Нові надходження БЕРЕЗЕНЬ 2020

Опубліковано: 22 травня 2020

1

821(477)

К53

   Книжний гостинець : альманах книжників і книголюбів Волинського Тернополля [Текст]. Вип. 1 / відп. за вип. О. Вальчук. – Кременець : Центр. б-ка ім. Ю. Словацького, 2017. – 318 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

2

94(477.84)

Н38

   Не стихає Чорнобильський біль : хроніка подвигу чорнобильців Тернопільщини [Текст] : кн.-реквієм. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 280 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

3

657(075.8)

Б94

   Бухгалтерський облік [Текст] : метод. вказівки та завд. / авт.-уклад. : В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич [та ін.] ; відп. за вип. Н. В. Починок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 130 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37680/1/NCTZEN%20%281%29.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

4

657(075.8)

Б94

   Бухгалтерський облік [Текст] : КПІЗ / авт.-уклад. : В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич [та ін.] ; відп. за вип. Н. В. Починок. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2020. – 44 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37681/1/%d0%9a%d0%9f%d0%86%d0%97%202020%20%20%2b%20oklad%20%281%29.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

5

657(075.8)

Б94

   Бухгалтерський облік [Текст] : метод. інструментарій / авт.-уклад. : В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, І. В. Мельничук [та ін.] ; відп. за вип. Н. В. Починок. – Тернопіль : Економічна думка, 2020. – 167 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37683/1/%d0%a1%d0%a0%202020_%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba%20kolir.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

6

346(477)

Г72

   Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 150 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/kodeks/gospodarskiy-kodeks-ukraini-1-1-1/read.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 2 вересня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

7

657

О-17

   Облік, оподаткування і контроль : теорія та методологія [Текст] : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [ м. Тернопіль, 27 груд. 2019 р.] / редкол. : Bartosiewicz Slawomir, Henning Drager, Korzeb Zbigniew [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 276 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

8

М77

   Моніторинг мережевої безпеки [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. : В. В. Яцків, І. З. Якіменко. – Тернопіль : ФО-П Шпак В., 2019. – 44 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36006/1/%d0%9b%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%97_%d0%9c%d0%9c%d0%91.pdf.

9

001.89(075.8)

М54

   Методологія та організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. В. В. Яцків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 33 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36273/1/metod.ta%20org.nauk.doslid..pdf.

10

005.53(075.8)

А64

   Аналітичне забезпечення управлінських рішень [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. С. М. Скочиляс. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 183 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36020/1/analit.zabezpech.upravlin.rischen.PDF.

11

330.1(075.8)

І-71

   Інституціональна економіка ІІ [Електронний ресурс] : опорн.консп. лекцій / уклад. О. П. Шиманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 106 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/35448/1/%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%97.pdf.

12

З-78

   Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб / за ред. : Ю. Г. Козака, О. О. Сукач, Д. М. Бурлаченко. – Вид. 6-те, переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2020. – 270 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/ekonomika/zovnishnoekonomicha-diyalnist-navchalniy-posibnik-vidannya-6-te-pereroblene-za-red-kozaka-yu-g-sukach-o-o-burlachenko-d-m-1/read.

     У навчальному посібнику розкривається економічний зміст та практичні аспекти формування та розвитку сучасної системи зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Досліджуються теоретичні засади, організаційно-правові умови та методичні підходи щодо оцінювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Призначається для викладачів, студентів економічних вузів та факультетів, а також для фахівців-практиків у галузі зовнішньоекономічної діяльності

13

338.24

У45

   Українські реформи після революції гідності. Що зроблено, чому не більше та що робити далі [Текст] / пер.М. Новохацька. – [б. м.] : [б. в.], 2019. – 213 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

14

004.4(075.8)

Б40

   Безпека програм та даних [Електронний ресурс] : опорн. консп. лекцій / уклад. І. З. Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 50 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36004/1/%d0%91%d0%b5%d0%b7%d0%bf_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80_%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%85_LEC_2019.pdf.

     Наведено теоретичні відомості щодо методів захисту програмного забезпечення. Наведено характеристику сучасних систем захисту програмних продуктів та різних засобів, що застосовуються для зламу існуючих систем захисту програмного забезпечення та автоматизованих систем. Розглянуто моделі розповсюдження програмного забезпечення.

15

346.9(477)

Г72

   Господарський процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 2 верес. 2019 р. – К. : ЦУЛ, 2019. – 155 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/kodeks/gospodarskiy-protsesualniy-kodeks-ukraini-1-1/read.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 2 вересня 2019 року (відповідає офіційному текстові).

16

33

Е40

   Економічна парадигма сучасності [Текст] : зб. тез доп. наук.-практ. конф. [м. Івано-Франківськ, 30 жовт. 2019 р.] / відп. за вип. Г. І. Ляхович ; ред. кол. : Г. І. Ляхович, Л. М. Алексеєнко, І. М. Білецька [та ін.]. – Івано-Франківськ : НАІР, 2019. – 352 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

17

004.4(075.8)=111

І-73

   Internet of Things for Smart Building and City [Текст] = Інтернет речей для розумного будинку та міста : trainings / O. V. Drozd, D. A. Maevsky, O. J. Maevskya [et al.]. – К. : Юстон, 2019. – 156 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літі/Internet of Things for Smart Building and City.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

18

Kuts

Kutsenko, A.

   Mechanics of materials: Theory and Problems [Електронний ресурс] = Механіка матеріалів: теорія та задачі : textbook / A. Kutsenko, M. Bondar, V. Pryshliak. – К. : ЦУЛ, 2018. – 599 p. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/prirodnichi-ta-tekhnichni-nauki/mechanics-of-materials-theory-and-problems-textbook-a-kutsenko-m-bondar-vpryshliak-1/read.

     In this book the basic questions of Strength of materials are consistently expounded, among them: basic concepts and hypotheses of resistance of materials; calculations are on durability and rigidity of elements of constructions, which work on compression and tension, on direct shear and twisting; a construction of diagrams of internal efforts is for a bar; a calculation of beams is on durability; methods of determination of deformations of beam: double - integration method, Castigliano's theorem and Verescagin's rule, their application, is for determining the unknown reactions of statically indeterminate of beams and frames.

19

Voin

Voinalovych, O. V.

   Occupational Safety and Health : practical [Електронний ресурс] = Охорона праці : практикум : навч. посіб. / O. V. Voinalovych, S. M. Golopura. – К. : ЦУЛ, 2018. – 449 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/ekonomika/occupational-safety-and-health-practical-okhorona-pratsi-praktikum-voynalovich-o-v-golopura-s-m-1/read.

    У навчальному посібнику представлено зміст і порядок виконання лабораторних і практичних робіт з дисципліни «Основи охорони праці». Детально описано методики проведення робіт, що стосуються навчання з питань охорони праці, розслідування нещасних випадків на виробництві; виявлення і визначення шкідливих і небезпечних виробничих чинників та заходи щодо зниження їх несприятливого впливу на організм працівника. Представлено описи лабораторно- практичних робіт, короткі теоретичні відомості, розрахункові формули, витяги з довідкових матеріалів, враховано вимоги чинних нормативно-правових актів з охорони праці. Посібник сформовано у стислій формі, ілюстровано фотографіями, рисунками та блок-схемами, в яких представлено порядок виконання заходів з охорони праці. Рекомендовано для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» технологічних, інженерних та економічних спеціальностей вищих аграрних навчальних закладів, які вивчають дисципліну англійською мовою.

20

331.1:658:3:621

А66

Андросова, Олена Федорівна

   Стратегія формування корпоративної культури та ефективність від її реалізації на підприємствах машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Федорівна Андросова. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – 39 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці концептуальних і методико-прикладних засад стратегії формування корпоративної культури та ефективності від її реалізації на підприємствах машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

21

340.1(477)

А66

Андрухів, Олег Ігорович

   Боротьба з дитячою безпритульністю та бездоглядністю в західних областях УРСР у 1940-1950-х роках : історико-правове дослідження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Олег Ігорович Андрухів. – Івано-Франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 36 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи систематизовано виявлені джерела, в тому числі раніше неопубліковані, в яких розкриваються практичні аспекти діяльності закладів опіки безпритульних та бездоглядних дітей у західних областях УРСР у 1940-1950-х рр.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

22

Б39

Безверхий, К. В.

   Облік в бюджетних установах [Електронний ресурс] : навч. посіб / К. В. Безверхий. – К. : ЦУЛ, 2020. – 312 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/audit-bukhgalterskiy-kadroviy-oblik/oblik-v-byudzhetnikh-ustanovakh-bezverkhiy-k-v-1/read.

     Навчальний посібник «Облік в бюджетних установах» містить актуальні теми, з яких студент отримує необхідну кількість корисних знань стосовно основ побудови бухгалтерського обліку на підприємствах державного сектору економіки; обліку основних засобів бюджетних установ; обліку нематеріальних активів бюджетних установ; обліку запасів бюджетних установ; обліку фінансово-розрахункових операцій бюджетних установ; обліку зобов’язань; обліку розрахунків із заробітної плати та страхування; обліку результатів виконання кошторису бюджетних установ; обліку доходів і витрат бюджетних установ; інвентаризації в бюджетних установах; фінансової звітності бюджетних установ. У кінці кожної теми студентам запропоновано перевірити рівень якості засвоєння навчального матеріалу через контрольні питання та тестові завдання, що стимулює самостійну роботу. Навчальний посібник призначений для студентів закладів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», які навчаються за програмою підготовки бакалавра. Навчальний посібник рекомендується для підготовки керівників, економістів, бухгалтерів, менеджерів, аудиторів та спеціалістів, які займаються веденням та організацією бухгалтерського обліку на підприємствах державного сектору.

23

338:332

Б48

Бережницька, Галина Іванівна

   Стратегічні імперативи управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Галина Іванівна Бережницька. – Львів : ЛНАУ, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розглянуто теоретичні і методичні основи формування стратегічних імперативів управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

24

339.138

М27

   Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту [Текст] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, Р. Б. Окрепкий [та ін.] ; за ред. Т. М. Борисової, Г. Л. Монастирського. – Тернопіль : Економічна думка, 2019. – 220 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37699/1/%21%21%21Monograf_2019_Tema.pdf.

     У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади маркетингового забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту, дослідлжено потенціал маркетингу у його забезпеченні.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

25

336.276.4

Б85

Босенко, Олександр Сергійович

   Управління державним та гарантованим державою боргом як складова євроінтеграційного процесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Сергійович Босенко. – К. : ДННУ АФУ, 2019. – 19 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито сутність управління державним та гарантованим державою боргом в Україні, визначено основні теоретико-методологічні підходи до управління боргом, проведено аналіз та порівняння системи боргового управління в країнах ЄС.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

26

338.242.4

Б93

Бутенко, Віра Михайлівна

   Державне регулювання розвитку біоекономіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Віра Михайлівна Бутенко. – К. : НУБПУ, 2019. – 39 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню теоретичних засад, методологічних підходів та розробленню практичних рекомендацій щодо впливу державного регулювання на розвиток біоенергетики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

27

351.83:331.2

В20

Васюренко, Лариса Валентинівна

   Механізм державного регулювання організацією оплати праці в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Лариса Валентинівна Васюренко. – К. : НАУ, 2019. – 46 с.

     В авторефераті дисертації виконано теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення важливої науково-прикладної проблеми, пов'язаної з розробленням теоретико-методологічних основ державного регулювання організацією оплати праці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

28

340.13+94(477)

В61

Вовчук, Микола Васильович

   Правові основи протидії злочинності у державних утвореннях на території Наддніпрянської України (1917-1922 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Микола Васильович Вовчук. – Івано-Франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 19 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено нормативно-правові акти, архівні документи, матеріали, теоретичні праці, що дозволило провести комплексний історико-правовий аналіз створення та розвитку правових основ протидії злочинності в УНРчасів Центральної Ради та Директорії, Українській державі та УСРР у 1917-1922 рр.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

29

336.14

В64

Возненко, Андрій Анатолійович

   Державне регулювання стратегічних секторів національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Андрій Анатолійович Возненко. – К. : ДННУ АФУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню шляхів забезпечення якісних змін у механізмі державного регулювання розвитку стратегічних секторів національної економіки та розробленню практичних рекомендацій щодо впровадження методічних підходів під час прийняття управлінських рішень у сфері державного регулювання стратегічних секторів для забезпечення сталого розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

30

338.242.4:339.9.012.435

Г15

Галасюк, Віктор Валерійович

   Державне регулювання трансформації національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Віктор Валерійович Галасюк. – К. : НАУ, 2019. – 32 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розвинуто теоретико-методологічні засади і розроблено практичні рекомендації щодо державного регулювання трансформації національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

656.078.8:005.336(043.3)

Г17

Галькевич, Марина Владиславівна

   Управління потенціалом конкурентоспроможності транспортних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Владиславівна Галькевич. – К. : ПрАТ ВНЗ МАУП, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи наведено нове вирішення наукової проблеми управління потенціалом конкурентоспроможності транспортних підприємств шляхом обгрунтування теоретико-методичних засад та надання практичних рекомендацій щодо використання організаційно-економічного механізму при управлінні потенціалом їх конкурентоспроможності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

32

004.02:004.4

Г29

Гейко, Геннадій Вікторович

   Моделі, методи та програмні компоненти бортової комп'ютерної системи дизель-поїзда [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Геннадій Вікторович Гейко. – К. : НТУ ХПІ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню науково-практичної задачі, яка полягає в розроблені та дослідженні моделей, методів та програмних компонентів бортової комп'ютерної системи керування дизель-поїзда з метою уточнення метода тягових розрахунків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

340.12

Г34

Гентош, Ростислав Євгенович

   Диспозитивність у правовому регулюванні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Ростислав Євгенович Гентош. – Івано-франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 16 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним дослідженням значення місця і ролі диспозитивності у правовому регулюванні. Визначено стан дослідження диспозитивності у правовому регулюванні, систему методів вивчення дезпозитивності у праві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

330.341.2:005.585

Г55

Глушач, Юлія Станіславівна

   Рейтингування в інституційному механізмі господарських трансформацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічних наук / Юлія Станіславівна Глушач. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. – 17 с.

     На основі інтеграції еволюційної, функціональної, інституційної, поведінкової парадигм визначено місце та роль рейтингування механізмів в господарських трансформацій; обгрунтовано амбівалентність впливу рейтингу на вибір економічними суб'єктами напрямів господарського розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

35

338.24:[005.591:005.21]

Г65

Гончар, Лілія Олександрівна

   Формування державної стратегії управління змінами у сфері послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Лілія Олександрівна Гончар. – К. : НАУ, 2019. – 24 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню науково-прикладної проблеми формування державної стратегії управління змінами у сфері послуг крізь призму розроблених та обгрунтованих теоретико-методологічних положень і практичних рекомендацій з означеної проблеми.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

36

334

Р31

Горан, Т. А.

   Реалії та перспективи публічно-приватного партнерства [Текст] : кол. моногр. / Т. А. Горан, С. Ф. Григорів, В. І. Данилишин ; за заг. ред. М. В. Дмитришин. – Івано-Франківськ : НАІР, 2019. – 240 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

37

502/504(075.8)

Е40

   Екологія [Текст] : навч. посіб. / М. В. Горун, Г. І. Пиріг, В. В. Файфура, М. М. Федірко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 156 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літе/Екологія...pdf.

     У навчальному посібнику "Екологія" розглянуті наукові засади раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища, вплив антропогенних чинників на стан довкілля.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

38

502.33:332.2:631.1

Г81

Грещук, Галина Ігорівна

   Еколого-економічні засади землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища / Галина Ігорівна Грещук. – Львів : ЛНАУ, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито теоретичну сутність та зміст землевпорядного забезпечення сталого використання земель сільськогосподарського призначення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

39

340.12(09)(075.8)

Г90

Грубінко, А. В.

   Історія держави і права зарубіжних країн та римське право [Текст] : навч. посіб. / А. В. Грубінко. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 384 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37697/1/%d0%90.%20Grubinko%20red.%202019.pdf.

     У навчальному посібнику відповідно до програми навчальної дисципліни «Історія

держави і права зарубіжних країн та римське право» наведено найбільш яскраві

приклади (типи) державно-правових систем ключових регіонів світу, що історично

визначали і нині визначають основні тенденції розвитку держави і права. У посібнику враховано провідні надбання вітчизняної та зарубіжної історико-правової науки, результати наукових розробок проблем римського права. Видання є спробою автора максимально вичерпно та водночас доступно викласти складні проблеми становлення і функціонування суспільно-економічних структур, державно-правових систем у різних країнах і регіонах світу у різні історичні періоди.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1)

40

Г90

Грубінко, А.

   Правове забезпечення екологічної безпеки в умовах військового конфлікту : міжнародний досвід і вітчизняні реалії [Електронний ресурс] / А. Грубінко, А. Кучер. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 52 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37698/1/%d0%91%d1%80%d0%be%d1%88%d1%83%d1%80%d0%b0%20%d0%bd%d0%b0%20%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%ba.pdf.

     В публікації висвітлено результати дослідження проблеми правового

гарантування екологічної безпеки в умовах військового конфлікту, що

надзвичайно актуально для України. Зазначається, що виникнення ризиків

для життя і здоров’я людини, які часто зумовлює незадовільний стан

довкілля, потребує пошуку оптимальних шляхів ліквідації їх наслідків у

випадку надзвичайних екологічних ситуацій та можливого попередження.

41

Г97

Гуцаленко, Л. В.

   Облік і звітність суб'єктів малого бізнесу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, У. О. Марчук, Л. В. Мельянкова. – К. : ЦУЛ, 2019. – 392 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/audit-bukhgalterskiy-kadroviy-oblik/oblik-i-zvitnist-subektiv-malogo-biznesu-gutsalenko-l-v-marchuk-u-o-melyankova-l-v-1/read.

     У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти обліку та звітності суб’єктів малого бізнесу України. Акцентовано увагу на загальних положеннях організації діяльності та системи обліку суб’єктів малого бізнесу, а також на формуванні фінансової та інших видів звітності і особливостях оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Навчальний матеріал доповнюється рисунками і таблицями, запитаннями для самоперевірки, глосарієм. Посібник розрахований на керівників підприємств, організацій, установ різних форм власності, бухгалтерів, студентів та викладачів вищих навчальних закладів.

42

347.71

Д18

Даниленко, Дмитро Віталійович

   Уніфікація колізійних норм про перевезення морем пасажирів та їх багажу в міжнародному приватному праві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.003 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Дмитро Віталійович Даниленко. – Івано-франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є першим комплексним монографічним дослідженням проблеми, що виникають у сфері реалізації уніфікованих колізійних норм про перевезення пасажирів та їх багажу в міжнародному приватному праві та пов'язаних з цим актуальних теоретичних і практичних питань

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

43

005:[316.77:378]

Д27

Дейнега, Інна Олександрівна

   Формування комплексу маркетингових комунікацій закладів вищої освіти : теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Інна Олександрівна Дейнега. – Херсон : ХНТУ, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретико-методологічні і методичні положення щодо засад формування комплексу маркетингових комунікацій ЗВО та розроблено практичні рекомендації щодо їхньої реалізації в умовах поглиблення лібералізації ринку освітніх послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

44

339.92

Д36

Дербеньова, Яна Валеріївна

   Розвиток зони вільної торгівлі між Україною та ЄС в умовах регіональних дезінтеграційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Яна Валеріївна Дербеньова. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи удосконалено визначення поняття "розвиток зони вільної торгівлі", "поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі", "міжнародна економічна дезінтеграція", розкрито механізм функціонування та запропоновано теоретичний підхід до аналізу зон вільної торгівлі за станом їх життєвого циклу.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

45

338.1:658.1(043.3)

Д40

Джерелюк, Юлія Олександрівна

   Системне забезпечення антикризової стійкості підприємств у конкурентному середовищі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Олександрівна Джерелюк. – Херсон : ХНТУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню теоретико-методологічних, концептуальних і методико-прикладних основ системного забезпечення антикризової стійкості підприємств у конкурентному середовищі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

46

340.11:340.114.3

Д43

Дзюбак, Софія Василівна

   Втілення функціональності в основних типах праворозуміння [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Софія Василівна Дзюбак. – Івано-Франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 16 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено комплексний теоретико-правовий аналіз особливостей втілення функціональностей в основних типах праворозуміння. Досліджено співвідношення правової природи функцій та функціональності в сучасній юридичній науці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

339.5

Д43

Дзюбановська, Н. В.

   Прагматизм оцінювання міжнародної торгівлі країни : методи і моделі [Текст] : монографія / Н. В. Дзюбановська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 299 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37630/1/%d0%94%d0%b7%d1%8e%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0.pdf.

     У монографії розглянуто застосування математичного апарату до оцінювання міжнародної торгівлі країн. На основі проведеного дослідження розроблено науковий підхід до оцінювання міжнародної торгівлі на основі поєднання статистичного і економетричного аналізів та комплексу показників, які характеризують економічний розвиток, демографічну ситуацію, зовнішню торгівлю країн тощо і їх взаємозв'язок.

                              30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

48

347.921:961.1:952

Д45

Дика, Алла Олександрівна

   Спір про право у цивілістичному процесі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.003 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Алла Олександрівна Дика. – Івано-франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному дослідженню поняття "спір про право" у цивілістичному процесі, до якого запропоновано включити і реєстраційний процес, щоб привернути увагу науковціів до історичних неузгодженостей в його регламентації, які проявляються у повноваженнях реєстраторів та у понятійному апараті.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

336.717.6

Д53

Дмитренко, Тетяна Леонідівна

   Фінансовий моніторинг вексельного обігу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Леонідівна Дмитренко. – К. : ДННУ АФУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним дослідженням теоретичних засад здійснення фінансового моніторингу операцій з векселями та перспективних напрямів його розвитку. На основі систематизації та кретичного аналізу наукових досліджень закордонних і вітчизняних вчених розкрито економічну сутність фінансового моніторингу обігу векселів та обгрунтовано об'єктивну необхідність використання вексилів у вирішенні ряду проблем у діяльності суб'єктів господарювання в період кризи неплатежів, що зможе пожвавити рух фінансів і сприяти розвитку економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

50

339:004.738.5(477)

Д53

Дмитрієва, Наталія Олександрівна

   Концептуальні засади розвитку електронної торгівлі в національній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Олександрівна Дмитрієва. – К. : НАУ, 2019. – 23 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних і прикладних положень розвитку електронної торгівлі в національній економіці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

51

336.144.36:63-027.3:336.7

Д99

Дяченко, Юлія Анатоліївна

   Прогнозування цін на сільськогосподарську продукцію інструментами біржового ринку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юлія Анатоліївна Дяченко. – К. : НУБПУ, 2019. – 22 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретичні, методичні засади та розроблено практичні рекомендації щодо формування й розвитку механізмів прогнозування цін на сільськогосподарську продукцію інструментами біржового ринку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

52

339.137.2:631.115.1

Є70

Єременко, Денис Володимирович

   Забезпечення конкурентоспроможності фермерських господарств України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Денис Володимирович Єременко. – К. : НУБПУ, 2019. – 39 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи доведено, що основним напрямом розвитку вітчизняного фермерства є забезпечення конкурентоспроможного високотоварного виробництва сільськогосподарської продукції разом із розширенням сфери виробничо-господарської діяльності.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

53

65.015.3

Ж68

Жигулін, Олександр Ігорович

   Напрями удосконалення управління конкурентоспроможністю підприємницьких структур агробізнесу України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Ігорович Жигулін. – К. : НУБПУ, 2019. – 38 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений науковому обґрунтуванню процесу управління конкурентоспроможністю підприємницьких структур агробізнесу. У роботі узагальнено теоретико-методологічні засади та розроблено методологічний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємницьких структур агробізнесу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

004.94

З-13

Завгородня, Ганна Анатоліївна

   Моделі, методи та інформаційна технологія підвищення надійності об'єкта техногенної небезпеки [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Ганна Анатоліївна Завгородня. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 192 с.

     Дисертація присвячена вирішенню актуальної задачі розробки моделей і методів зниження ризику виникнення техногенних аварій шляхом створення інформаційної технології, що дозволяє підвищити надійність АГЗС.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

55

004.94

З-13

Завгородня, Ганна Анатоліївна

   Моделі, методи та інформаційна технологія підвищення надійності об'єкта техногенної небезпеки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ганна Анатоліївна Завгородня. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуальної задачі розробки моделей і методів зниження ризику виникнення техногенних аварій шляхом створення інформаційної технології, що дозволяє підвищити надійність АГЗС.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

56

821(477)

З-26

Заморська, Л.

   Храм душі [Текст] : поезії / Л. Заморська. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 112 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літх/Храм душі.pdf.

     Осановна тема творів автора - стосунки між людьми, часто складні, суперечливі.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

57

340:114.3:340.115.6

З-42

Зварич, Роман Васильович

   Трансформація регулятивної функції права : історико-правове та компаративне дослідження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Роман Васильович Зварич. – Івано-франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 39 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений історико-правовому та корпоративному дослідженню особливостей становлення, юридичного закріплення та реалізації регулятивної функції права у мережах різних історичних типів права, правових сімей сучасності та правової системи України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

58

338.45:005.95:005.336.1(043.3)

З-63

Зіновська, Світлана Ігорівна

   Управління ефективністю використання персоналу на промислових підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Світлана Ігорівна Зіновська. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо налагодження управління ефективності використання персоналу на промислових підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

004:021:004.92

К32

Квасневський, Владислав Михайлович

   Моделі і методи інформаційного моделювання об'єктів у Allplan [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Владислав Михайлович Квасневський. – К. : КНУБА, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню важливої науково-практичної проблеми автоматизації процесу інформаційного моделювання будівельних об'єктів на різних етапах життєваго циклу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

60

342.73:630.18

К45

Киценко, Олександр Петрович

   Правове регулювання державної фінансової підтримки лісового господарства в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олександр Петрович Киценко. – К. : НУБПУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним дослідженням правового забезпечення державної фінансової підтримки лісового господарства в Україні. На підставі аналізу теоретичних наукових здобутків провідних вчених щодо бюджетного фінансування, загальної і спрощеної системи оподаткування лісокористувачів, а також правових норм вітчизняних і зарубіжних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів щодо державного регулювання фінансової підтримки лісового господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

61

351.72:336.1(477)(043.5)

К49

Клімова, Світлана Миколаївна

   Організаційно-правові основи управління публічними фінансами в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Світлана Миколаївна Клімова. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. – 33 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено теоретичне узагальнення і наведено нове вирішення наукової проблеми - визначення сутності загальних правових і головних організаційних засад у галузі управління публічними фінансами та сформульовано напрями їх удосконалення в Україні.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

62

338.45:336.22(043.3)

К56

Коваленко, Артем Вікторович

   Організаційно-економічний механізм формування податкової політики промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Артем Вікторович Коваленко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню та розробці теоретичних, методичних засад щодо застосування організаційно-економічного механізму формування податкової політики промислових підприємств та її оптимізації шляхом введення екологічного податку та податку на виведений капітал, який сприятиме інвестиційно-інноваційному розвитку промислових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

63

340.132.61

К56

Коваль, Наталія Тарасівна

   Засадничі принципи правозастосування у розбудові правової держави : методологічні основи концептуалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Наталія Тарасівна Коваль. – Івано-франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 20 с.

     Правозастосування розглядається як особлива форма реалізації права, як багатоаспектний чинник регулювання суспільних відносин у правовій державі. Обгрунтовано сутність базових принципів організації і методики правозастосовної діяльності, здійснюється аналіз механізмів функціонування правової держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

64

347.44:616-089.843

К56

Ковальський, Михайло Миколайович

   Цивільно-правове регулювання надання медичних послуг у сфері трансплантації анатомічних матеріалів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Михайло Миколайович Ковальський. – Івано-Франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним науковим дослідженням цивільно-правового регулювання надання медичних послуг у сфері трансплантації анатомічних матеріалів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

65

336.143

К64

Коноваленко, Дмитро Валерійович

   Дефіцит сектору державного управління та його прогнозування в системі управління державними фінансами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дмитро Валерійович Коноваленко. – К. : ДННУ АФУ, 2019. – 23 с.

     Дослідження присвячено обгрунтованню теоретико-методичних засад, науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо напрямів та механізмів регулювання дефіциту сектору загального державного управління (СЗДУ) України в системі управління державними фінансами на основі розробленого інструментарію його моделювання та прогнозування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

66

338.2

К67

Корнєєва, Ю. В.

   Державне регулювання інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] : монографія / Ю. В. Корнєєва. – К. : ЦУЛ, 2020. – 620 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/ekonomika/derzhavne-regulyuvannya-investitsiynoi-diyalnosti-korneeva-yu-v-1-1-1/read.

     У монографії досліджено теоретико-методологічні засади становлення системи державного регулювання інвестиційної діяльності крізь призму еволюційного розвитку економічної думки щодо необхідності й особливостей державного регулювання економічних процесів загалом та інвестицій зокрема.

67

343.973:343.352

К71

Косиця, Ольга Олексіївна

   Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав викривачів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 -адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ольга Олексіївна Косиця. – Суми : СДУ, 2019. – 35 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений аналізу адміністративно-правового механізму забезпечення прав викривачі в Україні. Уточнено поняття викривача, його права та обов'язки, гарантії діяльності, та відповідальність, а також принципи викривання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

338.43(477)

К72

Костецький, Я. І.

   Стратегія формування і розвитку аграрного сектору України : теорія і практика [Текст] : монографія / Я. І. Костецький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 356 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37700/1/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%86%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A6%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%AF.I._%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB.pdf.

     У монографії узагальнено і висвітлено специфіку організаційної структури, механізм функціонування та поглиблено теоретико-методологічні засади розвитку аграрного сектору України. Здійснено оцінку стану та проблем розвитку аграрної галузі. Обгрунтовано шляхи підвищення ефективності діялності, визначення пріоритетів та формування ефективної стратегії соціально-економічного розвитку аграрного сектору.

                              30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

69

331.2:331.108(043.5)

К77

Кравченко, Олександр Олександрович

   Оплата праці в контексті забезпечення кадрової безпеки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 -демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Олександр Олександрович Кравченко. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню науково-теоретичних засад, методичних і практичних рекомендацій щодо регулювання оплати праці в контексті забезпечення кадрової безпеки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

70

657.37(075.8)

Ф59

   Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 478 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37631/1/%d0%9a%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b0.pdf.

     Структура підручника побудована згідно з освітньо-професійною програмою та діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку, де окремими розділами визначаються загальні принципи бухгалтерського обліку, облік активів, капіталу та зобов'язань, розкриваються господарські процеси та пов'язаний з ними облік витрат, доходів діяльності, фінансових результатів та їх оподаткування.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 27)

71

338.24:343.37:502.11(043.3)

К88

Кубатко, Вікторія Василівна

   Державна політика детінізації економіки України з урахуванням економіко-екологічних факторів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Вікторія Василівна Кубатко. – Суми : СДУ, 2019. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи удосконалено визначення сутності тіньового сектору національної економіки, систематизовано теоретико-методичне підгрунтя формування державної політики детінізації економіки, удосконалено методичні положення оцінювання рівня тінізації економіки за видами економічної діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

72

К90

Кулик, В. А.

   Облікова політика підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. А. Кулик, З. М. Левченко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 238 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/audit-bukhgalterskiy-kadroviy-oblik/oblikova-politika-pidpriemstva-navchalniy-posibnik-kulik-v-a-levchenko-z-m-1/read.

     У навчальному посібнику висвітлене законодавче та нормативно-правове забезпечення формування облікової політики підприємств, зокрема, підприємств аграрного сектору економіки. Зазначені мета та завдання облікової політики. Визначено місце в організації бухгалтерського обліку та формуванні фінансової звітності підприємств, вимоги і принципи формування облікової політики, основні методологічні підходи та наведені приклади розрахунків. До кожної теми запропоновані методичні рекомендації для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи. Навчальний посібник призначений для вивчення методики формування облікової політики підприємства студентами економічних спеціальностей. Він також буде корисний практикуючим фахівцям з бухгалтерського обліку та оподаткування.

73

341.384:347.122(477)(043.3)

Л54

Лещинська-Вьонцек, Магдалена

   Цивільно-правова відповідальність держави у правовідносинах реституції власності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Магдалена Лещинська-Вьонцек. – Івано-Франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню цивільно-правової відповідальності держави у правовідносинах реституції власності. Охарактеризовано правовідносини реституції власності. Визначено ознаки, принципи та умови цивільно-правової відповідальності держави у правовідносинах реституції власності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

74

338.45:004(043.5)

Л72

Лозиченко, Олександр Миколайович

   Інформаційне забезпечення в управлінні промисловим підприємством [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Миколайович Лозиченко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений удосконаленню теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо інформаційного забезпечення в управлінні промисловим підприємством.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

75

004.91

М13

Мазурець, Олександр Вікторович

   Інформаційна технологія автоматизованого структурування навчальних матеріалів та створення текстів для адаптивного контролю рівня знань [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олександр Вікторович Мазурець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвяченй розробці інформаційної технології автоматизованого структурування навчальних матеріалів та створення текстів для адаптивного контролю рівня знань.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

76

004.91

М13

Мазурець, Олександр Вікторович

   Інформаційна технологія автоматизованого структурування навчальних матеріалів та створення текстів для адаптивного контролю рівня знань [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Олександр Вікторович Мазурець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 217 с.

     Дисертаційна робота присвячена розробці інформаційної технології автоматизованого структурування навчальних матеріалів та створення текстів для адаптивного контролю рівня знань.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

77

331.108.38

М17

Максимюк, Ганна Миколаївна

   Організаційно-економічні важелі рейтингування трудового потенціалу в національній економіці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ганна Миколаївна Максимюк. – К. : НАУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробленню теоретико-концептуальних засад і методичного інструментарію управління трудовим потенціалом на засадах рейтингування.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

78

336:351.63(477)(043.5)

М19

Малиш, Дмитро Олексійович

   Фінансова безпека підприємств під впливом нестабільності фінансового сектору України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дмитро Олексійович Малиш. – Суми : СДУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений удосконаленню теоретичних засад та науково-методичних підходів до формування фінансової безпеки підприємств в умовах нестабільності фінансового сектору економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

79

336.71(1.65)(078.3)

М62

Миненко, Лілія Миколаївна

   Розвиток банківського нагляду на консолідованій основі в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Лілія Миколаївна Миненко. – Суми : СДУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи спрямовано на розвиток теоретичних засад і науково-методичних підходів банківського нагляду на консолідованій основі в Україні. У роботі поглиблено трактування змісту банківського консолідованого нагдяду та виділено п'яти рівнів його здійснення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

94(477)

М69

Михайлова, В. Г.

   З Україною в серці [Текст] : худ.-публ. портрети-нариси / В. Г. Михайлова. – Запоріжжя : Кераміст, 2016. – 237 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літз/З Україною в серці.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

81

342.9

М74

Моісєєв, Михайло Сергійович

   Адміністративно-правовий статус державного бюро розслідувань України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Михайло Сергійович Моісєєв. – Суми : СДУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений аналізу адміністративно-правового статусу Державного бюро розслідувань України, а також визначенню напрямків його удосконалення. Розкрито історичні аспекти становлення ДБР, а також його місце в сучасній системі правоохоронних органів України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

82

342.95(477)

Н56

Нестор, Наталія Володимирівна

   Адміністративно-правове забезпечення контролю за діяльністю судів (суддів) в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 -адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Наталія Володимирівна Нестор. – Суми : СДУ, 2019. – 39 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми, яка полягає у визначенні сутності та розкритті особливостей адміністративно-правового забезпечення контролю за діяльністю судів (суддів) в Україні та опрацюванні на цій основі відповідної концепції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

83

332.3:332.142.6

Н56

Несторяк, Юрій Юрійович

   Еколого-економічна оцінка відтворення біорізноманіття лісів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища / Юрій Юрійович Несторяк. – К. : НУБПУ, 2019. – 22 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розглянуто теоретико-метогдологічні засади еколого-економічної оцінки відтворення біорізноманіття лісів, зокрема розкрито сутність, складові та функції біорізноманіття лісів, а також методичні підходи до еколого-економічного оцінювання відтворення лісового біорізноманіття.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

84

338.45:658.5:004.9

Н59

Нечепуренко, Дмитро Станіславович

   Модернізація систем автоматизації управління підприємствами машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Дмитро Станіславович Нечепуренко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – 23 с.

    Автореферат дисертаційного дослідження присвячений узагальненню наукових підходів щодо застосування автоматизованих систем управління на підприємствах машинобудування.

Визначено теоретичні та практичні засади формування систем управління технологічними, виробничими та фінансовими процесами на промислових підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

85

342.9

Н73

Новицька, Марина Миколаївна

   Адміністративно-правове регулювання трансплантації атомічних матеріалів людині в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Марина Миколаївна Новицька. – Суми : СДУ, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений вивченню сутності та особливостей адміністративно-правового регулювання трансплантації атомічних матеріалів людини в Україні та визначенню напрямків його вдосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

86

338.24:[330.34+656](477)

О-35

Овчар, Петро Андрійович

   Регулювання розвитком автотранспортної галузі в умовах трансформації національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Петро Андрійович Овчар. – К. : НАУ, 2019. – 40 с.

     У роботі поглиблено теоретико-методологічні засади дослідження розвитку автотранспортної галузі та сформульовано рекомендації щодо вдосконалення її регулювання в контексті забезпечення очікуваних трансформаційних змін у національній економіці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

87

303.7(075.8)

М54

   Методи аналізу в агрономії та агроекології [Текст] : навч. посіб. / О. В. Овчарук, В. І. Овчарук, О. В. Овчарук [та ін.] ; за ред. В. І. Овчарука. – Х. : Мачулин, 2019. – 362 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літм/Методи аналізу в агрономії та агроекології.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

88

336.1:336.2:336.5

П14

Палійчук, Тетяна Володимирівна

   Фіскальна децентралізація та механізми її реалізації в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Володимирівна Палійчук. – К. : ДННУ АФУ, 2019. – 28 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено комплексне дослідження теорії та практики упровадження і подальшого розвитку фіскальної децентралізації в Україні. Запропоновано напрями розв'язання важливої наукоково-практичної задачі щодо визначення механізмів досягнення оптимального розподілу дохідних джерел формування бюджетів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

89

657(075.8)

П16

Панасюк, В. М.

   Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 328 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37678/1/ZAZA.pdf.

     У посібнику розкриваються основні поняття і принципи бухгалтерського

обліку, теоретико-практичні засади формування та зберігання облікової

інформації в системі управління економічними процесами суб‘єктами

господарювання. Викладено методику основних облікових і технологічних

процедур роботи у напрямку обліково-інформаційного забезпечення

управління господарськими операціями та засобами у відповідності до чинного

законодавства. Окремо подаються напрями виявлення та способи уникнення

можливих негативних впливів чинників внутрішнього й зовнішнього

середовища на базі чинної облікової методики. Теоретичний матеріал

підкріплено цифровими прикладами, ілюстровано схемами, рисунками,

таблицями.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

90

339.137

П18

Пархомець, М. К.

   Підвищення конкурентоспроможності зернового господарства у сільськогосподарських підприємствах [Текст] : монографія / М. К. Пархомець, Л. М. Уніят, І. С. Соловей ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – 232 с.

     У монографії розглянуто організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності зернового господарства у сільськогосподарських підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

91

339.137/138-044.332:658]:(043.3)

П34

Піскун, Донатас Натанович

   Маркетингове адаптивне управління конкурентоздатністю підприємства за умов євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Донатас Натанович Піскун. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений формуванню теоретико-методичних основ та практичних рекомендацій щодо побудови та впровадження структурнологічної моделі маркетингове адаптивне управління конкурентоздатністю підприємства за умов євроінтеграції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

92

П44

Подолянчук, О. А.

   Облік в фермерських господарствах [Електронний ресурс] : навч. посіб / О. А. Подолянчук, Н. І. Коваль, Н. М. Гудзенко. – К. : ЦУЛ, 2019. – 374 с. – Режим доступу : http://www.culonline.com.ua/catalog/audit-bukhgalterskiy-kadroviy-oblik/oblik-v-fermerskikh-gospodarstvakh-podolyanchuk-o-a-koval-n-i-gudzenko-n-m-1/read.

     У навчальному посібнику викладено особливості обліку та оподаткування діяльності фермерських господарств, розкрито методику формування фінансової та податкової звітності. Структура посібника включає методичні матеріали до вивчення лекційного курсу; навчальні завдання для практичних занять; питання, тести та завдання для перевірки знань. Відповідно до програми курсу представлено характеристику форм обліку у фермерських господарствах залежно від їх розміру та специфіки діяльності, методику та організацію проведення обліку господарської діяльності фермерських господарств, особливості оподаткування та порядок формування фінансової і податкової звітності господарства

93

658:005.922.1:33-044.247(043.3)

П54

Поляков, Павло Андрійович

   Структура системи управління економічною безпекою підприємства за умови розвитку інтеграційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Павло Андрійович Поляков. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений формуванню теоретико-методичних основ та практичних рекомендацій щодо побудови структури системи управління економічною безпекою промислових підприємств за умов посиленого впливу інтеграційних процесів на їх господарювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

94

620.9-049.5-021.387

П80

Прокіп, Андріан Володимирович

   Теоретико-методологічні засади енергетичної безпеки в контексті парадигми сталого розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища / Андріан Володимирович Прокіп. – Львів : ЛНАУ, 2019. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи дослідженні теоретико-методологічні та прикладні аспекти проведення гарантування енергетичної безпеки країни у у відповідність із принципами сталого розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

95

658.012.32

П80

Прокопенко, Юрій Олексійович

   Ефективність управління інноваційними проектами машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юрій Олексійович Прокопенко. – К. : ПрАТ ВНЗ МАУП, 2019. – 20 с.

     У роботі уточнено базові детермінанти поняття "ефективне управління інновацйними проектами", що дозволило поглибити змістовне тлумачення даного поняття за інформаційним підходом. Окреслено за цілісно орієнтованим підходом ключові параметри та критерії оцінки сукупної ефективності управління інноваційними проектами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

96

339.138:[339.9+004](043.3)

П87

Птащенко, Олена Валеріївна

   Міжнародний маркетинг високих технологій у глобальному економічному просторі [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Олена Валеріївна Птащенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 509 с.

     У дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження теоретико- методологічних засад і прикладних аспектів формування міжнародного маркетингу високих технологій в умовах глобального економічного простору.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

97

339.138:[339.9+004](043.3)

П87

Птащенко, Олена Валеріївна

   Міжнародний маркетинг високих технологій у глобальному економічному просторі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олена Валеріївна Птащенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено комплексне дослідження теоретико- методологічних засад і прикладних аспектів формування міжнародного маркетингу високих технологій в умовах глобального економічного простору.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

98

332.14:336.14:330.322:336.77

П90

Пухир, Світлана Тимофіївна

   Фінансові механізми реалізації державної регіональної політики в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Світлана Тимофіївна Пухир. – Львів : НАНУ ІРД ім. М. І. Долішнього, 2020. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито еволюцію теорій регіонального розвитку, систематизовано найбільш актуальні наукові теорії, які становлять концептуальний базис регіональної політики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

99

811.111(075.8)

П99

П'ятничка, Т. В.

   Практикум з англійської мови [Текст] : навч. посіб. / Т. В. П'ятничка, І. Ф. Шилінська, Л. М. Штохман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 160 с.

     У посібнику представлено матеріал, спрямований на формування професійно-мовленнєвої ІТ-фахівців. Запропоновані завдання складені на основі матеріалів оригінальних джерел, які є частково адаптовані.

                               5 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 5)

100

342.9

Р18

Раімов, Руслан Ікрамович

   Адміністративно-правове регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сферах енергетики та комунальних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Руслан Ікрамович Раімов. – Сими : СДУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню особливостей адміністративно-правового регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сферах електроенергетики та комунальних послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

101

347.921.8(477)(043.3)

Р57

Рішко, Марія Іванівна

   Забезпечення права на безоплатну правову допомогу в Україні : теоретико-правове дослідження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Марія Іванівна Рішко. – Івано-франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 16 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному теоретико-правовому дослідженню права людини на безоплатну правову допомогу та його забезпечення в Україні. Значну увагу приділено розкриттю сутності безоплатної правової допомоги, права людини на безоплатну правову допомогу та його забезпечення .

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

102

331.5.024.5:331.52

Р82

Рубежанська, Вікторія Олегівна

   Державне регулювання розвитком національного ринку праці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Вікторія Олегівна Рубежанська. – К. : НАУ, 2019. – 25 с.

     Автореферат дисертації присвячено розвитку теоретико-методичних положень і розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення державного регулювання розвитком національного ринку праці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

103

347.91/.95.023(043.5)

Р98

Рябченко, Юрій Юрійович

   Суб'єкт цивільного процесуального права у сучасній парадигмі права [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Юрій Юрійович Рябченко. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. – 32 с.

     У роботі розкрито сутність суб'єкта цивільного процесуального права як категорії, в якій відображено правові властивості людини, що в підсумку підкреслює висхідний характер соціально-правової цінності суб'єкта у цивільних-процесуальних правовідносинах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

104

316.343.654:316.34(477)

С16

Сало, Яна Вікторівна

   Соціально-економічні аспекти стратифікації суспільства у формуванні українського середнього класу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 -демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Яна Вікторівна Сало. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений роз'язанню актуальної наукової проблеми обґрунтування теоретичних положень і методологічних підходів до дослідження середнього класу в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

105

347.998.85

С40

Сіренко, Дмитро Олександрович

   Правові засади запобігання адміністративним правопорушенням, пов'язаним з корупціїю, здійснюваного суб'єктами приватної детективної діяльності. [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Дмитро Олександрович Сіренко. – К. : НУБПУ, 2019. – 23 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи вирішено завдання доведення та обгрунтування участі суб'єктів приватної детективної діяльності під час запобігання і протидії адміністративним правопорушенням, пов'язаним з корупцією.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

106

347.215(043.5)

С47

Сліпченко, Анатолій Святославович

   Способи та форми цивільного обороту речей [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Анатолій Святославович Сліпченко. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. – 18 с.

     У роботі проведено аналіз існуючих підходів до розуміння поняття "цивільний оборот".

Запропоновано авторське визначення поняття "цивільний оборот" шляхом виокремлення необхідних та достатніх елементів, які найбільш точно розкривають його зміст.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

107

519.6(075.8)

С72

Співак, І. Я.

   Прикладні аспекти інтервальних обчислень [Текст] : навч. посіб. / І. Я. Співак, С. Я. Крепич ; відп. за вип. А. В. Пукас. – Тернопіль : ФОП Паляниця, 2019. – 154 с.

     Інтервальні обчислення є теоретичною основою усіх інтервальних методів моделювання. Своєю чергою інтервальні обчислення побудовані на базі методів інтервального аналізу.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

108

004.41:004.78

С75

Стадник, Марія Андріївна

Інформаційна технологія аналізу усталених зорових викликаних потенціалів у задачах офтальмодіагностики [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Марія Андріївна Стадник. – Тернопіль : ТНТУ, 2020. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи вирішено актуальне наукове завдання - підвищення ефективності діагностики зорового аналізатора людини внаслідок реалізації ІТ аналізу усталених ЗВП.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

109

332.14

Т41

Тимечко, І.

   Територіальна громада у транскордонному просторі : чинники, закономірності, пріоритети розвитку [Текст] : монографія / І. Тимечко. – Львів : ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2019. – 444 с. – (Транскордонне співробітництво).

     У монографії представлено результати дослідження теоретичних і прикладних аспектів життєдіяльності територіальної громади у транскордонному просторі.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

110

737(03)

Т41

Тимошик, М. М.

   Значки і медалі Тернопілля [Текст] : довід.-енцикл. кат. / М. М. Тимошик. – 2-ге вид. – Тернопіль : Джура, 2018. – 360 с.

     У цьому каталозі фалеристики "Значки і медалі Тернопілля" вперше за всю історію краю зібрано дані про значки і медалі Тернопільщини, також подані фотоматеріали.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

111

658.1:005.21]:339.137

Т86

Тур, Олександр Васильович

   Управління стратегічним розвитком підприємства з метою підвищення його ринкової стійкості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Васильович Тур. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – 22 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи викладено авторський підхід до управління стратегічним розвитком підприємства з метою підвищення його ринкової стійкості на основі проведення аналізу структурних складових ринкової стійкості, включено в процедуру формулювання стратегії аналізу ланцюга створення цінності та використання державно-приватного партнерства як інструменту забезпечення ринкової стійкості переробних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

112

005.35:658:331.108(043.3)

Т98

Тюхненко, Наталія Анатоліївна

   Формування та оцінювання соціальних стратегій активізації трудової діяльності персоналу підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Анатоліївна Тюхненко. – Херсон : ХНТУ, 2019. – 41 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений науковому обгрунтуванню та розробленню теоретико-методологічних засад, науково-методичних та практичних рекомендацій щодо формування й оцінювання соціальних стратегій активізації трудової діяльності персоналу переробних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

113

340.12

Ф26

Фаст, Олексій Олександрович

   Внесок середньовічної правової думки у формування концепції верховенства права [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Олексій Олександрович Фаст. – Івано-франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 20 с.

     Проаналізовано та узагальнено основні наукові підходи до визначення природи верховенства права та виявлено його найбільш визначальні та універсальні ознаки. Запропоновано авторське визначення верховенства права, як панування в державі і суспільстві легітивного закону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

114

339.138:338.439

Ф33

Федорова, Надія Євгенівна

   Адаптація комунікативної складової комплексу маркетингу підприємств харчової галузі до сучасних ринкових умов [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Надія Євгенівна Федорова. – Херсон : ХНТУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений удосконаленню теоретичних положень, розробленню науково-методичних основ і практичних рекомендацій щодо адаптації комунікативної складової комплексу маркетингу виноробних підприємств харчової галузі до сучасних ринкових умов.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

115

330:005.722(043.3)

Ц58

Циганова, Олександра Сергіївна

   Система контролінгу в адаптивному управлінні підприємствами промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександра Сергіївна Циганова. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці теоретичних, методичних і практичних положень щодо формування та функціонування ефективної системи контролінгу в адаптивному управлінні підприємствами промисловості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

116

339.92

Ш26

Шаров, О. М.

   Економічна дипломатія : основи, проблеми та перспективи [Текст] : монографія / О. М. Шаров ; відп. за вип. А. Ю. Іщенко. – К. : НІСД, 2019. – 560 с.

     У виданні висвітлюються загальнотеоретичні питання економічної дипломатії як науки міжнародних економічних відносин і засобу здійснення зовнішньоекономічної політики держави, розглядається категорійний апарат.

                               8 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 6)

117

338.47:629.33

Ш38

Шевченко, Інна Юріївна

   Регулювання розвитку автомобілебудування на засадах гармонізаційного підходу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Інна Юріївна Шевченко. – К. : НАУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретико-методичних і концептуальних засад розвитку автомобільної промисловості та формуванню рекомендацій щодо вдосконалення державного регулювання розвитком автомобілебудування на засадах гармонізаційного підходу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

118

340.12(477)

Ш38

Шевчук, Любомир Васильович

   Динаміка змісту правової ілеології в українському конституційному законодавстві : історико-правове дослідження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Любомир Васильович Шевчук. – Івано-франківськ : ПВНЗУ К. Данила, 2019. – 16 с.

    В авторефераті дисертаційної роботи здійснено комплексний науковий синтез джерел та історіографії проблеми динаміки змісту правової ідеології в історичній ретроспективі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

119

159.9

Ш92

Штокалюк, Д. З.

   Графологія про українських політиків та ворогів України [Текст] / Д. З. Штокалюк. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 172 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Графологія про українських політиків.pdf.

   Політичне життя завжди було, є і буде актуальним для політично зрілих і свідомих громадян, зокрема політичні діячі, котрі формують засади внутрішньої та зовнішньої політики України.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

120

Я45

Якименко, І. З.

   Цифрова криміналістика [Електронний ресурс] : консп. лекцій / І. З. Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 109 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36005/1/%d0%9b%d0%b5%d0%ba%d1%86%d1%96%d1%97_%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0_%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bc%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%96%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0.pdf.

121

Я45

Якименко, І. З.

   Менеджмент інформаційної безпеки [Електронний ресурс] : консп. лекцій / І. З. Якименко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 136 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36025/1/%d0%9c%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82_I%d0%91_%d0%af%d0%ba%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be_%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86ii.pdf.

122

346.7:004.77

Я66

Янчук, Юлія Вікторівна

   Правове регулювання інформаційних відносин в глобальній мережі інтернет [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Юлія Вікторівна Янчук. – К. : НУБПУ, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений дослідженню питання правового регулювання інформаційних відносин у глобальній мережі Інтернет. Обгрунтовано необхідність розроблення юридичної концепції мережі Інтернет задля визначення оптимального напряму законодавчого регулювання суспільних відносин, що пов'язані з її використанням.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

123

658.1.656.6(043.3/.5)

Я75

Ярмолович, Дарія Юріївна

   Організаційно-економічні основи розвитку підприємницької діяльності з агентування морських суден [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Дарія Юріївна Ярмолович. – Одеса : ОНПУ, 2020. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи представлено узагальнення теоретичних підходів та запропоновано авторське вирішення важливого наукаового завдання щодо організаційно-економічних основ розвитку підприємницької діяльності з агентування морських суден.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

124

[658.78+656.0]:621:658.5

Я96

Яшкін, Дмитро Сергійович

   Оцінювання логістичних ризиків машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Дмитро Сергійович Яшкін. – Одеса : ОНПУ, 2020. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено науково-методичні підходи та практичні рекомендації щодо оцінювання логістичних ризиків машинобудівних підприємств в умовах волатильності попиту на продукцію промислових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

Нові надходження ЛЮТИЙ 2020

Опубліковано: 22 травня 2020

1

330.43(075.8)

М74

   Моделювання економіки [Електронний ресурс] : метод. вказівки / упоряд. Л. М. Буяк, Л. В. Дума. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 42 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37117/1/%d0%9c%20%d0%92%20%d0%9c%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f%20%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d0%ba%d0%b8.pdf.

2

0004(075.8)

І-74

   Інформаційні системи в управлінні [Електронний ресурс] : метод. вказівки / упоряд. Л. М. Буяк, І. В. Данилюк, Л. В. Дума. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 73 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37118/1/%D0%9C.%D0%92.%20%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20системи%20в%20управлінні%20-%20доопрац..pdf.

3

330.43(075.8)

П78

   Програма виробничої та переддипломної практики (стажування) і вимоги до написання звіту [Електронний ресурс] : для студ. всіх форм навчання / упоряд. Л. М. Буяк, І. В. Данилюк, Л. В. Дума. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 24 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37120/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0%20%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0.pdf.

4

796/798(075.8)

Б15

   Бадмінтон [Текст] : метод. рек. / авт.-уклад. Р. М. Міщанчук, В. І. Яковів, А. І. Чорненький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 33 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37135/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b0%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d1%96%d0%ba%d0%b0%20%d0%b3%d1%80%d0%b8%20%d0%b2%20%d0%b1%d0%b0%d0%b4%d0%bc%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd.pdf.

     У методичних рекомендаціях розкрито методику викладання бадмінтону для школярів, учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, учнів спортивних клубів, студентів коледжів.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

5

330.43(075.8)

Е40

   Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання КПІЗ / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, Н. В. Дзюбановська [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 72 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37210/1/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba_2017%20%d0%9a%d0%9f%d0%86%d0%97.pdf.

6

330.43(075.8)

Е40

   Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання тренінгових завдань / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, Н. В. Дзюбановська [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 28 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37212/1/%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%96%d1%8f_%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%96%d0%bd%d0%b3_2017.pdf.

7

519.2(075.8)

М54

   Методичні вказівки до вивчення розділу "Математична статистика" дисципліни ТІМС [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. – 118 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37221/1/%d0%a2%d0%86%d0%9c%d0%a1_%d0%9c%d0%b0%d1%82%d0%a1%d1%82_2017.pdf.

8

519.2(075.8)

М54

   Методичні вказівки до вивчення розділу "Теорія ймовірностей" дисципліни ТІМС [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. – 147 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37222/1/%d0%a2%d0%86%d0%9c%d0%a1_%d0%a2%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%99%d0%bc_2017.pdf.

9

519.2(075.8)

   Комплексні практичні індивідуальні завдання з теорії ймовірностей та математичної статистики [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. – 62 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37218/1/%d0%9a%d0%9f%d0%86%d0%97_%d0%a2%d0%86%d0%9c%d0%a1_2017.pdf.

10

821(477)

І-11

   І слово, і пісня, Матусю, Тобі! [Текст]. – Львів : Растр-7, 2016. – 136 с.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

11

005(075.8)

М50

   Менеджмент : практикум [Текст] : навч. посіб. / за ред. О. Ф. Овсянюк-Бердадіної. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 72 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37487/1/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc.pdf.

     Практикум з менеджменту підготовлений відповідно до програми

навчальної дисципліни "Менеджмент", до його змісту входять теми, що

вивчаються студентами самостійно чи на семінарських заняттях. Посібник

дозволяє набути навичок застосування управлінського інструментарію при

аналізі та вирішенні практичних ситуацій в діяльності організацій, поглибити

знання та розуміння сутності менеджменту в діяльності організації.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

12

342.9

А21

Авраменко, Ярослава Петрівна

   Адміністративно-правове забезпечення іпотечного кредитування в Україні [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Ярослава Петрівна Авраменко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 207 с.

     У дисертації досліджено правову природу і гннезис правовідносин у сфері іпотечного кредитування та його регулювання, за результатами чого синхронізовано основні етапи розвитку іпотеки у Західному світі та на українських землях.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

13

342.9

А21

Авраменко, Ярослава Петрівна

   Адміністративно-правове забезпечення іпотечного кредитування в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ярослава Петрівна Авраменко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

   В авторефераті досліджено правову природу і гннезис правовідносин у сфері іпотечного кредитування та його регулювання, за результатами чого синхронізовано основні етапи розвитку іпотеки у Західному світі та на українських землях.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

14

51(075.8)

Т36

   Тестові завдання з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 65 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37219/1/%d0%a2%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%98.pdf.

15

51(075.8)

К63

   Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 91 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37145/1/%d0%a2%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%96%d0%bd%d0%b3.pdf.

16

51(075.8)

К63

   Комплексні практичні індивідуальні завдання з вищої математики [Електронний ресурс] / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, І. В. Домбровський [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 91 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37217/1/%d0%9a%d0%9f%d0%86%d0%97_%d0%92%d0%9c.pdf.

17

821(477)

А72

Антікуз, А.

   З Вірою, Надією, Любов'ю [Текст] : поезія, графіка, скульптура / А. Антікуз. – Вараш : Володимирецька р-на друк., 2016. – 140 с. – Героям Небесної Сотні та бійцям АТО полеглим за Україну присвячується.

                              2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

18

65.011.1:[658:339.924](477)(043)

Б12

Бабій, Ірина Віталіївна

   Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльність підприємств за умов активізації інтеграційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Віталіївна Бабій. – Хмельницький : ХНУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробленню теоретико-методологічних основ та прикладних рекомендацій щодо побудови та реалізації механізму стратегічного управління зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств за умов активізації інтеграційних процесів на ринках СОТ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

19

004.056.53

Б19

Бакалинський, Олександр Олегович

   Модель та методи визначення проектних характеристик систем управління інформаційною безпекою [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Олександр Олегович Бакалинський. – К. : НАУ, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вдосконаленню процесів проектування СУІБ. Удосконалено підхід до визначення проектних характеристик СУІБ за рахунок переходу від дискретних до неперервних карт ризиків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

20

339.54

Б48

Бережнюк, Іван Іванович

   Митне регулювання в системі економічної безпеки національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Іван Іванович Бережнюк. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено нове вирішення наукової проблеми - формування теоретичних, методологічних та прикладних основ забезпечення економічної безпеки національної економіки в сфері ЗЕД.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

21

330.341:621.311(477)

Б60

Биконя, Олександ Сергійович

   Організаційно-економічний механізм формування інтелектуальної енергетичної системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександ Сергійович Биконя. – К. : ІЕП НАНУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано-економічні засади формування національної інтелектуальної енергетичної системи в умовах лібералізації та євроінтеграції ринку електроенергії України.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

22

94(477)"1939-1945"

В42

   Війна і міф. Невідома Друга світова 1939-1945 [Текст] / І. Бігун, С. Бутко, В. В'ятрович [та ін.] ; за заг. ред. О. Зінченка, В. В'ятровича, М. Майорова ; відп. за вип. Я. Я. Ясиневич. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 272 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літв/Війна і міф.pdf.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

23

005.21:658.8:334.716

Б61

Біловодська, Олена Анатоліївна

   Методологічні засади маркетингової політики розподілу інноваційної продукції промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Анатоліївна Біловодська. – Рівне : НУВГтаПК, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробленню та науковому обгрунтуванню концептуальних положень, теоретико-методологічних засад, методичних підходів та практичних рекомендацій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

24

330.341.1:316.42

Б81

Бондар-Підгурська, Оксана Василівна

   Методологія управління інноваційними факторами сталого соціально-орієнтованого розвитку економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Оксана Василівна Бондар-Підгурська. – К. : НАНУ ІЕП, 2019. – 44 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено теоретичним, концептуальним і методологічним положенням, а також практичним проблемам управління інноваційми факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

25

330.341.1:30.52

Б86

Бочарова, Юлія Геннадіївна

   Розвиток інноваційної інфраструктури національної економіки : теорія та практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юлія Геннадіївна Бочарова. – Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертації наведено комплексне вирішення наукової проблеми обгрунтування теоретико-методологічних положень та розробки рекомендацій щодо розвитку.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

26

004.25:004.62

Б87

Бречко, Вероніка Олександрівна

   Моделі та структури даних на основі асоціативної пам'яті для комп'ютерних систем проектування структур технологічних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Вероніка Олександрівна Бречко. – Х. : НТУ ХПІ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню науково-практичної задачі, яка полягає в розробленні та дослідженні модолей та структур данних на основі асоціативної пам'яті для комп'ютерних систем проектування структур технологічних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

27

681.518.5

Б90

Булаковська, Анна Олександрівна

   Комп'ютеризована система контролю трубопроводів з томографічним опрацюванням акустичних сигналів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Анна Олександрівна Булаковська. – К. : НАНУ ІЕД, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено створенню комп'ютеризації системи виявлення та локалізаціїсвищів у трубопроводах, що знаходяться під тиском, у тому числі, заглиблених під землею, або під водою.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

28

159.9

Б90

Бульвен, Ів.

   100 кроків до щастя [Текст] / Ів. Бульвен ; пер.з фр. І. Дух. – Львів : Свічадо, 2017. – 111 с.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

29

330.16:330.59:339.924

Б91

Бурлай, Тетяна Вікторівна

   Регулювання соціально-економічної конвергенції у процесі європейської інтеграції України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Вікторівна Бурлай. – К. : ІЕП НАНУ, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено основи формування та обгрунтовано напрями і механізми реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення соціально-економічної конвергенції України та Європейського Союзу у середньо і довгостроковій перспективі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

30

347.73:336.14]:354(477)

Б91

Буряк, Ірина Володимирівна

   Фінансово0правове регулювання місцевих гарантій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Ірина Володимирівна Буряк. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації є комплексним правовим дослідженням, у якому проаналізовані теоретичні та практичні проблеми фінансово-правового регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері місцевих гарантій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

004.6(075.8)

Б94

Буяк, Л. М.

   Працюємо з базами даних в середовищі Microsoft Office : теоретичні аспекти та приклади розв’язування задач [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. М. Буяк, А. Я. Мушак, Н. Г. Хома. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 81 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37126/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%852019%20%281%29.pdf.

     Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, який стосується основ роботи з базами даних в середовищі Microsoft Office та приклади розв'язування задач створення та підтримки типових баз даних. Структура подання теоретичного матеріалу така : 1 - Основи теорії баз даних. 2. Робота з однотабличними базами даних в середовищі Excel. 3. Робота з реляційними базами даних в середовищі Access. Наведені приклади розв'язування п’яти задач, перші дві з яких та остання демонструють роботу в середовищі СУБД Access, а решта - в середовищі табличного процесора Excel в контексті баз даних робочого аркуша.

32

338.242:338.433.4

В19

Василенко, Людмила Василівна

   Організаційно-економічне забезпечення ринку хімічних засобів захисту рослин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Людмила Василівна Василенко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертації здійснено грунтовне дослідження комплексу питань, пов'язаних із формуванням теоретико-методологічних засад організаційно-економічного забезпечення ринку рослин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

347.73:336

В19

Василенко, Сергій Вікторович

   Правове регулювання податкового контролю в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Сергій Вікторович Василенко. – Запоріжжя : КПУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено вдосконаленню теоретичних основ правового регулювання податкового контролю, розвитку понятійного апарату фінансово-правової науки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

004.056.523:57.087.1(043.3)

В53

Висоцька, Олена Олександрівна

   Методи біометричної автентифікації користувачів інформаційних систем за їх клавіатурним та рукописним почерком [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Олена Олександрівна Висоцька. – К. : НАУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню задачі автентифікації користувачів (АК) інформаційних систем (ІС) за їх біометричними характеристиками.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

35

368:338.43

В44

Віленчук, Олександр Миколайович

   Організаційно-економічні засади формування та функціонування ринку аграрного страхування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Миколайович Віленчук. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – 36 с.

     Досліджено теоретико-методологічні та науково-практичні аспекти становлення організаційно-економічних засад формування і функціонування ринку аграрного страхування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

36

330.341.1:351.863

В61

Вовченко, Олена Владиславівна

   Вплив інноваційної діяльності у промисловості України на економічну безпеку держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олена Владиславівна Вовченко. – К. : УЕтаП Крок, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню впливу інноваційної діяльності у промисловості України на економічну безпеку держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

37

338.439.5

В65

Войчак, Дмитро Анатолійович

   Розвиток глобальної інфраструктури агропродовольчого ринку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Дмитро Анатолійович Войчак. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено комплексному дослідженню кількісно-якісних параметрів глобальної інфраструктури агропромислового ринку та механізмів її розвитку. У роботі розкрито теоретичні засади глобалізації інфраструктурного забезпечення ринку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

38

[342.951:630](477)(043.3)

В67

Волков, Олександр Євгенович

   Адміністративно-правове забезпечення використання й охорони лісового фонду України [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Олександр Євгенович Волков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 264 с.

     Дисертацію присвячено системному дослідженню особливостей адміністративно-правового забезпечення використання й охорони лісового фонду в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

39

[342.951:630](477)(043.3)

В67

Волков, Олександр Євгенович

   Адміністративно-правове забезпечення використання й охорони лісового фонду України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олександр Євгенович Волков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений системному дослідженню особливостей адміністративно-правового забезпечення використання й охорони лісового фонду в Україні.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

40

330.341.424:001:631.11

В68

Волощук, Юлія Олександрівна

   Стратегічні пріоритети розвитку агропромислових підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації : теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Олександрівна Волощук. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – 41 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню наукового завдання розробки теоретико-методологічних засад і концептуальних підходів щодо формування стратегічних пріоритетів забезпечення розвитку агропромислових підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

911.3:33:[379.8:616](477.82)

Г15

Галаченко, Олександр Олександрович

   Регіональна політика розвитку сфери санаторно-курортних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Олександр Олександрович Галаченко. – Львів : ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2019. – 36 с.

     Висвітлено соціально-економічний зміст сфери санітарно-культурних послуг, досліджено наукові засади регіональної політики її розвитку та ресурсний потенціал

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

681.518.5:621.31

Г41

Герцик, Сергій Миколайович

   Комп'ютеризована система діагностики вузлів електротехнічного обладнання з урахуванням режимів його роботи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Сергій Миколайович Герцик. – К. : НАНУ ІЕД, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвчено питанням розроблення моделей діагностичних сигналів, формування навчаючих сукупностей, які враховують водночас як можливі дефекти вузлів електротехнічного обладнання, так і режими його роботи.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

43

347.44+347.124

Г58

Гоголіна, Ганна Володимирівна

   Правове регулювання інтернет-аукціонів примусово вилученого майна [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ганна Володимирівна Гоголіна. – К. : ІДіП ім. В. М. Корецького, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертації наведено результати комплексного наукового дослідження правового регулювання інтернет-аукціонів примусово-вилученого майна.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

44

004.94+004.71+004.777+004.738.5

Г59

Гожий, Віктор Олександрович

   Моделі та інформаційна технологія динамічної взаємодії сервісів в WEB-системах агрегаторах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Віктор Олександрович Гожий. – Львів : УАД, 2020. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці моделей, інформаційної технології та їх застосування для розв'язання актуальної задачі підвищення ефективності взаємодії web-сервісів при агрегуванні інформації засобами моделювання та інформаційних технологій з урахуванням зростання обсягів інформації та розвитку web-технологій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

45

342.951

Г61

Голота, Наталія Петрівна

   Інформаційно-правове забезпечення антикорупційної діяльності в Україні [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Наталія Петрівна Голота. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 216 с.

     Дисертація є одним із перших комплексних досліджень, у якому з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки досліджено питання інформаційно-правового забезпечення антикорупційної діяльності в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

46

342.951

Г61

Голота, Наталія Петрівна

   Інформаційно-правове забезпечення антикорупційної діяльності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Наталія Петрівна Голота. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є одним із перших комплексних досліджень, у якому з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки досліджено питання інформаційно-правового забезпечення антикорупційної діяльності в Україні.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

47

336:35.073.52(477)

Г68

Гордієнко, Людмила Анатоліївна

   Розвиток державної фінансово політики соціального спрямування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Людмила Анатоліївна Гордієнко. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 36 с.

     Автореферат дисертації присвячено важливої науково-прикладної проблеми - обгрунтуванню теоретико-методологічних та практичних засад державної фінансової політики соціального спрямування в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

48

004.415.3:004.7(043)

Г69

Горлинський, Борис Вікторович

   Методи забезпечення достовірності інформації в безпроводових засобах передачі даних за рахунок адаптивного кодування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Борис Вікторович Горлинський. – К. : ІТГІП, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню актуальних проблем безпроводових засобів передачі даних, їх подальшого розвитку та підвищенню ефективності БЗПД в умовах впливу завад через забезпечення достовірності інформації за рахунок розробки методів на основі адаптивного кодування та їх використання.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

331.3(330.3)

Г70

Горпинченко, Ольга Володимирівна

   Удосконалення організаційно-економічного механізму професійного розвитку працівників в Україні в умовах інноваційних змін [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ольга Володимирівна Горпинченко. – Кропивницький : ЦУНТУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню теоретико-методичних положень та розробці науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму професійного розвитку працівників в Україні в умовах інноваційних змін.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

50

342.951

Г81

Гречанюк, Роксолана Володимирівна

   Концептуальні засади адміністративної діяльності спеціалізованих антикорупційних органів влади [Текст] : дис. ... д-ра юр. наук : 12.00.07 / Роксолана Володимирівна Гречанюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 458 с.

     Дисертація є одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним монографічним дослідженням концептуальних засад адміністративної діяльності спеціалізованих антикорупційних інституцій України.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

51

342.951

Г81

Гречанюк, Роксолана Володимирівна

   Концептуальні засади адміністративної діяльності спеціалізованих антикорупційних органів влади [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 -адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Роксолана Володимирівна Гречанюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним монографічним дослідженням концептуальних засад адміністративної діяльності спеціалізованих антикорупційних інституцій України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

52

005.932:330.5

Г83

Григорак, Марія Юріївна

   Управління розвитком ринку логістичних послуг в умовах економіки знань [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Марія Юріївна Григорак. – К. : ІЕП, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертації вирішено важливу науково-прикладну проблему розробки теоретико-методологічних засад управління розвитком ринку логістичних потокових процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

53

330.142:330.341:338.2

Д36

Дерев'янко, Вікторія Миколаївна

   Інтелектуальний капітал як фактор розвитку національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Вікторія Миколаївна Дерев'янко. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 21 с.

     У авторефераті дисертації поглиблено теоретико-методичні засади формування інтелектуального капіталу та запропоновано практичні рекомендації щодо формування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

519.86

Д43

Дзюбановська, Н. В.

   Прагматизм оцінювання міжнародної торгівлі країн : методи і моделі [Електронний ресурс] : монографія / Н. В. Дзюбановська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 298 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37208/1/%d0%94%d0%b7%d1%8e%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0_%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f_2019.pdf.

     У монографії розглянуто застосування математичного апарату до оцінювання

міжнародної торгівлі країн. На основі проведеного дослідження розроблено науковий підхід до оцінювання міжнародної торгівлі на основі поєднання статистичного і економетричного аналізів та комплексу показників, які характеризують економічний розвиток, демографічну ситуацію, зовнішню торгівлю країн тощо і їх взаємозв’язок. Це дало змогу визначити специфіку впливу обраних факторів на обсяги основних показників торгівлі та запропонувати множину ідентифікаторів, що можуть бути застосовані в моделюванні цих процесів.

Теоретико-методологічні положення доведені до рівня конкретних практичних пропозицій щодо формування бази показників при дослідженні міжнародної торгівлі та розробки конкретних моделей оцінювання міжнародної торгівлі на основі використання альтернативних методів математичного моделювання.

55

353:35.072.1[316.334.3:005.8]

Д43

Дзядзіна, Наталя Миколаївна

   Механізм публічного управління процесом формування та узгодження пріоритетів регіонального розвитку України в умовах децентралізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 - механізми державного управління / Наталя Миколаївна Дзядзіна. – Одеса : ОРІДУ, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення науково-теоретичного завдання, що полягає в теоретичному обгрунтуванні концептуальних засад державного механізму формування та узгодження пріоритетів регіонального розвитку з метою ефективного вирішення регіональних проблем та сприяння соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах децентралізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

56

338.43:633/635

Д53

Дмитрук, Микола Ілліч

   Організаційно-економічні засади розвитку виноградарства в підприємствах півдня України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Микола Ілліч Дмитрук. – К. : НУБПУ, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню організаційно-економічних засад розвитку виноградарства в підприємствах півдня України. У роботі систематизовано поняття агропродовольчого ринку, чітко визначено особливасті розвитку підприємств виноградарської галузі.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

57

821(477)

Д71

Дочинець, М.

   Світло семи днів. Маленькі історії для душі [Текст] / М. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2019. – 208 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літс/Світло семи днів.pdf.

     Це маленькі історії про велике, значуще, вічне. Це - наближення до істин, огорнутих у живе слово, які не просто щось виражають, а направду вражають.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

58

658.16

Д73

Дребіт, Галина Миколаївна

   Планування та контроль грошових потоків на підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Галина Миколаївна Дребіт. – К. : ІЕП НАНУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної доведено, що, в умовах високої динамічності внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування українських підприємств, актуальною є проблема незбалансованості та нерівномірності надходжень і виплат грошових коштів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

821(477)

Д75

Дроздов, О.

   №1 [Текст] : роман-вибух / О. Дроздов. – Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2016. – 256 с.

     Роман Остапа Дроздова "№1" - це більше, ніж просто роман, затиснутий жанровими рамками. Це сповідь кількох поколінь, об'єднаних наскрізною ідеєю - відстояти свою ідентичність.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

60

004.942

Є30

Єгоров, Сергій Вікторович

   Комп'ютеризована система діагностування та контролю параметрів електронної апаратури [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Сергій Вікторович Єгоров. – К. : ДУІТ, 2019. – 20 с.

     В аторефераті дисертаційної роботи, для аналізу параметрів надійності типу імовірність безвідмовної роботи потрібно зібрати статистику. Для цього необхідно провести випробування певних об'єктів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

61

339.9

З-42

Зварич, І. Я.

   Глобальна циркулярна економіка : "Економіка ковбоїв" VS "Економіка космічного корабля" [Текст] : монографія / І. Я. Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 337 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37230/1/%d0%97%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87..pdf.

     В монографії досліджено теоретико-концептуальний базис формування глобальної циркулярної економіки. Розглянуто теоретико-методологічні аспекти побудови циркулярного суспільства та циркулярну економіку за умов глобального управління відходами.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

62

35.082.4

З-49

Зелінський, Сергій Едуардович

   Теоретико-методологічні засади комплексного оцінювання державних службовців та їх службової діяльності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.03 - державна служба / Сергій Едуардович Зелінський. – К. : НАДУ при Президентові України, 2019. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розглянуто важливу наукову проблему обгрунтування теоретико-методологічних засад комплексного оціновання державних службовців та їх службової діяльності, а також підготовлено рекомендації органам влади щодо їх практичного впровадження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

63

330.43(075.8)

І-24

Іващук, О. Т.

   Економетрика [Електронний ресурс] : метод. рек. / О. Т. Іващук, Н. В. Дзюбановська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 164 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37211/1/%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%bc%20%d0%95%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b02017.pdf.

64

004.9+655.3.066.11+655.3.062.2

К14

Казьмірович, Олег Романович

   Методологічні основи формування розмірних параметрів книжкових видань в єдиному виробничому інформаційному середовищі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олег Романович Казьмірович. – Львів : УАД, 2020. – 44 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи вирішується актуальна науково-прикладна проблема створення методологічних основ формування розмірних параметрів книжкових видань в єдиному виробничому інформаційному середовищі у друкарнях комп'ютерно-інтегрованого управління поліграфічними процесами у концепції "індустрія 4.0".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

65

336.228.32

К19

Канюк, Василь Михайлович

   Оптимізація податкових ризиків суб'єктів господарської діяльності [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Василь Михайлович Канюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 261 с.

     У дисертації поглиблено теоретико-методичні засади та розроблено практичні рекомендації, спрямовані на оптимізацію податкових ризиків суб'єктів господарської діяльності в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

66

336.228.32

К19

Канюк, Василь Михайлович

   Оптимізація податкових ризиків суб'єктів господарської діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Василь Михайлович Канюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи поглиблено теоретико-методичні засади та розроблено практичні рекомендації, спрямовані на оптимізацію податкових ризиків суб'єктів господарської діяльності в Україні.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

67

821(477)

К20

Капусцінський, Р.

   Гебан [Текст] / Р. Капусцінський ; пер.з пол. О. Герасима. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2019. – 368 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літг/Гебан.pdf.

     Найвідоміший польський репортажист і загалом один із найбільш читаних польських авторів у світі рано чи пізно мусив, за власним зізнанням, нарешті наважитися увійти до річки, яку відділяє журналістику від заснованої на фактах літератури.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

68

347.73:336.22

К26

Карпенко, Наталія Вікторівна

   Пеня у податковому праві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Наталія Вікторівна Карпенко. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 20 с.

     У роботі проведено аналіз динаміки правового регулювання пені на території сучасної України з початку ХХ століття.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

69

821(477)

К27

Карюк, С.

   Кременецький звір [Текст] / С. Карюк ; відп. за вип. О. Смик. – К. : Гамазин, 2017. – 256 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літк/Кременецький зв.pdf.

     Стародавній Кременець. 1767 рік. Місто у паніці - на його вулицях та по околицях безслідно зникають люди. Мандрівний ліценціант Болонського університету Голота береться розгадати таємницю, адже один із зниклих - його друг.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

70

336.02.316.42

К30

Качула, Світлана Валентинівна

   Державна фінансова політика у системі забезпечення соціального розвитку суспільства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Світлана Валентинівна Качула. – К. : КНТЕУ, 2019. – 37 с.

     Розкрито сутність державної фінансової політики як складової системи фінансового забезпечення суспільного розвитку, що грунтується на збалансовані інтересів держави, місцевого самоврядування і економічних суб'єктів.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

71

658.15(075.8)

К32

Квасовський, І. О.

   Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / І. О. Квасовський, О. В. Кнейслер, О. Ю. Ніпіаліді ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 478 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37232/1/%d0%9a%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%bb%d0%b5%d1%80.pdf.

     Підручник забезпечує послідовне і систематизоване вивчення основних тем навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент", що передбачена галузевим стандартом вищої освіти України для підготовки фахівців економічного профілю.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 27)

72

65.01:[334.716:621]

К32

Квілінський, Олексій Станіславович

   Управління розвитком промислових підприємств в умовах інформаційної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олексій Станіславович Квілінський. – К. : ПВНЗ ЄУ, 2019. – 40 с.

     .Автореферат дисертації присвячено вдосконаленню теоретичних положень, розвробленню науково-методичних підходів та практичних рекомендацій щодо управління розвитком промислових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

73

378.4.014.543

К47

Кладченко, Марія Володимирівна

   Фінансове забезпечення державних закладів вищої освіти України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марія Володимирівна Кладченко. – К. : КНТЕУ, 2019. – 21 с.

     Розкрито сутність та особливості категорії "фінансове забезпечення державних закладів вищої освіти" в системі фінансово-економічних відносин, запропоновано тлумачення фінансового забезпечення державних закладів вищої освіти як сукупності економічних відносин, що виникають між учасниками ринку освітніх відносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

74

351:353.2

К52

Клюцевський, Володимир Іванович

   Механізми впровадження електронного документообігу в місцевих органах виконавчої влади [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 - механізми державного управління / Володимир Іванович Клюцевський. – Одеса : НАДУ при Президентові України, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційного дослідження наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення актуального наукового завдання в галузі державного управління щодо теоретико-методологічного обгрунтування механізмів впровадження електронного документообігу в місцевих органах виконавчої влади в контексті розширення концепцій електронного урядування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

75

342.9:636.02

К56

Ковальова, Світлана Сергіївна

   Організаційно-правові засади племінної справи у тваринництві України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Світлана Сергіївна Ковальова. – К. : НУБПУ, 2019. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи визначено сутність та особливості організаційно-правових засад племінної справи у тваринництві. В роботі розкрито генезу формування системи державних органів у сфері племінної справи у тваринництві та визначено найбільш важливі періоди і етапи цього процесу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

76

005.95/.96:331.2:658.3

К56

Ковбас, Галина Іванівна

   Механізм мотивації персоналу у рамках антикризового управління підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Галина Іванівна Ковбас. – Львів : ПВНЗ "ЛУБП", 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуального науково-практичного завдання обгрунтування механізму мотивації персоналу у рамках антикризового управління підприємствами.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

77

330.341:338.45(477)

К56

Ковчуга, Лариса Іванівна

   Інноваційний розвиток як чинник підвищення конкурентоспроможності галузей промисловості України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Лариса Іванівна Ковчуга. – К. : НАНУ ІЕП, 2019. – 27 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню теоретико-методологічних засад інноваційного розвитку, розробці науково-методичних і практичних рекомендацій щодо активізації інноваційної діяльності галузей промисловості для підвищення рівня їх конкурентоспроможності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

78

336.025.12:[336.5:339.3-028.27]]

К64

Конащук, Надія Едуардівна

   Фінансовий контроль у сфері публічних закупівель [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Надія Едуардівна Конащук. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню теоретико-методичних засад та розробці науково-практичних рекомендацій щодо посилення дієвості фінансового контролю за сферою публічних закупівель на засадах забезпечення прозорості та підзвітності закупівель і запобігання проявам корупції в цій сфері.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

79

349.41:349.6

К64

Кондратюк, Тетяна Миколаївна

   Правовий режим земель національної екологічної мережі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Тетяна Миколаївна Кондратюк. – К. : НУБПУ, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено комплексному дослідженню правового режиму земель екологічної мережі . У роботі проведено аналітичний огляд наукових джерел за темою дисертації, досліджено розвиток міжнародних і європейських засад формування й функціонування екологічної мережі та національного законодавства про правовий режим земель екологічної мережі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

339.972

К65

Копійка, Дарія Валеріївна

   Креативний імператив реконфігурації глобальної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Дарія Валеріївна Копійка. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2019. – 20 с.

     Обгрунтовано сутність креативного імперативу як всеохопленої креативізації економіки, креативної індевідуалізації суспільства. Визначено генезу креативного імперативу, еволюцію парадигми креативної економіки.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

81

658:338.246:633.1:339

К66

Корженівська, Наталія Леонідівна

   Економічна безпека товаровиробників зерна в умовах ринкової глобалізації : теорія, методологія, пріоритети [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Леонідівна Корженівська. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – 43 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню загальної наукової проблеми формування теоретичних методологічних засад забезпечення економічної безпеки товаровиробників зерна України із системним урахуванням імперативів та пріоритетів в умовах посилення світових інтеграційних прпоцесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

82

316.334.22(075.8)

С69

   Соціальне підприємництво [Текст] : посібник / А. Корнецький, О. Бойко, Ю. Клебан [та ін.] ; за наук. ред. А. О. Корнецького. – К. : Фамільна друк. Huss, 2019. – 160 c.

     У посібнику представлені основні підходи до розуміння соціального підприємництва, основні принципи створення і розвитку соціального підприємництва, фінансові й організаційні аспекти ведення соціального бізнесу.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

83

[330.1:004.7]:336.717.8

К67

Корнівська, Валерія Олегівна

   Трансформація інститутів фінансового посередництва в умовах становлення інформаційно-мережевої економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 -економічна теорія та історія економічних наук / Валерія Олегівна Корнівська. – К. : ІЕП НАНУ, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи на основі поєднання логіко-історичної методології та теоретичного принципу комплементарності показано процеси винекнення, інституціоналізації та трансформації інститутів фінансового посередництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

84

004.056.5:004.3

К70

Корченко, Анна Олександрівна

   Методи ідентифікації аномальних станів для систем виявлення вторгнень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Анна Олександрівна Корченко. – К. : НАУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми, яка пов'язана з розробкою методів ідентифікації аномальних станів для систем виявлення вторгнень (СВВ).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

85

330.341:338.432:338.436:339.922

К82

Кривецький, Ігор Ігорович

   Організаційно-економічні механізми розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ігор Ігорович Кривецький. – Львів : ПВНЗ "ЛУБП", 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуального науково-практичного завдання обгрунтування теоретико-методичних засад та розробки практичних рекомендацій щодо формування організаційно-економічних механізмів розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграційних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

86

658.14:336.14:69

К82

Криворучко, Ганна Валентинівна

   Інформаційно-аналітичне забезпечення бюджетування діяльності будівельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ганна Валентинівна Криворучко. – К. : ІЕП, 2019. – 27 с.

     Автореферат дисертації присвячено науково-теоретичному обгрунтуванню та розробці методичних і практичних рекомендацій щодо інформаційно-аналітичного забезпечення бюджетування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

87

342.6

К82

Крикун, Віктор Борисович

   Адміністративно-правове регулювання економіки України в кризових умовах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Віктор Борисович Крикун. – Одеса : ОДУВС, 2019. – 32 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено системне комплексне дослідження проблем адміністративно-правового регулювання економіки України в кризових умовах, а саме : визначено поняття зміст адміністративно-правового регулювання економіки; здійснено історико-правовий огляд становлення та розвитку адміністративно-правового регулювання економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

88

33.025.12:33.053:339.13

К82

Крилов, Ярослав Олегович

   Регулювання ринку зерна в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ярослав Олегович Крилов. – К. : НУБПУ, 2019. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню теоретичних, методичних та практичних аспектів регулювання ринку зерна для забезпечення реалізації стратегічних цілей державної аграрної політики України в умовах глобалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

89

658.014.1:005.584.1

К89

Кузнецова, Ганна Вікторівна

   Стратегічний контролінг в системі антикризового управління промисловими підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ганна Вікторівна Кузнецова. – Х. : УІПА, 2019. – 23 с.

     Автореферат дисертації присвячено науковому обгрунтуванню теоретико-методичних положень та розробленню практичних рекомендацій щодо впровадження стратегічного контролінгу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

90

001.891.3:005.21:629.73.002

К91

Кунаєв, Артем Юрійович

   Науково-методичне обгрунтування системи оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Артем Юрійович Кунаєв. – К. : НАУ, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи узагальнено теоретичні підходи до формування і використання системи оцінювання ефективності менеджменту авіабудівного підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

91

338.439.477

К91

Кундєєва, Галина Олексіївна

   Забезпечення продовольчої безпеки за еко-соціо-економічною моделлю суспільного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Галина Олексіївна Кундєєва. – К. : НУБРПУ, 2019. – 41 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню й удосконаленню теоретико-методологічних засад формування та забезпечення продовольчої безпеки країни, створенню інтеграційної моделі забезпечення продовольчої безпеки й обгрунтуванню пропозицій щодо її подальшьго застосування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

92

336:339.92

К95

Куцаб, Пйотр

   Фінансове забезпечення розвитку транскордонного співробітництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Пйотр Куцаб. – Львів : ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних та методичних основ фінансового забезпечення розвитку ТКС.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

93

338.246:005.936]

Л33

Лебедко, Сергій Андрійович

   Механізм забезпечення економічної безпеки транспортних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Сергій Андрійович Лебедко. – К. : ДУІтаТ, 2019. – 20 с.

     автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо формування та розвитку механізму забезпечення економічної безпеки транспортних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

94

004.89:681.516.75

Л58

Лимаренко, Вячеслав Володимирович

   Інформаційна система підтримки рішень для автоматизації створення технологічних процесів механообробки деталей високоточного обладнання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Вячеслав Володимирович Лимаренко. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню сучасного завдання - розробці інформаційної системи підтримки рішень для автоматизації створення технологічних процесів механообробки деталей високоточного обладнання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

95

338.48:330.341.1

Л81

Лохман, Наталя Володимирівна

   Розвиток інноваційного потенціалу туристичних підприємств : теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталя Володимирівна Лохман. – Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертації наведено комплексне вирішення наукової проблеми обгрунтовання теоретико-методологічних положень та розробки рекомендацій щодо розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

96

347.121.2

Л86

Лур'є, Дмитро Андрійович

   Цивільно-правове регулювання проведення клінічних досліджень [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Дмитро Андрійович Лур'є. – К. : ІДіП ім. В. М. Корецького, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячено питанню цивільно-правового регулювання проведення клінічних досліджень (випробувань), в ході яких встановлюється характер впливу новітніх лікарських засобів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

97

342.951

М13

Мазурик, Наталія Ігорівна

   Доступність адміністративно-правових засобів захисту прав у публічно-правовій сфері [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Наталія Ігорівна Мазурик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 200 с.

     Дисертація є комплексним дослідженням доступності адміністративно-правових засобів захисту прав у публічно-правовій сфері, результатом дослідження є комплекс наукових узагальнень, висновків, низка нових наукових положень, важливих для сучасної теорії адміністративного права.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

98

342.951

М13

Мазурик, Наталія Ігорівна

   Доступність адміністративно-правових засобів захисту прав у публічно-правовій сфері [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Наталія Ігорівна Мазурик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є комплексним дослідженням доступності адміністративно-правових засобів захисту прав у публічно-правовій сфері, результатом дослідження є комплекс наукових узагальнень, висновків, низка нових наукових положень, важливих для сучасної теорії адміністративного права.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

99

658.8:[656.7:061.5(043.3

М18

Малахівська, Ганна Володимирівна

   Управління лояльністю клієнтів авіакомпаній на засадах соціально-відповідального маркетингу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ганна Володимирівна Малахівська. – К. : НАУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретичних засад та вдосконаленню методичних підходів щодо управління лояльністю клієнтів авіакомпаній на засадаз соціально-відповідального маркетингу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

100

334.758:631.372

М27

Марков, Роберт Рубенович

   Організаційно-економічний механізм забезпечення рослинництва технічними засобами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Роберт Рубенович Марков. – К. : ННЦ ІАЕ, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення актуального науково-практичного завдання щодо вдосконалення науково-методичних положень та розробки практичних рекомендацій з формування і реалізації організаційно-економічного механізму забезпечення рослинництва технічними засобами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

101

821(100)

М29

Мартен-Люган, А.

   Щастя в моїх руках [Текст] : роман / А. Мартен-Люган ; пер.з фр. Л. Кононовича. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. – 384 с.

     У довоєнному Вроцлаві орудує серійний убивця. Біля тіл своїх жертв він залишає листки з календаря, повідомляючи про дати убивств. Що обєднує жертв маніяка - аполітичного музиканта-п'яничку й безробітного слюсаря, прихильника нацистів, усіма шанованого сенатора, адвоката й безіменну повію?

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

102

342.951

М30

Марченко, Олеся Володимирівна

   Адміністративно-правове забезпечення рекламних послуг в Україні [Текст] : дис. ... д-ра юр. наук : 12.00.07 / Олеся Володимирівна Марченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 454 с.

     Дисертація присвячено аналізу адміністративно-правового забезпечення рекламних послуг в Україні. Проаналізовано становлення та розвиток реклами і рекламної діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

103

342.951

М30

Марченко, Олеся Володимирівна

   Адміністративно-правове забезпечення рекламних послуг в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олеся Володимирівна Марченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений аналізу адміністративно-правового забезпечення рекламних послуг в Україні. Проаналізовано становлення та розвиток реклами і рекламної діяльності.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

104

336.02

М30

Маршалок, Т. Я.

   Фіскальні імперативи економічної рівноваги [Текст] : монографія / Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 382 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/37231/1/%d0%9c%d0%b0%d1%80%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%ba.pdf.

     Наукова праця присвячена дослідженню фіскальних імперативів та їх впливу на формування стійкого економічного середовища, досягнення економічної рівноваги, а також обгрунтуванню необхідності формування новітньої моделі фіскальної політики економічного розвитку.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

105

331.5:330.59(477)

М36

Махсма, Марія Борисівна

   Зайнятість та рівень життя сільського населення України: методологія оцінювання та механізм забезпечення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Марія Борисівна Махсма. – К. : КНЕУ ім.В. Гетьмана, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обґрунтуванню теоретико- методологічних засад та розробці науково-прикладних основ забезпечення зайнятості та підвищення рівня життя сільського населення в сучасних умовах реформування агросектору.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

106

657.2:657.62

М70

Мичак, Наталія Олександрівна

   Обліково-аналітичне забезпечення операцій з необоротними активами, утримуваними для продажу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Олександрівна Мичак. – К. : КНЕУ ім.В. Гетьмана, 2019. – 22 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкриваються теоретичні, організаційно-методичні та практичні положення обліку та аналізу операцій з необоротними активами, утримуваними для продажу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

107

004.891.3:656.11

М73

Мнацаканян, Марія Сергіївна

   Моделювання інтелектуальних транспортних систем в умовах впливу гетерогенних факторів нестаціонарного середовища [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Марія Сергіївна Мнацаканян. – К. : НТУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розв'язанню актуальної науково-технічної задачі підвищення ефективності моделювання інтелектуальних транспортних систем в умовах впливу гетерогенних факторів нестаціонарного середовища на ділянках вулично-дорожної мережі промислових центрів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

108

338.2.01/.06:[330.33:69]

М74

Моголівець, Антон Анатолійович

   Механізм державного регулювання фінансової стійкості будівництва в умовах економічної циклічвності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Антон Анатолійович Моголівець. – К. : КНУБА, 2019. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено циклічність розвитку економіки і будівельнї галузі України, що виявляється у періодичних коливаннях показників ВВП України та ВВП будівництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

109

658.001.76(043.3/.5)

М99

М'ячин, Валентин Георгійович

   Теоретико-методологічні засади управління процесом формування інноваційного потенціалу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Валентин Георгійович М'ячин. – Одеса : ОНПУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробленні та системному обгрунтуванні теоретико-методологічних положень щодо управління процесом формування інноваційного потенціалу підприємств в умовах невизначеності внутрішнього та зовнішнього середовища.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

110

330.5:65:658.2

Н63

Ніколаєва, Тетяна Володимирівна

   Методологія і організація вартісно-орієнтованого управління нерухомим майном державної власності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Володимирівна Ніколаєва. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 37 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розвинуто теоретичні положення сучасного менеджменту нерухомості, розроблено методологію для державної регламентації управління окремими об'єктами нерухомості та нерухомим майном підприємства і бюджетних установ, відомчими портфелями нерухомого майна, запропоновано організацію цілісної системи управління нерухомим майном державної власності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

111

004.04

Н73

Новицький, Олександр Вадимович

   Моделі та методи вдосконалення електронних бібліотек засобами семантичного вебу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олександр Вадимович Новицький. – К. : ІК ім. В. М. Глушкова, 2019. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено зміст поняття ЕБ, проаналізовано різні погляди щодо визначення класичної ЕБ. Зроблено класифікацію ЕБ за архітектурними ознаками. Визначено діалекти ДЛ, необхідні для викладення результатів у подальшому. В результаті аналізу ПО виявлено класифікаційні ознаки для виділення базових сервісів СЕБ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

112

332.1:334.71

О-21

Оболенцева, Лариса Володимирівна

   Теоретико-методологічні засади управління конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. д-ра наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Лариса Володимирівна Оболенцева. – Х. : НДЦІПР, 2019. – 40 с.

     В авторефераті досліджено сутність управління конкурентоспроможністю промислового комплексу регіону, яке розуміється як безперервна діяльність, що спрямована на створення конкурентних переваг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

113

338.43:636.32/.338:439.5(477)

О-36

Оганесян, Валерік Самвелович

   Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку ринку продукції вівчарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Валерік Самвелович Оганесян. – Кам'янець Подільський : ПДАТУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних засад і положень та практичних рекомендацій щодо функціонування організаційно-економічного механізму із забезпеченням ефективного розвитку ринку продукції вівчарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

114

621.396(043.3)

О-40

Одарченко, Роман Сергійович

   Методологія підвищення ефективності функціонування стільникових мереж зв'язку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Роман Сергійович Одарченко. – К. : НАУ, 2019. – 40 с.

     У роботі було розроблено методологію підвищення ефективності стільникових мереж зв'язку, яка полягає у використанні удосконалено методу планування мережі стільникового зв'язку для розгортання стільникових мереж нового покоління.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

115

336.71.025.13:339.73[(043.3)

П12

Павлюк, Олена Олександрівна

   Розвиток системи банківського нагляду в країнах Центральної та Східної Європи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олена Олександрівна Павлюк. – К. : КНЕУ ім.В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрито соціально-економічну природу, закономірності банківського нагляду, здійснено аналіз основних етапів формування сучасної системи банківського нагляду .

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

116

005.722:656.62(043.3)

П18

Партола, Андрій Ігорович

   Організаційно-управлінські основи формування кластерної моделі розвитку підприємств водного транспорту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Андрій Ігорович Партола. – К. : ДУІТ, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці теоретичних, методологічних, та практичних аспектів розвитку підприємств водного транспорту на основі форимування кластерної моделі, як організаційної форми, яка в умовах глобалізації формує комплексний підхід до забезпечення конкурентоспроможності підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

117

339.56.055:631/635

П20

Патика, Наталія Іванівна

   Конкурентоспроможність сільського господарства України в умовах міжнародної економічної інтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Іванівна Патика. – К. : ННЦ ІАЕ, 2019. – 36 с.

     У досліджнні обгрунтовано теоретико-методологічні засади та практичні підходи щодо забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

118

004.056.53(043.3)

П30

Петренко, Тарас Анатолійович

   Методи та моделі експертних систем розпізнавання кібератак на основі кластеризації реалізацій ознак [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Тарас Анатолійович Петренко. – К. : НАУ, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи містить результати досліджень, які спрямовані на подальший розвиток методів та моделей для адаптивних систем розпізнання кібератак на основі кластеризації реалізацій ознак.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

119

330.34.014.1:636.034:637.1

П30

Петриченко, Олександр Анатолійович

   Розвиток молокопродуктового підкомплексу в агропромисловому виробництві України : теорія, методологія, організація [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Анатолійович Петриченко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2019. – 36 с.

     У роботі удосконалено методологічний базис розвитку. Встановлено сутність і структуру економічного розвитку, а також соціального, організаційного і технологічного розвитку. Окреслено закономірності системної організації об'єктів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

120

342.951

П34

Писанець, Віталій Анатолійович

   Адміністративно-правове зебезпечення доброчесності працівників правоохоронних органів України [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Віталій Анатолійович Писанець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 201 с.

     Дисертація є однією з перших монографічних праць, в якій комплексно, з використання сучасних методів пізнання, урахування новітніх досягнень науки адміністративного права досліджено концепцію правового забезпечення доброчесності працівників правоохоронних органів України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

121

342.951

П34

Писанець, Віталій Анатолійович

   Адміністративно-правове зебезпечення доброчесності працівників правоохоронних органів України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Віталій Анатолійович Писанець. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є однією з перших монографічних праць, в якій комплексно, з використання сучасних методів пізнання, урахування новітніх досягнень науки адміністративного права досліджено концепцію правового забезпечення доброчесності працівників правоохоронних органів України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

122

368.51:632.11](477)

П34

Писаренко, Надія Василівна

   Страхування сільськогосподарських культур:становлення та шляхи розвитку в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Надія Василівна Писаренко. – К. : КНЕУ ім.В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений поглибленнб теоретичних засад страхування сільськогосподарських культур, шляхом оптимізації тарифної політики і визначенню пріоритетних напрямів удосконалення страхування сільськогосподарських культур.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

123

339.92:005.572

П34

Пісна, Ольга Миколаївна

   Глобальні трансформації середовища бізнес-діяльності ТНК [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ольга Миколаївна Пісна. – К. : КНЕУ ім.В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному дослідженню глобальних трансформацій середовища бізнес-діяльності транснаціональних корпорацій через произму їх рушійних сил і векторних мегатрендів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

124

004:004.056:004(043.3)

П37

Платоненко, Артем Васильович

   Технологія забезпечення функціональної безпеки систем бездротового зв'язку на основі вдосконалення парольних політик [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Артем Васильович Платоненко. – К. : ІТГІП, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуального наукового завдання, що полягає у розробленні технології забезпечення функціональної безпеки систем бездротового зв'язку на основі вдосконалення парольних політик.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

125

330.341.1:332.14:339.924

П54

Полякова, Юлія Володимирівна

   Інноваційні засади підвищення конкурентоспроможності регіонів України в процесі євроінтеграції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Юлія Володимирівна Полякова. – Львів : ІРД ім. М. І. Долішнього НАН України, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертації узагальнено методологічні засади взаємообумовленості інноваційного розвитку і конкурентоспроможності та обгрунтуванню програмно-цільові заходи щодо підвищення конкурентоспроможності регіонів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

126

347.266

П71

Предчук, Тетяна Василівна

   Договір про встановлення сервітуту за цивільним законодавством України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право, і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Тетяна Василівна Предчук. – К. : НАВС, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є самостійною завершеною науковою роботою, присвяченою дослідженню теоретичних і практичних проблем договору про встановлення сервітуту за цивільним законодавством України. Запропонована сучасна концепція цивільно-правового регулювання договору про встановлення сервітуту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

127

336.717.3:330.16](043.3)

П78

Продан, Мирослава Василівна

   Депозитні ресурси банків в умовах творення простору суспільної довіри [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Мирослава Василівна Продан. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних та методичних засад формування депозитних ресурсів банків в умовах творення простору суспільної довіри, розробленню науково-практичних рекомендацій щодо оптимізації управління депозитними ресурсами

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

128

336.13.331.522.4

Р15

Радіонов, Юрій Денисович

   Бюджетні видатки у системі регулювання соціально-економічного розвитку країни [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юрій Денисович Радіонов. – К. : КНТЕУ, 2019. – 36 с.

     Розкрито економічну сутність ефективного використання бюджетних видатків, яка полягає в економному, продуктивному, результативному використанні бюджетних коштів і проявляється у повному виконанні мети бюджетних програм, державних закупівель, соціального забезпечення населення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

129

347.73:336

Р15

Радченко, Олег Миколайович

   Формування та розвиток бюджетно-процесуальних правовідносин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олег Миколайович Радченко. – Запоріжжя : КПУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено вдосконаленню теоретичних основ розвитку бюджетно-процесуальних правовідносин, їх класифікації, поліпшенню понятійного апарату бюджетно-правової науки та системи бюджетно-процесуальних правовідносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

130

004.31

Р27

Рахма, Мохаммед Кадім Рахма

   Моделі та методи побудови операційних вузлів для полів Галуа, які використовуються при криптографічному захисті інформації на основі елітичних кривих [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Мохаммед Кадім Рахма Рахма. – Львів : НУ "ЛП", 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню науково-прикладного завдання створення операційних вузлів для полів Галуа, які використовуються при криптографічному захисті інформації на основі еліптичних кривих.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

131

364.016(477)

Р44

Реут, Анна Георгіївна

   Соціальна підтримка населення України : оцінювання та напрями реформування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демограція, економіка праці, соціальна економіка і політика / Анна Георгіївна Реут. – К. : ІДСД ім. М. В. Птухи, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню методологічних і методичних засад дослідження організації соціальної підтримки населення України, підходів до її оцінювання, розробці науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення в частині підвищення ефективності та релевантності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

132

94(438)[304.2:314.1(477.83/.86)]

Р83

Руда, Оксана Василівна

   Національно-освітня політика урядів Польщі щодо населення Галичини в 20-30-х роках ХХ століття: реалізація та рецепції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра істор. наук : спец. 07.00.01 - історія України; 07.00.02 - всесвітня історія / Оксана Василівна Руда. – Львів : ІУ ім. І Крип'якевича ІН, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертації комплексно досліджено національну та освітню політику урядів міжвоєнної Польської держави, спроби її реалізації в Галичині та реакцію на неї населення. Простежено причини та наслідки впровадження політики національної та державної асиміляції меншин у національній сфері.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

133

339.9:334:004

Р88

Русак, Денис Миколайович

   Розвиток глобальних корпоративних мереж в умовах геоекономічних трансформацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Денис Миколайович Русак. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи визначає суть, структуру та головні компоненти глобальних корпоративних мереж, розроблено концепцію пріоритетної ролі таких мереж у структурі світового господарства і міжнародних економічних відносин у сукупності вартісних, виробничих, інноваційних, регулятивних та інших ланцюгів.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

134

[339.9.012.421+338.5]

С14

Садюк, Андрій Валентинович

   Лібералізація ціноутворення у потенційно конкурентних секторах діяльності залізничних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Андрій Валентинович Садюк. – К. : ДУІтаТ, 2019. – 20 с.

     автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних положень і прикладних рекомендацій щодо лібералізації ціноутворення у потенційно конкурентних секторах діяльності залізничних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

135

658:621:005.932

С19

Сапотніцька, Наталія Ярославівна

   Логістична політика в реалізації сталого розвитку підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Ярославівна Сапотніцька. – Рівне : НУВГтаПК, 2019. – 24 с.

     У роботі розглянуто процес формування логістичної політики в стратегії сталого розвитку підприємства в умовах глобалізації економіки; досліджено альтернативні варіанти формування логістичної політики у стратегії сталого розвитку підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

136

347.73

С22

Сахно, Дмитро Сергійович

   Зловживання правом у податкових правовідносинах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Дмитро Сергійович Сахно. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено характеристиці феномену зловживання правом у податкових правовідносинах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

137

681.5(042.3)

С30

Семко, Олексій Вікторович

   Інформаційна технологія інтелектуального управління маршрутизацією в сенсорних мережах варіативної топології за умов обмежень і невизначеності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олексій Вікторович Семко. – К. : ІТГІП, 2019. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню актуальної наукової задачі оптимального управління маршрутизацією потоків даних в сенсорних мережах варіативної топології, які побудовані на основі сервіс-орієньованої архітектури і функціонують в умовах обмежень та визначенностей за рахунок функціонування розподіленої системи інтелектуального управління маршрутизацією.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

138

332.871.1+332.871.2+332.871.3

С32

Серов, Олексій Олегович

   Науково-методичне забезпечення реформування ринків послуг з управління житловим фондом [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олексій Олегович Серов. – Одеса : ІПРЕЕД, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено теоретичному узагальненню та новому вирішенню актуального наукового завдання, яке полягає у розробці науково-методичного забезпечення реформування ринків послуг з управління житловим фондом в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

139

338.242+316.42

С34

Сидорчук, Ористлава Григорівна

   Державне регулювання системи соціальної безпеки в національній економіці України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ористлава Григорівна Сидорчук. – К. : НАНУ ІЕП, 2019. – 44 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці теоретико-методологічних засад державного регулювання соціальної безпеки в національній економіці. Відстежено еволюцію категорії "соціальна безпека" та виявлено її міждисциплінарні особливості в різних державних системах управління економікою.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

140

347.9

С37

Симбірська, Єлизавета Володимирівна

   Належність і допустимість доказів у цивільному процесі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право, і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Єлизавета Володимирівна Симбірська. – К. : НАВС, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є завершеним, самостійним, комплексним дослідженням належності та допустимості доказів у цивільному процесі як критеріїв оцінки доказів, порядку вирішення судом питання про належність та допустимість доказів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

141

004.056:621.396

С59

Соколов, Володимир Юрійович

   Методи і засоби підвищення інформаційної та функціональної безпеки безпроводових мереж передавання даних [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Володимир Юрійович Соколов. – К. : ІТГІП, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуальної науково-практичної проблеми розвитку методів забезпечення інформаційної і функціональної безпеки безпроводової інфраструктури на основі апаратного розділення абонентів для підвищення рівня їх захищеності від загроз безпеці різноманітного характеру, що полягає у розроблених теоретичних основах, методах, моделях та засадах забезпечення надійної роботи безпроводових систем та мереж.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

142

336:352

С71

Спасів, Наталія Ярославівна

   Сучасна парадигма фінансів об'єднаних територіальних громад [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Наталія Ярославівна Спасів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 587 с.

     У дисертації обґрунтовано теоретико-методологічні домінанти формування і функціонування фінансів ОТГ та розроблено науково-практичні рекомендації щодо вектору їхнього розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

143

336:352

С71

Спасів, Наталія Ярославівна

   Сучасна парадигма фінансів об'єднаних територіальних громад [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Ярославівна Спасів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обґрунтовано теоретико-методологічні домінанти формування і функціонування фінансів ОТГ та розроблено науково-практичні рекомендації щодо вектору їхнього розвитку.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

144

336.5:[364:614]](477)

С79

Степанова, Олена Вікторівна

   Розвиток фіскального простору для охорони здоров'я в системі соціальних функцій держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Вікторівна Степанова. – К. : ДУ "ІЕПНАНУ", 2019. – 36 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методологічні засади розвитку фіскального простору для охорони здоров'я в системі соціальних функцій держави і розроблено практичні рекомендації щодо забезпечення стійкості державних фінансів в умовах впливу демографічного старіння населення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

145

658.14/17:330.137.7(043.3)

С79

Стецько, Микола Васильович

   Ринок капіталів у фінансовому забезпеченні корпоративних підприємств в Україні [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Микола Васильович Стецько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 454 с.

     У дисертації досліджено теоретичні та прикладні засади функціонування ринку капіталів та обґрунтовано напрямки посилення його вагомості у фінансовому забезпеченні корпоративних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

146

658.14/17:330.137.7(043.3)

С79

Стецько, Микола Васильович

   Ринок капіталів у фінансовому забезпеченні корпоративних підприємств в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Микола Васильович Стецько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні та прикладні засади функціонування ринку капіталів та обґрунтовано напрямки посилення його вагомості у фінансовому забезпеченні корпоративних підприємств.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

147

821(100)

С84

Стрелекі, Дж. П.

   Кафе на краю світу [Текст] = The Why Cafe : роман / Дж. П. Стрелекі ; пер.з англ. М. Пухлій. – Харків : Vivat, 2020. – 128 с. – (Художня література).

     "Кафе на краю світу" - справвжній видавничий феномен, бестселер поза часом, що надихнув мільйони людей у всьому світі на великі зміни. Чарівна, лнгка й наснажлива, ця книжка вплине на ваш світогляд і назавжди змінить життя.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

148

004.89

Т32

Темніков, Володимир Олександрович

   Моделі і методи контролю та управління функціональність авіадиспетчерів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Володимир Олександрович Темніков. – К. : НАУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячена розробці нових, моделей, методів та інформаційної технології інформаційної підтримки прийняття рішень (ІППР).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

149

332:338.43:631:338.24

Т41

Тимошенко, Микола Михайлович

   Економічний механізм реалізації стратегії сталого розвитку сільських технологій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Микола Михайлович Тимошенко. – К. : НУБПУ, 2019. – 42 с.

     У роботі розкрито науково-теоретичну сутність економічного механізму реалізації стратегії розвитку сільських територій в контексті парадигми сталого сільського розвитку, досліджено функції сільських територій, еволюції теоретичних поглядів на розвиток села.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

150

331.108:656.6]:334.76

Т48

Ткаченко, Констянтин Олександрович

   Формування організаційно-економічного механізму управління підготовкою кадрів підприємств водного транспорту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Констянтин Олександрович Ткаченко. – К. : ДУІТ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розвитку теоретичних засад та практичних підходів щодо формування організаційно-економічного механізму управління підготовкою кадрів підприємств водного транспорту.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

151

004:654.071-043.61]

Т48

Ткачук, Ростистислав Львович

   Теоретичні та практичні засади інформаційної технології підготовки оперативного персоналу для роботи в умовах надзвичайних ситуацій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ростистислав Львович Ткачук. – Львів : УАД, 2019. – 45 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми - розробки інформаційної технології підготовки оперативного персоналу для роботи в умовах надзвичайних ситуацій з використанням системного аналізу, когнітивної психології та теорії прийняття рішень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

152

342.951-351.745(477)

Т58

Топчій, Юрій Михайлович

   Адміністративно-правові аспекти діяльності комунальних охоронних підприємств (муніципальної варти) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Юрій Михайлович Топчій. – Одеса : ОДУВС, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено теоретичним та практичним проблемам адміністративно-правового регулювання створення та діяльності комунальних охоронних підприємств (муніципальної варти).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

153

338.43(477)

У69

Урба, Світлана Іванівна

   Пріоритети та інструменти розвитку аграрного сектора в системі забезпечення економічної безпеки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Світлана Іванівна Урба. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено теооретико-методичні засади й обґрунтовано практичні рекомендації щодо пріоритетів та інструментів розвитку аграрного сектора в системі забезпечення економічної безпеки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

154

821(100)

Ф43

Феррацці, К.

   Ніколи не їжте наодинці та інші секрети успіху завдяки широкому колу знайомств [Текст] = Never Eat Alone, Expanded and Updated / К. Феррацці ; за участі Т. Реза ; від. за вип. О. М. Пікалова ; пер.з англ. І. Грипи. – 2-ге вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. – 352 с. – (Художня література). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2018/літн/Ніколи не їжте наодинці.pdf.

     "Кафе на краю світу" - справвжній видавничий феномен, бестселер поза часом, що надихнув мільйони людей у всьому світі на великі зміни. Чарівна, лнгка й наснажлива, ця книжка вплине на ваш світогляд і назавжди змінить життя.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

155

347.73:336.14

Ф76

Фоменко, Юлія Олександрівна

   Правове регулювання бюджетного процесу в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Юлія Олександрівна Фоменко. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дослідження присвячено комплексному аналізу правового регулювання бюджетного процесу в Україні. Розкрито поняття, зміст та функції бюджетного процесу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

156

311.17:620.92(477)(043.3)

Х15

Хазан, Павло ВІікторович

   Статистичне оцінювання розвитку відновлювальних джерел енергії в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 - статистика / Павло ВІікторович Хазан. – К. : НАСОА, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретичні та методологічні засади статистичного оцінювання розвитку відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) в Україні та розроблені науково-практичні рекомендації щодо його вдосконалення в частині інформаційного забезпечення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

157

339.9:631.145(477)

Ц66

Ціолковська, Софія Ігорівна

   Зовнішньоекономічна діяльність підприємств агробізнесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Софія Ігорівна Ціолковська. – Львів : ЛНАУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичну суть агробізнесу та систему взаємозв'язку підприємств, які його формують, особливо зовнішньоекономічний напрям їхньої діяльністі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

158

004.9:519.8

Ч-46

Череватенко, Антоніна Павлівна

   Інформаційна технологія територіальної сегментації ринку послуг на основі моделей і методів мультиплексного розбиття множин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Антоніна Павлівна Череватенко. – Дніпро : ДНУ ім. О. Гончара, 2019. – 23 с.

     У роботі побудовано нові математичні моделі задач територіальної сегментації ринку послуг у вигляді неперервних задач оптимального мультиплексного розбиття множин (ОМРМ), які є розширенням класу неперервних задач оптимального розбиття множин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

159

[004.93+007.51]:355.404.4(043.3)

Ч-65

Чирков, Артем Валерійович

   Методи та засоби автоматизованого пошуку потенційно небезпечних об'єктів для задач повітряної розвідки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.05.01 - інформаційна безпека держави / Артем Валерійович Чирков. – К. : НАУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуальної науково-технічної задачі розробки безпілотного авіаційного комплекса (БАК) для задач повітряної розвідки (ПР), який повинен забезпечувати високий рівень автоматизації процесу та оперативності отримання цільової інформації, у т. ч. в умовах радіоелектронної протидії (РЕП).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

160

339.727.2:336.74(477)

Ш24

Шаповал, Юлія Ігорівна

   Вплив міжнародних потоків капіталу на формування пропозиції грошей в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Ігорівна Шаповал. – К. : ІЕП НАНУ, 2019. – 24 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розвинуто теоретичні положення, науково-методичні підходи та розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення формування пропозиції грошей в економіці України в умовах проведення лібералізації руху капіталу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

161

347.73

Ш24

Шаптала, Євген Юрійович

   Стимули у податково-правовому регулюванні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Євген Юрійович Шаптала. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню правових стимулів у податкових відносинах. Проаналізовано податкові правовідносини як сферу застосування стимулів.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

162

336.132.11.35.073

Ш38

Шевченко, Володимир Володимирович

   Становлення вищого державного фінансування контролю на регіональному рівні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Володимир Володимирович Шевченко. – К. : КНТЕУ, 2019. – 24 с.

     Визначено основні засади становлення вищого державного фінансового контролю, як системи, на основі його гармонізації із розвитком структурних підрозділів на регіональному рівні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

163

336.142.3

Ш51

Шестаков, Дмитро Юрійович

   Фінансові інструменти управління інноваційно-інвестиційними проектами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дмитро Юрійович Шестаков. – К. : КНТЕУ, 2019. – 20 с.

     Розкрито сутність фінансового інструментарію управління інноваційно-інвестиційними проектами в процесі фінансово-економічного регулювання що грунтується на інтеграції та адаптативності методів, інструментів та важелів, які застосовуються відповідними фінансовими інститутами, до динамічних умов соціально-економічного розвитку країни.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

164

368.914

Ш61

Шимко, Ярослав Романович

   Розвиток недержавних пенсійних фондів у пенсійній системі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ярослав Романович Шимко. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розвинуто теоретичні засади й удосконалено науково-методичні підходи, спрямовані на розвиток недержавних пенсійних фондів у пенсійній системі Україні.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

165

339.9012.42:368.021.28(477)

Ш78

Шолойко, Антоніна Сергіївна

   Трансформація інфраструктури страхового ринку України в умовах фінансової глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Антоніна Сергіївна Шолойко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи узагальнено та розвинуто теоретичні підходи до аналізу інфраструктури страхового ринку, розкрито сутність і функції інфраструктури страхового ринку, розроблено матричну класифікацію інфраструктури страхового ринку.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

166

504.064.4:658.567.1

Ш96

Шуптар-Пориваєва, Наталія Йосипівна

   Організаційно-економічні засади формування системи поводження з електронними відходами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / Наталія Йосипівна Шуптар-Пориваєва. – Одеса : ІПРЕЕД, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розвитку науково-методичних підходів та розробці практичних рекомендацій щодо формування системи поводження з електронними відходами, зокрема, відпрацьованими джерелами живлення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

167

621.317.3:620.93

Щ61

Щербань, Анастасія Павлівна

   Комп'ютеризована система моніторингу електрозабезпечення безпілотного літального апарату [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Анастасія Павлівна Щербань. – К. : НАНУ ІЕД, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено питанням розробки комп'ютерної системи моніторингу електрозабезпечення БПЛА, тобто стану акумуляторної батареї, що живить його електродвигун. В роботі досліджено вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на роботу літій-полімерних акумуляторних батарей (ЛПАБ).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

168

336.77:339.54

Ю94

Юхта, Олексій Ігорович

   Кредитний механізм підтримки експортерів - суб'єктів малого та середнього бізнесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олексій Ігорович Юхта. – К. : ІЕП НАНУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню суті, основних складових і методичних підходів використання кредитного механізму як ключового інструменту підтримки експортерів суб'єктів малого та середнього бізнесу (МСБ).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

169

347.77/.78.03(477)

Я49

Якубівський, Ігор Євгенович

   Проблеми набуття, здійснення та захисту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ігор Євгенович Якубівський. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи проаналізовано юридичну природу майнових прав інтелектуальної власності, їх сутнісні ознаки, об'єкти та зміст.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

170

338.43:332.055.2:330.341.1

Я75

Ярмоленко, Юлія Олександрівна

   Сталий розвиток аграрного виробництва в умовах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юлія Олександрівна Ярмоленко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2019. – 36 с.

     У дослідженні обгрунтовано теоретико-методологічні положення, концептуальні, науково-методичні та практичні підходи до формування інструментів організаційно-економічного регулювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

171

336.14:378.014.543(043.3)

Я99

Ящук, Тетяна Анатоліївна

   Механізм фінансування закладів вищої освіти в умовах нестабільності ринку освітніх послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Тетяна Анатоліївна Ящук. – К. : УЕтаП "Крок", 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню механізму фінансування закладів вищої освіти в умовах нестабільності ринку освітніх послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

Нові надходження СІЧЕНЬ 2020

Опубліковано: 22 травня 2020

1

342.9

А21

Авраменко, Ярослава Петрівна

   Адміністративно-правове забезпечення іпотечного кредитування в Україні [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Ярослава Петрівна Авраменко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 207 с.

     У дисертації досліджено правову природу і гннезис правовідносин у сфері іпотечного кредитування та його регулювання, за результатами чого синхронізовано основні етапи розвитку іпотеки у Західному світі та на українських землях.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

2

342.9

А21

Авраменко, Ярослава Петрівна

   Адміністративно-правове забезпечення іпотечного кредитування в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ярослава Петрівна Авраменко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     В авторефераті досліджено правову природу і гннезис правовідносин у сфері іпотечного кредитування та його регулювання, за результатами чого синхронізовано основні етапи розвитку іпотеки у Західному світі та на українських землях.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

3

658.1:005.591.6]:005.21]

А66

Андрощук, Мирослава Олександрівна

   Стратегі формування ресурсів розвитку підприємства (за матеріалами фармацевтичних підприємств України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Мирослава Олександрівна Андрощук. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розгляду стратегії формування ресурсів розвитку фармацевтичних підприємств. Надано тлумачення поняття "ресурси розвитку підприємства" та визначено їх основні ознаки і характеристики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

4

004.315

А72

Антонюк, Віктор Вікторович

   Енергоорієнтовані моделі контролепридатності та методи моніторингу FPGA компонентів в системах критичного застосування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Віктор Вікторович Антонюк. – Одеса : ОНПУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено питанням підвищення контролепридатності компонентів систем критичного застосування, що управляють об'єктами підвищеного ризику в енергетиці, на транспорті та інших галузях.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

5

005.93:339.37

А87

Архіпов, Назар Миколайович

   Управління ефективністю операційної діяльності підприємства роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Назар Миколайович Архіпов. – К. : КНТЕУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації є комплексним дослідженням теоретичних, методичних та практичних аспектів управління ефективністю операційної діяльності підприємства роздрібної торгівлі. Обгрунтовано класифікацію видів ефективності. Здійснено аналіз підходів до трактування поняття "управління ефективністю".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

6

[347.73:336.22(477)

Б18

Баїк, Оксана Іванівна

   Понятійно-категоріальний апарат податкового права в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Оксана Іванівна Баїк. – Львів : НУ ЛП, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційного дослідження в процесі комплексного аналізу понятійно-категоріального апарату податкового права в України, а також проблемних питань, які виникають під час правового регулювання податкових правовідносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

7

336.717.18

Б20

Балакун, Денис Володимирович

   Управління корпоративним сигментом банку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Денис Володимирович Балакун. – К. : КНТЕУ, 2019. – 19 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито теоретичні засади та розроблено науково-методологічні підходи до управління корпоративним сигментом банку. Запропоновано визначення категорій "корпоративний клієнт банку", "група пов'язаних осіб" та класифікацію корпоративних клієнтів банку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

8

004.932;621.391

Б20

Баловсяк, Сергій Васильович

   Багаторівневі методи оброблення електронно-дифракційних та Х-проминевих сигналів у комп'ютеризованих інформаційно-вимірювальних системах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Сергій Васильович Баловсяк. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 40 с.

     У авторефераті запропоновано концепцію багаторівневого підходу до оброблення експериментальних сигналів, яка полягає в обчисленні й аналізі додаткових рівнів сигналів, комплексному їх обробленні множиною взаємопов'язаних методів, що забезпечує підвищення швидкодії або точності вищевказаних методів на порядок.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

9

332.2:712.24:631.111

Б24

Баран, Олег Романович

   Організаційно-економічні засади агроландшафтної організації території сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олег Романович Баран. – Львів : ЛНАУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи визначено сутність і зміст агроландшафтної організації території сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано концептуальні положення щодо організаційно-економічного забезпечення агроландшафтної організації території сільськогосподарських підприємств

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

10

681.2.082:681.586.773

Б48

Бережний, Кирило Юрійович

   Моделі та засоби побудови комп'ютерної системи визначення реологічних характеристик суднових технічних рідин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Кирило Юрійович Бережний. – Миколаїв : ЧНУ ім. П. Могили, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуальної наукової-технічної задачі - створення комп'ютерної системи визначення реологічних характеристик суднових технічних рідин з підвищеними показниками роботи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

11

368.032.1

Б61

Біла, Дарина Валеріївна

   Регулювання діяльності страхових компаній в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дарина Валеріївна Біла. – К. : КНТЕУ, 2019. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено методологічні засади визначення системно важливих страхових компаній в Україні, які включають ідентифікацію системно важливих страхових компаній на базі інтегрованого індексу системної важливості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

12

338.4:658:69:003

Б61

Білогор, Людмила Анатоліївна

   Фінансово-економічна безпека ефективного функціонування будівельного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Людмила Анатоліївна Білогор. – К. : КНУБА, 2019. – 19 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи запропоновано та обгрунтовано якісно-новий підхід до оцінювання і адміністрування рівня фінансово-економічної безпеки будівельних підприємств в системі взаємодії з іншими учасниками будівельно-інвестиційного процесу через домінанти фінансово-економічна безпека - реструктурування бізнес процесів та оргструктури - конкурентоспроможність.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

13

(336.1+658.1)-043.5:330.34

Б61

Білоусова, Олена Станіславівна

   Фінансова взаємодія держави та підприємств для розвитку економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Станіславівна Білоусова. – К. : ІЕПНАНУ, 2019. – 36 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретико-методологічних засад і розробці практичних рекомендацій щодо забезпечення фінансової взаємодії держави та підприємств. Обгрунтовано концепцію фінансової взаємодії держави та підприємств на етапі переходу від малої, переважно сировинної до інноваційної, конкурентоспроможної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

14

658.1:336.1:334.72(043.3)

Б68

Блащак, Богдан Ярославович

   Удосконалення системи управління фінансовим потенціалом підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Богдан Ярославович Блащак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 209 с.

   У дисертаційній роботі визначено зміст та трактування поняття "фінансовий потенціал потенціал". Удосконалено технології аналізу та оцінювання фінансового потенціалу, визначено його рівні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

15

658.1:336.1:334.72(043.3)

Б68

Блащак, Богдан Ярославович

   Удосконалення системи управління фінансовим потенціалом підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Богдан Ярославович Блащак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи визначено зміст та трактування поняття "фінансовий потенціал потенціал". Удосконалено технології аналізу та оцінювання фінансового потенціалу, визначено його рівні.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 4)

16

004.272:004.315.7:004.42

Б82

Борецький, Тарас Романович

   Розробка та реалізація методів обчислення елементарних функцій на основі програмних та апаратних засобів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Тарас Романович Борецький. – Львів : НУ ЛП, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений удосконаленню методів обчислення тригонометричних функцій, які на сьогоднішній день використовуються переважно у засобах напівпровідникової техніки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

17

338.2:631.11

Б82

Боришкевич, Ірина Ігорівна

   Механізм формування та впровадження стратегії розвитку сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Ігорівна Боришкевич. – Львів : ЛНАУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розкрити теоретико-методологічні аспекти стратегії розвитку, розроблено практичні рекомендації щодо формування та впровадження стратегії ролзвитку сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

18

004.75:004.896

С12

Бочкарьов, Олексій Юрійович

   Організація адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів в автономних розподілених системах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Олексій Юрійович Бочкарьов. – Львів : НУ ЛП, 2019. – 24 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розв'язано наукову задачу розроблення нових методів організації адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів в автономних розподілених системах на сонові принципів децентралізації та самоорганізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

19

330.341.1.01/.06:621

Б86

Бояринова, Катерина Олександрівна

   Методологія функціонування інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування на засадах розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Олександрівна Бояринова. – К. : КПІ ім. І. Сікорського, 2019. – 45 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню наукової проблеми щодо формування та наукового обгрунтування методології функціонування інноваційно орієнтованих підприємств машинобудування, заснованого на засадах розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

20

[005.934:378](477)(043.3)

Б87

Бреус, Світлана Василівна

   Науково-методологічні засади управління економічною безпекою системи закладів вищої освіти України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Світлана Василівна Бреус. – К. : КНУТтаД, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційних присвячено вирішенню теоретико-методологічних та прикладних проблем управління економічною безпекою системи закладів вищої освіти України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

21

332.146.2:336.012.23

Б90

Буколова, Вікторія Вікторівна

   Теоретичні та інструментальні засади оцінювання соціально-економічної безпеки регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Вікторія Вікторівна Буколова. – Полтава : ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи надані теоретичні положення та інструментарій оцінювання соціально-економічної безпеки регіону. Зміст поняття "регіон" розкрито залежно від мети дослідження та його завдань.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

22

338.2.+339.5:339.9(477)

В58

Власюк, Тарас Олександрович

   Забезпечення зовнішньоторговельної безпеки України на товарних ринках [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Тарас Олександрович Власюк. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 38 с.

     У авторефераті дисертації сформовано понятійно-категорійний апарат дослідження зовнішньоторговельних відносин як об'єкта безпекознавчої науки; визначено місце та роль зовнішньоторговельної безпеки у системі національної безпеки держави; розроблена аналітична модель оцінки зовнішньоторговельної безпеки держави; розраховані інтегральний та локальні інтереси його стану.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

23

347.45/.47

В67

Волинська, Аліна Миколаївна

   Договір про надання детективних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Аліна Миколаївна Волинська. – К. : НАВС, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації є першим комплексним науковим дослідженням проблематики договірних відносин з надання детективних послуг в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

24

[342.951:630](477)(043.3)

В67

Волков, Олександр Євгенович

   Адміністративно-правове забезпечення використання й охорони лісового фонду України [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Олександр Євгенович Волков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 264 с.

     Дисертацію присвячено системному дослідженню особливостей адміністративно-правового забезпечення використання й охорони лісового фонду в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

25

[342.951:630](477)(043.3)

В67

Волков, Олександр Євгенович

   Адміністративно-правове забезпечення використання й охорони лісового фонду України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олександр Євгенович Волков. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений системному дослідженню особливостей адміністративно-правового забезпечення використання й охорони лісового фонду в Україні.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

26

347.19

В67

Волкова, Людмила Олександрівна

   Цивільно-правовий статус державних акціонерних компаній [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право, і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Людмила Олександрівна Волкова. – К. : ІДП ім. В. М. Корецького, 2019. – 19 с.

     У авторефераті дисертації розглянуто питання регулювання цивільно-правового становища державних акціонерних компаній в Україні. Автором досліджено генезу поняття юридичних осіб публічного права, поняття державних акціонерних компаній.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

27

339.92:005.336.4

В75

Воробей, Юлія Миколаївна

   Управління інтелектуальним капіталом міжнародної компанії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Юлія Миколаївна Воробей. – К. : КНТЕУ, 2019. – 23 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено еволюцію поглядів на сутність та структуризацію інтелектуального капіталу міжнародної компанії. Систематизовано та узагальнено підходи до управління інтелектуальним капіталом міжнародної компанії.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

28

338.12

Г54

Глізнуца, Марина Юріївна

   Управління розвитком інноваційного потенціалу України та її регіонів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Марина Юріївна Глізнуца. – Х. : НДЦІПР, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено актуальним проблемам оцінки й управління інноваційним розвитком держави на регіональному рівні за рахунок формування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

29

Г61

Голодна, Тетяна Станіславівна

   Контроль як гарантія законності управління майном військових формувань України : адміністративно-правові засади [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Тетяна Станіславівна Голодна. – Ірпінь : УДФСУ, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертації присвячено комплексному аналізу контролю як гарантії законності управління майном військових формувань України та його адмінстративно-правовізасади.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

30

342.951

Г61

Голота, Наталія Петрівна

   Інформаційно-правове забезпечення антикорупційної діяльності в Україні [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Наталія Петрівна Голота. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 216 с.

     Дисертація є одним із перших комплексних досліджень, у якому з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки досліджено питання інформаційно-правового забезпечення антикорупційної діяльності в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

342.951

Г61

Голота, Наталія Петрівна

   Інформаційно-правове забезпечення антикорупційної діяльності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Наталія Петрівна Голота. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є одним із перших комплексних досліджень, у якому з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки досліджено питання інформаційно-правового забезпечення антикорупційної діяльності в Україні.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

32

658:330:341.1(043.3/.5)

Г97

Гутарева, Юлія Василівна

   Управління процесом комерціалізації інноваційного продукту виробничого підприємства в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Василівна Гутарева. – Одеса : ОНПУ, 2019. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичний базис та методичні підходи щодо управління процесом комерціалізації інноваційного продукту виробничого підприємства в умовах глобалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

141.32(430)"19"М.Гайдеґґер

Д21

Дахній, Андрій Йосипович

   Динаміка людського існування у мисленні М.Гайдеґґер: екзестенційно-темпоральний та філософсько-технічний дискурси [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.05 - історія філософії / Андрій Йосипович Дахній. – Львів : ЛНУ ім.Івана Франка, 2019. – 36 с.

   В авторефераті дисертаційної роботи здійснено комплексний аналіз передумов, специфіки становлення та характерних рис філософії М.Гайдеґґер і запропоновано її екзестенційне тлумачення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

005.32:331.101.3:631.11

Д30

Демидова, Марія Миколаївна

   Розвиток мотиваційного менеджменту в аграрних підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марія Миколаївна Демидова. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – 22 с.

     У авторефераті дисертації здійснено узагальнення теоретичних основ і практики мотиваційного менеджменту аграрних підприємств, на основі чого вирішено актуальне наукове завдання, яке полягає в удосконаленні теоретичних засад, методичного забезпечення та науково-практичних підходів до розвитку мотиваційного менеджменту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

35

336:338.432(477)

Д56

Добровольська, Олена Володимирівна

   Фінансове дабезпечення природного агровиробництва України в контексті сталого розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Володимирівна Добровольська. – Дніпро : УМСФ, 2019. – 37 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці теоретико-методологічного підґрунтя фінансового забезпечення природного агровиробництва України.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

36

330.3:[332.122:338.43]

Д81

Дудзяк, Оксана Анатолівна

   Відновлення та розвиток сільських територій : теорія, методологія і практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Оксана Анатолівна Дудзяк. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – 39 с.

     Автореферат дисертації присвячено формуванню теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій що спрямовані на відновлення сприятливих умов

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

37

330:658.11+061.66

Є27

Євтушенко, Наталя Олександрівна

   Організаційно-економічний механізм консалтингової взаємодії підприємств України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталя Олександрівна Євтушенко. – К. : ДУТ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретико-методологічних основ і науково-практичних рекомендацій щодо формування

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

38

336.71:330.3

З-13

Завадська, Діана Володимирівна

   Банки у фінансуванні інноваційного розвитку економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Діана Володимирівна Завадська. – Одеса : ОНЕУ, 2019. – 36 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретичних та методологічних положень, методичних і практичних рекомендацій щодо фінансування банками інноваційного розвитку економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

39

336.761-027.511-044.922(043.3)

З-63

Зінченко, Федір Анатолійович

   Глобальна фінансово-інституційна трансформація фондових бірж [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Федір Анатолійович Зінченко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено комплексному дослідженню процесів глобальної трансформації фондових бірж у сучасному фінансово-інституційному форматі їхнього розвитку, виявленню та узагальненню основних тенденцій формування сучасної глобальної фінансової архітектури.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

40

332.72:631.115.11(477)

З-91

Зубар, Іван Валерійович

   Формування ринку землі сільськогосподарського призначення в контексті розвитку фермерського укладу в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Іван Валерійович Зубар. – Вінниця : ВНАУ, 2019. – 21 с.

     У авторефераті дисертації узагальнено наукові підходи до змісту категорій "ринок землі сільськогосподарського призначення" та "обіг земель сільськогосподарського призначення".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

336.148:334.012.46](477)(043.3)

І-23

Іваськевич, Христина Ігорівна

   Внутрішній фінансовий контроль видатків бюджетних установ в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Христина Ігорівна Іваськевич. – Львів : ЛНУ ім.Івана Франка, 2019. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено нове вирішення важливого науково-практичного завдання щодо теоретичного обґрунтування та розроблення методичних підходів і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення механізму внутрішнього контролю видатків бюджетних установ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

334.7:005.72]

І-31

Іжевський, Павло Григорович

   Управління мережевою взаємодією в бізнес-системах та бізнес-процесах підприємств АПК [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Павло Григорович Іжевський. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертації сформовано комплекс теоретико-концептуальних положень, методологічних та науково-методичних підходів

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

43

338.45.02-032.27

І-46

Ільїна, Оксана Анатоліївна

   Ефективність управління кадровим потенціалом на підприємствах водного транспорту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Анатоліївна Ільїна. – К. : МРАУП, 2019. – 20 с.

     У авторефераті дисертації досліджено теоретико-методичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо забезпечення ефективного управління кадровим потенціалом на підприємствах водного транспорту, сформовані за новітніми європейськими підходами до посилення корпоративної соціальної відповідальності бізнесу та управління персоналом підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

44

658.7:339.564

І-46

Ільїна, Тетяна Анатоліївна

   Матричне моделювання логістичних ризиків будівельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Анатоліївна Ільїна. – К. : КНУБА, 2019. – 23 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено теоретичне узагальнення та представлено принципово нові підходи до вирішення складного наукового завдання - подальший розвиток теоретико-методичних положень та розроблення практичних рекомендацій щодо матричного моделювання логістичних ризиків будівельних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

45

631.15:665.11

К14

Казанджі, Альона Вікторівна

   Управління виробничою та зовнішньоекономічною діяльністю підприємств олійно-жирового комплексу України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Альона Вікторівна Казанджі. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи визначено понятійно-категоріальну сутність управління виробничою та зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, здійснено комплексну класифікацію чинників, що впливають на розвиток виробничої та зовнішньоекономічної діяльності підприємств олійно-жирового комплексу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

46

336.228.32

К19

Канюк, Василь Михайлович

   Оптимізація податкових ризиків суб'єктів господарської діяльності [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Василь Михайлович Канюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 261 с.

     У дисертації поглиблено теоретико-методичні засади та розроблено практичні рекомендації, спрямовані на оптимізацію податкових ризиків суб'єктів господарської діяльності в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

336.228.32

К19

Канюк, Василь Михайлович

   Оптимізація податкових ризиків суб'єктів господарської діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Василь Михайлович Канюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи поглиблено теоретико-методичні засади та розроблено практичні рекомендації, спрямовані на оптимізацію податкових ризиків суб'єктів господарської діяльності в Україні.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

48

336.7:351.9(477)

К26

Карпенко, Лариса Федорівна

   Державна політика розвитку біржової діяльності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Лариса Федорівна Карпенко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2019. – 19 с.

     У авторефераті дисертації на основі аналізу законодавчого, нормативно-правового та інституційного забезпечення біржової діяльності й оцінки діяльності бірж сформовано стратегічні підходи щодо розвитку вітчизняної товарної біржової діяльності, які полягають у створенні координуючого органу та опрацюванні регіональних програм розвитку біржового товарного ринку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

49

339.727.22:33.053.2

К28

Касянок, Кирило Геннадійович

   Залучення іноземних інвестицій в умовах фінансових дисбалансів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Кирило Геннадійович Касянок. – К. : КНТЕУ, 2019. – 23 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних і прикладних положень механізму залучення прямих іноземних інвестицій в умовах фінансових дисбалансів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

50

330.322:631.11

К30

Кацан, Андрій Михайлович

   Інвестування розвитку агропромислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Андрій Михайлович Кацан. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи узагальнено теоретичні засади та визначено сутність інвестування розвитку агропромислових підприємств; виділені чинники, ідентифіковано джерела та особливості інвестиційного забезпечення діяльності агропромислових підприємств.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

51

658.1.001.76:007(043.3/.5)

К43

Кірев, Олег Васильович

   Формування бізнес комунікацій інноваційно-активного підприємства в умовах інформатизації економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олег Васильович Кірев. – Одеса : ОНПУ, 2019. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розроблено науково-методичні підходи та рекомендації для каскадного формування системи бізнес-комунікацій інноваційно-активного підприємства в умовах інформатизації економіки на основі бізнес-партнерства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

52

347:336.15(477)

К47

Клапатий, Дмитро Йосипович

   Пайовий інвестиційний фонд як форма спільного інвестування в Україні (цивільно-правовий аспект) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Дмитро Йосипович Клапатий. – Львів : ЛНУ ім.Івана Франка, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений науковому обґрунтуванню теоретичних положень цивільно-правового регулювання здійснення інвестицій у формі пайового фонду.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

53

004.421.5:004.056.55

К59

Козловська, Світлана Григорівна

   Методи синтезу груп симетричних операцій для потокового шифрування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Світлана Григорівна Козловська. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено підвищенню якості систем потокового шифрування конфіденційної інформації за рахунок збільшення стійкості та варіативності перетворення завдяки додатковому використанню груп двохоперандних двохрозрядних операцій синтезованих на основі додавання за модулями два та чотири.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

330.34

Е40

   Екологічний вимір держави добробуту [Електронний ресурс] : монографія / В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда [та ін.] ; за наук. ред. В. В. Козюка. – К. : Ліра-К, 2019. – 224 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36455/1/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20вимір%20держави%20добробуту_друк_В5_new3.pdf.

     У монографії досліджено сучасні тренди трансформації держави добробуту в контексті якості інститутів, екологічної культури та доступності блага «чиста екологія», що стає новою формою егалітарності. Підтверджено гіпотезу про те, що суспільне благо «чисте довкілля» не є винятково втіленням преференцій економічних агентів з високим рівнем доходів, оскільки висока якість інститутів

уможливлює реалізацію екологічних програм та регуляторну ефективність на довгострокову перспективу. Доведено, що в країнах з якісними інститутами високий тягар екологічного регулювання не впливає на конкурентоспроможність національних економік, а екологічна освіта стає важливим чинником прогресу нової держави добробуту.

55

330.341.2:331.101.262

К61

Коломієць, Вікторія Миколаївна

   Інституціональна система розвитку людського капіталу національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Вікторія Миколаївна Коломієць. – Дніпро : ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи теоретично обгрунтовано та запропоновано нове вирішення науково-прикладної проблеми щодо теоретико-методологічних і практичних аспектів формування інституціональної системи розвитку людського капіталу національної економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

56

502.1:332.2/.3

К65

Константінова, Олена Вікторівна

   Еколого-економічні засади використання земельно-ресурсного потенціалу природоохоронних територій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.06 - економіка природокористування та охорона навколишнього середовища / Олена Вікторівна Константінова. – Львів : ЛНАУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи з'ясовано сутнісні особливості та підходи до класифікації природоохоронних територій та уточнено понятійно-категоріальний апарат за темою дослідження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

57

338.2

К70

Корчевний, Олександр Федорович

   Прикладний інструментарій вдосконалення конкурентоспроможності будівельного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Федорович Корчевний. – К. : КНУБіА, 2019. – 20 с.

   У авторефераті дисертаційної роботи вирішено актуальні науково-прикладні завдання удосконалення науково-методичних засад та прикладних інструментів діагностування рівня економічної стійкості будівельних підприємства, як основи подальшого вдосконалення стану їх конкурентоспроможності на охопленому ними сегменті будівельного ринку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

58

339.138:005.8-027.31]

К74

Кофанов, Олексій Євгенович

   Маркетингове забезпечення реалізації стартап-проектів у науково-технічній сфері [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олексій Євгенович Кофанов. – К. : КПІ ім. І. Сікорського, 2019. – 25 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розвитку теоретико-методичних положень та розробленню практичних рекомендацій щодо маркетингового забезпечення реалізації стартап-проектів у науково-технічній сфері.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

338.22.021.4:656.078

К84

Крук, Юрій Юрійович

   Економічні засади забезпечення розвитку стивідорної діяльності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юрій Юрійович Крук. – Одеса : ІПРЕЕД, 2019. – 20 с.

     Отримані у авторефераті дисертаційного дослідження результати в сукупності вирішують наукову задачу по формуванню економічних засад забезпечення ефективного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

60

336.13.073.53

К95

Кучер, Галина Вікторівна

   Фінансові ресурси державного сектора економіки як складова суспільного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Галина Вікторівна Кучер. – К. : КНТЕУ, 2019. – 32 с.

     Розкрито сутність та особливості категорії "фінансовий потенціал" в системі фінансово-економічних відносин, запропоновано тлумачення фінансового потенціалу розвитку. Обгрунтовано визначення фінансових ресурсів державного сектора економіки як складової суспільного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

61

005.915:658.1Ї(477)

К95

Кучеренко, Анастасія Владиславівна

   Фінансовий інжиніринг на підприємствах реального сектору економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анастасія Владиславівна Кучеренко. – К. : КНТЕУ, 2019. – 23 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено науково-теоретичне обгрунтування фінансового інжинірингу, визначено поняття фінансового інжинірингу як проекцію бізнес-інжинірингу, що розглядається як система економічних відносин.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

62

339.03:69.003:658.157

К96

Кушнір, Сергій Іванович

   ВІМ-процедури проектування організації будівельного виробництва в умовах девелопменту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 - технологія та організація промислового та цивільного будівництва / Сергій Іванович Кушнір. – К. : КНУБА, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці на грунті ВІМ-технологій методико-прикладного інструментарію організації будівництва та адміністрування циклу будівельного девелоперського проекту наукового методичного інструментарію організації будівництва в складі "життєвого циклу" девелоперського проектів, що грунтується на залученні стохастичних алгоритмів та ВІМ-моделей для потреб підготовкита адміністрування таких проектів у форматі сучасного девелопменту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

63

339.727.2:338.23(100)

Л12

Лаба, Ірина Зінонівна

   Державне регулювання міжнародного переміщення капіталу в малих відкритих економіках [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 -економічна теорія та історія економічних наук / Ірина Зінонівна Лаба. – Львів : ЛНУ ім.Івана Франка, 2020. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методлогічні засади державної політики управління МПК і здійснено макроекономічний аналіз ефективності такої політики у межах малих відкритих економік.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

64

681.325:004.38

Л14

Лагун, Ілона Ігорівна

   Методи ефективного вибору базових функцій для часо-частотного перетворення сигналів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Ілона Ігорівна Лагун. – Львів : НУ ЛП, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню науково-практичного завдання підвищення ефективності вибору базових функцій для опрацювання різних типів одновимірних сигналів в чосо-частотній області.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

65

330.34:65.011:658.5

Л38

Легомінова, Світлана Володимирівна

   Управління конкурентними перевагами телекомунікаційних підприємств : теорія і методологія [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Світлана Володимирівна Легомінова. – К. : ДУТК, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретико-методологічний базис управління конкурентними перевагами підприємства. Розвинуто наукові погляди до їх сутності, виокремлено елементи та детермінанти формування. Розкрито сутність управління конкурентними перевагами підприємств, виокремлено цілі, функції та завдання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

66

338.43(094.4/5):631.14

Л44

Лемещенко, Наталія Миколаївна

   Інституційне забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Миколаївна Лемещенко. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – 20 с.

     У роботі досліджено еволюцію поняття "інституції" сталого розвитку підприємств. Розглянуто основні теорії розвитку підприємств та обгрунтовано концепцію сталого розвитку як пріоритету для більшості країн світу, в т.ч. і для України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

67

338.439.5:637.5

Л51

Леськів, Ігор Юрійович

   Інноваційно-інвестиційний механізм формування і розвитку ринку м'яса та м'ясної продукції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ігор Юрійович Леськів. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – 21 с.

     У авторефераті дисертації досліджено теоретичні, науково-методичні та прикладні аспекти удосконалення інноваційно-інвестиційного механізму формування і розвитку ринку м'яса та м'ясної продукції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

342.9:351](477)

Л51

Лесько, Наталія Володимирівна

   Адміністративно-правове забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері захисту дітей від насильства та інших протиправних дій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Наталія Володимирівна Лесько. – Львів : НУ ЛП, 2019. – 36 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений аналізу адміністративно-правового забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері захисту дітей від насильства   та інших протиправних дій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

69

338.43:636.631.11

Л63

Лісевич, Наталія Анатоліївна

   Інноваційно-інвестиційний розвиток виробництва продукції тваринництва агропромисловими підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Анатоліївна Лісевич. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено узагальненню теоретичних, методичних положень і розробці науково обгрунтованих рекомендацій щодо інноваційно-інвестиційного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

70

69.003:658.157:330.33.01

Л73

Локтіонова, Яна Федорівна

   Інструментарій ризик-менеджменту в системі адміністрування підприємствами підрядного будівництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Яна Федорівна Локтіонова. – К. : КНУБА, 2019. – 24 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці інструментарію, який визначає нагальність і масштаб антиризикових заходів для будівельних підрядних підприємств, регламент їх запровадження в системі девелопменту будівництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

71

336.226.1:330.161-025.18](043.3)

Л82

Лубковський, Сергій Анатолійович

   Прибуткове оподаткування в сфері гармонізації приватних та суспільних інтересів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Сергій Анатолійович Лубковський. – К. : КНЕУ ім В. Гетьмана, 2019. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито взаємоз'язок приватних та суспільних інтересів у сфері прибуткового оподаткування. Ідентифіковано й систематизовано їх види, а також визначено напрями гармонізації цих інтересів та принципи оподаткування, на основі яких вона може бути реалізована.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

72

338.43:005.35

Л84

Лункіна, Тетяна Іванівна

   Формування соціальної відповідальності суб'єктів аграрного сектору економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Іванівна Лункіна. – Миколаїв : МНАУ, 2019. – 48 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню концептуальних засад, удосконаленню теоретико-методологічних положень, розробці методичних підходів та практичних рекомендацій щодо формування соціальної відповідальності суб'єктів аграрного сектору економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

73

621.8

С78

   Створення та модернізація транспортно-технологічних механізмів машин і обладання [Електронний ресурс] : монографія / О. Л. Ляшук, Р. Б. Гевко, В. О. Дзюра [та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ, 2019. – 167 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36454/1/%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f%20%d0%9b%d1%8f%d1%88%d1%83%d0%ba%2c%20%d0%93%d0%b5%d0%b2%d0%ba%d0%be%20%d1%82%d0%b0%20%d1%96%d0%bd..pdf.

     Монографія присвячена вирішенню важливої науково-технічній проблеми, яка

полягає в розробленні методів проектування й розрахунку конструктивних і

технологічних параметрів робочих органів сільськогосподарських машин, що дасть змогу найбільш ефективно транспортувати сипкі матеріали.

В роботі представлено математичні та динамічні моделі процесів об’єднаних

транспортно-технологічних операцій, що виконуються на горизонтальних, похилих і

вертикальних трасах відповідними машинами та оббладнанням. Запропоновано нові методики для проведення експериментальних досліджень, з метою підвищення ефективності практичного застосування розроблених і модернізованих машин.

74

340.13

М13

Мазаракі, Наталія Анатоліївна

   Теоретико-правові засади запровадження медіації в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.01 - теорая та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Наталія Анатоліївна Мазаракі. – К. : ІЗВРУ, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню та формуванню науково-обгрунтованої комплексної теоретико-правової моделі правового забезпечення медіації в Україні як важливого елементу реалізації принципу верховенства права.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

75

347.951:347.952

М14

Майка, Максим Борисович

   Виконання ухвал суду у цивільному процесі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 -цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Максим Борисович Майка. – Львів : ЛНУ ім.Івана Франка, 2019. – 18 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному дослідженню процедури виконання ухвал суду у цивільному процесі, визначено особливості виконання окремих видів виконання ухвал суду у цивільних справах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

76

65.012.8:631.11

М17

Максимюк, Мирослав Михайлович

   Економічна безпека сільськогосподарських підприємств на пореформеному розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Мирослав Михайлович Максимюк. – Львів : ЛНАУ, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційного дослідження присвячений вирішенню теоретико-методологічних і науково-прикладних аспектів оцінки та зміцнення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

77

658.7:339.9

М22

Мамедов, Кянан Алескер Огли

   Роль логістичних послуг у глобальних виробничих мережах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Кянан Алескер Огли Мамедов. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2019. – 19 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи проаналізовано та узагальнено теоретико-методологічні підходи до дослідження ролі логістичних послуг у глобальних виробничих мережах.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

78

347.9

М29

Марунич, Ганна Ігорівна

   Затягування цивільного процесу : сутність, правові наслідки та способи запобігання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ганна Ігорівна Марунич. – К. : НАВС, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації є комплексним науковим дослідженням поняття затягування цивільного процесу, його правових наслідків та способів запобігання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

79

681.335(088.8)

М70

Мичуда, Леся Зиновіївна

   Теорія та практика аналого-цифрових функціональних перетворювачів на комутованих конденсаторах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Леся Зиновіївна Мичуда. – Львів : НУ ЛП, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи започатковано нові та розвинуто відомі теоретичні та практичні основи функціонального перетворення аналогових сигналів, зокрема, розроблено методологічні засади побудови,створено нові методи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

338.44242.2.025.12:(477)

М71

Міщук, Наталія Володимирівна

   Організаційно-економічне регулювання розвитку освіти в системі конкурентоспроможності молоді на ринку праці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Володимирівна Міщук. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню науково-практичного завдання щодо розроблення та обґрунтування теоретичних положень і практичних рекомендацій удосконалення регулювання розвитку освіти.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

81

330.332.01.(477)

М80

Мороз, Максим Олександрович

   Інвестиційна безпека України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Максим Олександрович Мороз. – К. : УБС, 2019. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи проаналізовані підходи до визначення її сутності, запропоновано авторське значення дефініції "інвестиційна безпека держави" та класифікації її різновидів. Навелено характеристику взаємозв'язку і взаємозумовленості складових інвестиційної безпеки держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

82

[342.951:351.746.1(477)

М85

Мота, Андрій Федорович

   Теорія і практика протидії нелегальній міграції органамии державної прикордонної служби України: адміністративно-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Андрій Федорович Мота. – Львів : НУ ЛП, 2019. – 38 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретичному дослідженню особливостей протидії нелегальній міграції й науковому пошуку практичного удосконалення діяльності Державної прикордонної служби.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

83

330.1:[338.22:331.5]:330.342

Н15

Навроцька, Ірина Іванівна

   Державна політика зайнятості в трансформаційних економіках [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 -економічна теорія та історія економічних наук / Ірина Іванівна Навроцька. – Львів : ЛНУ ім.Івана Франка, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретико-методологічних положень і розробленню науково-практичних рекомендацій щодо державної політики зайнятості у країнах з трансформаційними економіками.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

84

004.421.5:004.056.55

Н56

Нестеренко, Оксана Борисівна

   Методи та засоби синтезу операцій потокового шифрування за критерієм строгого стійкого кодування. [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Оксана Борисівна Нестеренко. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено підвищенню невизначеності результатів потокового шифрування за рахунок використання нових операцій криптоперетворення й синтезованих за критерієм строгого стійкого кодування.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

85

658.7:621(043.3)

Н56

Нестеренко, Роман Васильович

   Економіко-організаційне забезпечення логістичної діяльності підприємств машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Роман Васильович Нестеренко. – Х. : УІПА, 2019. – 24 с.

     У авторефераті дисертації присвячено розробленню теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо формування економіко-організаційного забезпечення

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

86

338.3

Н59

Нешкумай, Аліна Анатоліївна

   Формування цілісного промислового комплексу національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Аліна Анатоліївна Нешкумай. – Х. : НДЦ ІПР, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретичних і методичних засад і розробці науково-практичних рекомендацій щодо посилення цілісності промислового комплексу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

87

658.1.012.23(043.3)

Н71

Нишенко, Олена Василівна

   Управління бізнес-процесами підприємства : аутсорсинговий аспект [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Василівна Нишенко. – К. : КНУТтаД, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено актуальним питанням забезпечення ефективності управління підприємством у сучасних умовах господарювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

88

330.837:330.322.01-049.5

Н62

Нікитенко, Дмитро Валерійович

   Інституціоналізація інвестиційної безпеки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Дмитро Валерійович Нікитенко. – Рівне : НУВГта ПК, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретико-методологічних засад і методико-прикладних положень щодо інституціоналізації інвестиційної безпеки України в умовах сучасних викликів.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

89

004.04

Н73

Новицький, Олександр Вадимович

   Моделі та методи вдосконалення електронних бібліотек засобами семантичного вебу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олександр Вадимович Новицький. – К. : ІК ім. В. М. Глушкова, 2019. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено зміст поняття ЕБ, проаналізовано різні погляди щодо визначення класичної ЕБ. Зроблено класифікацію ЕБ за архітектурними ознаками. Визначено діалекти ДЛ, необхідні для викладення результатів у подальшому. В результаті аналізу ПО виявлено класифікаційні ознаки для виділення базових сервісів СЕБ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

90

338.46:65.012.45

О-56

Ольховая, Ірина Олександрівна

   Організаційно-інформаційне забезпечення управління телекомунікаційних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Олександрівна Ольховая. – К. : ДУТ, 2019. – 23 с.

     У авторефераті визначено доцільність удосконалення наукових підходів до систематизації складових організаційно-інформаційного забезпечення управління телекомунікаційних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

91

336.732(477)

О-72

Осадець, Олександра Миколаївна

   Кредитні спілки на ринках фінансових послуг України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександра Миколаївна Осадець. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 21 с.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

92

339.564:663.85

П24

Педорченко, Артем Леонідович

   Економіко-організаційний механізм експорту насіння олійних культур та продуктів його переробки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Артем Леонідович Педорченко. – К. : НААНУ ННЦ ІАЕ, 2019. – 18 с.

     У авторефераті дисертації узагальнено теоретико-методичні особливості формування економіко-організаційного механізму експорту сільськогосподарських культур і продуктів їх переробки, визначено роль держави у регулюванні їх експорту. Досліджено і розкрито особливості формування кон'юнктури світового та вітчизняного ринків насіння олійних культур і продуктів його переробки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

93

342.6:342.922(477)

П27

Перун, Тарас Степанович

   Адміністративно-правовий механізм забезпечення інформаційної безпеки в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Тарас Степанович Перун. – Львів : НУ ЛП, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи проведено комплексне дослідження адміністративно-правового механізму забезпечення інформаційної безпеки в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

94

338.4

П30

Петренко, Ганна Сосоївна

   Методичні принципи формування бюджетної політики спеціалізованих будівельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ганна Сосоївна Петренко. – К. : КНУБіА, 2019. – 25 с.

     Робота присвячена вдосконаленню теоретичних і практичних засад управління процесом бюджетування підприємств за допомогою розробки системної економетричної моделі бюджетування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

95

336.14:336.2.012.7-045.52]

П43

Погорєлов, Владислав Сергійович

   Формування бюджетів місцевого самоврядування в умовах фіскальної децентралізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Владислав Сергійович Погорєлов. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних засад та обгрунтуванню практичних рекомендацій щодо вдосконалення формування бюджетів міського самоврядування в умовах фіскальної децентралізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

96

338.1:631.11

П53

Полюх, Мирослава Іванівна

   Удосконалення системи оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 -економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Мирослава Іванівна Полюх. – Львів : ЛНАУ, 2019. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обґрунтовано науково-теоретичні засади забезпечення удосконалення системи оцінки та мотивації персоналу на сільськогосподарських підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

97

330.332.16:338.24

П64

Потапенко, Денис Олександрович

   Державно-приватне партнерство в реалізації інноваційного потенціалу національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Денис Олександрович Потапенко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено особливостям державно-приватного партнерства в умовах реалізації інноваційного потенціалу національної економіки. Теоретичний аналіз взаємодії державних і приватних структур дозволив визначити її принципи та характерні особливості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

98

336.717.3:330.16](043.3)

П78

Продан, Мирослава Василівна

   Депозитні ресурси банків в умовах творення простору суспільної довіри [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Мирослава Василівна Продан. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних та методичних засад формування депозитних ресурсів банків в умовах творення простору суспільної довіри, розробленню науково-практичних рекомендацій щодо оптимізації управління депозитними ресурсами

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

99

338.432:637.1

П88

Пунін, Юрій Олегович

Маркетингова діяльність підприємства на ринку товарів промислового призначення [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юрій Олегович Пунін. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 22 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретичних засад і розробці практичних рекомендацій щодо підвищення результативності управління маркетинговою діяльністю підприємств на ринках товарів промислового призначення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

100

336.14:352]:336.012.7-045.52]

Р15

Раделицький, Юрій Орестович

   Місцеві бюджети в контексті фінансової децентралізації в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юрій Орестович Раделицький. – Львів : ЛНУ ім.Івана Франка, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення важливої науково-прикладної проблеми щодо становлення місцевих бюджетів в контексті фінансової децентралізації в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

101

342.92:347.99(477)

Р47

Решота, Володимир Володимирович

   Застосування джерел адміністративного права в судочинстві України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец.12.00.07 -адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Володимир Володимирович Решота. – Львів : НУ ЛП, 2019. – 34 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи на доктринальному рівні розв'язано наукову проблему теорії адміністративного права, що полягає у застосуванні джерел адміністративного права в судочинстві України.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

102

004.75:004.49

С12

Савенко, Олег Станіславович

   Теорія і практика створення розподілених систем виявлення зловмисного програмного забезпечення в локальних комп'ютерних мережах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Олег Станіславович Савенко. – Львів : НУ ЛП, 2019. – 40 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуальної науково- технічної проблеми теорії і практики створення розподілених систем виявлення зловмисного програмного забезпечення в локальних комп'ютерних мережах для покращення ефективності його виявлення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

103

336.226.322

С17

Самарічева, Тетяна Анатоліївна

   Податок на додану вартість у системі ціноутворення молокопереробних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Анатоліївна Самарічева. – К. : ННЦ ІАЕ, 2019. – 23 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретико-методичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення податку на додану вартість у системі ціноутворення молокопереробних підприємств.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

104

338.439.5:339.9:005.44

С17

Самойлик, Юлія Василівна

   Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юлія Василівна Самойлик. – Полтава : ПДАА, 2019. – 36 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню науково-прикладної проблеми - обгрунтуванню теоретико-практичних рекомендацій щодо розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

105

339.944

С17

Самсонова, Лілія Валеріївна

   Контрактні відносини в системі міжнародної кооперації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Лілія Валеріївна Самсонова. – К. : КНТЕУ, 2019. – 24 с.

     Автореферат дисертації є комплексним дослідженням теоретичних, методичних та практичних підходів до розкриття змісту, чинників, тенденцій та макроекономічних ефектів розвитку контрактних відносин у системі міжнародної виробничої та збутової кооперації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

106

339.94:005.21]:[339.13:69]]

С34

Сидоренко, Олександр Миколайович

   Міжнародні корпоративні стратегії та бізнес-моделі в будівельній індустрії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олександр Миколайович Сидоренко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2019. – 19 с.

     Автореферат дисертації присвяно дослідженню процесів модефікації стратегій і бізнес-моделей транснаціональних будівельних корпорацій в умовах глобальних трендів і викликів. Виявлено сутнісні ознаки й особливості будівництва, показано його інтегративну роль в економічному зростанні і розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

107

338.45.011.05:[655.1/.3:658.2]

С40

Сірик, Максим Віталійович

   Управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Максим Віталійович Сірик. – К. : КПІ ім. І. Сікорського, 2019. – 25 с.

     Автореферат дисертації присвячено розв'язанню наукового завдання, що полягає у глибинні теоретико-методичних положень і наданні прикладних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

108

655.5+655.26-004.942+65.012.123

С41

Січевська, Оксана Іванівна

   Інформаційні технології формування якості планування та художньо-технічного оформлення книжкових видань [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Оксана Іванівна Січевська. – Львів : УАД, 2019. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробленню інформаційних технологій формування та прогностичного оцінювання якості планування та художньо-технічного оформлення книжкових видань.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

109

330.526.3:351.82(043.3)

С66

Сосновська, Ольга Олександрівна

   Управління економічною безпекою підприємств зв'язку : теорія та методологія [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Олександрівна Сосновська. – К. : ДУТ, 2019. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретико-методологічні основи управління економічною безпекою підприємств зв'язку

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

110

336:352

С71

Спасів, Наталія Ярославівна

   Сучасна парадигма фінансів об'єднаних територіальних громад [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Наталія Ярославівна Спасів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 587 с.

     У дисертації обґрунтовано теоретико-методологічні домінанти формування і функціонування фінансів ОТГ та розроблено науково-практичні рекомендації щодо вектору їхнього розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

111

336:352

С71

Спасів, Наталія Ярославівна

   Сучасна парадигма фінансів об'єднаних територіальних громад [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Ярославівна Спасів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – 40 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи обґрунтовано теоретико-методологічні домінанти формування і функціонування фінансів ОТГ та розроблено науково-практичні рекомендації щодо вектору їхнього розвитку.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

112

339.924

С75

Стаканов, Роман Дмитрович

   Трансформація регіональної трудової міграційної політики в умовах формування глобального ринку праці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Роман Дмитрович Стаканов. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2019. – 40 с.

     В авторефераті дисертації визначено концептуальні засади регіоналізації трудової міграційної політики через виявлення її сутнісних характеристик, проведено системне дослідження об'єктивних передумов та імперативів трансформації регіональної міграційної політики контексті формування глобального ринку праці.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

113

338.24.01

С79

Степанова, Катерина Вячеславівна

   Теоретико-методологічні основи формування політики розвитку морегосподарської діяльності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Катерина Вячеславівна Степанова. – Одеса : ІПРЕЕД, 2019. – 36 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню важливої науково-прикладної проблеми обгрунтування теоретико-методологічних основ

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

114

658.14/17:330.137.7(043.3)

С79

Стецько, Микола Васильович

   Ринок капіталів у фінансовому забезпеченні корпоративних підприємств в Україні [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Микола Васильович Стецько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – 454 с.