Хомин Петро Якимович

Опубліковано: 13 грудня 2011

homyn

Кафедра обліку у бюджетній та соціальній сфері

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

СТАТТІ:

 1. Хомин, П. Адитивний та процедурний підходи та еклектика їх тлумачення за теорією бухгалтерського обліку / П. Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 7. – С. 22-28.
 2. Хомин, П. Я. Амортизація: економічний зміст та методика відображення / П. Я. Хомин, І. М. Пиріг // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 22-30.
 3. Хомин, П. Баланс - елемент методу бухгалтерського обліку чи форма звітності / П. Хомин // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 2. – С. 76-84.
 4. Хомин, П. Використання звітності в аграрних економічних дослідженнях / П. Хомин, М. Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. –Тернопіль, 2004. – № 17. – С.183-188.
 5. Хомин, П. Відмінності фінансового й податкового обліку основних засобів як наслідок неузгодженості звітності / П. Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 9. – С. 24-32.
 6. Хомин, П. Галузевий облік / П. Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 8. – С. 30-34.
 7. Хомин, П. Звітність про соціально-економічний розвиток у контексті міфів і реалій / П. Хомин, Я. Бакушевич, М. Палюх // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – № 20. – С. 223-228.
 8. Хомин, П. Я. Калькуляція продукції: теорія і практика / П. Я. Хомин // Інноваційна економіка. – 2007. – № 3. – С. 68-75.
 9. Палюх, М. Контролінг як складова підготовки менеджерів зі стратегічного управління / М. Палюх, П. Хомин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – № 21. – С. 226-229.
 10. Хомин, П. Я. Концепція відтворювального процесу академіка І. І.Лукінова як наукова основа подолання кризи в АПК / П. Я. Хомин // Економіка АПК. – 2007. – № 10. – С.86-89.
 11. Хомин, П. Методологічні засади формування звітності сільськогосподарських підприємств в умовах ринку / Петро Хомин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 6 – С. 210-212.
 12. Хомин, П. Податковий облік як основа звітності про фіскальні платежі: pro і соntra / П. Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 12. – С. 42-47.
 13. Хомин, П. Примітки до річної фінансової звітності: недоліки змісту в контексті П(С)БО / П. Хомин // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2005. – № 21. – С. 14-19.
 14. Хомин, П. Роль наукового дослідження у підготовці фахівців економічного напрямку / П. Хомин, М. Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – № 22. – С. 57-62.
 15. Хомин, П. Теоретичні засади бухгалтерського обліку та паралогізми їх трактування / П. Хомин, М. Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – № 19. – С. 212-215.
 16. Хомин, П. Двоїстість операції та їх подвійний запас та їх подвійний запис : витоки й тлумачення / П. Хомин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 111-121.
 17. Хомин, П. Дефініції «амортизація» і «знос» основних засобів у контексті плану рахунків бухгалтерського обліку / П. Хомин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007 . – Вип. 2. – С. 104-112.
 18. Хомин, П. Кризовий стан аграрного сектору України як наслідок його асиметрії / П. Хомин, М. Палюх // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007 . – Вип. 5. – С. 278-284.
 19. Хомин, П. «Подвійна троїстість» – як камінь спотикання в теорії бухобліку [Електронний ресурс] / П. Хомин // Науковий вісник Волинського національного економічного університету ім. Л. Українки. – 2010.– № 5. – С. 152-157.
 20. Хомин, П. Теорія бухгалтерського обліку ? QUI PRO QUI ! [Електронний ресурс] / П. Хомин, М. Палюх // Інноваційна економіка.
 21. Хомин, П. Земельні відносини в контексті загальноекономічних ринкових взаємовідносин [Електронний ресурс] / П. Хомин // Аграрна економіка. – 2009 . – № 3-4, т. II.
 22. Хомин, П. Податковий і фінансовий облік на тлі синкретизму плану рахунків / П. Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 8. – С. 12-19.
 23. Хомин, П. Податковий облік як результат амбівалентності облікової теорії / Петро Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 5. – С. 20-27.
 24. Хомин, П. Я. Дидактика у вивченні облікових дисциплін / П. Я. Хомин //Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] /редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 30-35.
 25. Хомин, П. Я. Неекономічність обліку і контролю – домінанта часу? [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин.
 26. Хомин, П. Я. Необхідність узгодження методології бухгалтерського обліку й фінансової звітності [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 7. – С. 153-156.
 27. Хомин, П. Я. План рахунків – алфавіт бухгалтера [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин.
 28. Хомин, П. Податковий і фінансовий облік: проблеми взаємозв’язку / Петро Хомин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2001. - Вип. 12. - С. 96-100.
 29. Хомин, П. Реінкарнація капіталу як першооснова подвійного обліку господарських операцій звітності [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Сер. Економічні науки. – 2008. – № 7. – С. 214-217.
 30. Хомин, П. Я. Узгодження методологій бухгалтерського обліку та фінансової звітності[Електронний ресурс] / П. Я. Хомин // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 15. – С. 112-116.
 31. Хомин, П. Я. Формування компетентних бухгалтерів і аудиторів потребує професійної спрямованості інформаційного забезпечення навчального процесу [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин, М. С. Палюх.
 32. Хомин, П. Я. Ефективність бухгалтерського обліку: системний аспект [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин, З. І. Кривий // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнічного університету. – 2010.– № 11. – С. 26-29.
 33. Хомин, П. Кооперація як вирішальний напрям подолання кризового стану в сільському господарстві / П. Хомин // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 190-201.
 34. Палюх, М. С. Звітність як інформаційна система забезпечення розвитку агровиробництва: проблема повноти й достовірності [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнічного університетту (економічні науки). – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія „Люкс”, 2013. – № 2 (22), т. 1. – С. 301-310.
 35. Палюх, М. С. Пермутації й модифікації в теорії бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Економічні науки : зб. наук. праць. – Кам'янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2014. – Вип. 22, т. 2. – С. 262-269.
 36. Палюх, М. С. Криза теорії обліку як наслідок підміни її проблематики [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк : ЛНТУ, 2014. – Вип. 1 (41), ч. 2. – С. 390-396.
 37. Палюх, М. С. Теорія бухгалтерського обліку чи паралогізми дефініцій? [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Вип. 28, ч. І. – С. 3-9.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Хомин, П. Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку [Текст]: монографія /П. Я. Хомин.– Тернопіль: Економічна думка, 2004.– 288 с.
 2. Хомин, П. Я. Облік витрат і закриття рахунків у системі забезпечення звітності сільськогогосподарських підприємств [Текст] : монографія / П. Я. Хомин, Г. П. Журавель. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – 185 с.
 3. Хомин, П. Я. Парадигма й контроверзи бухгалтерського обліку та звітності (спроба консеквентного аналізу) [Текст] : монографія / П. Я. Хомин, Г. П. Журавель. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 299 с.
 4. Матвіїв, М. Я. Спрощена форма обліку на малих підприємствах за стандартами [Текст] : монографія / М. Я. Матвіїв, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Поліграфіст, 2001. – 176 с.
 5. Рудницький, В. С. Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень [Текст] / В. С. Рудницький, Р. Ф. Бруханський, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2004. – 304 с.
 6. Журавель, Г. П. Теорії бухгалтерського обліку : студії [Текст] : монографія / Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 400 с.
 7. Амбівалентність і мімікрія облікової теорії [Текст] : монографія / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, В. М. Олійничук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 474 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Хомин, П. Я. Облік та аналіз діяльності фермерського господарства / П. Я. Хомин, І. І. Костецький, Я. І. Костецький. – Тернопіль : Поліграфіст, 1998. – 144 с.
 2. Гарасим, П. М. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП) [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 522 с.
 3. Гарасим, П. М. Бухалтерський облік за журнальною формою рахівництва [Текст] / П. М. Гарасим, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Астон, 2003. – 296 с.
 4. Матвіїв, М. Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Матвіїв, П. Я. Хомин. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 352 с.
 5. Матвіїв, М. Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами [Текст] / М. Я. Матвіїв, П. Я. Хомин. – К. : ЦНЛ, 2004. – 350 с.
 6. Бухгалтерський облік у сільському господарстві [Текст] / Ю. Я. Литвин, П. Я. Хомин, В. С. Совінський [та ін.]. – 2-ге вид. – Тернопіль : Чарівниця, 1995. – 824 с.
 7. Хомин, П. Я. Внутрішня ,статистична,фінансова й податкова звітність на підприємстві [Текст] / П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 159 с.
 8. Хомин, П. Я. Звітність підприємств [Текст] : Навч. посіб. / П. Я. Хомин, Г. П. Журавель. – К. : Професіонал, 2006. – 656 с.
 9. Хомин, П. Я. Звітність сільськогосподарських підприємств [Текст] / П. Я. Хомин. – К. : КНЕУ, 1996. – 224 с.
 10. Гарасим, П. М. Курс управлінського обліку [Текст] : Навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Знання, 2007. – 314 с.
 11. Гарасим, П. М. Курс фінансового обліку [Текст] : Навчальний посібник / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Знання, 2007. – 566 с.
 12. Гарасим, П. М. Методологія та методика економічних досліджень (виконання та оформлення рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт,тез виступів, статей, дисертацій з економіки та бухгалтерського обліку) [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Астон, 2006. – 413 с.
 13. Гарасим, П. М. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Р. Ф. Бруханський, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Астон, 2003. – 368 с.
 14. Хомин, П. Я. Облік в акціонерних товариствах різних галузей [Текст] : підручник / П. Я. Хомин, М. С. Палюх, П. М. Гарасим. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 353 с.
 15. Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин [Текст] / М. М. Дупай, П. Н. Денчук, С. В. Питель, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Астон, 2003. – 200 с.
 16. Хомин, П. Я. Облік у фермерському господарстві [Текст] : навч. посіб. / П. Я. Хомин. – К. : ІСДО, 1993. – 96 с.
 17. Журавель, Г. П. Облікова політика підприємства в ринкових умовах [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, П. Я. Хомин ; за ред. П.Я. Хомина. – К. : Професіонал, 2009. – 320 с.
 18. Хомин, П. Я. Облікове забезпечення звітності сільськогосподарських підприємств [Текст] : Методологія і методика / П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 453 с.
 19. Гарасим, П. М. Опорний конспект з методології та методики наукових досліджень (виконання та оформлення рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт,тез виступів, статей, дисертацій з економіки та бухгалтерського обліку) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2004. – 441 с.
 20. Хомин, П. Я. Опорний конспект з предмета "Звітність підприємств" [Текст] / П. Я. Хомин. – Тернопіль : б.в., 2005. – 68 с.
 21. Хомин, П. Я. Організація судово-бухгалтерської експертизи в сільському господарстві [Текст] / П. Я. Хомин, Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 207с.
 22. Хомин, П. Я. Організація судово-бухгалтерської експертизи в сільському господартві [Текст] : навч. посіб. / П. Я. Хомин. – К. : ІСДО, 1994. – 107с.
 23. Бруханський, Р. Ф. Основи судово-бухгалтерської експертизи [Текст] / Р. Ф. Бруханський, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 277 с.
 24. Білоус, О. С. Податковий і бухгалтерський облік на малому підприємстві [Текст] / О. С. Білоус, П. М. Герасим, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Астон, 2000. – 216 с.
 25. Гарасим, П. М. Податковий облік і звітність на підприємствах [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2004. – 448 с.
 26. Практичний посібник з економічного аналізу ( Показники , методика І джерела інформації для їх визначення) [Текст] / Б. Б. Гладич, І. І. Костецький, Н. Г. Мельник [та ін.]. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 109 с.
 27. Первинний та аналітичний облік на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, Р. Ф. Бруханський, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Астон, 2005. – 464 с.
 28. Гарасим, П. М. Управлінський облік на підприємстві [Текст] : Гарасим П. М., Давидович І. Є., Хомин П. Я. / П. М. Гарасим, І. Є. Давидович, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 270 с.
 29. Журавель, Г. П. Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2006. – 288 с.
 30. Облік і аналіз діяльності фермерських господарств [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, Б. В. Погріщук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 438 с. – 50-річчю ТНЕУ присвячується.
 31. Зятковський, І. В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / І. В. Зятковський. – Чернівці : Золоті литаври, 2007. – 274 с.
 32. Облікове забезпечення податкової звітності на підприємствах України [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, П. М. Гарасим, М. П. Гарасим, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 272 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Хомин, П. Я. Нормативно-правове забезпечення облікової політики в бухгалтерських установах [Електронний ресурс] : консп. лекц. / П. Я. Хомин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 46 с.