Харів Петро Степанович

Опубліковано: 28 листопада 2011

khariv

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

СТАТТІ:

 1. Харів, П. Поборник економічної свободи - провісник ринку [Електронний ресурс] / Петро Харів // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2003. – № 10. – С. 308-317.
 2. Харів, П. С. Науково-технічна творчість як інструмент підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства / П. С. Харів, А. П. Колесніков // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 5. – С. 91-96.
 3. Харів, П. С. Оцінка рівня інноваційно-технологічного розвитку регіонів в період економічної нестабільності / П. С. Харів, С. В. Казмірчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 18. – С. 23-28.
 4. Харів, П. С. Визначення оптимальних меж застосування АСУ / П. С. Харів, Р. С. Чорний // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 99-104.
 5. Харів, П. С. Аналіз впливу оновлення продукції на ефективність виробництва / П. С. Харів, О. М. Собко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 164-169.
 6. Харів, П. Аналіз впливу наукоємності на підвищення ефективності виробництва / П. Харів, Н. Шпак, О. Собко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 55-61.
 7. Харів, П. Аналіз факторів впливу на активність інноваційної діяльності підприємств регіону / П. Харів, В. Кирич, О. Собко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 222-225.
 8. Монастирський, Г. П. Аналіз ефективності інноваційних проектів та їх фінансове забезпечення / Г. П. Монастирський, П. С. Харів, Ю. С. Довнар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 266-269.
 9. Харів, П. С. Управління процесом реалізації інноваційної стратегії на підприємстві [Електронний ресурс] / П. С. Харів, Р. С. Чорний.
 10. Харів, П. Активізація інноваційної діяльності підприємницьких структур та ефективність виробництва / Петро Харів, Ольга Собко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 32-37.
 11. Харів, П. С. Аналіз стану інноваційного розвитку промислових підприємств та шляхи його стимулювання / Петро Степанович Харів, Петро Петрович Микитюк // Економічний аналіз. – 2014. – № 2, т. 16. – С. 187-196.
 12. Казмірчук, С. Аналіз стану розвитку інноваційних процесів у промисловості України / Світлана Казмірчук, Петро Харів // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 41-44.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Харів, П. С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів [Текст]: монографія /П. С. Харів.– Тернопіль: Економічна думка, 2003.– 233 с.
 2. Управління підготовкою виробництва нової продукції на підприємстві [Текст] : монографія / Б. Андрушків, Н. Кирич, П. Колесніков [та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – 204 с.
 3. Федорович, П. П. Моделювання розвитку венчурного бізнесу [Текст] : монографія / П. П. Федорович, П. С. Харів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 208 с.
 4. Інноваційний розвиток промислових підприємств в контексті підвищення ефективності їх діяльності [Текст] : монографія / за наук. ред. П. С. Харіва, Р. С. Чорного. - Нововолинськ : Бізнес Інтернет Центр, 2015. - 393 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Харів П.С., Карачка А.Ф. Економіка промислового підприємства. Навч. посібник – Тернопіль, 2005. – 192 с.
 2. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 3. Харів, П. С. Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств регіону [Текст] / П. С. Харів, О. М. Собко. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 180 с.
 4. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / І. М. Бойчик, П. С. Харів, М. І. Хопчан, Ю. В. Піча. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К., Львів : Каравела, Новий світ, 2000. – 298 с.
 5. Харів, П. С. Економіка підприємства : Збірник задач і тестів [Текст] : навч. посіб. / П. С. Харів. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Знання, 2006. – 301 с. – (Вища освіта ХХ1 ст.).
 6. Харів, П. С. Економіка підприємства : Збірник задач і тестів [Текст] : навч. посіб. / П. С. Харів. – 3-тє вид. – К. : Знання, 2008. – 357 с. – (Вища освіта ХХ1 ст.).
 7. Харів, П. С. Економіка підприємства. Збірник задач і тестів [Текст] : навч. посіб. / П. С. Харів. – К. : Знання-Прес, 2001. – 301 с. – (Вища освіта ХХ1 ст.).
 8. Харів, П. Економіка підприємства: збірник задач [Текст] : Навч. посіб. / П. Харів, М. Остап'юк, Н. Яцишин. – Тернопіль : ПРІНТ-ОФІС, 2007. – 136 с.
 9. Харів, П. С. Збірник задач і тестів з економіки, організації і планування діяльності промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. С. Харів, О. М. Собко, О. П. Вашків ; за ред. П. С. Харіва. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – 256 с.
 10. Організація і планування виробництва: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / М. І. Хопчан, П. С. Харів, І. М. Бойчик, О. Я. Лотиш. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – 193 с.
 11. Харів, П. С. Практикум з економіки і організації діяльності підприємств [Текст] / П. С. Харів, О. П. Вашків, О. М. Собко. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 324 с.