 26-32.
 14. Сохацька, О. Фінансовий шторм на світовому ринку цінних паперів 2007-2008 років: причини та наслідки / Олена Сохацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 193-200.
 15. Сохацька, О. Формування нової парадигми корпоративного управління в глобальному середовищі / О. Сохацька // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 3. – С. 24-40.
 16. Сохацька, О. Фрактальна розмірність міжнародних ф'ючерсних ринків як характеристика їх економічної природи / О. Сохацька // Журнал європейської економіки. – 2004. – № 3. – С. 290-320.
 17. Сохацька О. М. Глобальні дисбаланси у світовій економіці: основні ідеї та гіпотези [Електронний ресурс] / О. М. Сохацька, О. М. Войтенко // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2010. – Вип. 43. – С. 202-212.
 18. Сохацька, О. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі / Олена Сохацька, Людмила Гаврилюк-Єнсен, // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2. – С. 217-224.
 19. Сохацька, О. Технічний аналіз біржових цін та курсів на сучасних фінансових ринках / О. Сохацька // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 26-30.
 20. Сохацька, О. Сучасні тенденції розвитку світових ф”ючерсних ринків: уроки для України / Олена Сохацька // Журнал Європейської економіки. – 2002. – № 2. – С. 212-227.
 21. Сохацька, О. Монетизація соціальних медіа у глобальному інформаційному просторі / Олена Сохацька, Тарас Олексин // Журнал європейської економіки. – 2012. – № 1, т. 11. – С. 104-114.
 22. Сохацька, О. Біржова спекуляція: ретроспективний аналіз наукової думки / Олена Сохацька // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 127-134.
 23. Сохацька, О. М. Аналіз основних тенденцій розвитку інтеграційних процесів підприємств аграрної сфери і переробних галузей / О. М. Сохацька, А. А. Шевченко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 103-106.
 24. Сохацька, О. М. Строкові контракти з валютою / О. М. Сохацька // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 258-265.
 25. Юрій, С. Становлення і розвиток українського ринку цінних паперів та його інтеграція до світового (аналітична записка за матеріалами Тринадцятої міжнародної наукової конференції, Анталія-2008) / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Алла Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 165-181.
 26. Сохацька, О. Економічна сутність біржової спекуляції [Електронний ресурс] / Олена Сохацька // Банківська справа. – 2001. – № 6. – С. 14-20.
 27. Сохацька, О. Інноваційні технології управління фінансовими ризиками [Електронний ресурс] / Олена Сохацька.
 28. Сохацька, О. Моделювання кредитного ризику в контексті здійснення операцій з кредитними деривативами [Електронний ресурс] / Олена Сохацька, Тарас Патряк // Світ фінансів. – 2010. – № 2. – С. 87-93.
 29. Сохацька, О. Нова парадигма маркетингу в інформаційній економіці / Олена Сохацька, Тетяна Курант // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 113-120.
 30. Сохацька, О. Похідні фінансові інструменти хеджування портфеля цінних паперів на європейських фондових ринках / Олена Сохацька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - Тернопіль, 2001. - Вип. 18, ч. 2. - С. 120-126.
 31. Сохацька, О. Ф’ючерсний контракт як інструмент інвестиційного менеджменту [Електронний ресурс] / Олена Сохацька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – Спец. вип. 5. – С. 21-28.
 32. Сохацька, О. Процедура поставки за ф'ючерсними та опціонними контрактами на зарубіжних біржових ринках / Олена Сохацька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 213-222.
 33. Сохацька, О. Інвестиційні аспекти економічної інтеграції / Олена Сохацька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 259-263.
 34. Сохацька, О. Засади функціонування та особливості маркетингової комунікативної політики компаній мережевого маркетингу / Олена Сохацька, Тарас Демкура // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 100-110.
 35. Сохацька, О. М. Економічна неозалежність: логіка сучасних модифікацій і пошук адекватних відповідей на нові глобальні виклики / О. М. Сохацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 221-222. – Рец. на кн. : Резнікова Н. В. Глобальна економічна залежність : сучасна парадигма та детермінанти модифікації : монографія / Н. В. Резнікова. – 2013.
 36. Сохацька, О. Криптовалюти: засіб платежу чи інвестиційний інструмент? [Електронний ресурс] / Олена Сохацька, Тетяна Курант // Перші наукові читання пам’яті С. І. Юрія :зб. наук. праць [м. Тернопіль, 26 листоп. 2015 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 42-46.
 37. Сохацька, О. Інвестиційна діяльність пенсійних фондів у глобальній економіці: посткризові корекції / Олена Сохацька, Ярослава Мудра-Рудик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 337-347.
 38. Сохацька О. М. Стратегічне маркетингове управління / О. М. Сохацька, Н. З. Лагоцька // Журнал європейської економіки. – 2013. – № 1, т. 12. – С. 120-123.
 39. Sokhatska, O. Directions of cluster systems adaptation developed countries production organization to new challenges of Ukrainian economic evolvement [Electronic resource] / Olena Sokhatska, Yevheniy Kurylyak.
 40. Сохацкая, Е. Тенденции развития кластерных форм организации производства [Электронный ресурс] / Елена Сохацкая, Евгений Куриляк.
 41. Сохацька, О. Деривативи на електроенергію: особливості специфікації контрактів європейських енергетичних бірж [Електронний ресурс] / Олена Сохацька, Наталія Полікевич // Світ фінансів. – 2015. – № 3. – С. 49-61.
 42. Кластери у світовій та європейській економіці / Андрій Крисоватий, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2013. - Вип. 4. - С. 131-142.
 43. Сохацька, О. М. Сучасні тенденції на світовому ринку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії / О. М. Сохацька, Н. Є. Стрельбіцька // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит : общегосуд. науч.-производ. и информац. журнал. – Харьков, 2011.
 44. Sokhatska, О. М. Сredit derivatives: prospects of usage in the formation of a new global financial order  / O. M. Sokhatska, Iryna Morkva // Banks and Banks Systems. – 2010. – Вип. 4. – С. 102-107.
 45. Сохацька, О. М. Напрями посткризового реформування систем пенсійного забезпечення в глобальній економіці / О. М. Сохацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 5-2.
 46. Сохацька, О. М. Трансакційні витрати комунікаційного середовища хлібопекарських підприємств / О. М. Сохацька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – Т. 2. – С. 88-95.
 47. Sokhatska, О. М. New Approaches to Measuring Information Society and Digital Divide Dynamics between the EU Member-States / O. M. Sokhatska // Nauka I Studia (Polska). Economics. – Premysl, 2010. – № 5 (29). – P. 5-16.
 48. Sokhatska, О. М.  Adaptation of the Experience of Cluster Production Systems in Developed Nations to the New Challenges of Economic Evolvement in Ukraine / O. M. Sokhatska // Regional development, entrepreneurship and local production systems. Project N 295050 “Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond)” (FOLPSEC). Faculty of Economics Matej Bel University in Banská Bystrica. – 2015. – С. 112-119.
 49. Сохацька, О. М. ETF-інноваційний фінансовий інструмент світового ринку капіталів [Електронний ресурс] / О. М. Сохацька, Н. Є. Стрельбіцька // Вісник Української академії банківської справи. – Суми, 2012. – № 2. – С. 12-21.
 50. Сохацька, О. Підвищена волатильність біржових цін на енергетичні ресурси як ілюстрація нових реалій розвитку світової економіки у другій декаді ХХІ століття / Олена Сохацька // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 1. – С. 7-20.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сохацька, О. М.Міжнародний ринок послуг в умовах транснаціоналізації економіки [Текст] : монографія / О. М. Сохацька, Ю. В. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 279 с. – Із змісту : Сохацька, О. М. – С. 140–148.
 2. Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 480 с.
 3. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
 4. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 5. Структурні реформи економіки : світовий досвід, інститути, стратегії для України [Текст] : монографія / Б. М. Андрушків, О. І. Амоша, С. С. Аптекар [та ін.] ; наук. ред. В. І. Ляшенко, Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.
 6. Сохацька, О. М. Ф'ючерсні ринки [Текст] : монографія / О. М. Сохацька. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 408 с.
 7. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 8. Куриляк, Є. Ю. Напрями формування інноваційних регіональних кластерів : зарубіжний досвід та Україна [Текст] / Є. Ю. Куриляк, О. М. Сохацька // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 260-268.
 9. Бригадир, В. О. Соціально-економічна стратифікація країн Європейського Союзу : регіональний аспект [Текст] / В. О. Бригадир, О. М. Сохацька // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 129-142.
 10. Полікевич, Н. І. Інфраструктурні новації на регіональних енергетичних ринках Європи [Текст] / Н. І. Полікевич, О. М. Сохацька // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 158-170.
 11. Курант, Т. І. Регіони в процесах формування глобальних логістичних утворень [Текст] / Т. І. Курант, О. М. Сохацька // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 171-186.
 12. Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації [Текст] : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька [та ін.] ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 416 с.
 13. Сохацька, О. М. Особливості сучасного етапу формування нової парадигми маркетингу у глобальній економіці [Текст] / О. М. Сохацька, Т. І. Курант // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 28-40.
 14. Сохацька, О. М. Класифікація нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії [Текст] / О. М. Сохацька // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 55-61.
 15. Сохацька, О. М. Критичний аналіз технологій виробництва енергії з альтернативних джерел [Текст] / О. М. Сохацька // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 62-79.
 16. Сохацька, О. М. Фінансові моделі розвитку галузі альтернативної енергетики [Текст] / О. М. Сохацька // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 94-106.
 17. Микитюк, М. В. Економічні виміри нового світового економічного порядку [Текст] / М. В. Микитюк, О. М. Сохацька // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 322-345.
 18. Сохацька, О. М. Фінансизація світової економіки [Текст] / О. М. Сохацька // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 215-227.
 19. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Сохацька, О. М. Біржова справа [Текст] : підручник / О. М. Сохацька. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – Тернопіль : Карт-бланш, 2008. – 632 с.
 2. Сохацька, О. М. Біржова справа [Текст] : Підручник / О. М. Сохацька. – Тернопіль : Карт - бланш, 2003. – 602 с.
 3. Сохацька, О. М. Інструменти фондового ринку : зарубіжний досвід та практика України [Текст] / О. М. Сохацька. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 45 с.
 4. Сохацька, О. М. Міжнародні ф'ючерсні ринки : теоретико-методологічні аспекти [Текст] / О. М. Сохацька. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 454 с.
 5. Сохацька, О. М. Ситуаційна вправа "Коли ризики не перешкода успішному бізнесу" [Текст] / О. М. Сохацька // Аналіз ділових ситуацій : зб. ситуац. впр. / С. І. Бай, Н. В. Батрин, О. А. Виноградов, Л. В. Гаврилюк-Єнсен. – К. : Ніка-Центр, 2009. – С. 297-311.
 6. Сохацька, О. М. Ситуаційна вправа "Фінансова криза" учнівського зошита" [Текст] / О. М. Сохацька // Аналіз ділових ситуацій : зб. ситуац. впр. / С. І. Бай, Н. В. Батрин, О. А. Виноградов, Л. В. Гаврилюк-Єнсен. – К. : Ніка-Центр, 2009. – С. 312-337.
 7. Сохацька, О. М. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сохацька, І. В. Роговська-Іщук, С. І. Вінницький. – К. : Кондор, 2014. – 358 с.
 8. Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сохацька, Л. В. Гаврилюк-Єнсен, В. М. Олейко [та ін.] ; за ред. О. М. Сохацької. – К. : Кондор, 2011. – 660 с.
 9. Біржова справа [Текст] : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко [та ін.] ; за наук. ред. О. М. Сохацької. - 3-тє вид., переробл., змін. та доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 655 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Європейська інтеграція і Україна : радикальні економічні реформи : аналіт. зап. [за підсумками Двадцятої міжнар. наук. конф., (13–27 вересня 2016 р., м. Бодрум, Туреччина)]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : аналіт. зап. [за підсумками дослідження держбюджетної науково- дослідної теми «Бенчмаркінг регіонального розвитку Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна» і Міжнар. наук. конф. «Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця», що відбулася у м. Будва – Чорногорія, 13-27 вересня 2017 р.)]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 43 с.
 

Сторінка 1 із 24