Турченко Ірина Василівна

Опубліковано: 20 березня 2013

turchenko i v

Кафедра iнформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Турченко, Ірина Василівна Методи підвищення ефективності обробки даних багатопараметричних сенсорів в розподілених комп'ютерних системах [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти /Ірина Василівна Турченко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 200 с.
 2. Турченко, Ірина Василівна Методи підвищення ефективності обробки даних багатопараметричних сенсорів в розподілених комп'ютерних системах [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти /Ірина Василівна Турченко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 20 с.

Статті:

 1. Турченко, И. В. Нейросетевые методы распознавания выходного сигнала мультисенсора [Електронний ресурс] / И. В. Турченко, В. В. Кочан, А. А. Саченко // Измерительная и вычислительная техника в технологических процессах. – Хмельницкий: ХНУ, 2011. – №2. – С. 137-144.
 

Ткачук Вадим Миколайович

Опубліковано: 21 січня 2013

tkachuk v mКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ткачук, В. Комунікативні аспекти перекладу [Електронний ресурс] / В. Ткачук // Вісник Сумського державного університету. Сер. Філологічні науки. – 2008. – № 2. – С. 187-192.
 2. Ткачук, В. М. Комунікативні аспекти перекладу /В. М. Ткачук //Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 7-8 квіт. 2011р.] /редкол. : Н. С. Лиса, Т. В. Юрчишин, Ю. О. Семенчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 379-384.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Категорія суб'єктивної модальності : Монографія / Вадим Миколайович Ткачук ; Наук.ред., передмова А.П. Загнітко . – Тернопіль : Підручники & посібники, 2003 . – 240 с.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Числівник в англійській мові : навчальний посібник / Вадим Миколайович Ткачук, Галина Василівна Чумак . – Тернопіль : Видавництво Тернопільского національного педагогічного университету ім. В.Гнатюка, 2007 . – 34 с.
 

Тимош Ігор Максимович

Опубліковано: 28 листопада 2011

tymosh

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Тимош, І. Аналіз ролі матеріальних стимулів в системі мотивації персоналу підприємства / Ігор Тимош // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 363-366.
 2. Тимош, І. М. Організаційні основи й актуальні проблеми соціального захисту / І. М. Тимош // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. гос-ва. – 2000. – № 4. – С. 271-274.
 3. Тимош, І. М. Організаційно-методичний механізм запобігання банкрутства підприємства [Електронний ресурс] / І. М. Тимош.
 4. Тимош, І. Оптимізація грошових потоків у системі підприємницької діяльності / Ігор Тимош // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(19). – С. 244-246.
 5. Тимош, І. Сучасний стан та проблеми реформування оплати праці / І. Тимош // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 12. – С. 84-87.
 6. Тимош, І. Обгрунтування господарських рішень у системі реальних інвестицій / Ігор Тимош // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 289-292.
 7. Тимош, І. Аналіз та оцінка економічних ризиків при прийнятті господарських рішень / Ігор Тимош // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 3. – С. 75-77.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Тимош, І. М. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / І. М. Тимош. – Тернопіль : Астон, 2001. – 347 с.
 2. Тимош, І. М. Основи фізіології та психології праці [Текст] : навч. посіб. / І. М. Тимош. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 168 с.