Хопчан Марія Іванівна

Опубліковано: 28 листопада 2011

hopchanmi

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Берницька, Д. Оцінка розвитку малого бізнесу в регіоні / Д. Берницька, М. Хопчан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 7. – С. 88-90.
 2. Корецький, Б. М. Засади побудови алгоритму методики оцінки конкурентної позиції суб'єкта господарювання у транзитивній економіці / Б. М. Корецький, М. І. Хопчан // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 5. – С. 39-44.
 3. Костецька, Н. І. Використання SWOT-аналізу при формуванні стратегії хлібопекарських підприємств [Електронний ресурс] / Н. І. Костецька, М. І. Хопчан.
 4. Хопчан, В. М. Характеристика фінансово-економічних відносин учасників інвестиційного процесу в сфері природокористування [Електронний ресурс] / В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2010. – № 15. – С. 324-330.
 5. Хопчан, М. Ефективність інвестиційних проектів природоохоронного призначення в Тернопільській області / Марія Хопчан, Володимир Хопчан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(18). – С. 288-290.
 6. Хопчан, М. І. Формування системи забезпечення та оцінювання результативності стратегії зниження витрат / М. І. Хопчан, Н. І. Костецька // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – № 24. – С. 16-20.
 7. Хопчан, М. Оцінка ефективності застосування комплексних інвестицій природоохоронного призначення в регіоні / Марія Хопчан, Володимир Хопчан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 68-71.
 8. Хопчан, М. І. Структура та особливості системи стратегічного управління розвитком підприємства / М. І. Хопчан // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – № 15. – С. 35-38.
 9. Спасів, Н. Я. Місцеві бюджети України: законодавчі колізії та правове поле функціонування / Н. Я. Спасів, В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 233-239.
 10. Костецька, Н. І. Стратегічне управління витратами як засіб забезпечення конкурентоспроможності підприємства / Н. І. Костецька, М. І. Хопчан // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 81-86.
 11. Хопчан, М. І. Аналіз структури витрат виробництва підприємств молокопереробної промисловості / М. І. Хопчан, О. Я. Лотиш // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.11, ч. 1. – С. 86-88.
 12. Хопчан, В. М. Аналіз сучасних тенденцій формування реальних інвестицій / В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 89-91.
 13. Хопчан, М. Забезпечення рівних прав малого бізнесу у користуванні фінансовими ресурсами регіону [Електронний ресурс] / Марія Хопчан, Дарія Берницька.
 14. Хопчан, М. Інвестиційні рішення: критерії, показники, ефективність [Електронний ресурс] / Марія Хопчан, Володимир Хопчан.
 15. Спасів, Н. Я. Пріоритети фінансового забезпечення відтворення основного капіталу в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, М. І. Хопчан, В. М. Хопчан.
 16. Спасів, Н. Я. Кластер як імператив інвестиційної активності [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, М. І. Хопчан, В. М. Хопчан.
 17. Хопчан, В. М. Організація вибору ефективних інвестиційних рішень в харчовій промисловості / В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – C. 271-275.
 18. Хопчан, М. І. Аналіз внутрішнього стану хлібопекарських підприємств у контексті формування стратегії зниження витрат [Електронний ресурс] / М. І. Хопчан, Н. І. Костецька // АгроСвіт. – 2007. – № 21. – С. 29-35.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Хопчан, М. І. Витрати виробництва [Текст] : Навчальний посібник / М. І. Хопчан, О. Я. Лотиш, В. М. Хопчан. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 149с.
 2. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / І. М. Бойчик, П. С. Харів, М. І. Хопчан, Ю. В. Піча. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К., Львів : Каравела, Новий світ, 2000. – 298 с.
 3. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 4. Хопчан, М. І. Організація виробництва [Текст] : Навч. посібник для студентів економічних спец. / М. І. Хопчан, В. М. Хопчан, О. Я. Лотиш. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 173с.
 5. Організація і планування виробництва: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / М. І. Хопчан, П. С. Харів, І. М. Бойчик, О. Я. Лотиш. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – 193 с.
 6. Хопчан, М. І. Практикум з дисципліни "Планування діяльності підприємства" [Текст] / М. І. Хопчан, В. М. Хопчан, О. Я. Лотиш. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 201 с.
 7. Хопчан, М. І. Управління ефективністю фірми [Текст] : навч. посіб. / М. І. Хопчан, Ю. В. Літковець, В. М. Хопчан ; відп. за вип. В. І. Гринчуцький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 190 с.
 

Харкавий Микола Олександрович

Опубліковано: 11 травня 2016

preview1Кафедра податків та фіскальної політики

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Харкавий, Микола Олександрович Митний пост-аудит в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Микола Олександрович Харкавий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 228 с.
 2. Харкавий, Микола Олександрович Митний пост-аудит в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Микола Олександрович Харкавий. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Харкавий, Микола Аналіз управління ризиками як основа здійснення митного пост-аудиту / Микола Харкавий // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 264-266.
 2. Харкавий, М. О. Пріоритети пост-митного аудиту якформи митного контролю [Текст] / М. О. Харкавий // Інвестиції : практика та досвід. – 2014. – № 19. – С. 82-86.
 3. Харкавий, М. О. Фінансові детермінанти митного контролю після випуску товарів на митну територію України [Текст] / М. О. Харкавий // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 11. – С. 16-21.
 4. Харкавий, М. О. Фінансові детермінанти митного контролю після випуску товарів на митну територію України [Текст] / М. О. Харкавий // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 11. – С. 130-135.
 

Хартоняк Галина Феодосіївна

Опубліковано: 01 вересня 2011

Галина Феодосіївна Хартоняк

Кафедра економічної теорії

Посада: старший викладач

Публікації:

 1. Заклекта О. Роберт Мертон і Майрон Скоулз - дослідники ринку цінних паперів / Ольга Заклекта, Галина Хартоняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 102-106.
 2. Хартоняк Г. Еволюція наукових поглядів на державне регулювання диференціації доходів населення / Галина Хартоняк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 18. – С. 42-45.
 3. Заклекта, О. І. Сучасний стан розвитку інноваційної сфери в Україні / О. І. Заклекта, Г. Ф. Хартоняк // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4. – С. 173-177.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Історія економіки та економічної думки : ХХ - початок ХХІ ст. [Текст] : навч. посіб. Т. 2 / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Т. І. Вергелес [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання, 2011. – 582 с.
 2. Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, О. М. Стрішенець, М. М. Фаріон [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка.– Тернопіль: Економічна думка, 2008.– 252 с.
 3. Економічна теорія : політична економія [Текст] : підручник / за заг. ред. С. І. Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 604 с.
 4. Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч. посіб. / авт. кол. В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Т. І. Вергелес, К. З. Возьний , О. В. Длугопольський , О. І. Заклекта , В. В. Кириленко , М. В. Чирак , І. О. Гвоздецький , Г. Ф. ,Хартоняк , П. М. Сем'янчук. – Тернопіль : Тернограф, 2009. – 624 с.
 5. Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч. посіб. / авт. кол. В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Т. І. Вергелес, К. З. Возьний , О. В. Длугопольський , О. І. Заклекта , В. В. Кириленко , М. В. Чирак , І. О. Гвоздецький , Г. Ф. ,Хартоняк , П. М. Сем'янчук ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : Терно-граф, 2010. – 624 с.
 

Хом'як Олександр Петрович

Опубліковано: 01 грудня 2011

хом'як олександр петрович

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Посада: старший викладач

Дисертації:

 1. Хом'як, Олександр Петрович Організаційно-економічний механізм розвитку житлово-комунального господарства [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством /Олександр Петрович Хом'як.– К.: НАНУ, 2008.– 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Хом'як, О. Актуальні проблеми розвитку підприємств водопровідно-каналізаційного господарства на прикладі м. Тернополя та населених пунктів області. / О. Хом'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2005. – № 10. – С. 97-102.
 2. Хом'як, О. Суть, принципи та чинники розвитку житлово-комунального господарства / О. Хом'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 12. – С. 58-62.
 3. Хом'як, О. Законодавче обґрунтування процесу надання житлово-комунальних послуг на регіональному рівні: сучасний стан та напрями реформування / О. Хом'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2006. – № 11. – С. 124-129.
 4. Хом'як, О. Фінансово-кредитна основа реалізації реформи житлово-комунального господарства / О. Хом'як // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – № 20. – С. 239-243.
 5. Хом'як, О. Оптимізація витрат суб'єктів господарювання, які надають послуги із вивезення твердих побутових відходів в регіоні / О. Хом'як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 28-31.
 6. Хом'як, О. Зарубіжний досвід реформування системи управління у сфері надання житлово- комунальних послуг [Електронний ресурс] / Олександр Хом'як.
 

Сторінка 3 із 3