Хома Надія Григорівна

Опубліковано: 18 березня 2013

homa n g

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Хома Надія Григорівна Аналітичні методи відшукання періодичних розв’язків гіперболічних рівнянь другого порядку [Текст] : дис... канд. фіз.- мат. наук: 01.01.02 / Хома Надія Григорівна ; Тернопільський держ. педагогічний ін-т. - Тернопіль, 1996. - 119 с.
 2. Хома Надія Григорівна Аналітичні методи відшукання періодичних розв’язків гіперболічних рівнянь другого порядку [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук: 01.01.02 / Хома Надія Григорівна ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Львів, 1996. - 18 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Габрусєв, В. Ю. Інформаційна система управління навчальним процесом [Електронний ресурс] / В. Ю. Габрусєв, Н. Г. Хома.
 2. Самойленко, А. М. Властивостi 2π-перiодичного розв’язку крайової задачi [Електронний ресурс] / А. М. Самойленко, Н. Г. Хома, С. Г. Хома-Могильська // Доповіді НАН України. – 2010. – № 10. – С.18-21.
 3. Муравський, В. Ефективність інформаційних систем управління персоналом підприємств / Василь Муравський, Надія Хома // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 71-76.
 4. Хома, Н. Г. Про властивість розв’язків однієї крайової задачі / Н. Г. Хома, Л. Г. Хома // Доповіді НАН України. – 1994. – № 3. – С. 38-40.
 5. Хома, Н. Г. Розв’язність однієї крайової задачі / Н. Г. Хома // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. научных трудов. – К. : Изд–во Ин–та математики НАН Украины, 1994. – С. 195-196.
 6. Хома, Н. Г. Періодичні розв’язки квазілінійних гіперболічних рівнянь другого порядку / Н. Г. Хома, Ю. О. Митрополь­ський // Український математичний журнал. – 1995. – Т. 47, № 10. – С. 1370-1373.
 7. Хома, Н. Г. Існування гладкого розв’язку однієї крайової задачі / Н .Г. Хома // Український математичний журнал. – 1995. – Т. 47, № 12. – С. 1717-1719.
 8. Хома, Н. Г. Тривіальні розв’язки однорідної крайової періодичної задачі / Н. Г. Хома, Я. Б. Петрівський, Л. Г. Хома // Волинський матема­тичний вісник. – 1995. – Вип. 2. – С. 179-180.
 9. Хома, Н. Г. Простори розв’язків однієї крайової задачі / Н .Г. Хома // Доповіді НАН України. – 1996. – № 1. – С. 30-32.
 10. Хома, Н. Г. Узагальнені періодичні розв’язки квазілінійних рівнянь / Н. Г. Хома, Л. Г. Хома // Український математичний журнал. – 1996. – Т. 48, № 3. – С. 406-411.
 11. Хома, Г. П. Про один метод відшукання розв’язку крайової періодич­ної задачі / Г. П. Хома, Н. Г. Хома, П. В. Цинайко // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. научн. трудов. – К. : Изд–во Ин–та математики НАН Украины, 1996. – С. 264-265.
 12. Хома, Н. Г. Лінійна крайова періодична задача для неоднорідного рівняння коливання струни / Н. Г. Хома, П. В. Цинайко // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. научн. трудов. – К. : Изд–во Ин–та математики НАН Украины, 1996. – С. 266-267.
 13. Хома, Н. Г. Існування просторів Вейводи-Штедри / Н. Г. Хома, Л. Г. Хома, А. О. Ботюк // Украинский математический журнал. – 1997. – Т. 49, № 2. – С. 302-308.
 14. Хома, Н. Г. Двоякоперіодичні розв’язки задачі Гурса / Н. Г. Хома, О. А. Голуб // Нелинейные проблемы дифференциальных уравнений и математической физики : сб. науч­н. трудов. – К. : Изд–во Ин–та мате­матики НАН Украины, 1997. – С. 266-271.
 15. Хома, Н. Г. Розв’язок крайової періодичної задачі / Н. Г. Хома, А. Я. Семчук // Волинський математичний вісник. – 1997. – Вип. 4. – С. 199-201.
 16. Хома, Н. Г. Гладкий розв’язок однієї крайової задачі / Н. Г. Хома, П. В. Цинайко // Украинский математический журнал. – 1997. – Т. 49, № 12. – С. 1712-1717.
 17. Хома, Н. Г. До проблеми розв’язання однієї крайової задачі / Н. Г. Хома, Л. Г. Хома // Сучасні проблеми математики : зб. наук. праць. –К. : В–во Ін–ту математики НАН Укра­їни, 1998. – Ч. 3. – С. 171-173.
 18. Митропольський, Ю. А. Условие разрешимости квазилинейных краевых периодических задач для гиперболического уравнения второго порядка / Ю. А. Митропольский, Г. П. Хома, Н. Г. Хома // Украинский математический журнал. – 1998. – Т. 50, № 6. – С. 818-821.
 19. Хома, Н. Г. Лінійна крайова періодична задача для гіперболічного рівняння другого порядку / Н. Г. Хома // Український математичний журнал. – 1998. – Т. 50, № 11. – С. 1537-1544.
 20. Хома, Н. Г. Лінійна крайова періодична задача для гіперболічного рівняння другого порядку. Квазілінійна задача / Н. Г. Хома,  // Український математичний журнал. – 1998. – Т. 50, № 12. – С. 1680-1685.
 21. Хома, Н. Г. Лінійна крайова періодична задача для гіперболічного рівняння другого порядку / Н. Г. Хома, Л. Г. Хома // Український математичний журнал. – 1999. – Т. 51, № 2. – С. 281-284.
 22. Хома, Н. Г. Про один точний розв’язок крайової задачі / Н. Г. Хома, Б. П. Петрівський, Я. Б. Петрівський // Український математичний журнал. – 1999. – Т. 51, № 8. – С. 1141-1142.
 23. Митропольский, Ю. А. О некоторых свойствах оператора Вейводы–Штедры / Ю. А. Митропольский, Г. П. Хома, Н. Г. Хома // Доповіді НАН України. – 1999. – № 5. – С. 45-49.
 24. Хома, Н. Г. Двоточкова задача для гіперболічного рівняння другого порядку / Н. Г. Хома, Л. Г. Хома // Доповіді НАН України. – 1999. – № 7. – С. 38-41.
 25. Хома, Н. Г. Узагальнені розв’язки квазілінійних інтегро–диференціальних рівнянь другого порядку / Н. Г. Хома, Б. П. Петрівський, Я. Б. Петрівський // Волинський математич­ний вісник. – 1999. – Вип. 6. – С. 171-173.
 26. Хома, Г. П. Лінійна крайова періодична задача для гіперболічного рівняння другого порядку / Г. П. Хома, Л. Г. Хома, Н. Г. Хома // Крайові задачі для дифе­рен­ціальних рівнянь : зб. наук. праць. – К. : В-во Інсти­туту математи­ки НАН України, 1999. – Вип. 4. – С. 175-188.
 27. Хома, Н. Г. Класичний розв’язок однієї задачі Діріхле / Н. Г. Хома, Л. Г. Хома, П. В. Цинайко // Доповіді НАН України. – 2000. – № 9. – С. 41-44.
 28. Самойленко, А. М. Окремий випадок існування 2п–періодичних розв'язків крайових задач для гіперболічного рівняння другого порядку / А. М. Самойленко, Н. Г. Хома, С. Г. Хома–Могильська // Доповіді НАН України. – 2012. – № 2. – С. 35-41.
 29. Хома, Н. Г. Умови існування 2π-періодичного гладкого розв’язку квазілінійного рівняння гіперболічного типу / Н. Г. Хома, С. Г. Хома–Могильська, Л. Г. Хохлова // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. - 2016. - № 1. - С. 257-264.
 30. Хома, Г. П. Т-періодичні розв’язки гіперболічних рівнянь другого порядку / Н. Г. Хома, Г. П. Хома, С. Г. Хома–Могильська // Наукові дослідження та їх практичне застосуван­ня. Сучасний стан та шляхи розвитку ‘2014. – Иваново Маркова AD, 2014. – Вып. 3 (36), т. 27. – С. 85-89.
 31. Муравський, В. В. Ризики автоматизації бухгалтерського обліку / В. В. Муравський, Н. Г. Хома // Проблеми і перспективи економіки та управління : наук. журнал. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – № 1 (1). – С. 185-190.
 32. Хома, Н. Наближене розв’язування деяких крайових задач в математичних моделях природознавства [Електронний ресурс] / Надія Хома, Світлана Хома-Могильська // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки. – Львів, 2009. – С. 309-311.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Хома-Могильська, С. Г. Моделі соціальних процесів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Г. Хома-Могильська, Н. Г. Хома. - Тернопіль : ТАЙП, 2016. - 131 с.
 2. Буяк, Л. М.   Працюємо з базами даних в середовищі Microsoft Office : теоретичні аспекти та приклади розв’язування задач [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. М. Буяк, А. Я. Мушак, Н. Г. Хома. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 81 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Хома Н.Г., Хома-Могильська С.Г. Електронні таблиці Microsoft Ехсеl: Лабораторний практикум. – Тернопіль: СМП "Тайп", 2010. – 95 с.
 2. Боднар Д.І., Дмитришин М.І., Дмитришин Р.І., Телейко А.Б., Хома Н.Г. Текстовий редактор Microsoft Word: Лабораторний практикум. – Тернопіль: СМП "Тайп", 2000. – 47 с.
 3. Хома Н.Г., Хома-Могильська С.Г. Система керування базами даних Microsoft Access: Лабораторний практикум. – Тернопіль: СМП "Тайп", 2010. – 75 с.
 4. Хома Н.Г., Хома-Могильська С.Г. Фінансові обчислення (переклад з російської). – Тернопіль: СМП "Тайп", 2010. – 62 с.
 5. Бубняк М.М., Хома Н.Г., Цебрій Л.М. Microsoft Ассеss 2000. – Тернопіль: СМП "Тайп", 2003.– 36 с.
 6. Цебрій Л.М., Цебрій О.Р., Боднар І.В., Бубняк М.М., Хома Н.Г. Графіка в Excel.– Тернопіль: СМП "Тайп", 2003. – 51 с.
 7. Практикум з інформатики : системи керування базами данних [Електронний ресурс] / уклад. В. В. Муравський, Н. Г. Хома, С. Г. Хома-Могильська. - Тернопіль : Тайп, 2016. - 84 с.