Ткач Уляна Володимирівна

Опубліковано: 07 червня 2016

1539847947 1476085640 14610646 1223774387687086 1986694369 nКафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ткач, Уляна Володимирівна Управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ткач Уляна Володимирівна ; Тернопільський Нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2015. - 198 с.
 2. Ткач, Уляна Володимирівна Управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ткач Уляна Володимирівна ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2015. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Ткач, Уляна Правове регулювання безпеки життєдіяльності в туристичній галузі України [Текст] / Уляна Ткач // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 24-25 берез. 2016 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, В. А. Валігура, О. М. Войтенко [та ін.] ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 195-196.
 2. Ткач У. В. Етапи прогнозування тенденцій розвитку підприємств хлібопекарської галузі з урахуванням інноваційного ризику / Уляна Володимирівна Ткач // Зб. тез ІV науково-практичній конференції [«Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки»]. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя. – 2014. – С. 86–87. 194.
 3. Ткач У. В. Основные етапы анализа состояния управление инновационными рисками на предприятиях пищевой промышленности / Уляна Владимировна Ткач // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. [«Стратегии и инструменты управления экономикой: инновационные аспекты»]. – CПб., 2014. 153.
 4. Ткач У. В. Основные методы снижения инновационного риска на предприятиях пищевой промышленности / Ульяна Владимировна Ткач // Труды Карагандинского государственного технического университета. – 2014. – № 2 (33). – С. 70–75.
 5. Ткач У. В. Прогнозування тенденцій розвитку хлібопекарських підприємств з урахуванням інноваційного ризику / Уляна Володимирівна Ткач // Економіка, фінанси і право. – 2014. – № 6. – С. 10–16.
 6. Ткач У. В. Система HACCP, як один із методів мінімізації ризиків у харчовій промисловості / Уляна Володимирівна Ткач // Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 130-річчю НУХТ «Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека». – К. : НУХТ, 2014. – С. 155–156.
 7. Ткач У. В. Удосконалення економічної діагностики схильності до інноваційного ризику на підприємствах хлібопекарської галузі / Уляна Володимирівна Ткач // Науковий вісник ХДУ. – 2014. – № 6. – С. 172–176.
 8. Ткач У. В. Формування стратегічних орієнтирів розвитку хлібопекарських підприємств в умовах їх схильності до інноваційного ризику / Уляна Володимирівна Ткач // Вісник Одеського національного університету. – 2014. – № 5.– С. 120–132.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Електронний ресурс] : кол. моногр. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за ред. В. Я. Брич, А. М. Тибіня. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 164 с.