Хорунжак Надія Михайлівна

Опубліковано: 13 грудня 2011

1450104527 1424436218 xorynhgakКафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Дисертації:

 1. Хорунжак, Надія Михайлівна Модернізація обліку і контролю в бюджетних установах в умовах системної трансформації управління [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Надія Михайлівна Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 469 с
 2. Хорунжак, Надія Михайлівна Модернізація обліку і контролю в бюджетних установах в умовах системної трансформації управління [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Надія Михайлівна Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 39 с.

Публікації

Статті:

 1. Хорунжак, Н. Удосконалення методики викладання облікових дисциплін у вищих навчальних закладах / Н. Хорунжак, І. Бенько // Наукові записки. – 2001. – Вип. 1. – С. 129-130.
 2. Хорунжак, Н. Основи формування цілісної концептуальної моделі проектів розвитку туристичної галузі України / Н. Хорунжак // Галицький економічний вісник. – 2004. – № 1. – С. 60-66.
 3. Зорій, Н. До питання організації аудиту ефективності формування дохідної частини місцевих бюджетів / Н. Зорій, Н. Хорунжак, С. Сисюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – № 20. – С. 99-103.
 4. Бенько, І. Деякі аспекти реструктуризації підприємств в Україні / І. Бенько, Н. Хорунжак // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 187-189.
 5. Хорунжак, Н. Проблеми та особливості формування автоматизованих інформаційних систем бюджетних установ / Н. Хорунжак, Л. Гуцайлюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – № 22. – С. 102-105.
 6. Хорунжак, Н. М. Передумови розвитку функцій бухгалтерського обліку бюджетних установ / Н. М. Хорунжак // Проблеми конструкції та розвитку форм самоорганізації людських спільнот : зб. матер. ІУ-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, Лондон, 21-28 квітня 2011 року). – Одеса, 2011. – С. 54-56.
 7. Бенько, І. Загальні закономірності і особливості прихованого безробіття в економіці України / І. Бенько, Н. Хорунжак // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002. – Вип. 7. – С. 147-148.
 8. Хорунжак, Н. М. Бухгалтерський облік в галузі охорони здоров’я : історичний аспект [Електронний ресурс] /Н. М. Хорунжак // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – С. 197-200.
 9. Гуцайлюк, Л. О. До питання обліку дебіторської заборгованості у бюджетних установах [Електронний ресурс] / Л. О. Гуцайлюк, Н. М. Хорунжак // Галицький економічний вісник . – 2009. – № 1. – С. 152-155.
 10. Бенько, І. Зарубіжний досвід бухгалтерського регулювання та можливості його використання в українській обліковій практиці [Електронний ресурс] // І. Бенько, Н. Хорунжак // Наукові записки . – Чортків, 2001. – С. 8-10.
 11. Хорунжак, Н. Проблеми та перспективи комп’ютеризації обліку в бюджетних установах [Електронний ресурс] / Н. Хорунжак, С. Сисюк // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. – 2009 .– № 1. – С. 142-146.
 12. Хорунжак, Н. М. Умови деталізації аналізу нематеріальних активів у туристичній діяльності / Н. М. Хорунжак // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 106-107.
 13. Хорунжак, Н. М. Проблеми організації обліку нематеріальних активів / Н. М. Хорунжак // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 40-43.
 14. Бенько, І. До питання приватизації ВАТ "Укртелеком / Ірина Бенько, Надія Хорунжак // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 285-287.
 15. Хорунжак, Н. Проблеми та передумови уніфікації обліку в бюджетній сфері [Електронний ресурс] / Надія Хорунжак // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 152-156.
 16. Хорунжак, Н. М. Моделювання системи обліку фінансового забезпечення бюджетних установ / Н. М. Хорунжак // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 356-361.
 17. Хорунжак, Н. М. Етапи становлення та розвитку обліку бюджетних установ за функціональною ознакою / Н. М. Хорунжак // Інноваційна економіка.– 2013.– № 4.– С. 281-289.
 18. Хорунжак, Н. М. Функції бухгалтерського обліку бюджетних установ і їх розвиток [Електронний ресурс] / Н. М. Хорунжак // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип.36. – С.420-425.
 19. Хорунжак, Н. Проблеми оподаткування в Україні / Надія Хорунжак, Лідія Гуцайлюк, Ірина Бенько // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 100-104.
 20. Хорунжак, Н. Амортизація нематеріальних активів / Надія Хорунжак, Ірина Бенько // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 1. – С. 93-96.
 21. Хорунжак, Н. М. Специфіка та проблеми застосування методу обліку витрат за центрами виникнення в бюджетних установах / Н. М. Хорунжак // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 44. – С. 71-75.
 22. Хорунжак, Н. Розвиток принципів обліку як наслідок інноваційних процесів в науці та техніці [Електронний ресурс] / Надія Хорунжак // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2012. – Вип. 2(7). – С. 277-286.
 23. Хорунжак, Н. М. Проблеми й перспективи розвитку системи внутрішнього контролю та аудиту в бюджетній сфері [Електронний ресурс] / Н. М. Хорунжак // Бізнесінформ. – 2014. – № 5. – С. 322-326.
 24. Хорунжак, Н. Проблеми модернізації системи обліку в державному секторі та шляхи їх вирішення / Н. Хорунжак // Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів : зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 110-річчю ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» та 20-річчю Федерації проф. бухгалтерів і аудиторів України [25 листоп. 2016 р.]. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 245-247.
 25. Хорунжак, Н. М. Проблеми й перспективи розвитку системи обліку суб'єктів туристичної діяльності / Н. М. Хорунжак // Інноваційна економіка. – 2016. – № 5-6. – C. 199-205.
 26. Бенько, І. Д. Аналіз зарубіжного досвіду з питань організації та оплати праці / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак // Наукові записки : зб. наук. праць виклад. та аспірантів каф. екон. аналізу ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 63-66.
 27. Бенько, І. Д. Організація оплати праці за умов становлення ринкової економіки / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. IV. – С. 43-44.
 28. Бенько, І. Д. Сучасний бюджетний механізм та шляхи його удосконалення / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак // Соціально-економічні дослідження в перехідний період : щоріч. наук. праць. – Львів, 1998. – Вип. IV. – С. 318-323.
 29. Бенько, І. Д. Заробітна плата в умовах ринкової економіки / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні аспекти розвитку підприємництва. – Львів, 1998. – Вип. VII. – С. 365-367.
 30. Бенько, І. Д. Проблеми оплати праці та шляхи їх вирішення / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак, Л. О. Гуцайлюк // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький : Економічні науки, 2002. – Ч. 2, т. 2. – С. 16-20.
 31. Бенько, І. Д. До питання місця управлінського обліку в системі економічних наук / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 11. – С. 267-273.
 32. Бенько, І. Д. Розвиток споживчої кооперації в ринкових умовах / І. Д. Бенько, Н. М. Хорунжак // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць ХДАУ. – Херсон : Айлант, 2007. – Вип. 51. – С. 154-159.
 33. Саченко, С. І. Проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні та шляхи їх вирішення / С. І. Саченко, Н. М. Хорунжак // Галицький економічний вісник. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2008. – № 1 (16). – С. 71-77.
 34. Хорунжак, Н. Формалізація моделі мотивації працівників і оцінки її ефективності / Надія Хорунжак // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 1. – С. 85-97.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Хорунжак, Н. М. Теорія та методологія обліку у бюджетних установах в умовах інформатизації суспільства [Текст] : монографія / Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 248 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 3. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.
 4. Хорунжак, Н. М. Облік в управлінні витратами бюджетних установ [Текст] : монографія / Н. М. Хорунжак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 237 с. До 50-річчя ТНЕУ.
 5. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Лучко, М. Р. Контроль у державному секторі економіки [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. М. Зорій, Н. М. Хорунжак ; відп. за вип. М. Р. Лучко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 286 с.
 

Хомин Петро Якимович

Опубліковано: 13 грудня 2011

homyn

Кафедра обліку у бюджетній та соціальній сфері

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

СТАТТІ:

 1. Хомин, П. Адитивний та процедурний підходи та еклектика їх тлумачення за теорією бухгалтерського обліку / П. Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 7. – С. 22-28.
 2. Хомин, П. Я. Амортизація: економічний зміст та методика відображення / П. Я. Хомин, І. М. Пиріг // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 22-30.
 3. Хомин, П. Баланс - елемент методу бухгалтерського обліку чи форма звітності / П. Хомин // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 2. – С. 76-84.
 4. Хомин, П. Використання звітності в аграрних економічних дослідженнях / П. Хомин, М. Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. –Тернопіль, 2004. – № 17. – С.183-188.
 5. Хомин, П. Відмінності фінансового й податкового обліку основних засобів як наслідок неузгодженості звітності / П. Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 9. – С. 24-32.
 6. Хомин, П. Галузевий облік / П. Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 8. – С. 30-34.
 7. Хомин, П. Звітність про соціально-економічний розвиток у контексті міфів і реалій / П. Хомин, Я. Бакушевич, М. Палюх // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – № 20. – С. 223-228.
 8. Хомин, П. Я. Калькуляція продукції: теорія і практика / П. Я. Хомин // Інноваційна економіка. – 2007. – № 3. – С. 68-75.
 9. Палюх, М. Контролінг як складова підготовки менеджерів зі стратегічного управління / М. Палюх, П. Хомин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – № 21. – С. 226-229.
 10. Хомин, П. Я. Концепція відтворювального процесу академіка І. І.Лукінова як наукова основа подолання кризи в АПК / П. Я. Хомин // Економіка АПК. – 2007. – № 10. – С.86-89.
 11. Хомин, П. Методологічні засади формування звітності сільськогосподарських підприємств в умовах ринку / Петро Хомин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 6 – С. 210-212.
 12. Хомин, П. Податковий облік як основа звітності про фіскальні платежі: pro і соntra / П. Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 12. – С. 42-47.
 13. Хомин, П. Примітки до річної фінансової звітності: недоліки змісту в контексті П(С)БО / П. Хомин // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2005. – № 21. – С. 14-19.
 14. Хомин, П. Роль наукового дослідження у підготовці фахівців економічного напрямку / П. Хомин, М. Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – № 22. – С. 57-62.
 15. Хомин, П. Теоретичні засади бухгалтерського обліку та паралогізми їх трактування / П. Хомин, М. Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – № 19. – С. 212-215.
 16. Хомин, П. Двоїстість операції та їх подвійний запас та їх подвійний запис : витоки й тлумачення / П. Хомин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 111-121.
 17. Хомин, П. Дефініції «амортизація» і «знос» основних засобів у контексті плану рахунків бухгалтерського обліку / П. Хомин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007 . – Вип. 2. – С. 104-112.
 18. Хомин, П. Кризовий стан аграрного сектору України як наслідок його асиметрії / П. Хомин, М. Палюх // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007 . – Вип. 5. – С. 278-284.
 19. Хомин, П. «Подвійна троїстість» – як камінь спотикання в теорії бухобліку [Електронний ресурс] / П. Хомин // Науковий вісник Волинського національного економічного університету ім. Л. Українки. – 2010.– № 5. – С. 152-157.
 20. Хомин, П. Теорія бухгалтерського обліку ? QUI PRO QUI ! [Електронний ресурс] / П. Хомин, М. Палюх // Інноваційна економіка.
 21. Хомин, П. Земельні відносини в контексті загальноекономічних ринкових взаємовідносин [Електронний ресурс] / П. Хомин // Аграрна економіка. – 2009 . – № 3-4, т. II.
 22. Хомин, П. Податковий і фінансовий облік на тлі синкретизму плану рахунків / П. Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 8. – С. 12-19.
 23. Хомин, П. Податковий облік як результат амбівалентності облікової теорії / Петро Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 5. – С. 20-27.
 24. Хомин, П. Я. Дидактика у вивченні облікових дисциплін / П. Я. Хомин //Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] /редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 30-35.
 25. Хомин, П. Я. Неекономічність обліку і контролю – домінанта часу? [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин.
 26. Хомин, П. Я. Необхідність узгодження методології бухгалтерського обліку й фінансової звітності [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 7. – С. 153-156.
 27. Хомин, П. Я. План рахунків – алфавіт бухгалтера [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин.
 28. Хомин, П. Податковий і фінансовий облік: проблеми взаємозв’язку / Петро Хомин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2001. - Вип. 12. - С. 96-100.
 29. Хомин, П. Реінкарнація капіталу як першооснова подвійного обліку господарських операцій звітності [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Сер. Економічні науки. – 2008. – № 7. – С. 214-217.
 30. Хомин, П. Я. Узгодження методологій бухгалтерського обліку та фінансової звітності[Електронний ресурс] / П. Я. Хомин // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 15. – С. 112-116.
 31. Хомин, П. Я. Формування компетентних бухгалтерів і аудиторів потребує професійної спрямованості інформаційного забезпечення навчального процесу [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин, М. С. Палюх.
 32. Хомин, П. Я. Ефективність бухгалтерського обліку: системний аспект [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин, З. І. Кривий // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнічного університету. – 2010.– № 11. – С. 26-29.
 33. Хомин, П. Кооперація як вирішальний напрям подолання кризового стану в сільському господарстві / П. Хомин // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 190-201.
 34. Палюх, М. С. Звітність як інформаційна система забезпечення розвитку агровиробництва: проблема повноти й достовірності [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнічного університетту (економічні науки). – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія „Люкс”, 2013. – № 2 (22), т. 1. – С. 301-310.
 35. Палюх, М. С. Пермутації й модифікації в теорії бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Економічні науки : зб. наук. праць. – Кам'янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2014. – Вип. 22, т. 2. – С. 262-269.
 36. Палюх, М. С. Криза теорії обліку як наслідок підміни її проблематики [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк : ЛНТУ, 2014. – Вип. 1 (41), ч. 2. – С. 390-396.
 37. Палюх, М. С. Теорія бухгалтерського обліку чи паралогізми дефініцій? [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Вип. 28, ч. І. – С. 3-9.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Хомин, П. Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку [Текст]: монографія /П. Я. Хомин.– Тернопіль: Економічна думка, 2004.– 288 с.
 2. Хомин, П. Я. Облік витрат і закриття рахунків у системі забезпечення звітності сільськогогосподарських підприємств [Текст] : монографія / П. Я. Хомин, Г. П. Журавель. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – 185 с.
 3. Хомин, П. Я. Парадигма й контроверзи бухгалтерського обліку та звітності (спроба консеквентного аналізу) [Текст] : монографія / П. Я. Хомин, Г. П. Журавель. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 299 с.
 4. Матвіїв, М. Я. Спрощена форма обліку на малих підприємствах за стандартами [Текст] : монографія / М. Я. Матвіїв, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Поліграфіст, 2001. – 176 с.
 5. Рудницький, В. С. Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень [Текст] / В. С. Рудницький, Р. Ф. Бруханський, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2004. – 304 с.
 6. Журавель, Г. П. Теорії бухгалтерського обліку : студії [Текст] : монографія / Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 400 с.
 7. Амбівалентність і мімікрія облікової теорії [Текст] : монографія / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, В. М. Олійничук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 474 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Хомин, П. Я. Облік та аналіз діяльності фермерського господарства / П. Я. Хомин, І. І. Костецький, Я. І. Костецький. – Тернопіль : Поліграфіст, 1998. – 144 с.
 2. Гарасим, П. М. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП) [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 522 с.
 3. Гарасим, П. М. Бухалтерський облік за журнальною формою рахівництва [Текст] / П. М. Гарасим, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Астон, 2003. – 296 с.
 4. Матвіїв, М. Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Матвіїв, П. Я. Хомин. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 352 с.
 5. Матвіїв, М. Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами [Текст] / М. Я. Матвіїв, П. Я. Хомин. – К. : ЦНЛ, 2004. – 350 с.
 6. Бухгалтерський облік у сільському господарстві [Текст] / Ю. Я. Литвин, П. Я. Хомин, В. С. Совінський [та ін.]. – 2-ге вид. – Тернопіль : Чарівниця, 1995. – 824 с.
 7. Хомин, П. Я. Внутрішня ,статистична,фінансова й податкова звітність на підприємстві [Текст] / П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 159 с.
 8. Хомин, П. Я. Звітність підприємств [Текст] : Навч. посіб. / П. Я. Хомин, Г. П. Журавель. – К. : Професіонал, 2006. – 656 с.
 9. Хомин, П. Я. Звітність сільськогосподарських підприємств [Текст] / П. Я. Хомин. – К. : КНЕУ, 1996. – 224 с.
 10. Гарасим, П. М. Курс управлінського обліку [Текст] : Навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Знання, 2007. – 314 с.
 11. Гарасим, П. М. Курс фінансового обліку [Текст] : Навчальний посібник / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Знання, 2007. – 566 с.
 12. Гарасим, П. М. Методологія та методика економічних досліджень (виконання та оформлення рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт,тез виступів, статей, дисертацій з економіки та бухгалтерського обліку) [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Астон, 2006. – 413 с.
 13. Гарасим, П. М. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Р. Ф. Бруханський, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Астон, 2003. – 368 с.
 14. Хомин, П. Я. Облік в акціонерних товариствах різних галузей [Текст] : підручник / П. Я. Хомин, М. С. Палюх, П. М. Гарасим. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 353 с.
 15. Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин [Текст] / М. М. Дупай, П. Н. Денчук, С. В. Питель, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Астон, 2003. – 200 с.
 16. Хомин, П. Я. Облік у фермерському господарстві [Текст] : навч. посіб. / П. Я. Хомин. – К. : ІСДО, 1993. – 96 с.
 17. Журавель, Г. П. Облікова політика підприємства в ринкових умовах [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, П. Я. Хомин ; за ред. П.Я. Хомина. – К. : Професіонал, 2009. – 320 с.
 18. Хомин, П. Я. Облікове забезпечення звітності сільськогосподарських підприємств [Текст] : Методологія і методика / П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 453 с.
 19. Гарасим, П. М. Опорний конспект з методології та методики наукових досліджень (виконання та оформлення рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт,тез виступів, статей, дисертацій з економіки та бухгалтерського обліку) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2004. – 441 с.
 20. Хомин, П. Я. Опорний конспект з предмета "Звітність підприємств" [Текст] / П. Я. Хомин. – Тернопіль : б.в., 2005. – 68 с.
 21. Хомин, П. Я. Організація судово-бухгалтерської експертизи в сільському господарстві [Текст] / П. Я. Хомин, Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 207с.
 22. Хомин, П. Я. Організація судово-бухгалтерської експертизи в сільському господартві [Текст] : навч. посіб. / П. Я. Хомин. – К. : ІСДО, 1994. – 107с.
 23. Бруханський, Р. Ф. Основи судово-бухгалтерської експертизи [Текст] / Р. Ф. Бруханський, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 277 с.
 24. Білоус, О. С. Податковий і бухгалтерський облік на малому підприємстві [Текст] / О. С. Білоус, П. М. Герасим, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Астон, 2000. – 216 с.
 25. Гарасим, П. М. Податковий облік і звітність на підприємствах [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2004. – 448 с.
 26. Практичний посібник з економічного аналізу ( Показники , методика І джерела інформації для їх визначення) [Текст] / Б. Б. Гладич, І. І. Костецький, Н. Г. Мельник [та ін.]. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 109 с.
 27. Первинний та аналітичний облік на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, Р. Ф. Бруханський, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Астон, 2005. – 464 с.
 28. Гарасим, П. М. Управлінський облік на підприємстві [Текст] : Гарасим П. М., Давидович І. Є., Хомин П. Я. / П. М. Гарасим, І. Є. Давидович, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 270 с.
 29. Журавель, Г. П. Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2006. – 288 с.
 30. Облік і аналіз діяльності фермерських господарств [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, Б. В. Погріщук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 438 с. – 50-річчю ТНЕУ присвячується.
 31. Зятковський, І. В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / І. В. Зятковський. – Чернівці : Золоті литаври, 2007. – 274 с.
 32. Облікове забезпечення податкової звітності на підприємствах України [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, П. М. Гарасим, М. П. Гарасим, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 272 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Хомин, П. Я. Нормативно-правове забезпечення облікової політики в бухгалтерських установах [Електронний ресурс] : консп. лекц. / П. Я. Хомин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 46 с.
 

Хопчан Володимир Михайлович

Опубліковано: 28 листопада 2011

hopchanv

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Хопчан Володимир Михайлович Оцінка реалізації інвестиційних проектів природоохоронного призначення в регіоні [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / Володимир Михайлович Хопчан. – К. : НАНУ, 2008. – 189 с.
 2. Хопчан, Володимир Михайлович Оцінка реалізації інвестиційних проектів природоохоронного призначення в регіоні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / Володимир Михайлович Хопчан. – К. : НАНУ, 2008. – 21 с.

Публікації

Статті:

 1. Хопчан, В. Рівень економічного розвитку в оцінці інвестиційної привабливості регіону / Володимир Хопчан // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. - С. 223-226.
 2. Хопчан, В. Аспекти управління ризиками інвестиційних проектів та обґрунтування їх ефективності / В. Хопчан // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. держ. економ. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – № 7. – С. 18-22.
 3. Хопчан, В. М. Еволюція наукових поглядів на потреби у трудовій діяльності й мотивацію в економічній теорії / В. М. Хопчан // Економіка та держава. – 2009. – № 5. – С. 107-109.
 4. Хопчан, В. М. Методичні підходи до еколого-економічної оцінки інвестиційних проектів природоохоронного призначення / В. М. Хопчан // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – № 18. – С. 6-10.
 5. Хопчан, В. М. Стан реалізації інвестиційних проектів природоохоронного призначення в Тернопільській області / В. М. Хопчан // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 9. – С. 4-6.
 6. Хопчан, В. М. Характеристика фінансово-економічних відносин учасників інвестиційного процесу в сфері природокористування [Електронний ресурс] / В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2010. - № 15. – С. 324-330.
 7. Хопчан, В. Наслідки реалізації інвестицій природоохоронного призначення [Електронний ресурс] / Володимир Хопчан // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 172-177.
 8. Хопчан, В. Удосконалення економічної оцінки екологічних збитків інвестиційних проектів в умовах невизначеності [Електронний ресурс] / В. Хопчан // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2008. – № 13. – С. 122-129.
 9. Хопчан, М. Ефективність інвестиційних проектів природоохоронного призначення в Тернопільській області / Марія Хопчан, Володимир Хопчан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2-18. – С. 288-290.
 10. Хопчан, М. Оцінка ефективності застосування комплексних інвестицій природоохоронного призначення в регіоні / Марія Хопчан, Володимир Хопчан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 68-71.
 11. Хопчан, В. М. Оцінка методів обліку витрат в управлінні діяльністю підприємства / В. М. Хопчан // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – № 15. – С. 50-53.
 12. Спасів, Н. Я. Місцеві бюджети України: законодавчі колізії та правове поле функціонування / Н. Я. Спасів, В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 233-239.
 13. Хопчан, В. М. Аналіз сучасних тенденцій формування реальних інвестицій / В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч.1. – С. 89-91.
 14. Хопчан, М. Інвестиційні рішення: критерії, показники, ефективність [Електронний ресурс] / Марія Хопчан, Володимир Хопчан // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 122-124.
 15. Хопчан, В. Напрями управління інвестиційними ресурсами підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс / Володимир Хопчан // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – Спец. вип., № 5 : Актуальні проблеми теорії і практики управління. – С. 98-102.
 16. Спасів, Н. Я. Пріоритети фінансового забезпечення відтворення основного капіталу в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, М. І. Хопчан, В. М. Хопчан // Ефективна економіка. – 2009. – № 4.
 17. Спасів, Н. Я. Кластер як імператив інвестиційної активності [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, М. І. Хопчан, В. М. Хопчан // Ефективна економіка. – 2010. – № 11.
 18. Хопчан, В. Методичні і практичні підходи до використання інвестиційного потенціалу / Володимир Хопчан // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 38-41.
 19. Хопчан, В. М. Організація вибору ефективних інвестиційних рішень в харчовій промисловості / В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – C. 271-275.
 20. Хопчан, В. М. Сучасний стан та перспективи державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні / В. М. Хопчан // Інвестиції : практика та досвід. – 2015. – № 11. – С. 20-23.
 21. Хопчан, В. М. Інвестиційний потенціал та аналіз його ефективного використання / В. М. Хопчан, Г. Кобернюк // Наукові записки : Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 123-127.
 22. Хопчан, В. М. Планування ефективності інвестиційного потенціалу підприємства / В. М. Хопчан // Наукові записки. – Тернопіль, 2003. – С. 80-87.
 23. Хопчан, В. М. Інвестиційна політика в Україні: реалії та пріоритети / В. М. Хопчан, М. О. Хопчан // Наукові студії : наук. журнал. – 2006. – С. 46-51.
 24. Хопчан, В. М. Підходи до здійснення економічної оцінки екологічних ефектів інвестиційних проектів з врахуванням фактору часу / В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Наукові студії : наук. журнал. – 2013. – № 15. – С. 120-127.
 25. Хопчан, В. М. Інвестиційна політика перешкоди і стимули / В, М. Хопчан // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 1997. – С. 121-125.
 26. Хопчан, В. М. Вибір методів і моделей обгрунтування інвестиційних рішень / В. М. Хопчан // Молоді вчені : наук. журн. ради молод. вчен. ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 19-22.
 27. Хопчан, В. М. Методи фінансування інвестиційних проектів підприємств в ринковій економіці / В. М. Хопчан // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 170-174.
 28. Хопчан, В. М. Стратегічне планування ефективності використання інвестиційного потенціалу / В. М. Хопчан // Вісник Технологічного Університету Поділля : наук. журнал. Економічні науки. – Хмельницький, 1999. – № 5, ч. 1. – С. 131-133.
 29. Хопчан, В. М. До питань вибору системи показників оцінки економічної ефективності інвестицій / В. М. Хопчан // Вісник Тернопільського Державного Технічного університету. – Тернопіль, 1999. – Т. 2, ч. 2. – С. 180-182.
 30. Хопчан, В. М. Методичні підходи до комплексної оцінки ефективності інвестицій в харчову промисловість Тернопільської області / В. М. Хопчан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 141-144.
 31. Хопчан, В. М. Особливості формування регіональної стратегії інвестування / В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Стратегія економічного розвитку України : наук. збірник. – Київ : КНЕУ, 2002. – № 2 (9). – С. 227-229.
 32. Хопчан, В. М. Аспекти управління інвестиційними ризиками і методика обґрунтування їх ефективності / В. М. Хопчан // Наука молода : зб. праць молод. науковців і аспірантів. – 2007. – С. 109-111.
 33. Хопчан, В. М. Удосконалення проектного циклу проходження інвестиційних проектів природоохоронного призначення / В. М. Хопчан // АгроСвіт. Аналіз, прогнози, коментарі : наук.-практ. журнал. – 2007. – № 18. – С. 17-22.
 34. Хопчан, В. М. Теоретичний зміст витрат і собівартості та їх відображення в управлінні підприємством / В. М. Хопчан // АгроСвіт : наук.-практ. журнал. – 2012. – № 15. – С. 51-55.
 35. Хопчан, В. М. Організаційно-економічні методи формування та нарощення виробничого потенціалу економічних суб’єктів господарювання / В. М. Хопчан // Ефективна економіка. – 2012. – № 5.
 36. Хопчан, В. М. Теоретичні засади оцінювання інвестиційної привабливості регіону / В. М. Хопчан // Ефективна економіка. – 2014. – № 6.
 37. Хопчан, В. М. Вплив кодування на формування митної вартості автотранспортних засобів / В. М. Хопчан // АгроСвіт : наук.-практ. журнал. – 2015. – № 12. – С. 33-38.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Мікроекономіка [Текст]: навч. посіб. /В. В. Козюк, Р. М. Березюк, О. В. Длугопольський [та ін.]; за ред. В. В. Козюка, Р. М. Березюка, О. П. Шиманської.– Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011.– 497 с. – Із змісту : Хопчан, В. М. – С. 168–251.
 2. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 3. Хопчан, М. І. Витрати виробництва [Текст] : Навчальний посібник / М. І. Хопчан, О. Я. Лотиш, В. М. Хопчан. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 149с.
 4. Хопчан, М. І. Організація виробництва [Текст] : Навч. посібник для студентів економічних спец. / М. І. Хопчан, В. М. Хопчан, О. Я. Лотиш. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 173с.
 5. Хопчан, М. І. Практикум з дисципліни "Планування діяльності підприємства" [Текст] / М. І. Хопчан, В. М. Хопчан, О. Я. Лотиш. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 201 с.
 6. Хопчан, М. І. Управління ефективністю фірми [Текст] : навч. посіб. / М. І. Хопчан, Ю. В. Літковець, В. М. Хопчан ; відп. за вип. В. І. Гринчуцький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 190 с.
 

Хомин Ірина Петрівна

Опубліковано: 05 вересня 2011

Homyn

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Хомин, Ірина Петрівна Ресурсне забезпечення відтворення у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Хомин Ірина Петрівна ; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН. - К., 2007. - 205 с.
 2. Хомин, Ірина Петрівна Ресурсне забезпечення відтворення у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Хомин Ірина Петрівна ; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН. - К., 2007. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Хомин І. Економічний розвиток у контексті дихотомії Т. Веблена / Ірина Хомин // Журнал європейської економіки. – 2010. – № 4. – С. 397-405.
 2. Хомин І. Ціноутворення в аграрному секторі: теоретичні уявлення і практична реалізація / Ірина Хомин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 2. – С. 129-135.
 3. Хомин І. П. Резерви збільшення прибутку в сільськогосподарських підприємствах / І. П. Хомин // Економіка АПК. – 2006. – № 4. – С. 91-96.
 4. Хомин І. П. Проблеми фінансово-бюджетного регулювання аграрного сектору України [Електронний ресурс] / І. П. Хомин.
 5. Хомин, І. П. Non-Stop1 – In Europe або економічна наївність і прагматика щодо формування цін на ринку аграрної продукції / І. П. Хомин // Облік і фінанси АПК. – 2011. – № 3. – С. 160-167.
 6. Хомин, І. Дисбаланс експортно-імпортних операцій як наслідок перекосів ціноутворення [Електронний ресурс] / І. Хомин.
 7. Хомин, І. П. Фінансування інноваційної діяльності в аграрному секторі : стан і шляхи покращення / І. П. Хомин // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. - № 2(6). – С. 240-245.
 8. Хомин, І.П. Попит і пропозиція як чинники ціноутворення у контексті поглядів Пола Хейне [Електронний ресурс] / І. П. Хомин.
 9. Хомин, І. П. Аналіз причин кризового стану аграрного сектору України у світлі методології Йозефа Алоїза Шумпетера [Електронний ресурс] / І. П. Хомин, М. С. Палюх.
 10. Хомин, І. П. Homo Empathicus та Homo Economicus на тлі ілюзій, або псевдореформування аграрного сектору як наслідок еквілібристики між екатизмом і принципом "laissez faire" / І. П. Хомин // Економіка України. – 2016. – № 6. – С. 87-95.
 11. Хомин, І. Дотування аграрного сектору (вади концепції й принципів застосування) / І. Хомин // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 179-189.
 12. Хомин, І. П. Регулювання розвитку аграрного сектору: фінансовий аспект / І. П. Хомин // Фінанси України. – 2017. – № 3. – С. 86-95.
 13. Палюх, М. С. Диспаритет цін як перешкода інноваційному розвитку АПК [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, І. П. Хомин // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. Сер. Економічні науки. – Львів, 2012. – Т. 14, № 1 (51), ч. 2. – С. 328-333. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Хомин, І. П. Фінансова проблематика відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств [Текст] / І. П. Хомин // Фінансово-облікова проблематика відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств : монографія / Р. Ф. Бруханський, Н. В. Железняк, І. П. Хомин ; за наук. ред. Р. Ф. Бруханського. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 12-163.
 2. Бруханський, Р. Ф. Фінансово-облікова проблематика відтворення потенціалу сільськогосподарських підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, Н. В. Железняк, І. П. Хомин ; за наук. ред. Р. Ф. Бруханського. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 452 с.
 

Харчук Світлана Анатоліївна

Опубліковано: 20 лютого 2012

harchuk s a

Кафедра економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Харчук, Світлана Анатоліївна Зайнятість сільського населення як передумова розвитку сільських територій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Харчук Світлана Анатоліївна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - К., 2011. - 184 c.
 2. Харчук, Світлана Анатоліївна Зайнятість сільського населення як передумова розвитку сільських територій [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Світлана Анатоліївна Харчук.– К.: ІАЕ, 2011.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Харчук, С. А. Організаційно-економічні чинники підвищення зайнятості на селі [Електронний ресурс] / С. А. Харчук.
 2. Харчук, С. Соціальний захист населення в сучасних умовах розвитку економіки / Світлана Харчук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 136-140.
 3. Харчук, С. А. Напрями ефективного формування зайнятості на селі та розвитку сільських територій / С. Харчук // Наука молода: зб. наук. праць молод. вчених Терноп.нац. екон. ун-ту. – Тернопіль,2010. – № 13. – С. 58-63.
 4. Харчук, С. А. Сучасні проблеми управління капіталом підприємства та шляхи їх вирішення / С. А. Харчук // Економіка та держава. – 2015. – № 6. – C. 110-113.
 5. Харчук, С. А. Безробіття як одне з глобальних проблем світу та напрями його подолання [Текст] / С. А. Харчук, І. С. Пенькна // Економіка та держава. – 2016. – № 7. – С. 71-76.
 6. Харчук, С. А. Системний аналіз законодавства України про охорону здоров’я / С. А. Харчук // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2004. – Вип. 7. – С. 57-61.
 7. Харчук, С. А. Право і управління у сфері охорони здоров’я: нові підходи, сучасні тенденції / С. А. Харчук // Актуальні проблеми політики. – 2005. – Вип. 24. – С. 106-110.
 8. Харчук, С. А. Трансформація зайнятого і безробітного сільського населення Вінниччини [Електронний ресурс] / С. А. Харчук // Ефективна економіка. – 2010. – № 2.
 9. Харчук, С. А. Зайнятість населення як індикатор розвитку сільських територій [Електронний ресурс] / С. А. Харчук // Агросвіт. – 2015. – № 11. – С. 19-23.
 10. Харчук, С. А. Соціально-економічний розвиток сільських територій: проблеми та шляхи вирішення [Електронний ресурс] / С. А. Харчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 12. – С. 20-23.
 11. Харчук, С. А. Сучасний стан та основні напрями підвищення рівня життя населення / С. А. Харчук // Ефективна економіка. – 2015. – № 7.