Трілленберг Галина Іванівна

Опубліковано: 23 грудня 2011

trillenberg

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЯ:

 1. Трілленберг, Галина Іванівна Організаційно-економічний механізм формування і використання ресурсного потенціалу системи охорони здоров'я регіону (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Трілленберг Галина Іванівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Л., 2004. - 232 с.
 2. Трілленберг, Галина Іванівна Організаційно-економічний механізм формування і використання ресурсного потенціалу системи охорони здоров'я регіону (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Г.І. Трілленберг; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2004. — 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Куценко, В. Модернізація освіти в контексті розбудови інноваційної економіки та глобалізації / Віра Куценко, Галина Трілленберг // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2010.– Вип. 3.– С. 35-48.
 2. Куценко, В. Соціальна сфера: місце і роль у економічному зростанні економіки та подоланні економічних явищ / Віра Куценко, Галина Трілленберг // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2007.– Вип.5.– С. 223-228.
 3. Куценко, Віра Модернізація сфери торгівлі в контексті СОТ: зарубіжний досвід / Віра Куценко, Галина Трілленберг // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2009. –Вип.5.– С. 48-56.
 4. Куценко, Віра Розвиток ринку послуг в умовах глобалізації (питання методології та матодики) /Віра Куценко, Галина Трілленберг // Вісник Тернопільської академії народного господарства.–Тернопіль, 2005.– Вип. 5-1.– С. 25-34.
 5. Трілленберг, Г. Методичні засади розвитку ринку послуг сільського туризму - важливого чинника збереження трудового потенціалу / Г. Трілленберг // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2010.– Вип.15.– С. 16-18.
 6. Трілленберг, Г. Управління стратегії кадрового потенціалу суб'єктів господарювання у сфері послуг /Галина Трілленберг // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2006.– № 20.– С. 168-172.
 7. Трілленберг, Г. Шляхи вдосконалення та перспективи розвитку ресурсного потенціалу охорони здоров'я регіону /Г. Трілленберг //Вісник Тернопільської академії народного господарства.– 2005.– Вип. 1.– С. 135-144.
 8. Трілленберг, Г. Глобалізація економіки охорони здоров’я / Г. Трілленберг // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 13, ч. 2. - С. 64-67.
 9. Тріленберг, Г. Модернізація освіти як чинника людського капіталу у контексті розбудови "нової економіки" / Г. Тріленберг // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– 2005.– Вип. 4.– С. 97-107.
 10. Трілленберг, Галина Формування індустрії туризму - шлях до сталого розвитку / Галина Трілленберг // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. I. – С. 204-208.
 11. Трілленберг, Г. Управління міжнародним туризмом в період світової фінансової кризи: стан і перспективи [Електронний ресурс ] / Галина Трілленберг // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія.– Тернопіль, 2010.– № 2.
 12. Трілленберг, Галина Сільський туризм - важливий важіль економічного підйому депресивних територій / Галина Трілленберг // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2012.– Вип. 2: квіт.-черв.– С. 159-167.
 13. Куценко, В. Парадигма стратегії розвитку соціогуманітарної сфери в контексті глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] / В. Куценко, Г. І. Трілленберг // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 1. – С. 94-100.
 14. Трілленберг, Г. Напрямки вдосконалення розвитку сільського туризму в контексті зарубіжного досвіду / Галина Трілленберг // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 444-446.
 15. Куценко, В. Інноваційна освітня домінанта - головний елемент сталого соціально-економічного зростання в умовах глобалізації / Віра Куценко, Галина Трілленберг // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 76-85.
 16. Трілленберг, Галина Інноваційно-кластерний підхід до розвитку туризму України в умовах глобалізації / Галина Трілленберг // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 4 : груд. – С. 401-414.
 17. Трілленберг, Г. Ресурсна складова розвитку в'їзного туризму в Україні / Галина Трілленберг // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 274-291.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Куценко, В. І. Сфера охорони здоров'я: соціально-економічні та регіональні аспекти [Текст] / В. І. Куценко, Г. І. Трілленберг. – Монографія. – К. : НАНУ, 2005. – 366с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Трілленберг, В. Організація праці менеджера [Текст] / В. Трілленберг, Г. І. Трілленберг.– Тернопіль: [б. в.], 2002.– 79 с.
 2. Трілленберг, В. Організація ситуаційного аналізу з боку менеджера [Текст] / В. Трілленберг, Г. Трілленберг.– Тернопіль: Воля, 2005.– 104 с.
 3. Трілленберг, В. Організація ситуаційного аналізу з боку менеджера [Текст] / В. Трілленберг, Г. Трілленберг. – Тернопіль : Воля, 2004. – 104 с.