Харів Петро Степанович

Опубліковано: 28 листопада 2011

khariv

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

СТАТТІ:

 1. Харів, П. Поборник економічної свободи - провісник ринку [Електронний ресурс] / Петро Харів // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2003. – № 10. – С. 308-317.
 2. Харів, П. С. Науково-технічна творчість як інструмент підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства / П. С. Харів, А. П. Колесніков // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 5. – С. 91-96.
 3. Харів, П. С. Оцінка рівня інноваційно-технологічного розвитку регіонів в період економічної нестабільності / П. С. Харів, С. В. Казмірчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 18. – С. 23-28.
 4. Харів, П. С. Визначення оптимальних меж застосування АСУ / П. С. Харів, Р. С. Чорний // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 99-104.
 5. Харів, П. С. Аналіз впливу оновлення продукції на ефективність виробництва / П. С. Харів, О. М. Собко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 164-169.
 6. Харів, П. Аналіз впливу наукоємності на підвищення ефективності виробництва / П. Харів, Н. Шпак, О. Собко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 55-61.
 7. Харів, П. Аналіз факторів впливу на активність інноваційної діяльності підприємств регіону / П. Харів, В. Кирич, О. Собко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 222-225.
 8. Монастирський, Г. П. Аналіз ефективності інноваційних проектів та їх фінансове забезпечення / Г. П. Монастирський, П. С. Харів, Ю. С. Довнар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 266-269.
 9. Харів, П. С. Управління процесом реалізації інноваційної стратегії на підприємстві [Електронний ресурс] / П. С. Харів, Р. С. Чорний.
 10. Харів, П. Активізація інноваційної діяльності підприємницьких структур та ефективність виробництва / Петро Харів, Ольга Собко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 32-37.
 11. Харів, П. С. Аналіз стану інноваційного розвитку промислових підприємств та шляхи його стимулювання / Петро Степанович Харів, Петро Петрович Микитюк // Економічний аналіз. – 2014. – № 2, т. 16. – С. 187-196.
 12. Казмірчук, С. Аналіз стану розвитку інноваційних процесів у промисловості України / Світлана Казмірчук, Петро Харів // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 41-44.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Харів, П. С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів [Текст]: монографія /П. С. Харів.– Тернопіль: Економічна думка, 2003.– 233 с.
 2. Управління підготовкою виробництва нової продукції на підприємстві [Текст] : монографія / Б. Андрушків, Н. Кирич, П. Колесніков [та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – 204 с.
 3. Федорович, П. П. Моделювання розвитку венчурного бізнесу [Текст] : монографія / П. П. Федорович, П. С. Харів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 208 с.
 4. Інноваційний розвиток промислових підприємств в контексті підвищення ефективності їх діяльності [Текст] : монографія / за наук. ред. П. С. Харіва, Р. С. Чорного. - Нововолинськ : Бізнес Інтернет Центр, 2015. - 393 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Харів П.С., Карачка А.Ф. Економіка промислового підприємства. Навч. посібник – Тернопіль, 2005. – 192 с.
 2. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 3. Харів, П. С. Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств регіону [Текст] / П. С. Харів, О. М. Собко. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 180 с.
 4. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / І. М. Бойчик, П. С. Харів, М. І. Хопчан, Ю. В. Піча. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К., Львів : Каравела, Новий світ, 2000. – 298 с.
 5. Харів, П. С. Економіка підприємства : Збірник задач і тестів [Текст] : навч. посіб. / П. С. Харів. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Знання, 2006. – 301 с. – (Вища освіта ХХ1 ст.).
 6. Харів, П. С. Економіка підприємства : Збірник задач і тестів [Текст] : навч. посіб. / П. С. Харів. – 3-тє вид. – К. : Знання, 2008. – 357 с. – (Вища освіта ХХ1 ст.).
 7. Харів, П. С. Економіка підприємства. Збірник задач і тестів [Текст] : навч. посіб. / П. С. Харів. – К. : Знання-Прес, 2001. – 301 с. – (Вища освіта ХХ1 ст.).
 8. Харів, П. Економіка підприємства: збірник задач [Текст] : Навч. посіб. / П. Харів, М. Остап'юк, Н. Яцишин. – Тернопіль : ПРІНТ-ОФІС, 2007. – 136 с.
 9. Харів, П. С. Збірник задач і тестів з економіки, організації і планування діяльності промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. С. Харів, О. М. Собко, О. П. Вашків ; за ред. П. С. Харіва. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – 256 с.
 10. Організація і планування виробництва: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / М. І. Хопчан, П. С. Харів, І. М. Бойчик, О. Я. Лотиш. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – 193 с.
 11. Харів, П. С. Практикум з економіки і організації діяльності підприємств [Текст] / П. С. Харів, О. П. Вашків, О. М. Собко. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 324 с.
 

Хаблюк Оксана Андріївна

Опубліковано: 15 березня 2012

Хаблюк

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Каплун, Оксана Андріївна Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Оксана Андріївна Каплун. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 236 с.
 2. Каплун, Оксана Андріївна Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Оксана Андріївна Каплун. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Каплун, О. Деякі аспекти організації оперативного контролю витрат на виробництво продукції / О. Каплун // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Економіка.– 2001.– № 7.– С. 181-183.
 2. Каплун, О. Контроль якості проведення аудиту ефективності / О. Каплун, С. Яцишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу ТНЕУ.– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– Вип. 15.– С. 282-284.
 3. Хаблюк, О. А. Аудит ефективності використання бюджетних коштів в системі функціонування ДКРС: проблеми та шляхи розвитку [Електронний ресурс] / О. А. Хаблюк, С. Р. Романів // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2011. – Вип. 8, ч. 4.
 4. Хаблюк, О. А. Аудит ефективності як вид державного аудиту, його суть та складові [Електронний ресурс] / О. А. Хаблюк, Л. А. Будник.
 5. Хаблюк, О. А. Перевірка державних закупівель як різновид державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / О. А. Хаблюк.
 6. Хаблюк, О. Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм: форми та методи / Оксана Хаблюк, Світлана Яцишин // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 351-353.
 7. Будник, Л. А. Роль самостійної роботи в пізнавальній діяльності студентів / Л. А. Будник, О. А. Хаблюк // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 40-43.
 8. Будник, Л. А. Суть аудиту ефективності та зарубіжний досвід його становлення / Л. А. Будник, О. А. Хаблюк // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 4 (43). – С. 151-158.
 9. Яцишин, С. Р. Консолідація фінансової звітності: історичні передумови виникнення та розвитк [Електронний ресурс] / С. Р. Яцишин, О. А. Хаблюк // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2017. - Т. 22, Вип. 3. - С. 185-189.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.
 

Хомин Петро Якимович

Опубліковано: 13 грудня 2011

homyn

Кафедра обліку у бюджетній та соціальній сфері

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

СТАТТІ:

 1. Хомин, П. Адитивний та процедурний підходи та еклектика їх тлумачення за теорією бухгалтерського обліку / П. Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 7. – С. 22-28.
 2. Хомин, П. Я. Амортизація: економічний зміст та методика відображення / П. Я. Хомин, І. М. Пиріг // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 22-30.
 3. Хомин, П. Баланс - елемент методу бухгалтерського обліку чи форма звітності / П. Хомин // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 2. – С. 76-84.
 4. Хомин, П. Використання звітності в аграрних економічних дослідженнях / П. Хомин, М. Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. –Тернопіль, 2004. – № 17. – С.183-188.
 5. Хомин, П. Відмінності фінансового й податкового обліку основних засобів як наслідок неузгодженості звітності / П. Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 9. – С. 24-32.
 6. Хомин, П. Галузевий облік / П. Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 8. – С. 30-34.
 7. Хомин, П. Звітність про соціально-економічний розвиток у контексті міфів і реалій / П. Хомин, Я. Бакушевич, М. Палюх // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – № 20. – С. 223-228.
 8. Хомин, П. Я. Калькуляція продукції: теорія і практика / П. Я. Хомин // Інноваційна економіка. – 2007. – № 3. – С. 68-75.
 9. Палюх, М. Контролінг як складова підготовки менеджерів зі стратегічного управління / М. Палюх, П. Хомин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – № 21. – С. 226-229.
 10. Хомин, П. Я. Концепція відтворювального процесу академіка І. І.Лукінова як наукова основа подолання кризи в АПК / П. Я. Хомин // Економіка АПК. – 2007. – № 10. – С.86-89.
 11. Хомин, П. Методологічні засади формування звітності сільськогосподарських підприємств в умовах ринку / Петро Хомин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 6 – С. 210-212.
 12. Хомин, П. Податковий облік як основа звітності про фіскальні платежі: pro і соntra / П. Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 12. – С. 42-47.
 13. Хомин, П. Примітки до річної фінансової звітності: недоліки змісту в контексті П(С)БО / П. Хомин // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2005. – № 21. – С. 14-19.
 14. Хомин, П. Роль наукового дослідження у підготовці фахівців економічного напрямку / П. Хомин, М. Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – № 22. – С. 57-62.
 15. Хомин, П. Теоретичні засади бухгалтерського обліку та паралогізми їх трактування / П. Хомин, М. Палюх // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – № 19. – С. 212-215.
 16. Хомин, П. Двоїстість операції та їх подвійний запас та їх подвійний запис : витоки й тлумачення / П. Хомин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 111-121.
 17. Хомин, П. Дефініції «амортизація» і «знос» основних засобів у контексті плану рахунків бухгалтерського обліку / П. Хомин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007 . – Вип. 2. – С. 104-112.
 18. Хомин, П. Кризовий стан аграрного сектору України як наслідок його асиметрії / П. Хомин, М. Палюх // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007 . – Вип. 5. – С. 278-284.
 19. Хомин, П. «Подвійна троїстість» – як камінь спотикання в теорії бухобліку [Електронний ресурс] / П. Хомин // Науковий вісник Волинського національного економічного університету ім. Л. Українки. – 2010.– № 5. – С. 152-157.
 20. Хомин, П. Теорія бухгалтерського обліку ? QUI PRO QUI ! [Електронний ресурс] / П. Хомин, М. Палюх // Інноваційна економіка.
 21. Хомин, П. Земельні відносини в контексті загальноекономічних ринкових взаємовідносин [Електронний ресурс] / П. Хомин // Аграрна економіка. – 2009 . – № 3-4, т. II.
 22. Хомин, П. Податковий і фінансовий облік на тлі синкретизму плану рахунків / П. Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 8. – С. 12-19.
 23. Хомин, П. Податковий облік як результат амбівалентності облікової теорії / Петро Хомин // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 5. – С. 20-27.
 24. Хомин, П. Я. Дидактика у вивченні облікових дисциплін / П. Я. Хомин //Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] /редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 30-35.
 25. Хомин, П. Я. Неекономічність обліку і контролю – домінанта часу? [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин.
 26. Хомин, П. Я. Необхідність узгодження методології бухгалтерського обліку й фінансової звітності [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 7. – С. 153-156.
 27. Хомин, П. Я. План рахунків – алфавіт бухгалтера [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин.
 28. Хомин, П. Податковий і фінансовий облік: проблеми взаємозв’язку / Петро Хомин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2001. - Вип. 12. - С. 96-100.
 29. Хомин, П. Реінкарнація капіталу як першооснова подвійного обліку господарських операцій звітності [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Сер. Економічні науки. – 2008. – № 7. – С. 214-217.
 30. Хомин, П. Я. Узгодження методологій бухгалтерського обліку та фінансової звітності[Електронний ресурс] / П. Я. Хомин // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 15. – С. 112-116.
 31. Хомин, П. Я. Формування компетентних бухгалтерів і аудиторів потребує професійної спрямованості інформаційного забезпечення навчального процесу [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин, М. С. Палюх.
 32. Хомин, П. Я. Ефективність бухгалтерського обліку: системний аспект [Електронний ресурс] / П. Я. Хомин, З. І. Кривий // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнічного університету. – 2010.– № 11. – С. 26-29.
 33. Хомин, П. Кооперація як вирішальний напрям подолання кризового стану в сільському господарстві / П. Хомин // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 190-201.
 34. Палюх, М. С. Звітність як інформаційна система забезпечення розвитку агровиробництва: проблема повноти й достовірності [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнічного університетту (економічні науки). – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія „Люкс”, 2013. – № 2 (22), т. 1. – С. 301-310.
 35. Палюх, М. С. Пермутації й модифікації в теорії бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Економічні науки : зб. наук. праць. – Кам'янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2014. – Вип. 22, т. 2. – С. 262-269.
 36. Палюх, М. С. Криза теорії обліку як наслідок підміни її проблематики [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк : ЛНТУ, 2014. – Вип. 1 (41), ч. 2. – С. 390-396.
 37. Палюх, М. С. Теорія бухгалтерського обліку чи паралогізми дефініцій? [Електронний ресурс] / М. С. Палюх, П. Я. Хомин // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Вип. 28, ч. І. – С. 3-9.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Хомин, П. Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку [Текст]: монографія /П. Я. Хомин.– Тернопіль: Економічна думка, 2004.– 288 с.
 2. Хомин, П. Я. Облік витрат і закриття рахунків у системі забезпечення звітності сільськогогосподарських підприємств [Текст] : монографія / П. Я. Хомин, Г. П. Журавель. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – 185 с.
 3. Хомин, П. Я. Парадигма й контроверзи бухгалтерського обліку та звітності (спроба консеквентного аналізу) [Текст] : монографія / П. Я. Хомин, Г. П. Журавель. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 299 с.
 4. Матвіїв, М. Я. Спрощена форма обліку на малих підприємствах за стандартами [Текст] : монографія / М. Я. Матвіїв, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Поліграфіст, 2001. – 176 с.
 5. Рудницький, В. С. Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень [Текст] / В. С. Рудницький, Р. Ф. Бруханський, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2004. – 304 с.
 6. Журавель, Г. П. Теорії бухгалтерського обліку : студії [Текст] : монографія / Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 400 с.
 7. Амбівалентність і мімікрія облікової теорії [Текст] : монографія / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, В. М. Олійничук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 474 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Хомин, П. Я. Облік та аналіз діяльності фермерського господарства / П. Я. Хомин, І. І. Костецький, Я. І. Костецький. – Тернопіль : Поліграфіст, 1998. – 144 с.
 2. Гарасим, П. М. Фінансовий, управлінський і податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП) [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 522 с.
 3. Гарасим, П. М. Бухалтерський облік за журнальною формою рахівництва [Текст] / П. М. Гарасим, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Астон, 2003. – 296 с.
 4. Матвіїв, М. Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Матвіїв, П. Я. Хомин. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 352 с.
 5. Матвіїв, М. Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами [Текст] / М. Я. Матвіїв, П. Я. Хомин. – К. : ЦНЛ, 2004. – 350 с.
 6. Бухгалтерський облік у сільському господарстві [Текст] / Ю. Я. Литвин, П. Я. Хомин, В. С. Совінський [та ін.]. – 2-ге вид. – Тернопіль : Чарівниця, 1995. – 824 с.
 7. Хомин, П. Я. Внутрішня ,статистична,фінансова й податкова звітність на підприємстві [Текст] / П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 159 с.
 8. Хомин, П. Я. Звітність підприємств [Текст] : Навч. посіб. / П. Я. Хомин, Г. П. Журавель. – К. : Професіонал, 2006. – 656 с.
 9. Хомин, П. Я. Звітність сільськогосподарських підприємств [Текст] / П. Я. Хомин. – К. : КНЕУ, 1996. – 224 с.
 10. Гарасим, П. М. Курс управлінського обліку [Текст] : Навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Знання, 2007. – 314 с.
 11. Гарасим, П. М. Курс фінансового обліку [Текст] : Навчальний посібник / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Знання, 2007. – 566 с.
 12. Гарасим, П. М. Методологія та методика економічних досліджень (виконання та оформлення рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт,тез виступів, статей, дисертацій з економіки та бухгалтерського обліку) [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Астон, 2006. – 413 с.
 13. Гарасим, П. М. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Р. Ф. Бруханський, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Астон, 2003. – 368 с.
 14. Хомин, П. Я. Облік в акціонерних товариствах різних галузей [Текст] : підручник / П. Я. Хомин, М. С. Палюх, П. М. Гарасим. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 353 с.
 15. Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин [Текст] / М. М. Дупай, П. Н. Денчук, С. В. Питель, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Астон, 2003. – 200 с.
 16. Хомин, П. Я. Облік у фермерському господарстві [Текст] : навч. посіб. / П. Я. Хомин. – К. : ІСДО, 1993. – 96 с.
 17. Журавель, Г. П. Облікова політика підприємства в ринкових умовах [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, П. Я. Хомин ; за ред. П.Я. Хомина. – К. : Професіонал, 2009. – 320 с.
 18. Хомин, П. Я. Облікове забезпечення звітності сільськогосподарських підприємств [Текст] : Методологія і методика / П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 453 с.
 19. Гарасим, П. М. Опорний конспект з методології та методики наукових досліджень (виконання та оформлення рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт,тез виступів, статей, дисертацій з економіки та бухгалтерського обліку) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2004. – 441 с.
 20. Хомин, П. Я. Опорний конспект з предмета "Звітність підприємств" [Текст] / П. Я. Хомин. – Тернопіль : б.в., 2005. – 68 с.
 21. Хомин, П. Я. Організація судово-бухгалтерської експертизи в сільському господарстві [Текст] / П. Я. Хомин, Р. Ф. Бруханський. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 207с.
 22. Хомин, П. Я. Організація судово-бухгалтерської експертизи в сільському господартві [Текст] : навч. посіб. / П. Я. Хомин. – К. : ІСДО, 1994. – 107с.
 23. Бруханський, Р. Ф. Основи судово-бухгалтерської експертизи [Текст] / Р. Ф. Бруханський, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 277 с.
 24. Білоус, О. С. Податковий і бухгалтерський облік на малому підприємстві [Текст] / О. С. Білоус, П. М. Герасим, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Астон, 2000. – 216 с.
 25. Гарасим, П. М. Податковий облік і звітність на підприємствах [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2004. – 448 с.
 26. Практичний посібник з економічного аналізу ( Показники , методика І джерела інформації для їх визначення) [Текст] / Б. Б. Гладич, І. І. Костецький, Н. Г. Мельник [та ін.]. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 109 с.
 27. Первинний та аналітичний облік на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, Р. Ф. Бруханський, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Астон, 2005. – 464 с.
 28. Гарасим, П. М. Управлінський облік на підприємстві [Текст] : Гарасим П. М., Давидович І. Є., Хомин П. Я. / П. М. Гарасим, І. Є. Давидович, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 270 с.
 29. Журавель, Г. П. Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандартами [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, П. Я. Хомин. – К. : Професіонал, 2006. – 288 с.
 30. Облік і аналіз діяльності фермерських господарств [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, Б. В. Погріщук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 438 с. – 50-річчю ТНЕУ присвячується.
 31. Зятковський, І. В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / І. В. Зятковський. – Чернівці : Золоті литаври, 2007. – 274 с.
 32. Облікове забезпечення податкової звітності на підприємствах України [Текст] : навч. посіб. / Г. П. Журавель, П. М. Гарасим, М. П. Гарасим, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 272 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Хомин, П. Я. Нормативно-правове забезпечення облікової політики в бухгалтерських установах [Електронний ресурс] : консп. лекц. / П. Я. Хомин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 46 с.
 

Хопчан Володимир Михайлович

Опубліковано: 28 листопада 2011

hopchanv

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Хопчан Володимир Михайлович Оцінка реалізації інвестиційних проектів природоохоронного призначення в регіоні [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / Володимир Михайлович Хопчан. – К. : НАНУ, 2008. – 189 с.
 2. Хопчан, Володимир Михайлович Оцінка реалізації інвестиційних проектів природоохоронного призначення в регіоні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / Володимир Михайлович Хопчан. – К. : НАНУ, 2008. – 21 с.

Публікації

Статті:

 1. Хопчан, В. Рівень економічного розвитку в оцінці інвестиційної привабливості регіону / Володимир Хопчан // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. - С. 223-226.
 2. Хопчан, В. Аспекти управління ризиками інвестиційних проектів та обґрунтування їх ефективності / В. Хопчан // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. держ. економ. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – № 7. – С. 18-22.
 3. Хопчан, В. М. Еволюція наукових поглядів на потреби у трудовій діяльності й мотивацію в економічній теорії / В. М. Хопчан // Економіка та держава. – 2009. – № 5. – С. 107-109.
 4. Хопчан, В. М. Методичні підходи до еколого-економічної оцінки інвестиційних проектів природоохоронного призначення / В. М. Хопчан // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – № 18. – С. 6-10.
 5. Хопчан, В. М. Стан реалізації інвестиційних проектів природоохоронного призначення в Тернопільській області / В. М. Хопчан // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 9. – С. 4-6.
 6. Хопчан, В. М. Характеристика фінансово-економічних відносин учасників інвестиційного процесу в сфері природокористування [Електронний ресурс] / В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2010. - № 15. – С. 324-330.
 7. Хопчан, В. Наслідки реалізації інвестицій природоохоронного призначення [Електронний ресурс] / Володимир Хопчан // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 172-177.
 8. Хопчан, В. Удосконалення економічної оцінки екологічних збитків інвестиційних проектів в умовах невизначеності [Електронний ресурс] / В. Хопчан // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2008. – № 13. – С. 122-129.
 9. Хопчан, М. Ефективність інвестиційних проектів природоохоронного призначення в Тернопільській області / Марія Хопчан, Володимир Хопчан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2-18. – С. 288-290.
 10. Хопчан, М. Оцінка ефективності застосування комплексних інвестицій природоохоронного призначення в регіоні / Марія Хопчан, Володимир Хопчан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 68-71.
 11. Хопчан, В. М. Оцінка методів обліку витрат в управлінні діяльністю підприємства / В. М. Хопчан // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – № 15. – С. 50-53.
 12. Спасів, Н. Я. Місцеві бюджети України: законодавчі колізії та правове поле функціонування / Н. Я. Спасів, В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 233-239.
 13. Хопчан, В. М. Аналіз сучасних тенденцій формування реальних інвестицій / В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч.1. – С. 89-91.
 14. Хопчан, М. Інвестиційні рішення: критерії, показники, ефективність [Електронний ресурс] / Марія Хопчан, Володимир Хопчан // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 122-124.
 15. Хопчан, В. Напрями управління інвестиційними ресурсами підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс / Володимир Хопчан // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – Спец. вип., № 5 : Актуальні проблеми теорії і практики управління. – С. 98-102.
 16. Спасів, Н. Я. Пріоритети фінансового забезпечення відтворення основного капіталу в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, М. І. Хопчан, В. М. Хопчан // Ефективна економіка. – 2009. – № 4.
 17. Спасів, Н. Я. Кластер як імператив інвестиційної активності [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, М. І. Хопчан, В. М. Хопчан // Ефективна економіка. – 2010. – № 11.
 18. Хопчан, В. Методичні і практичні підходи до використання інвестиційного потенціалу / Володимир Хопчан // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 38-41.
 19. Хопчан, В. М. Організація вибору ефективних інвестиційних рішень в харчовій промисловості / В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – C. 271-275.
 20. Хопчан, В. М. Сучасний стан та перспективи державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні / В. М. Хопчан // Інвестиції : практика та досвід. – 2015. – № 11. – С. 20-23.
 21. Хопчан, В. М. Інвестиційний потенціал та аналіз його ефективного використання / В. М. Хопчан, Г. Кобернюк // Наукові записки : Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 123-127.
 22. Хопчан, В. М. Планування ефективності інвестиційного потенціалу підприємства / В. М. Хопчан // Наукові записки. – Тернопіль, 2003. – С. 80-87.
 23. Хопчан, В. М. Інвестиційна політика в Україні: реалії та пріоритети / В. М. Хопчан, М. О. Хопчан // Наукові студії : наук. журнал. – 2006. – С. 46-51.
 24. Хопчан, В. М. Підходи до здійснення економічної оцінки екологічних ефектів інвестиційних проектів з врахуванням фактору часу / В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Наукові студії : наук. журнал. – 2013. – № 15. – С. 120-127.
 25. Хопчан, В. М. Інвестиційна політика перешкоди і стимули / В, М. Хопчан // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 1997. – С. 121-125.
 26. Хопчан, В. М. Вибір методів і моделей обгрунтування інвестиційних рішень / В. М. Хопчан // Молоді вчені : наук. журн. ради молод. вчен. ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 19-22.
 27. Хопчан, В. М. Методи фінансування інвестиційних проектів підприємств в ринковій економіці / В. М. Хопчан // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 170-174.
 28. Хопчан, В. М. Стратегічне планування ефективності використання інвестиційного потенціалу / В. М. Хопчан // Вісник Технологічного Університету Поділля : наук. журнал. Економічні науки. – Хмельницький, 1999. – № 5, ч. 1. – С. 131-133.
 29. Хопчан, В. М. До питань вибору системи показників оцінки економічної ефективності інвестицій / В. М. Хопчан // Вісник Тернопільського Державного Технічного університету. – Тернопіль, 1999. – Т. 2, ч. 2. – С. 180-182.
 30. Хопчан, В. М. Методичні підходи до комплексної оцінки ефективності інвестицій в харчову промисловість Тернопільської області / В. М. Хопчан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 141-144.
 31. Хопчан, В. М. Особливості формування регіональної стратегії інвестування / В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Стратегія економічного розвитку України : наук. збірник. – Київ : КНЕУ, 2002. – № 2 (9). – С. 227-229.
 32. Хопчан, В. М. Аспекти управління інвестиційними ризиками і методика обґрунтування їх ефективності / В. М. Хопчан // Наука молода : зб. праць молод. науковців і аспірантів. – 2007. – С. 109-111.
 33. Хопчан, В. М. Удосконалення проектного циклу проходження інвестиційних проектів природоохоронного призначення / В. М. Хопчан // АгроСвіт. Аналіз, прогнози, коментарі : наук.-практ. журнал. – 2007. – № 18. – С. 17-22.
 34. Хопчан, В. М. Теоретичний зміст витрат і собівартості та їх відображення в управлінні підприємством / В. М. Хопчан // АгроСвіт : наук.-практ. журнал. – 2012. – № 15. – С. 51-55.
 35. Хопчан, В. М. Організаційно-економічні методи формування та нарощення виробничого потенціалу економічних суб’єктів господарювання / В. М. Хопчан // Ефективна економіка. – 2012. – № 5.
 36. Хопчан, В. М. Теоретичні засади оцінювання інвестиційної привабливості регіону / В. М. Хопчан // Ефективна економіка. – 2014. – № 6.
 37. Хопчан, В. М. Вплив кодування на формування митної вартості автотранспортних засобів / В. М. Хопчан // АгроСвіт : наук.-практ. журнал. – 2015. – № 12. – С. 33-38.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Мікроекономіка [Текст]: навч. посіб. /В. В. Козюк, Р. М. Березюк, О. В. Длугопольський [та ін.]; за ред. В. В. Козюка, Р. М. Березюка, О. П. Шиманської.– Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011.– 497 с. – Із змісту : Хопчан, В. М. – С. 168–251.
 2. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 3. Хопчан, М. І. Витрати виробництва [Текст] : Навчальний посібник / М. І. Хопчан, О. Я. Лотиш, В. М. Хопчан. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 149с.
 4. Хопчан, М. І. Організація виробництва [Текст] : Навч. посібник для студентів економічних спец. / М. І. Хопчан, В. М. Хопчан, О. Я. Лотиш. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 173с.
 5. Хопчан, М. І. Практикум з дисципліни "Планування діяльності підприємства" [Текст] / М. І. Хопчан, В. М. Хопчан, О. Я. Лотиш. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 201 с.
 6. Хопчан, М. І. Управління ефективністю фірми [Текст] : навч. посіб. / М. І. Хопчан, Ю. В. Літковець, В. М. Хопчан ; відп. за вип. В. І. Гринчуцький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 190 с.
 

Харчук Світлана Анатоліївна

Опубліковано: 20 лютого 2012

harchuk s a

Кафедра економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Харчук, Світлана Анатоліївна Зайнятість сільського населення як передумова розвитку сільських територій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Харчук Світлана Анатоліївна ; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - К., 2011. - 184 c.
 2. Харчук, Світлана Анатоліївна Зайнятість сільського населення як передумова розвитку сільських територій [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Світлана Анатоліївна Харчук.– К.: ІАЕ, 2011.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Харчук, С. А. Організаційно-економічні чинники підвищення зайнятості на селі [Електронний ресурс] / С. А. Харчук.
 2. Харчук, С. Соціальний захист населення в сучасних умовах розвитку економіки / Світлана Харчук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 136-140.
 3. Харчук, С. А. Напрями ефективного формування зайнятості на селі та розвитку сільських територій / С. Харчук // Наука молода: зб. наук. праць молод. вчених Терноп.нац. екон. ун-ту. – Тернопіль,2010. – № 13. – С. 58-63.
 4. Харчук, С. А. Сучасні проблеми управління капіталом підприємства та шляхи їх вирішення / С. А. Харчук // Економіка та держава. – 2015. – № 6. – C. 110-113.
 5. Харчук, С. А. Безробіття як одне з глобальних проблем світу та напрями його подолання [Текст] / С. А. Харчук, І. С. Пенькна // Економіка та держава. – 2016. – № 7. – С. 71-76.
 6. Харчук, С. А. Системний аналіз законодавства України про охорону здоров’я / С. А. Харчук // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2004. – Вип. 7. – С. 57-61.
 7. Харчук, С. А. Право і управління у сфері охорони здоров’я: нові підходи, сучасні тенденції / С. А. Харчук // Актуальні проблеми політики. – 2005. – Вип. 24. – С. 106-110.
 8. Харчук, С. А. Трансформація зайнятого і безробітного сільського населення Вінниччини [Електронний ресурс] / С. А. Харчук // Ефективна економіка. – 2010. – № 2.
 9. Харчук, С. А. Зайнятість населення як індикатор розвитку сільських територій [Електронний ресурс] / С. А. Харчук // Агросвіт. – 2015. – № 11. – С. 19-23.
 10. Харчук, С. А. Соціально-економічний розвиток сільських територій: проблеми та шляхи вирішення [Електронний ресурс] / С. А. Харчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 12. – С. 20-23.
 11. Харчук, С. А. Сучасний стан та основні напрями підвищення рівня життя населення / С. А. Харчук // Ефективна економіка. – 2015. – № 7.